Prof. UAM dr hab. Anna Gąsowska

Komentarze

Transkrypt

Prof. UAM dr hab. Anna Gąsowska
Tematy prac magisterskich 2017/2018
Prof.(UAM) dr hab. Anna Gąsowska
Zakład Chemii Koordynacyjnej
Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
1. Badania reakcji kompleksowania w układach jon metalu/ aminokwas/
nukleozyd lub nukleotyd
2. Oddziaływania jonów metali, poliamin i nukleotydów z aminokwasami:
2,3-diaminopropanowym i 2,4-diaminobutanowym
3. Potencjometryczne i spektroskopowe badania reakcji kompleksowania w układach:
miedź(II)/lizyna/poliamina oraz miedź(II)/lizyna/nukleotyd
Oddziaływania kationów metali, a także małych cząsteczek organicznych zmienia charakter
reakcji z udziałem kwasów nukleinowych i innych biocząsteczek ważnych w organizmach
żywych.
Tematami prac magisterskich są badania nad oddziaływaniami niekowalencyjnymi i
reakcjami tworzenia związków koordynacyjnych między jonami metali i fragmentami kwasów
nukleinowych oraz innymi bioligandami (poliaminami, aminokwasami). Badania te stanowią
krok w ocenie roli kationów metali w układach żywych. Wiadomo, że zbyt duże stężenie metali
prowadzi do powstania szeregu schorzeń. Z drugiej jednak strony pewna określona ilość
jonów metali jest niezbędna dla prawidłowego wzrostu i funkcjonowania organizmów. W tym
momencie postawić należy podstawowe pytanie - jaki jest charakter oddziaływań ?
Stwierdzono ostatnio, że ważną rolę w procesach biologicznych odgrywają tzw. aminy
biogenne o ogólnym wzorze NH2 (CH2 ) x NH(CH2 ) yNH 2 oraz obecne w komórkach
aminokwasy. Zaproponowane tematy dotyczą badań nad układami modelowymi, dla
otrzymania informacji o oddziaływaniach metali z aminokwasami, poliaminami oraz z
fragmentami kwasów nukleinowych (nukleozydami i nukleotydami). Badania skoncentrowane
będą głównie nad zagadnieniami trwałości i strukturą połączeń kompleksowych. W badaniach
stosowane będą metody potencjometrycze i spektralne (głównie UV-VIS,NMR,EPR,IR).
Wykorzystując najnowsze metody, z komputerowej analizy krzywych miareczkowania
oznaczać będziemy trwałość kompleksów, zaś metody spektralne umożliwią poznanie sposobu
koordynacji. Badania nad wybranymi układami przybliżą nas do wyjaśnienia reakcji kationów
metali z biocząsteczkami, z drugiej zaś strony ułatwią magistrantowi zapoznanie się z
problemami dotyczącymi znaczenia metali w procesach zachodzących w organizmach żywych.
21, 23- 25 listopada, godz. 8.00-13.00
Pokój 4.81- moduł G, poziom 2

Podobne dokumenty