Link do wydania gazety w formacie PDF - KLIKNIJ

Komentarze

Transkrypt

Link do wydania gazety w formacie PDF - KLIKNIJ
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]
wieści z gminy
numer 2 (9) 2014
Kwiecień 2014
GAZETA BEZPŁATNA
W imieniu Rady Gminy Łuków,
pracowników Urzędu Gminy oraz własnym,
życzymy pełnych nadziei i pokoju
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech będzie to czas prawdziwej radości
przeżywanej w gronie najbliższych.
Wójt Gminy Łuków
Mariusz Osiak
Przewodniczący Rady
Gminy
Tadeusz Federczyk
Nakład: 1 500 egzemplarzy
Nowe gminne
drogi
Inwestycje w pierwszym
kwartale br. zdominowane
były przez zadania drogowe.
W ich ramach przystąpiono
do prac projektowych drugiego etapu inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Podgaj
– Jeziory”.
str. 3
Sześciolatki
w szkole
Gminne szkoły podstawowe przygotowują się do nowego roku szkolnego. W ich
murach od września zawitają sześciolatki urodzone w
pierwszej połowie 2008 roku.
Czy szkoły są gotowe?
str. 4
Kwartalny
Kalejdoskop
Kulturalny
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił ostatnio mieszkańców
na cykl zajęć, które cieszyły
się dużą popularnością. Udało się również zawiązać Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego
Gminy Łuków. Zespół zaczął
działać 3 marca.
Str. 7
Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Pañstwa reklamę
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć
25 798 24 39 w. 139 lub 501 493 934
Wydawca:
Urząd Gminy Łuków
Adres redakcji: ul. Świderska 12, 21 - 400 Łuków
Tel. 25 798 24 39 w. 139,
e-mail: [email protected]
Readaktor naczelny:
Edyta Katarzyna Kuć
Skład graficzny: Foto-Video
Art. Jacek Jakubowski
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]
Działki przeznaczone do sprzedaży
Działki przeznaczone do sprzedaży
Poniżej podajemy wykaz działek komunalnych Gminy Łuków przeznaczonych 3. Gręzówka Kolonia:
w bieżącym roku do sprzedaży w drodze - działka nr 150 o pow. 0,1157 ha, teprzetargu ustnego nieograniczonego:
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Aleksandrów:
- działka nr 477/6 o pow. 0,0725 ha, 4. Łazy:
teren zabudowy usługowej;
- działka nr 632/26 o pow. 0,5000 ha,
- działka nr 593/1 o pow. 0,5000 ha, - działka nr 632/27 o pow. 0,5000 ha.
teren zabudowy usługowej;
Działki znajdują się w terenie obiektów
- działka nr 380 o pow. 0,3600 ha, te- przemysłowych i usługowych.
ren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod- 5. Suchocin:
niczych, teren zabudowy mieszkaniowej - działka nr 455/4 o pow. 0,1235 ha,
jednorodzinnej z usługami.
- działka nr 455/5 o pow. 0,1236 ha,
- działka nr 455/6 o pow. 0,1237 ha,
- działka nr 455/7 o pow. 0,1237 ha,
- działka nr 455/8 o pow. 0,1238 ha,
- działka nr 455/9 o pow. 0,1238 ha,
- działka nr 455/10 o pow. 0,1239 ha,
- działka nr 455/11 o pow. 0,1238 ha,
Powyższe działki znajdują się w terenie - działka nr 455/12 o pow. 0,1968 ha.
zabudowy usługowej z zabudową miesz- Działki znajdują się w terenie zabudowy
kaniową jednorodzinną.
zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
2. Dąbie:
- działka nr 1454 o pow. 0,6000 ha,
- działka nr 1455 o pow. 0,5200 ha,
- działka nr 1456 o pow. 0,5600 ha,
- działka nr 1457 o pow. 0,5400 ha.
- działka nr 1467/11 o pow. 0,1286 ha,
- działka nr 1467/12 o pow. 0,1309 ha,
- działka nr 1467/13 o pow. 0,1325 ha,
- działka nr 1467/14 o pow. 0,1342 ha,
- działka nr 1467/15 o pow. 0,1358 ha,
- działka nr 1467/16 o pow. 0,1375 ha,
- działka nr 1467/17 o pow. 0,1508 ha,
- działka nr 1467/20 o pow. 0,1344 ha,
- działka nr 1467/21 o pow. 0,1112 ha,
- działka nr 1467/22 o pow. 0,1124 ha,
- działka nr 1467/23 o pow. 0,1349 ha,
- działka nr 1467/24 o pow. 0,1367 ha,
- działka nr 1467/25 o pow. 0,1385 ha,
- działka nr 1467/26 o pow. 0,1403 ha.
hodowlanych i ogrodniczych, terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Termin przetargu oraz szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości będą podane w ogłoszeniu
o przetargu umieszczonym na stronie
internetowej Urzędu Gminy Łuków:
www.lukow.ug.gov.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w „Tygodniku
Siedleckim”.
Dodatkowych informacji udzielają
pracownicy Referatu Gospodarki
Powyższe działki znajdują się w terenie i Przedsiębiorczości Urzędu Gmizabudowy mieszkaniowej jednorodzin- ny, pok. 35 i 38, tel.: 025 798 24 39
wew. 135 i 138.
nej z usługami.
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]
Inwestycje
Inwestycje w pierwszym kwartale
Inwestycje w pierwszym
kwartale br. zdominowane
były przez zadania drogowe. W ich ramach przystąpiono do prac projektowych
drugiego etapu inwestycji
pn. „Budowa drogi gminnej
Podgaj – Jeziory”. Obejmie
ona budowę skrzyżowania
drogi gminnej z drogą krajową Nr 63. Projektowana jest
również droga wewnętrzna
w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK WISŁOSAN. Będzie
ona stanowiła dojazd do
dwóch działek w Podstrefie.
Zadanie jest realizowane w
ramach wspólnej inwestycji
z Miastem Łuków dotyczącej budowy infrastruktury
na terenie Podstrefy Łuków
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN (w mieście istnieje
podstrefa ekonomiczna o
tej samej nazwie, są to jednak dwa niezależne tereny).
Środki na budowę drogi
będą pochodziły częściowo
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.
Celem obu wskazanych wyżej zadań jest podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej
Gminy, zwłaszcza terenu
podstrefy ekonomicznej.
W pierwszym kwartale ogłoszono również i
rozstrzygnięto przetarg za
wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
w następujących miejscowościach: Gołaszyn – 687m
(droga za rzeką), Suleje
– 820m, Gołąbki – 428m,
Dąbie – 250m, Aleksandrów – 600m. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły
3 oferty. Jako wykonawcę
wybrano Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych „Lubartów” S.A., które zaoferowało najniższą cenę wykonania zadania.
Poza realizacją zadań
drogowych, trwają prace
budowlano – wykończeniowe świetlic w miejscowościach Karwacz i Malcanów
(o tych inwestycjach informowaliśmy w poprzednich
numerach gazety). Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 30
września br.
Środki finansowe pozyskane przez Gminę Łuków za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
W okresie od 2010 r.
Gmina Łuków pozyskała,
za pośrednictwem LGD,
dofinansowanie w kwocie 1
521 889 zł. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w ramach działania
,,Odnowa i rozwój wsi” oraz
,,Małe projekty”. Z działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’
zrealizowano następujące
inwestycje: budowa świetlic w Gołąbkach i Krynce,
rozbudowa świetlicy w Łazach oraz budowa boiska w
Wólce Świątkowej. Kwota
dofinansowania tych inwestycji wyniosła 990 918 zł.
Obecnie w trakcie realizacji
są dwie inwestycje - budowa świetlic w miejscowoś-
ciach Karwacz i Malcanów.
Kwota dofinansowania ich
wynosi 345 000 zł.
Działanie ,,Małe projekty” obejmuje mniejsze
inwestycje oraz projekty
tzw. miękkie. W ramach
tego działania Gmina Łuków zrealizowała 4 inwestycje, na kwotę refundacji
86 068 zł. Są to: remont
świetlicy w Dąbiu, budowa
skweru w Dąbiu, budowa
infrastruktury turystycznej
w Klimkach oraz boiska w
Jeziorach. Na realizację
oczekują wnioski złożone
w grudniu 2013 r. na 4 kolejne inwestycje dotyczące budowy infrastruktury
turystycznej w Strzyżewie
oraz budowy placów zabaw
w Zarzeczu Łukowskim,
Szczygłach Dolnych i Sulejach. Planowana kwota
dofinansowania tych inwestycji wynosi 99 903 zł.
Z działania ,,Małe
projekty” dofinansowanie
pozyskał także Gminny
Ośrodek Kultury, który
zrealizował 4 projekty, w
tym 2 inwestycyjne: budowa infrastruktury turystycznej w Krynce i zakup
strojów dla zespołu śpiewaczo-tanecznego. Kwota
refundacji dla tych projektów wyniosła 45 597,50 zł.
GOK otrzymał także dofinansowanie na przegląd
twórczości
artystycznej,
odbywający się podczas
dożynek w Zarzeczu Łukowskim oraz powiatowy
przegląd ludowej pieśni
biesiadnej podczas dożynek w Gręzówce. Kwota
dofinansowania
imprez
kulturalnych wyniosła 30
165 zł.
W 2014 r. GOK planuje
zorganizowanie, z dofinansowaniem,
uroczystości
upamiętniającej 70 lecie
powstania obozu żołnierzy
AK w Rezerwacie Jata, natomiast Gminna Biblioteka
Publiczna planuje wydanie
publikacji informacyjnopromocyjnych dotyczących
Gminy Łuków.
Dotacje na zadania o charakterze pożytku publicznego
Na realizację zadań o
charakterze pożytku publicznego w roku 2014 Gmina Łuków udzieliła 15 organizacjom pozarządowym
ogółem 140.850 zł dotacji.
Większość dotacji (134.000
zł) dotyczy wspierania i
upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.
W rozgrywkach ligowych w piłce nożnej organizowanych przez Bialskopodlaski Związek Piłki Nożnej
aktualnie bierze udział 8
zespołów z terenu Gminy
Łuków. Jeden klub uczestniczy w rozgrywkach drużynowych IV ligi Lubelskiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Dwie dru-
żyny występują w Powiatowej Amatorskiej Lidze Piłki
Siatkowej pod patronatem
Starosty Łukowskiego.
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]
Oświata
Stypendia dla szczególnie uzdolnionych
uczniów z terenu Gminy Łuków
W dniu 19 marca 2014 r.
w Urzędzie Gminy Łuków odbyło się uroczyste spotkanie,
w trakcie którego wręczono
decyzje o przyznaniu jednorazowego stypendium Gminy
Łuków dwóm uzdolnionym
uczniom oraz nagród Wójta
Gminy Łuków pięciu uczniom.
Uroczystość odbyła się w
obecności rodziców uczniów,
ich opiekunów i trenerów. Ze
strony Gminy w spotkaniu
uczestniczyli Mariusz Osiak Wójt Gminy Łuków, Tadeusz
Federczyk – przewodniczący
Rady Gminy Łuków oraz Bogdan Wiącek – dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego.
Tegoroczni stypendyści
legitymują się osiągnięciami
na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.
Aleksandra
Kopeć,
uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie, trenuje
pływanie osiągając corocznie
wiele sukcesów. Najważniejsze z nich to m. in. I miejsce w
woj. lubelskim w pływaniu na
100 i 200 m stylem klasycznym. Posiada przy tym średnią ocen za I semestr 4,71.
Trenerką Aleksandry jest
Anna Krzyszycha.
Hubert
Krasuski,
uczeń Gimnazjum w Zalesiu,
jest również wielokrotnym
stypendystą za osiągnięcia w
zapasach w stylu klasycznym.
Hubert zajął m. in. I miejsce
w Mistrzostwach Woj. Lubelskiego w zapasach młodzików
oraz I miejsce w Międzynarodowym Turnieju UKS Młodzików. Jego średnia ocen
wynosi 5,07.
Wnioski o przyznanie
wyróżnień i nagród dotyczą
uczniów, którzy mają wysokie osiągnięcia sportowe lub
naukowe, ale nie spełniają
kryterium średnich ocen na
koniec semestru. Są nimi:
Uczeń Rafał Wielgosz
zajął m. in.: II miejsce w Mistrzostwach
Województwa
Lubelskiego w zapasach oraz
V miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży i Pucharze Polski Kadetów. Piotr
Osiak zajął II miejsce w Mistrzostwach
Województwa
Lubelskiego w zapasach. Wiktoria Karwowska zajęła III
miejsce Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach młodzików i III miejsce
w turnieju UKS w Warszawie.
Bartosz Karwowski zajął
V miejsce w turnieju UKS w
Warszawie. Krzysztof Su-
lowski zajął VI miejsce w
Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych
i III miejsce w Powiatowych
Igrzyskach w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Trenerami Huberta Krasuskiego, Piotra Osiaka, Wiktorii Karwowskiej, Bartosza
Karwowskiego i Rafała Wielgosza są Marta Chruściel
oraz Cezary Pasik, a nauczycielką i opiekunką Krzysztofa
Sulowskiego – Jolanta Conkała.
Wójt pogratulował sukcesów wszystkim laureatom, życząc jednocześnie wytrwałości
w dążeniu do celu. Podziękował też trenerom, opiekunom
i rodzicom za zaangażowanie
w pracę z utalentowanymi
uczniami.
siedmiolatki, a więc dzieci urodzone od 1 lipca do 31
grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku
szkolnego w roku szkolnym
2014/2015, a także wszystkie
dzieci sześcioletnie, a więc
urodzone w 2009 r. – niezależnie od miesiąca urodzenia.
W Gminie Łuków funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli
i 5 oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych,
a także 13 szkół podstawowych (w tym jedna filialna)
oraz 5 gimnazjów. Wszystkie
placówki mają bardzo dobre
warunki lokalowe i wysoko wykwalifikowaną kadrę
dydaktyczną. Umożliwia to
przyjęcie wszystkich chętnych
dzieci 6 i 7-letnich do klas
pierwszych szkoły podstawowej.
Dodatkową zachętą dla
rodziców pierwszoklasistów
może być fakt przygotowania darmowego podręcznika
dla uczniów pierwszych klas
szkół podstawowych, co zo-
stało już potwierdzone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręczniki będą
wypożyczane uczniom przez
szkoły, a następnie przekazywane kolejnym rocznikom.
W następnych latach z takich
podręczników uczyć się będą
także uczniowie drugich i trzecich klas szkół podstawowych.
Nowy elementarz będzie służył do nauki języka polskiego,
matematyki, przyrody i edukacji społecznej. Jego przygotowanie zleci i sfinansuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dzięki nowym przepisom,
już od 2015 r. wszystkie podręczniki będą wieloletnie. A to
dlatego, że do użytku szkolnego będą dopuszczone jedynie
te podręczniki, które nie będą
zawierać: pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających
uzupełnienia w samym podręczniku. Takie są plany Ministerstwa. Czas pokaże jaka
będzie ostateczna formuła
wprowadzanych zmian.
Sześciolatki w szkole
W niniejszym tekście
chcielibyśmy przybliżyć zainteresowanym
rodzicom
aktualne przepisy prawa
oświatowego, związane z obowiązkiem szkolnym dzieci
sześcioletnich.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)
- zwana też ustawą sześciolatkową, wprowadziła zmiany
w procesie obniżania wieku
szkolnego w stosunku do regulacji poprzedniej ustawy z
dnia 19 marca 2009 r. Zmiany te spowodowały, że w roku
szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci siedmioletnie
– urodzone w 2007 r. oraz
dzieci sześcioletnie, ale urodzone w pierwszym półroczu
2008 r. tj. od dnia 1 stycznia
do dnia 30 czerwca 2008 r.
Możliwe jest również objęcie obowiązkiem szkolnym
dzieci urodzonych w drugim
półroczu 2008 r. Zgodnie z
zapisem art. 13d ust. 2 tej
ustawy – w roku szkolnym
2014/2015, dziecko urodzone
w okresie od dnia 1 lipca do
dnia 31 grudnia 2008 r., na
wniosek rodziców może rozpocząć spełnianie obowiązku
szkolnego. Dziecko, urodzone
w drugim półroczu 2008 r.,
które nie rozpocznie w roku
szkolnym 2014/2015 spełniania obowiązku szkolnego, jest
zobowiązane do kontynuowania przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego.
Na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom
sześcioletnim, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku
szkolnego w roku szkolnym
2014/2015, realizacji tego
obowiązku.
Od dnia 1 września 2015
r. realizację obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]
Sport
III Edycja Grand Prix w Tenisie Stołowym
o Puchar Wójta Gminy Łuków
Zakończyła się III Edycja Grand Prix w Tenisie
Stołowym o Puchar Wójta
Gminy Łuków.
Wzorem lat ubiegłych
organizatorami Grand Prix
byli radni Gminy Łuków:
Sławomir Dębiński oraz Kazimierz Sulej, a także radny Powiatu Łukowskiego
Krzysztof Fornal. Honorowy
patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak.
Poszczególne turnieje
rozegrano kolejno w Zespole Szkół w Gołaszynie oraz w
Zespole Szkół w Świdrach.
Grand Prix zwieńczył turniej
w Zespole Szkół w Strzyżewie.
Fot. D. Sulej
Po raz pierwszy rozegrano mecz o tytuł Najlepszego
Zawodnika Grand Prix pomiędzy zwycięzcami kategorii mężczyźni szkoła ponadgimnazjalna oraz mężczyźni
powyżej 40 lat. Po zaciętej
walce Marcin Trochim pokonał Jerzego Domańskiego
3:0 (11:2) (11:5) (12:9).
III Edycję Grand Prix
w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Łuków
zakończono
wręczeniem
najlepszym
zawodnikom
pamiątkowych dyplomów,
pucharów oraz nagród rzeczowych. Uhonorowano także dyplomem oraz pucharem Najlepszego Zawodnika
Grand Prix.
Klasyfikacja końcowa III Edycji Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy
Łuków ostatecznie ułożyła się następująco:
I Kategoria dziewczęta szkoła podstawowa:
I miejsce: 30 pkt.: Wioletta Osiak
II miejsce: 19 pkt.: Edyta Czyzio
III miejsce: 6 pkt.: Anna Szczęsna
IV miejsce: 14 pkt.: Olga Siekierzyńska
9 pkt.: Klaudia Osiak
6 pkt.:
Martyna Michalak
4 pkt.:
Angelika Buczek
4 pkt.:
Milena Jezierska
4 pkt.:
Marta Kazanecka
4 pkt.:
Iza Kucharska
3 pkt.:
Emilia Osiak
II Kategoria chłopcy szkoła podstawowa:
I miejsce: 28 pkt.: Kacper Lipiński
II miejsce: 23 pkt.: Daniel Szczepaniak
III miejsce: 20 pkt.: Łukasz Dołęga
IV miejsce: 16 pkt.: Piotr Śledź
8 pkt.:
Rafał Dołęga
7 pkt.:
Kamil Dębiński
5 pkt.:
Patryk Wołoszka
4 pkt.:
Bartek Domański
4 pkt.:
Piotr Jezierski
4 pkt.:
Tomasz Kozłowski
3 pkt.:
Patryk Czyzio
3 pkt.:
Jakub Kazanecki
3 pkt.:
Wojciech Kobojek
3 pkt.:
Adrian Suśniak
2 pkt.:
Adrian Domański
2 pkt.:
Mateusz Galiński
2 pkt.:
Kamil Juszczyński
2 pkt.:
Szymon Śledź
2 pkt.:
Paweł Zabłocki
III Kategoria dziewczęta gimnazjum:
I miejsce:30 pkt.: Aleksandra Dziedzic
II miejsce: 22 pkt.: Anna Grochowska
III miejsce: 14 pkt.: Olga Suchodolska
IV miejsce: 6 pkt.: Karolina Golba
5 pkt.: 5 pkt.:
Paulina Juszczyńska
Patrycja Osiak
IV Kategoria chłopcy gimnazjum:
I miejsce: 28 pkt.: Artur Dziedzic
II miejsce: 20 pkt.: Mateusz Pochman
III miejsce: 20 pkt.:Eryk Malentowicz
IV miejsce: 14 pkt.: Kacper Ostrowski
12 pkt.:
Paweł Radomyski
10 pkt.:
Aleksander Jurek
8 pkt.:
Dominik Nurzyński
7 pkt.:
Damian Galiński
7 pkt.:
Kamil Makosz
6 pkt.: Piotr Domański
3 pkt.: Damian Sosnowski
3 pkt.:
Hubert Sosnowski
2 pkt.:
Marcin Czyzio
2 pkt.:
Marcin Domański
2 pkt.:
Kuba Kędziora
2 pkt.:
Wiktor Zając
1 pkt.: Kacper Ciołek
1 pkt.:
Kordian Kropicz
1 pkt.: Szymon Wierzchowski
V Kategoria kobiety szkoła
ponadgimnazjalna:
I miejsce:30 pkt.: Kinga Świderska
II miejsce: 24 pkt.: Wioleta Borkowska
III miejsce: 18 pkt.: Anna Ciołek
IV miejsce:14 pkt.: Katarzyna Dołęga
5 pkt.:
Iwona Abramek
4 pkt.:
Bożena Osiak
3 pkt.:
Paulina Goławska
3 pkt.:
Jolanta Kardas
VI Kategoria mężczyźni szkoła
ponadgimnazjalna:
I miejsce: 30 pkt.: Marcin Trochim
II miejsce: 24 pkt.: Grzegorz Zabłocki
III miejsce: 17 pkt.: Jarosław Domański
IV miejsce: 16 pkt.: Damian Sulej
10 pkt.:
Piotr Lipiński
9 pkt.:
Marcin Makosz
7 pkt.:
Łukasz Misiak
7 pkt.:
Adrian Świderski
6 pkt.:
Roman Dołęga
6 pkt.:
Bartłomiej Leszko
4 pkt.:
Krzysztof Jezierski
4 pkt.:
Paweł Matejek
4 pkt.:
Sławomir Trochim
3 pkt.: Mateusz Dybciak
3 pkt.:
Mateusz Michalak
3 pkt.:
Konrad Mirowski
2 pkt.: Piotr Nurzyński
2 pkt.:
Marcin Okliński
2 pkt.:
Michał Wójcik
1 pkt.: Patryk Ginter
1 pkt.:
Paweł Izdebski
1 pkt.: Tomasz Niedziółka
1 pkt.:
Marek Sadło
VII Kategoria mężczyźni powyżej 40 lat:
I miejsce: 30 pkt.: Jerzy Domański
II miejsce: 19 pkt.: Kazimierz Sulej
III miejsce: 17 pkt.: Mirosław Świderski
IV miejsce: 15 pkt.: Ireneusz Mateńko
12 pkt.:
Krzysztof Bednarczyk
11 pkt.:
Leszek Kobojek
9 pkt.:
Sławomir Dębiński
6 pkt.:
Grzegorz Dołęga
5 pkt.:
Grzegorz Pochman
5 pkt.:
Edmund Wójcik
4 pkt.:
Janusz Dybciak
4 pkt.:
Dariusz Nurzyński
4 pkt.:
Piotr Osiak
3 pkt.:
Dariusz Borkowski
2 pkt.:
Paweł Skrzyszewski
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]
Dzień Kobiet w Gminie Łuków
Dzień 8 marca - Święto Kobiet, każdego roku jest
dniem szczególnym. Wtedy
to powszechnie podkreślana jest rola kobiety w życiu
rodzinnym, wspólnotowym,
społecznym, na różne sposoby uroczyście zauważana jest
obecność kobiet i doceniana
jest ich wartość. Bez względu
na różnice światopoglądowe,
sympatie polityczne, przynależność zawodową, uwarunkowania społeczne, w dniu 8
marca wyrażana jest pamięć
o kobietach - ich zaangażowaniu i wkładzie pracy w budowanie serdecznych relacji
w rodzinie, miejscu pracy, w
społeczności lokalnej.
W Gminie Łuków
Święto Kobiet również obchodzone jest uroczyście. W
tym roku wyjątkowym wydarzeniem z tej okazji był koncert piosenek Marka Grechuty, w wykonaniu aktorów
łódzkich scen teatralnych –
Krzysztofa i Agaty Kaczmarków. Na koncert wszystkie
Panie z Gminy Łuków zaprosił Gminny Ośrodek Kultury.
Każdego roku uroczystość Dnia Kobiet przygotowuje również Biblioteka Publiczna w Gręzówce,
na którą zaprasza panie z
Gręzówki, Ławek i Klimek.
Szczególnymi
atrakcjami
Podczas koncertu piosenek Marka Grechuty sala wypełniona była po brzegi, fot. arch. GOK
Święto Kobiet w Gręzówce, fot. arch. GBP
tego spotkania były występy
Kabaretu „Zza Płota” (działającego przed kilkoma laty na
terenie Gminy) i dyrektora
GOK – pana Henryka Wysockiego. Świąteczne spotkanie
czytelniczek odbyło się również w Bibliotece Publicznej
w Dąbiu.
Spotkania z okazji Dnia
Kobiet, organizowane przez
społeczność lokalną, odby-
wają się co roku również w
wielu miejscowościach Gminy. Najbardziej uroczyście
świętują mieszkanki Gołąbek, Ryżek i Dminina.
INFORMACJA
Wójta Gminy Łuków
z dnia 3 kwietnia 2014r.
w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
Informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane (wg zasad określonych w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych …
(M.P. Nr 30 poz. 345)), do dnia 2 maja 2014r. w dniach i godzinach urzędowania tj.
od godz. 7.30 do godz. 15.30, w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Łukowie.
Przypominam, że upoważniony do zgłoszenia dołącza upoważnienie od pełnomocnika
wyborczego.
Pełnomocnik Wójta
ds. Wyborów
/-/ Janusz Jezierski
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]
GOK
KWARTALNY KALEJDOSKOP
KULTURALNY (K.K.K.)
W miesiącach styczniu i
lutym Gminny Ośrodek Kultury zorganizował, w miejscowościach Zalesie, Dminin
i Gręzówka, zajęcia Nordic
Walking pod hasłem „Chodzimy zimą”, potocznie znane
jako „spacer z kijkami”. Ta coraz bardziej popularna forma
zdrowego ruchu i relaksu będzie kontynuowana na wiosnę. Już dzisiaj GOK zaprasza
do udziału w zajęciach.
Od grudnia ubiegłego
roku ogromnym zainteresowaniem cieszą się comiesięczne taneczne sesje ZumbyFitness, przeprowadzane
w świetlicach w Żdżarach,
Łazach i Gręzówce. Następne zajęcia planowane są w
kolejnych świetlicach Gminy
Łuków.
W okresie ferii zimowych,
Gminny Ośrodek Kultury,
przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, zorganizował w filiach bibliotecznych
na terenie Gminy, konkursy
- plastyczny pn. „Uroki zimy”
oraz „Konkurs figur na śniegu”. Pomimo braku prawdziwej śnieżnej zimy, uczestnicy
konkursów świetnie poradzili
sobie z zimowymi zadaniami,
dając upust swojej fantazji i
wyobraźni artystycznej.
Od 3 marca rozpoczął
działalność Dziecięcy Zespół
Tańca Ludowego Gminy Łuków. Miejscem zajęć blisko
czterdziestoosobowej
grupy młodych tancerzy jest w
świetlica w Gołąbkach. Zespół składa się z dwóch grup
wiekowych. Pierwszą z nich
stanowią dzieci w wieku 6 i 7
lat, drugą - dzieci od 8 do 10
lat. Zajęcia prowadzi choreograf Kamil Zaliwski, w asyście
akompaniatora Przemysława
Nurzyńskiego.
Fot. arch. GOK
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty