specyfikacja istotnych warunków zamówienia na

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, URUCHOMIENIE
I INSTRUKTAŻ KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO ROZLEWU WÓD
WYSOKOZMINERALIZOWANYCH I FUNKCJONALNYCH.
POSTĘPOWANIE ZO/01/2016
1
Rozdział I OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:
CECHINI-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Muszynie, ul. Zazamcze 23, 33-370 Muszyna,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000179728, REGON: 492917770, NIP: 7343007034, tel.: + 48 184719067; +48184719068; fax: +48
18 4719069; adres e-mail: [email protected] strona internetowa: www.cechini-muszyna.pl
Rozdział II TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów art. 70¹ - 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
Rozdział III INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU:
1. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
projektu pt. „Uruchomienie linii produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych,
naturalnych napojów funkcjonalnych w oparciu o przeprowadzone badania nad połączeniem
jodu oraz substancji bioaktywnych z wodami wysokozmineralizowanymi Cechini Muszyna".
2. Celem projektu jest zbudowanie linii technologicznej do produkcji wody
wysokozmineralizowanej.
Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż kompletnej linii
technologicznej do rozlewu wód wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia, pod
warunkiem spełniania minimalnych parametrów opisanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
5. Ciężar dowodu w zakresie potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia
spoczywa na Wykonawcy.
6. Kod CPV: 42215000-6;
Rozdział V TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
Rozdział VI INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ZALICZEK:
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia według
następujących zasad:
a) 20% wartości zamówienia Zamawiający zapłaci w terminie do 14 dnia od daty podpisania
umowy;
b) 40% wartości zamówienia Zamawiający zapłaci w terminie do 14 dnia od daty odbioru
techniczno-ilościowego w zakładzie Wykonawcy;
c) 40% wartości zamówienia Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego;
Rozdział VII INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Składając ofertę Wykonawca, stosownie do dyspozycji przepisu art. 70 ⁴ § 1 kc, zobowiązany jest
wnieść wadium w kwocie 200 000 PLN złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert podanego w Rozdziale XI.
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: z adnotacją "Wadium oznaczenie sprawy: ZO/01/2016”.
2
b) Wadium w formie gwarancji wadialnej należy oryginał dokumentu złożyć przed upływem
terminu składania ofert (osobiście lub pocztą) w miejscu: Polska, 33-370 Muszyna,
ul. Zazamcze 23.
3. Zamawiający zwraca wadium w przypadku okoliczności określonych w 70 ⁴ § 2 zdanie drugie kc.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN, bank Zamawiającego dokona jej
przewalutowania na PLN, zatem na rachunku bankowym Zamawiającego znajdzie się kwota
wyrażona w PLN (nie może ona być niższa niż kwota określona w pkt. W takiej sytuacji
Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wyrażoną w PLN a ryzyko ewentualnej różnicy pomiędzy
kwotą wpłaconą a kwotą, która zostanie zwrócona po przewalutowaniu (tj. ryzyko różnic
kursowych) poniesie Wykonawca.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 70 ⁴ § 2 zdanie pierwsze kc.
6. W treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu,
muszą znajdować się następujące informacje:
a) oznaczenie sprawy, nazwa zamówienia;
b) kwota wadium;
c) okres ważności dokumentu; nazwa i adres Zamawiającego;
d) nazwa i adres wnoszącego wadium – Wykonawcy;
e) treść oświadczenia gwaranta, zgodnie z którym gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo
i nieodwołalnie do wypłacenia kwoty roszczenia z tytułu wadium w terminie 14 dni po
otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego
uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu
należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium
określonych w art. 70 ⁴ § 2 kc.
UWAGA:
Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od
zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez zamawiającego gwarantowi
pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej
na mocy udzielonej gwarancji.
Rozdział VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA:
1. W przedmiotowym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy spełniają niżej
wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) W zakresie warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do
należytego wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował minimum trzy
dostawy główne odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za jedną
dostawę główną Zamawiający uzna dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i
instruktażem kompletnej linii technologicznej do rozlewu napojów gazowanych i
niegazowanych o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów
złotych brutto).
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu dostaw
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
2) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej gwarantującej należyte wykonanie
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada aktualne ubezpieczenie od
3
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż równowartość wyrażonej w złotych kwoty
2 000 000,00 euro (słownie: dwa miliony euro), na jedno i każde zdarzenie objęte zakresem
ubezpieczenia.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o kopię opłaconej polisy lub
inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do należytego
wykonania zamówienia, wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie inżynieryjne w
zakresie montażu, uruchomienia oraz instruktażu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia
tj. zapewni w okresie realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osobowy zespół
inżynieryjno-techniczny.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierającego informacje dotyczące
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
4) W zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że:
a) nie ogłoszono jego upadłości lub nie otwarto jego likwidacji, chyba że po ogłoszeniu
upadłości zawarł potwierdzony przez sąd układ z wierzycielami, który nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
b) wobec Wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo i osobowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w
szczególności na uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej, lub posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, lub pełnieniu funkcji
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, lub
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty
i oświadczenia wskazane w Rozdziale IX.
Rozdział IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza do
oferty oświadczenie własne w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE L 3/16).
2. Wykonawca, którego oferta w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert została uznana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:
1) Na okoliczność spełniania warunku udziału opisanego w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 1,
Wykonawca składa wykaz zrealizowanych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
4
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane należycie. Jako dowody należytego wykonania dostawy
Zamawiający uzna: poświadczenie wystawione przez odbiorcę, oświadczenie złożone przez
Wykonawcę, jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, a także inne dokumenty wystawione przez odbiorców, w szczególności: listy
referencyjne wystawione przez odbiorców, protokoły odbiorów końcowych oraz inne
dokumenty z treści których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, iż dostawa
została wykonana w sposób należyty. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Na okoliczność spełniania warunku udziału opisanego w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2,
Wykonawca składa kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający posiadanie
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
3) Na okoliczność spełniania warunku opisanego w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 3, Wykonawca
składa wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4) Na okoliczność spełnienia warunku opisanego w pkt. Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 4,
Wykonawca składa:
a) aktualny odpis z właściwego ze względu na formę organizacyjno-prawną rejestru
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, iż wobec Wykonawcy
nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem składania ofert w postępowaniu.
5) Wykonawca mający siedzibę lub adres zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w ppkt. 4. lit. a i lit. d składa odpowiednio:
a) dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dokumentów wskazanych w pkt. 2
na każdym etapie postępowania.
Rozdział X WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZANIA
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ ZAOFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań
Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, Wykonawca składa opis techniczny
oferowanego urządzenia (szczegółowy folder) oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca
wdrożył system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001.
Rozdział XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15.07.2016r. do godz. 12:00. W siedzibie Zamawiającego: Cechini Dystrybucja
5
Sp. z o.o., ul. Zazamcze 23, 33-370 Muszyna. Decydujące znaczenie dla oceny dotrzymania
powyższego terminu ma data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres [email protected]
Składając ofertę w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przesłane
pliki przed nieuprawnionym dostępem lub zapoznaniem się z ich zawartością przed upływem
terminu składania ofert.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 15.07.2016r. o godz. 12:30.
Rozdział XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Rozdział XIII KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe
według niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i przypisanych im zasad przyznawania
punktów:
a) Kryterium finansowe (cena) – waga 40 %;
Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez
wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły:
WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC –
wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
VAT w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub usług,
Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić według stawek i zasad
obowiązujących dla przedmiotu zamówienia w kraju Zamawiającego.
b) Parametry funkcjonalno-użytkowe – waga 25%
Ocenie podlegają następujące parametry funkcjonalno-użytkowe. Zamawiający przyzna
wartości punktowe w oparciu o następujące parametry:
wydajność wydmuchiwarki do 14 000 butelek PET o poj. 0,5 L/h – 0 pkt.; Za każde
dodatkowe 100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność wydmuchiwarki do 14 000 butelek PET o poj. 1,5 L/h – 0 pkt.; Za każde
dodatkowe 100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność wydmuchiwarki do 14 000 butelek PET o poj. 2,0 L/h – 0 pkt. Za każde
dodatkowe 100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność rozlewaczki do 14 000 butelek PET o poj. 0,5 L/h – 0 pkt.; Za każde dodatkowe
100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność rozlewaczki do 14 000 butelek PET o poj. 1,5 L/h – 0 pkt.; Za każde dodatkowe
100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność rozlewaczki do 14 000 butelek PET o poj. 2,0 L/h – 0 pkt. Za każde dodatkowe
100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność etykieciarki do 14 000 butelek PET o poj. 0,5 L/h – 0 pkt.; Za każde dodatkowe
100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność etykieciarki do 14 000 butelek PET o poj. 1,5 L/h – 0 pkt.; Za każde dodatkowe
100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
wydajność etykieciarki do 14 000 butelek PET o poj. 2,0 L/h – 0 pkt. Za każde dodatkowe
6
100 butelek/h, Zamawiający przyzna 1 pkt.;
Zamawiający przyzna wartości punktowe przypisane do poszczególnych parametrów
funkcjonalno-użytkowych, a następnie dokona oceny w oparciu o formułę: WP =
(WWBO/WMAX) x waga, WP – wartość punktowa w kryterium parametry funkcjonalnoużytkowe, WWBO – suma punktów uzyskanych we wszystkich podkategoriach parametrów.
WMAX – maksymalna ilość punktów przypisanych w kryterium parametrów funkcjonalnoużytkowych. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium: 300 pkt.
c) Gwarancja – waga 25%;
Ocenie podlega okres udzielonej pełnej bezpłatnej gwarancji, czas reakcji serwisu, okres
dostępności części zamiennych po upływie gwarancji. Zamawiający przyzna wartości
punktowe przypisane do poszczególnych kategorii tj. okresów gwarancji, czasów reakcji
serwisu, okresu dostępności części zamiennych po upływie gwarancji, a następnie dokona
oceny w oparciu o formułę: WP = (WGBO/WMAX) x waga, WP – wartość punktowa w kryterium
gwarancja, WGBO – suma punktów uzyskanych we wszystkich podkategoriach. WMAX –
maksymalna ilość punktów przypisanych w kryterium gwarancja.
Okres gwarancji:
12 miesięczny okres gwarancji – 0 punktów;
18 miesięczny okres gwarancji – 20punktów;
24 miesięczny okres gwarancji – 40 punktów;
36 miesięczny okres gwarancji – 60 punktów;
48 miesięczny okres gwarancji – 80 punktów;
60 miesięczny okres gwarancji – 90 punktów;
okres gwarancji powyżej 60 miesięcy – 100 punktów.
Czas reakcji serwisu:
do 6 dni roboczych od zgłoszenia – 0 punktów;
do 5 dni roboczych od zgłoszenia – 5 punktów;
do 4 dni roboczych od zgłoszenia – 10 punktów;
do 3 dni roboczych od zgłoszenia – 15 punktów;
do 2 dni roboczych od zgłoszenia – 50 punktów;
następny dzień roboczy od zgłoszenia – 100 punktów;
Okres dostępności części zamiennych po upływie gwarancji:
2 letni okres dostępności – 0 punktów;
3 letni okres dostępności – 5 punktów;
4 letni okres dostępności – 15 punktów;
5 letni okres dostępności – 20 punktów;
6 letni okres dostępności – 25 punktów;
7 letni okres dostępności – 30 punktów;
8 letni okres dostępności – 35 punktów;
9 letni okres dostępności – 40 punktów;
okres dostępności powyżej 9 lat – 100 punktów.
c) Termin realizacji – waga 10%
Ocenie podlega zaoferowany termin wykonania zamówienia. Zamawiający przyzna wartości
punktowe przypisane do poszczególnych terminów realizacji, a następnie dokona oceny w
oparciu o formułę: WP = (WTBO/WMAX) x waga, WP – wartość punktowa w kryterium
terminu realizacji, WTBO – ilość punktów uzyskanych za zaoferowany termin realizacji. WMAX
– maksymalna ilość punktów przypisanych w kryterium termin realizacji.
7
realizacja zamówienia w terminie do 7 miesięcy – 0 punktów;
realizacja zamówienia w terminie do 6 miesiący – 30 punktów;
realizacja zamówienia w terminie do 5 miesięcy – 60 punktów;
realizacja zamówienia w terminie poniżej 5 miesięcy – 100 punktów;
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych we wszystkich przyjętych kryteriach
oceny ofert.
Rozdział XIV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
2. Oferta winna być napisana w języku polskim, w sposób trwały – gwarantujący odczytanie
treści.
3. Zaleca się sporządzenie oferty na drukach lub ściśle według wzoru podanego w
Załącznikach do SIWZ.
4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty,
przy czym:
a) kopie dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
i opatrzone stosowną adnotacją lub pieczęcią;
b) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z poświadczonym przez
Wykonawcę tłumaczeniem na język polski;
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty winny być parafowane przez osoby/-ę
składające/-ą ofertę oraz opatrzone datami ich wprowadzenia.
6. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz jej zabezpieczenie przed
zdekompletowaniem.
7. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie, opisanej w następujący sposób:
„Oferta na dostawę, montaż, uruchomienie i instruktaż kompletnej linii technologicznej
do rozlewu wód wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych. Sprawa nr ZO/01/2016. Nie
otwierać przed 15.07.2016 roku.”
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców wniosków oraz zadawania
pytań dotyczących treści zapytania ofertowego. W tym celu Zamawiający przewiduje
następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) elektronicznie pod adresem [email protected] ;
b) pisemnie: Cechini Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Zazamcze 23, 33-370 Muszyna
10. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie
publikował na własnej witrynie internetowej.
11. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Wachna, e-mail: [email protected]
12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania.
Postanowienie pkt. 11 stosuje się odpowiednio.
13. Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania bez podawania
przyczyny, lub zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie.
Rozdział XV INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI NIEZBĘDYCH DO PODPISANIA UMOWY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania
i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
8
2.
3.
4.
5.
Rozdziale XIII.
O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy,
którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, albo imię i
nazwisko, siedziby albo adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie
potwierdzi spełniania warunków udziału określonych w Rozdziale VIII lub odmówi zawarcia
umowy na warunkach określonych w SIWZ, Zamawiający dokona wyboru oferty spośród
pozostałych ofert, lub zakończy postępowanie bez dokonania wyboru oferty.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem podpisania umowy – dotyczy
Wykonawców nie podlegających wpisowi do odrębnego rejestru (jednoosobowy
przedsiębiorca, wspólnicy spółki cywilnej);
b) pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile umocowanie nie wynika z innych
dokumentów – dotyczy wszystkich Wykonawców.
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
a) nie wpłyną żadne oferty, albo złożone oferty będą podlegały odrzuceniu jako niezgodne
z treścią SIWZ;
b) wykonawcy, którzy złożyli oferty podlegają wykluczeniu z postępowania;
c) środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości
lub części nie zostały mu przyznane.
Rozdział XVI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ
Rozdział XVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), oraz przypisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), a
także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Stosownie do postanowień obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający prześle
niniejszą SIWZ do minimum 3 (trzech) potencjalnych Wykonawców.
9
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Postępowanie ZO/01/2016
Zamawiający:
CECHINI DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
ul. Zazamcze 23
33-370 Muszyna
FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
….............................................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)
z siedzibą w …........................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)
…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także na
stronie internetowej www.cechini-muszyna.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, składam ofertę w
postępowaniu na dostawę, montaż, uruchomienie i instruktaż kompletnej linii technologicznej
do rozlewu wód wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000,00 euro.
Oferuję realizację zamówienia w poniższych zadaniach za cenę:
…................................................. zł brutto (słownie: …....................................................................),
w tym należny podatek od towarów i usług VAT w kwocie …................................ zł (słownie:
…..............................................................................), cena oferty obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: zakładany zysk, cła i opłaty celne,
koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, opakowania, koszty
montażu i uruchomienia, należne podatki.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do …......... miesięcy od daty
podpisania umowy.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia, spełnia minimalne parametry techniczne
określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest nowy, wolny od wad, bezpieczny dla
ludzi i środowiska, a także spełnia wymagania właściwych norm i przepisów.
Akceptuję PROJEKT UMOWY i zobowiązuję się – w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia
umowy na warunkach określonych w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10
Oświadczam, że okres pełnej bezpłatnej gwarancji dla przedmiotu zamówienia będzie wynosił
…........ miesięcy od daty odbioru.
Oświadczam, że czas reakcji serwisu na zgłoszoną reklamację będzie wynosił …......... dni roboczych
od zgłoszenia.
Oświadczam, że okres dostępności części zamiennych po upływie okresu gwarancji będzie wynosił
…......... lat.
Oświadczam, że w ramach pełnej bezpłatnej gwarancji zobowiązuję się do usuwania wad w
miejscu eksploatacji lub wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją producenta przez okres
…... miesięcy od daty odbioru końcowego i zobowiązuję się wraz z przedmiotem zamówienia
dostarczyć, jako dokumenty towarzyszące – dokumenty gwarancyjne wystawione przez
producenta.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu składania
ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.
….....................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
11
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Postępowanie ZO/01/2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa urządzenia: …..............................................................................
typ/model: …..........................................................................................
kraj pochodzenia: …................................................................................
rok produkcji: …...............................
PARAMETR WYMAGANY
1.
1.1.
1.2.
PARAMETR OFEROWANY
Kompletna linia technologiczna do rozlewu wód
wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych wykonana w
systemie bloku synchronicznego z rozproszonymi napędami
dla poszczególnych komponentów, z możliwością
automatycznego synchronizowania i pracy samodzielnej o
następujących parametrach funkcjonalno-użytkowych:
Wydmuchiwarka – ośmio stacyjna maszyna do produkcji
standardowych butelek PET o pojemnościach 0,5 L, 1,5 L
oraz 2,0 L z dnem pentaloidalym, dla napojów nasycanych i
nie nasycanych CO2, a także innych produktów płynnych.
Parametryzacja:
system karuzelowy;
sterowanie trzpieniem rozciągającym – elektroniczne;
minimalna wydajność 1800 butelek/h;
ośmio skrzynkowy moduł grzewczy;
ciśnienie powietrza rozdmuchu – 35 bar;
podziałka łańcucha: 36,4 mm do maksymalnej średnicy
pierścienia nośnego – 35 mm;
system odzyskiwania sprężonego powietrza do
ponownego zastosowania powietrza rozdmuchowego w
procesie wstępnego rozdmuchu z pośrednim stopniem
ciśnienia;
moduł wylotowy w układzie gwiazdowym umożliwiający
transport pojemników z wydmuchiwarki do rozlewaczki
(transport za szyjkę butelki);
system chłodzenia do utrzymywania stałej temperatury
form w trakcie procesu rozdmuchu, chłodzenie
powietrzem, medium chłodzące bez freonu, dokładność
temperatury +/- 2°C, temperatura wstępna urządzenia
chłodzącego 10°C, ciśnienie medium ciekłego w chłodnicy
3
3,5 bar, wydatek objętościowy medium – 8m /h;
maksymalna odległość chłodnicy – 50m;
system końcowego chłodzenia dna butelki przed
wejściem do rozlewaczki z wykorzystaniem zimnej wody z
dysz natryskowych;
dodatkowe chłodzenie dna butelki w wejściu do
rozlewaczki z wykorzystaniem sprężonego powietrza;
urządzenie do pomiaru punktu rosy;
eliminacja skroplin w kole rozdmuchowym z
wykorzystaniem metody osuszania powietrzem;
formy rozdmuchowe dla butelek PET o pojemnościach:
0,5 L, 1,5 L, 2,0 L
Doprowadzenie preform – zbiornik preform o długości
maksymalnej 2000 mm, system opróżniania podczas zmiany
produktu umieszczony nad sortownikiem, długość
12
1.3.
1.4.
maksymalna urządzenia sortującego 2500 mm, zasilanie
przez wydmuchiwarkę, taśma przenośnika w systemie
otwartym, taśma przenośnika powrotnego w systemie
otwartym, wyny doprowadzające w systemie otwartym.
Rozlewaczka wykonana ze stali szlachetnej (stal
nierdzewna/kwasoodporna/stal
chrom-molibden),
elementy w bezpośrednim kontakcie z napojami wykonane
z materiałów niemetalowych spełniające wymagania
odpowiednich norm. Parametryzacja:
System karuzelowy, obrót karuzeli od wlotu przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara (od prawej do lewej);
Maksymalna średnica koła podziałowego karuzeli 2520
mm;
Liczba zaworów napełniających – 70 szt.;
System napełniania elektroniczny, poziomowy;
Stół przedni wykonany ze stali szlachetnej (stal
nierdzewna/stal chrom nikiel), indywidualne osie z
silnikami synchronicznymi;
Możliwość stosowania butelek 108 mm;
Zbiornik produktu pierścieniowy;
Pneumatyczne urządzenie podnoszące przy zaworze
nalewowym;
Prowadzenie pojemników z trzymaniem za szyjkę;
Osłony z drzwiami uchylnymi ze szkła hartowanego;;
Transport pojemników na wejściu do rozlewaczki nad
płytą stołu za pomocą pięciu gwiazd;
Regulacja transportera w zakresie 1150-1199 mm;
Zamykarka wykonana ze stali szlachetnej (stal
nierdzewna/stal chrom nikiel);
Średnica koła podziałowego - 360mm;
Ilość głowic w zamykarce – 10 szt.;
Napęd głowicy za pomocą silnika Serwo ze sprzęgłem;
Stożkowy system poboru zamknięć;
Sortowanie z wykorzystaniem skośnego urządzenia
sortującego z systemem łagodnego prowadzenia
zamknięć z automatycznym odprowadzeniem;
Transport pojemników na wyjściu z rozlewaczki poprzez
ślimak transferu;
Rozlew produktu na zimno;
System kontroli za pomocą czujnika, eliminacja na
gwieździe wylotowej rozlewaczki;
Chłodzenie dna przy gwieździe transferowej;
Czas chłodzenia - 8 s;
Ręczny napęd zaworów
Filtr gazu sterylnego bez sterylizacji parą;
Dwu pozimowy rozdzielacz mediów;
z
wykorzystaniem
Pomiar
zużycia
CO2/N2
przepływomierza pływakowego;
System doprowadzania zamknięć – redundantny system
doprowadzania zakrętek. Parametryzacja:
Konwencjonalny transport zamknięć;
Przenośnik masowy dla systemu sortowania zamknięć w
zamykarce;
Minimalna ilość zaopatrywanych zamykarek – 2 szt.;
Przenoszenie za pomocą transportera czerpakowego;
Szerokość transportera – 120 mm,
Maksymalna długość poziomego odcinka transportera –
13
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
10 m, maksymalna długość pionowego odcinka
transportera – 5 m;
System sortowania zamknięci z doprowadzeniem do
zamykarki – podwójne urządzenie sortujące;
Rodzaj zamknięć – zakrętka;
Etykieciarka – system karuzelowy, średnica koła
podziałowego karuzeli – 600mm; Talerz butelkowy – 15 szt.;
Kierunek pracy zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
Możliwość kątowego ustawienia maszyny; Pełne
zabezpieczenia wykonane z plexiglasu; Napęd główny
realizowany za pomocą silnika servo z automatycznym
biegiem jałowym; Klejenie początkowe i końcowe z
wykorzystaniem urządzenia do nanoszenia kleju na gorąco;
Wejście pojemników z wykorzystaniem systemu ślimaków
rozdzielających; Sprzęgło przeciążeniowe dla gwiazdy
wlotowej; Obrót pojemników za pomocą pasa zębatego;
Eliminacja/ podział pojemników poprzez wyrzutnik;
Rozpoznawanie przerw między pojemnikami na karuzeli;
Regulacja transporterów w zakresie 1130 – 1250 mm;
Sterownie silnikiem dla taśmy wylotowej za pomocą
centralnej przetwornicy częstotliwości;
Urządzenia kontrolne wyposażone w systemy kontroli
etykiety, systemy kontroli poziomu nalewu, systemy kontroli
zamknięcia;
Kontrola etykiet na obecność etykiety;
Urządzenie Gamma do kontroli poziomu nalewu;
Sensor do kontroli zamknięć z tworzywa sztucznego;
System kontroli eliminacji za pomocą wyrzutnika
pojemników niewłaściwych;
Wysokość transporterów – 1150 mm;
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i
przemysłowej stacji roboczej;
Urządzenia do transportu butelek:
Instalacja smarowania na sucho;
Przenośniki butelek z dynamicznym buforowaniem pracy
bloku;
Podpora przenośnika wykonana ze stali nierdzewnej z
plastikową podkładką stopy;
Obudowa przenośnika w konstrukcji ramowej – dzielonej;
Łożyskowanie osi na sztywno;
Napęd realizowany za pomocą silnika i płaskiej przekładni
zębatej czołowej;
System zabezpieczeń przed uruchomieniem w trakcie
prowadzenia prac konserwacyjnych za pomocą
ryglowanego i zamykanego wyłącznika głównego oraz
dodatkowego wyłącznika remontowego;
Regulowane w poziomie prowadnice, prowadzenie
pojemników przez profile z tworzywa sztucznego;
Łańcuch przenośnika zawiasowy wykonany z tworzywa
sztucznego;
Suche smarowanie łańcucha;
System karbonizacji z 2 dodatkowymi drogami dozowania
płynnych aromatów i dodatków funkcjonalnych:
Reduktor CO2;
Dozowanie CO2 – od 1,2 do 6 g/L;
Wskazanie poziomu CO2 na ekranie w g/L;
Automatyczna regulacja dozowania aromatów;
14
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
Kompresor wysokiego ciśnienia bezolejowy stacjonarny
kompresor chłodzony wodą tłokowy kompresor powietrza
montowany na ramie bazowej z antywibracyjnymi
uchwytami, wraz z silnikiem elektrycznym, chłodnicą, 40
barowym galwanizowanym odbiornikiem powietrza o
pojemności 500L z systemem drenażu;
standardowe szafy sterowania rozruchem i wydajnością
400V/50HZ z mikroprocesorem;
osuszacz 40 bar ze zintegrowanym 1 mikrofiltrem;
system drenażu i alarm punktu rosy;
połączenie 40 bar pomiędzy kompresorem, odbiornikiem
i osuszaczem/filtrem;
Wydajność chłodzenia dopasowana do mocy kompresora
z pompą wodną zamontowaną na kompresorze,
schładzacz i pompa sterowane przez szafę sterowniczą
wydajności kompresora;
Urządzenie zasypowe preform – pojedyncza wywrotnica,
kartonowy pojemnik z preformami o wymiarach
maksymalnych 1300x1200x800-1300 mm; Krata ochronna
od strony wypróżnianej; Nadzór poziomu wypełnienia za
pomocą czujników;
Pakowarka - automatyczna maszyna pakująca do owijania
pojemników folią termokurczliwą.
Pakowanie z 4-rzędowym doprowadzeniem pojemników z
możliwością stosowania formacji pakowania 2x2, 3x2, 3x3 i
4x3, oraz aplikacją rączki.
urządzenie doprowadzające folię termokurczliwą z
silnikami serwo;
urządzenie tnące folię termokurczliwą z silnikami serwo;
urządzenie zawijające folię termokurczliwą z silnikami
serwo;
tunel obkurczający ze schładzaczem;
dwie rolki folii z manualnym sklejaniem;
możliwość stosowania folii barwionej;
Aplikator uchwytów - w pełni automatyczny aplikator
rączek do jednorzędowego opracowywania pakietów:
podstawa maszyny ze stali malowana proszkowo.
obudowa maszyny ze stali szlachetnej (wyszczotkowana)
urządzenie zabezpieczające na wejściu do maszyny z
podstawą ze stali szlachetnej i z drzwiami z makrolonu,
wyjście z maszyny z kopułą z makrolonu, boczne dojścia
do maszyny z drzwiami wychylnymi z ramą aluminiową i
wypełnieniami z makrolonu;
wszystkie drzwi są zabezpieczone wyłącznikami
bezpieczeństwa;
1 transporter wejściowy dla sterowania dopływem
opakowań;
Transportery główne w maszynie dla przelotu pakietów
przez maszynę;
1 podwójna taśma klejąca odwijacza (5000 m) na
postawie maszyny;
1 magazyn taśmy kartonowej dla wstępnie przyciętych
odcinków kartonu zamontowany na płycie agregatu;
Pojemność ok. 5000 szt, (zależnej od rodzaju materiału);
1 zestaw głowic aplikujących uchwyt, system sterowany
15
całkowicie pneumatycznie w celu nanoszenia taśmy na
opakowanie, formowanie uchwytu oraz układanie obu
końców z przodu i z tyłu opakowania;
wyświetlacz dla obsługi i diagnozy maszyny;
potrójne oświetlenie ostrzegawcze;
kontrola spiętrzenia poprzez fotokomórkę na wyjściu
maszyny;
sterowanie maszyny następuje przez VIPA SPS;
sterowanie i komponenty elektryczne zintegrowane w
obudowie maszyny;
transportery regulowane częstotliwością.
1.13. Transportery opakowań zbiorczych
Paletyzator z dwurzędowym doprowadzeniem pojemników:
Możliwość opracowania zarówno europaltey 1200 x 800
mm jak i dwie półpalety razem (2 x 600 x 800mm);
magazyn przekładek, z automatycznym doprowadzeniem
1.14.
przekładek kartonowych;
Magazyn przekładek zasilany ręcznie przez obsługę;
Urządzenie zabezpieczające;
Szafa rozdzielcza i panel kontrolny dla obsługi;
1.15. Transportery palet dla palet euro i półpalet
Owijarka – w pełni automatyczna maszyna do owijania
folią; Rolkowy transporter palet; Prędkość transportera
palet – 0,25m/s; Ilość owinięć – 20;
Szerokość folii – 500 mm; Zabezpieczenie ładunku na
1.16. palecie poprzez owijanie od dołu z podniesieniem na
wysokość; Grubość folii - 17 -23 μm; Średnica rdzenia: 76
mm Maksymalna średnica rolki:250 mm; Maksymalna
prędkość rozwijania obroty/min 34 obrotów/min
Rozdzielnia energii elektrycznej - niskonapięciowe jednostki
sterowania, wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN
60439-1.
1.17.
Wytrzymałość na zwarcie-wyłącznik wyjściowy 50 kA; Ilość
kontaktów wyłącznika wyjściowego 3-polowe wyłączanie
(L1, L2, L3); Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe;
Montaż, uruchomienie i instruktaż
2.
2.1. Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.2. Uruchomienie linii w zakładzie Zamawiającego
Przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi dla
2.3. personelu Zamawiającego - minimum 5 dniowe szkolenie;
Opracowanie zakresu szkolenia;
….....................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
16
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Postępowanie ZO/01/2016
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu na dostawę, montaż, uruchomienie i instruktaż
kompletnej linii technologicznej do rozlewu wód wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych,
oświadczam, że Wykonawca:
….......................................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)
z siedzibą w …...................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)
….......................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował niżej wymienione
dostawy główne odpowiadające przedmiotowi zamówienia:
Lp.
PRZEDMIOT DOSTAWY
WARTOŚĆ BRUTTO
DATY REALIZACJI
DANE ODBIORCY
Jednocześnie załączam niżej wymienione dokumenty, jako dowody należytego wykonania dostaw:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
….....................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
17
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Postępowanie ZO/01/2016
WYKAZ OSÓB
Składając ofertę w postępowaniu na dostawę, montaż, uruchomienie i instruktaż
kompletnej linii technologicznej do rozlewu wód wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych,
oświadczam, że Wykonawca:
….......................................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)
z siedzibą w …...................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)
….......................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji
przedmiotu zamówienia:
Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
WYKSZTAŁCENIE,
KWALIFIKACJE I
DOŚWIADCZENIE
ZAKRES
POWIERZONYCH
CZYNNOŚCI
PODSTAWA
DYSPONOWANIA
….....................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
18
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Postępowanie ZO/01/2016
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu na dostawę, montaż, uruchomienie i instruktaż
kompletnej linii technologicznej do rozlewu wód wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych,
oświadczam, że Wykonawca:
….......................................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)
z siedzibą w …...................................................................................................................................
(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)
….......................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
jest powiązany/nie jest powiązany* z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
….....................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
* - niewłaściwe skreślić
19
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Postępowanie ZO/01/2016
(PROJEKT UMOWY)
UMOWA NR …………….
zawarta dnia ……………. 2016 roku w Żywcu, pomiędzy:
Cechini Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą w Muszynie przy ul. Zazamcze 23, poczta 33-370 Muszyna,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000179728, posiadającą NIP: 7343007034, REGON: 492917770, zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
a firmą ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
wykonanie przedmiotu umowy w szczególności na: dostawę, montaż, uruchomienie i instruktaż
kompletnej linii technologicznej do rozlewu wód wysokozmineralizowanych i funkcjonalnych,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 70¹ - 70⁵ ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), Strony zawierają umowę
o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wraz z montażem,
uruchomieniem i instruktażem ………………………………………………………………..., zwaną dalej
Przedmiotem Umowy zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków umowy
oraz ofertą z dnia ………...................., której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, szczegółowy opis techniczny oraz parametry
techniczne przedmiotu umowy zawarte są w ofercie.
W zakresie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej linii technologicznej do rozlewu wód
wysokozmineralizowanych
i
funkcjonalnych,
typ
..............................
model ...................................................., rok produkcji .................., wyprodukowany
przez ................................................................... – w ilości ………………………….. ;
2) montażu i uruchomienia przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiającego;
3) przeprowadzenia szkolenia (instruktażu) personelu Zamawiającego w zakresie obsługi
przedmiotu dostawy.
Wykonawca zobowiązuje do dostarczenia i ubezpieczenia przedmiotu dostawy od wszelkich
ryzyk jego utraty podczas przewozu łącznie z załadunkiem i rozładunkiem do wysokości łącznej
jego wartości na własny koszt;
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot dostawy jest nowy, nie używany, kompletny,
20
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska, a także odpowiada
wymaganiom stosownych norm i przepisów, wynikającym z: obowiązujących przepisów prawa,
europejskich norm zharmonizowanych zawartych w obowiązujących dyrektywach nowego
podejścia UE, które przewidują znakowanie wyrobów CE oraz zasad rzetelnej wiedzy
technicznej i ustalonych zwyczajów.
§2
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych w obiektach;
b) zapewnienia właściwych warunków w zakresie BHP;
c) zapewnienia koniecznych mediów (energia elektryczna, para wodna, woda chłodząca,
sprężone powietrze);
d) przygotowania materiałów pomocniczych i surowców, w szczególności preformy, zamknięcia,
etykiety, klej, atrament, kartony, folia, palety, produkt, smary, środki myjące;
e) udostępnienia Wykonawcy dokumentacji technicznej budynków w zakresie niezbędnym do
wykonania Przedmiotu Umowy;
f) terminowego dokonywania odbiorów;
g) zapłaty należnego wynagrodzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§3
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) dostawa maszyn i urządzeń do siedziby Zamawiającego do dnia………...................... 2016 roku.
b) montaż, uruchomienie oraz szkolenie wskazanych osób w terminie do …………........ 2016 roku.
Jako dokumenty towarzyszące dostawie maszyn i urządzeń Wykonawca, dostarczy właściwe
instrukcje obsługi, certyfikaty, deklaracje zgodności CE, dokumenty gwarancyjne producenta
dotyczące dostarczonego przedmiotu dostawy.
Odbiór techniczno-ilościowy zostanie dokonany w zakładzie Wykonawcy. Z czynności odbioru
zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający ustalenia dotyczące jakości i kompletności
przedmiotu dostawy oraz dokumentów towarzyszących.
Odbiór końcowy, zostanie dokonany niezwłocznie po wykonaniu prac montażowych i
uruchomieniu przedmiotu dostawy, a także przeprowadzeniu testów w zakresie użyteczności i
funkcjonalności oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie
sporządzony protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dotyczące spełniania przez
przedmiot dostawy parametrów funkcjonalno-użytkowych wymaganych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Niezależnie od powyższego, Wykonawca przedłoży wymagane na podstawie właściwych
przepisów, dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu przedmiotu dostawy do
użytkowania przez Zamawiającego, jeżeli są wymagane.
Strony postanawiają, że potwierdzenie realizacji dostawy, montażu, uruchomienia i
przeprowadzenia szkolenia, stwierdzone w protokole odbioru końcowego, stanowi podstawę
uznania terminu realizacji umowy o którym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu.
§4
1. Całkowita wartość Przedmiotu umowy ………………………………., typ ……………………………,
model …………………………………,produkcji ……………………………………………………………………………………,
zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także specyfikacją szczegółową
zawartą w ofercie z dnia ……………………………….., wynosi:
…………………………………………………………. PLN netto.
21
2. Wartość netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem podatku od towarów i usług VAT. Mając na względzie przedmiot umowy oraz
oświadczenia stron wyrażone w § 11 ust. 5 umowy miejscem opodatkowania w zakresie VAT
jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy w następujący sposób:
1) jako zaliczkę I – Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 20 % wartości brutto
wskazanej w ust. 1, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy;
2) jako zaliczkę II - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 40 % wartości brutto
wskazanej w ust. 1, w terminie do 14 dni od odbioru techniczno-ilościowego w zakładzie
Wykonawcy;
3) pozostała wartość umowy – jako zapłata końcowa na rzecz wykonawcy nastąpi po
dokonaniu w terminie wskazanym w § 2 ust 1 bezusterkowego, protokólarnego odbioru
przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego
prawidłowej faktury rozliczeniowej, końcowej z terminem płatności 30 dni od daty
otrzymania.
4. Podstawę do wystawienia faktur stanowią odpowiednio:
1) dla faktury zaliczkowej nr I, II - podpisana umowa, protokół odbioru dokumentów i protokół
odbioru techniczno-ilościowego o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.
2) dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego o którym mowa w § 2 ust 4 umowy.
5. Wykonawca wystawi faktury w ciągu 7 dni od dnia w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące
podstawę ich wystawienia.
6. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy, Wykonawca
przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwie
Zamawiającego do zapłaty na piśmie, zakreślając mu dodatkowy 14 – dniowy termin do zapłaty
liczony od dnia dostarczenia wezwania.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, zgodnie
z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Okres gwarancji będzie liczony od daty
odbioru końcowego Przedmiotu Dostawy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest objęty .............. miesięczną gwarancją
producenta i z przedmiotem dostawy przekaże dokumenty gwarancyjne producenta.
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia Wykonawca.
Wykonawca gwarantuje, że w ciągu okresu gwarancyjnego na koszt własny i ryzyko dokona
naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy, za wyjątkiem części podlegających
planowanemu zużyciu w toku użytkowania, w terminach zgodnych z ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Naprawy, o których mowa w zdaniu poprzednim
dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 16:00, za wyjątkiem napraw wymagających demontażu i specjalistycznej
diagnostyki przedmiotu dostawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy; koszty transportu
przedmiotu dostawy do/z autoryzowanego serwisu ponosi Wykonawca. Czas reakcji serwisu
będzie wynosił ............. dni roboczych od złożenia reklamacji.
Reklamacje składane będą pisemnie, faksem na numer ..................................... lub pocztą
elektroniczną na adres ............................................. przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres ……… lat od upływu okresu
gwarancji.
22
6. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z gwarancji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, bez utraty
uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Wykonawca oświadcza, że świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego, odpłatne usługi serwisu
pogwarancyjnego, wraz z dostawą części zamiennych i ewentualną modernizacją przedmiotu
dostawy.
8. Uszkodzenie przedmiotu dostawy spowodowane nieprawidłową obsługą lub przekroczeniem
zalecanych w dokumentacji technicznej i instrukcji użytkowania warunków pracy może
powodować nieuwzględnienie praw wynikających z udzielonej gwarancji w zakresie takim, jakie
miało ono wpływ na powstanie szkody.
1.
2.
3.
4.
5.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % łącznej wartości netto
umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 4 ust.
1 umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,02 % łącznej wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 4
ust. 1 umowy;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznej
wartości netto umowy.
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach
ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy wartości progowe określone w ust. 1,
Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienie ust. 1 pkt. 3 stosuje się.
Strony zgodnie postanawiają, iż dla skutecznego przeniesienia na rzecz osób trzecich
wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej
umowy, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
§7
1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań z niej
wynikających, jeżeli spowodowane zostały one siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć
zdarzenie nieprzewidywalne i zewnętrzne uniemożliwiające wypełnienie obowiązków przez
strony, w szczególności: wojna, klęski żywiołowe, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne
decyzje organów władzy państwowej.
2. Strona doznająca przeszkody z powodu siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić
drugą stronę o jej zaistnieniu.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
1) Terminu – Termin wykonania ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają
one wpływ na te terminy: opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub
technologicznych leżących po stronie producenta urządzenia, wystąpienia konieczności
23
dostosowania pomieszczeń w budynkach Zamawiającego do wymogów producenta w
zakresie montażu przedmiotu dostawy, wystąpienia nagłego, niezależnego od stron
zdarzenia zewnętrznego (siła wyższa). W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalą
nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją
spowodowała.
2) Przedmiotu dostawy – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia
produkcji zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, aktualizacji rozwiązań
projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3) Wynagrodzenia – w sytuacji zmiany przedmiotu dostawy, obniżenia lub podwyższenia stawki
podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z
uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Zmiany w zakresie wskazanym w ust.1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda ze Stron może wnioskować wprowadzenie powyższych zmian do treści niniejszej umowy
dołączając do wniosku stosowne uzasadnienie.
1.
2.
3.
§9
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskały na
temat drugiej strony kontraktu w związku z jego realizacją, a których ujawnienie mogłoby
narazić na szkodę drugą stronę.
Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne Wykonawca dostarczy Zamawiającemu z
bezterminowymi, komercyjnymi licencjami wskazującymi Zamawiającego jako użytkownika.
Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej, komercyjnej licencji na użytkowanie
dostarczonych pakietów oprogramowania aplikacyjnego.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
2. Wszystkie spory, które wynikną z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane przez strony w
drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie
spory rozstrzygane będą według prawa polskiego przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: ...........................................................................................;
b) ze strony Wykonawcy: .................................................................................................;
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony i nie wymaga zmiany umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i VAT UE. Posiada
nr identyfikacji podatkowej PL7343007034 oraz siedzibę działalności gospodarczej i stałe
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT UE na
terytorium ……………. i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej VAT …………………………….., a
także nie posiada siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nadto nie jest
zarejestrowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego do podatku VAT zgodnie z art. 96 ust. 4
ustawy o VAT jako podatnik VAT czynny lub jako podatnik VAT zwolniony.
7. Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
24
9. Integralną część umowy stanowi Załączniki oznaczone jako:
Załącznik Nr 1 – Oferta
Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
25

Podobne dokumenty