Uchwała Nr IV/29/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr IV/29/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 26 lutego 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Poz. 731
Data: 2015-02-26 11:51:38
UCHWAŁA NR IV/29/2015
RADY MIASTA LUBAWA
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów
trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia
w Lubawie
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity
z 2013 r. Dz. U. poz. 217 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Aktywami trwałymi, w rozumieniu niniejszej uchwały, są aktywa trwałe w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 330 z późn. zm.).
2. Zbycie nieruchomości oddanej Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
w nieodpłatne użytkowanie reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm.).
3. Ilekroć w uchwale mowa o MOZ należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
§ 2. 1. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
zakładu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
2. MOZ może wydzierżawić, wynająć, oddać w użytkowanie oraz użyczyć aktywa trwałe przy zachowaniu
warunków określonych w art. 13 ustawy o działalności leczniczej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz.
217 z późn. zm.).
3. Czynności określone w ust. 1 – 2 nie mogą ograniczać lub utrudniać możliwości realizacji przez MOZ
zadań statutowych, wpływać negatywnie na dostępność oraz jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak
również prowadzić do wzrostu kosztów utrzymania zakładu.
4. Środki uzyskane z tytułu zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia
aktywów trwałych MOZ mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań statutowych, inwestycje lub
remonty.
5. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu
powinno być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami Kodeksu
cywilnego z zastrzeżeniem ust. 6. Warunki przetargu określa kierownik MOZ.
6. Dopuszcza się możliwość oddania w użytkowanie, wynajęcia lub dzierżawy aktywów trwałych bez
przeprowadzenia przetargu na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego w przypadku gdy umowa
zostaje zawarta na okres do 3 lat.
7. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem są te same aktywa trwałe.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–2–
Poz. 731
8. Zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy aktywów trwałych na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata bez przeprowadzania przetargu wymaga zgody Rady Miasta Lubawa, po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady społecznej MOZ.
§ 3. 1. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
każdorazowo wymaga zgody Burmistrza Miasta Lubawa wyrażonej w formie zarządzenia na wniosek
kierownika MOZ.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:
1) określenie przedmiotu zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia
aktywów trwałych;
2) wskazanie, na jaki okres planowane jest oddanie aktywów trwałych w dzierżawę, najem, użytkowanie lub
użyczenie;
3) uzasadnienie celowości zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia
aktywów trwałych;
4) oświadczenie kierownika MOZ dotyczące spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 uchwały;
5) pozytywną opinię rady społecznej MOZ (wyłącznie w przypadku zbycia aktywów trwałych);
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/157/2000 Rady Miejskiej w Lubawie z dnia 25 października 2000 roku
w sprawie określenia zasad gospodarki majątkiem trwałym Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka
Zdrowia w Lubawie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski