Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Powstańców Śląskich w Warszawie
RAPORT
Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016r.
1
Problem badawczy: Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz
upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Kryteria
aksjologiczne
Pytania
kluczowe
Wskaźniki sukcesu
Narzędzia
badawcze
Grupa
badawcza
użyteczność
1. Jaki jest stan wyposażenia
biblioteki w woluminy i czasopisma?
2. Czy na wyposażeniu biblioteki
znajdują się podręczniki szkolne,
materiały niezbędne nauczycielowi
do przygotowania zajęć?
3. Jaki rodzaj literatury uczniowie
najczęściej wybierają?
4. Jak często nauczyciele
wspomagają proces dydaktyczny
zasobami bibliotecznymi?
5. Jakie prowadzone były zajęcia
biblioteczne, promocje książek,
konkursy, prezentacje, inne przez
nauczycieli bibliotekarzy?
6. Co mogłoby wpłynąć na podejście
uczniów do obowiązku czytania
lektur?
8. Kto jest dla ucznia wzorem
praktyk czytelniczych i kto ma
największy wpływ na kształcenie
jego nawyków czytelniczych?
9. Jakie są sposoby pozyskiwania
książek czytanych w czasie wolnym?
1. Biblioteka szkolna wyposażona
jest w podręczniki, materiały
edukacyjne niezbędne do realizacji
procesu kształcenia.
2. Biblioteka na bieżąco uzupełnia
stan księgozbioru o nowości
wydawnicze i ciekawe, atrakcyjne
książki.
3. Uczniowie chętnie korzystają ze
szkolnej biblioteki.
4. W szkolnej bibliotece
prowadzone są lekcje biblioteczne,
spotkania z autorami, akcje
promujące książki, konkursy
czytelnicze, inne.
5. Wyposażenie czytelni i biblioteki
w materiały metodyczne jest
wystarczający i w pełni realizuje
potrzeby nauczycieli w zakresie
przygotowania zajęć.
6. Nauczyciele i bibliotekarz
zachęcają uczniów do wyboru
lektury.
7. Szkoła prenumeruje czasopisma
dla dzieci i młodzieży.
1. Ankieta
skierowana do
uczniów.
2. Ankieta
skierowana do
rodziców.
3. Ankieta
skierowana do
nauczycieli.
4. Analiza
dokumentacji
pracy biblioteki.
1.100 losowo
wybranych
uczniów klas
3–6
2. 100 losowo
wybranych
rodziców.
3. Wszyscy
nauczyciele
spójność
celowość
wzajemność
korzyści
2
Osoby
odpowiedzial
ne
Beata
Kobierecka
Alicja Lampa
Marzena
Zasiewska
PRZEBIEG EWALUACJI:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w
Warszawie w roku szkolnym 2015/2016. Zespół ewaluacji w składzie: Beata Kobierecka – przewodnicząca, Alicja Lampa, Marzena Zasiewska
opracował koncepcję ewaluacji wraz
z narzędziami badawczymi oraz zebrał i zanalizował dane. Zebrane informacje pochodziły
z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli szkoły. Analizie poddano również dokumentację pracy biblioteki.
Badania ankietowe, wśród wszystkich grup respondentów, zostały przeprowadzone w listopadzie 2015 roku. Badaniami objęto: 100
uczniów, 100 rodziców, z czego 78 rodziców zwróciło nam ankiety oraz 43 nauczycieli. Wzory ankiet zamieszczone zostały w załącznikach.
Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej
anonimowości uzyskanych informacji. Zastosowanie podczas przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej różnorodnych narzędzi badawczych oraz
przeprowadzenie badań przez zespół pozwoliło na uzyskanie wyników o dużej wiarygodności.
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
a) Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 100 losowo wybranych uczniów naszej szkoły. Badani uczniowie rzetelnie odpowiedzieli na
wszystkie pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety. Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane i przedstawione poniżej na
poszczególnych wykresach.
3
Wykres 1. Jaka jest wielkość Twojego księgozbioru (ile masz swoich własnych książek)?
60
50
więcej niż 150
40
50 – 150
30
20 – 50
20
5 – 20
10
0-5
0
48%
30%
16%
5%
1%
Aż 48% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że posiada „więcej niż 150” własnych książek. 30% ocenia swój księgozbiór na zasób między
„50 a 150” książek. Odpowiedź „20 – 50” wskazało 16% ankietowanych uczniów, a „5 – 20” tylko 5%. Jedna osoba wybrała odpowiedź, że jej
księgozbiór zamyka się w przedziale „0 – 5” książek.
4
Wykres 2. Jak często czytasz książkę w czasie wolnym?
70
60
codziennie lub prawie
codziennie
50
co najmniej raz w tygodniu
40
co najmniej raz w miesiącu
30
kilka razy w roku
20
10
rzadziej niż raz w roku lub
nigdy
0
60%
25%
8%
5%
2%
W tym pytaniu najwięcej osób, bo aż 60% zaznaczyło odpowiedź „codziennie lub prawie codziennie”, 25% ankietowanych zaznaczyło, „co najmniej
raz w tygodniu”, 8% osób zaznaczyło „co najmniej raz w miesiącu”. Zadowalający jest fakt, że tylko 5% uczniów odpowiedziało, iż czyta książki „kilka razy
w roku”, a 2% „rzadziej niż raz w roku lub nigdy”.
5
Wykres 3. Ile książek przeczytałaś/łeś w zeszłym roku?
0,4
0,35
więcej niż 21 książek2
0,3
0,25
10 -20 książek2
0,2
4 -9 książek
0,15
2 - 3 ksiązki
0,1
0 lub 1 książkę
0,05
0
37%
27%
26%
6%
4%
37% uczniów wybrało odpowiedź, że przeczytało „więcej niż 21 książek”, a 27% „10 -20 książek” i prawie z identycznym wynikiem, bo 26% to
odpowiedź mniej zadawalająca „4 – 9 książek”. Pocieszeniem jest, że odpowiedź „2 – 3 książki” wybrało tylko 6% uczniów, a odpowiedź „0
lub1 książkę” – 4% uczniów. Na podstawie odpowiedzi uczniów na te pytania można stwierdzić, że nasi uczniowie lubią czytać.
6
Wykres 4. Jakie książki czytasz w czasie wolnym?
80
a
b
70
c
60
d
e
50
f
40
g
h
30
i
j
20
k
10
l
ł
0
75
61
53
51
36
a) fantastyka
b) komiksy
c) literatura przygodowa
d) lektury szkolne
e) literatura kryminalna, sensacyjna
f) książki hobbystyczne, poradniki
g) literatura dziecięca
23
19
18
16
15
9
6
h) reportaże, biografie
i) książki popularnonaukowe
j) encyklopedie, słowniki, atlasy
k) literatura religijna
l) literatura obyczajowa
ł) nie czytam
7
1
Było to pytanie wielokrotnego wyboru. Największym powodzeniem cieszyła się odpowiedź „fantastyka” bowiem wybrało ją aż 75 uczniów.
Również wysoki wynik otrzymała odpowiedź „komiksy” – 61 osób. 53 ankietowanych uczniów wskazało „literaturę przygodową” oraz z
podobnym wynikiem – 51 wskazań „lektury szkolne”. 36 osób wybrało „literaturę kryminalną, sensacyjną”. Pozostałe odpowiedź, to „książki
hobbystyczne, poradniki” – 23 osoby, „literatura dziecięca” – 19 osób, „reportaże, biografie” – 18 osób, „książki popularnonaukowe – 16 osób,
„encyklopedie, słowniki, atlasy” – 15 osób, „literatura religijna” – 9 osób i „literatura obyczajowa” – 6 osób. Tylko jedna osoba zaznaczyła
odpowiedź „nie czytam”.
Wykres 5. Dlaczego czytasz książki?
60
50
40
a
b
30
c
d
20
e
10
0
55
39
35
17
21
a) czytając relaksuję się, wypoczywam i odstresowuję
b) zdobywam nową wiedzę
c) rozwijam swoje zainteresowania
e) inne: - czytam, bo lubię
- dzięki książkom się nie nudzę
- bo sprawia mi to przyjemność
8
d) ponieważ są obowiązkowe
- mam większy zasób słów
Było to kolejne pytanie wielokrotnego wyboru. Ponad połowa ankietowanych – 55 osób wskazała odpowiedź „czytając relaksuję się,
wypoczywam i odstresowuję”, 39 osób czytając „zdobywa nową wiedzę”, a 35 osób „rozwija swoje zainteresowania”. Tylko 17 ankietowanych
czyta książki „ponieważ są obowiązkowe”. 21 osób wskazało odpowiedź inne, w której to odpowiedzi kilkakrotnie pojawiał się dopisek „czytam,
bo lubię”, „dzięki książkom się nie nudzę”, „bo sprawia mi to przyjemność”, „mam większy zasób słów”.
Wykres 6. Z kim rozmawiasz o książkach czytanych w wolnym czasie?
70
z kolegami,
rówieśnikami
z mamą
60
z tatą
50
z dziadkami
40
z rodzeństwem
30
z bibliotekarzem
z nauczycielem
20
z innymi dorosłymi
10
z nikim
brak odpowiedzi
0
66
60
47
31
30
22
15
7
1
5
Ankietowani przyznali, że o książkach czytanych w wolnym czasie najchętniej rozmawiają z ”kolegami i rówieśnikami” – 66 odpowiedzi.
Podobny wynik – 60 odpowiedzi to „rozmowa z mamą”, z „tatą” rozmawia 47 ankietowanych, z „dziadkami i innymi osobami z rodziny” – 31
osób. Bardzo podobny wynik – 30 wskazań uzyskała odpowiedź „z rodzeństwem, kuzynami”. Z bibliotekarzem o przeczytanych książkach
9
rozmawiają 22 osoby, a z nauczycielami 15 osób. Jedna osoba przyznała się, że nie rozmawia na ten temat z nikim. 5 osób nie udzieliło
odpowiedzi na to pytani.
Wykres 7. Co lub kto zachęca Cię do czytania książek?
60
50
konkursy organizowane w
szkole
40
nauczyciele
30
rówieśnicy
20
rodzice
10
pasje, które chcę rozwijać
0
52
45
28
17
12
Najwięcej osób – 52 wskazania, jako zachętę do czytania książek wybrało „pasje, które chcę rozwijać”. 45 osób jest zachęcana do czytania przez
rodziców. „Rówieśników” wskazało 28 osób, a „nauczycieli” 17 osób. „Konkursy organizowane w szkole” motywują12 osób.
10
Wykres 8. W jaki sposób nauczyciele rozwijają Twoje umiejętności czytelnicze podczas zajęć?
45
praca z książką na lekcji
40
35
spektakle teatralne i filmowe
30
zachęta do udziału w
konkursach
25
prezentacja ciekawych książek
20
15
współpraca z bibliotekami
10
inne
5
brak odpowiedzi
0
42
38
37
31
24
3
8
Aż 42 osoby wybrały odpowiedź „praca z książką w czasie lekcji”. „Organizowane wyjście na spektakle teatralne i filmowe” doceniło 38 osób.
37 uczniów podkreśliło, że nauczyciele rozwijają ich umiejętności czytelnicze poprzez „zachęcanie do udziału w konkursach czytelniczych i
recytatorskich”. 24 osoby wybrały współpracę z bibliotekami publicznymi. Jedna osoba dopisała „zabawę” jako sposób rozwijania umiejętności
czytelniczych. Również jedna dopisała, że „każą przeczytać lekturę”, a jeszcze inna, że „nie zakazują mi czytać”.
11
Wykres 9. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej?
0,6
0,5
wystarczające
0,4
bardzo bogate
0,3
niewystarczające
0,2
nie znam zasobów
biblioteki szkolnej
0,1
0
52%
32%
12%
4%
Zasoby biblioteki szkolnej zostały ocenione jako wystarczające przez ponad połowę ankietowanych tj. 52%, zaś 32% uznało je jako bardzo
bogate. Jako niewystarczające uznało 12% uczniów. 4% respondentów przyznało, że nie zna zasobów biblioteki szkolnej.
W pytaniu 10 uczniowie mieli podać tytuły książek, które ich zdaniem powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej. Najwięcej głosów zdobyły
książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” – 9 wskazań, „Dziennik Cwaniaczka” – 8, „Czarownica piętro niżej” – 6, seria
„Baśniobór” – 5, „Hobbit” – 5. Uczniowie zaproponowali 96 książek, z czego 28 pozycji znajduje się już w księgozbiorze biblioteki. Powodem,
dla którego uczniowie wpisali te tytuły do ankiet, może być niewystarczająca ilość egzemplarzy, a więc i długi czas oczekiwania na książkę. 12
uczniów pominęło to pytanie.
12
Wykres 10. Jak oceniasz zestaw lektur obowiązkowych zaproponowany przez zespół nauczycieli?
0,45
0,4
średnio
0,35
dobrze
0,3
0,25
bardzo słabo
0,2
słabo
0,15
bardzo dobrze
0,1
nie znam zestawu lektur
0,05
0
40%
28%
15%
9%
8%
0%
40% ankietowanych uczniów oceniła „średnio” zestaw lektur obowiązkowych. Kolejną z najczęściej wskazywanych odpowiedzi, bo 28% była
ocena „dobra” zestawu lektur. „Bardzo słabo” wybrało 15% respondentów, „słabo” 9, natomiast „bardzo dobrze” 8%. Żaden uczeń nie zaznaczył
odpowiedzi „nie znam zestawu lektur”.
13
Wykres 11. Skąd pochodzą książki, które czytasz w wolnym czasie?
80
z domu
70
kupili mi rodzice
60
dostałem/łam w prezencie
50
z biblioteki szkolnej
40
kupiłem/łam samodzielnie
30
z biblioteki publicznej
20
pożyczyłem/łam od kolegów
10
ściągnąłem/łam z internetu
0
73
64
63
48
32
30
27
16
11
korzystam z innych źródeł
Najwięcej osób, bo aż 73 wskazało, że książki, które czytają pochodzą „z domu’. Również często wybieranymi odpowiedziami były odpowiedź
„kupili mi rodzice/opiekunowie” – 64 osoby oraz odpowiedź „dostałem/łam w prezencie” – 63 osoby. Pozostałe wybory to: „z biblioteki
szkolnej” – 48 wskazań, „kupiłem/łam samodzielnie” – 32 wskazania, „z biblioteki publicznej” – 30, „pożyczyłem/łam od kolegów – 27,
„ściągnąłem/łam z internetu” – 16 oraz 1 osób zaznaczyło, że „korzysta z innych źródeł”.
14
Wykres 12. Jak często czytasz prasę w wolnym czasie?
0,25
rzadziej niż raz w roku lub nigdy
0,2
kilka razy w roku
0,15
co najmniej raz w tygodniu
co najmniej raz w miesiącu
0,1
codziennie lub prawie codziennie
0,05
brak odpowiedzi
0
23%
21%
19%
17%
15%
5%
Na to pytanie 23% respondentów odpowiedziało, że czyta prasę „rzadziej niż raz w roku lub nigdy” , a 21% „kilka razy w roku”. 19% czyta
prasę „co najmniej raz w tygodniu”, natomiast 17% „co najmniej raz w miesiącu”. Najmniej (15%) czyta prasę „codziennie lub prawie
codziennie”. 5% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Tak małe zainteresowanie czytaniem prasy, może być spowodowane tym, że prasa dziecięca nie należy do tanich, a załączane do nich zabawki
(marnej jakości) jeszcze tą cenę podnoszą.
15
Wykres 13. Czy rodzice/opiekunowie zachęcają Cię do czytania?
0,7
0,6
tak, często
0,5
tak, ale rzadko
0,4
0,3
nie
0,2
brak odpowiedzi
0,1
0
64%
18%
13%
5%
Bardzo duża grupa respondentów 64% zaznaczyła, że rodzice często zachęcają ich do czytania książek. Rzadziej zachęcanych jest 18% uczniów.
13% nie jest w ogóle zachęcanych przez rodziców do czytania. 5% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.
16
Wykres 14. Czy rodzice/opiekunowie czytają Tobie?
0,7
0,6
nie
0,5
tak, ale rzadko
0,4
0,3
tak, często
0,2
brak odpowiedzi
0,1
0
60%
30%
6%
4%
Z powyższych danych wynika, że znaczna część rodziców ankietowanych uczniów nie czyta swoim dzieciom. Tak stwierdza 60 % uczniów.
„Rzadko” czytają rodzice 30% uczniów, a 6% ankietowanych rodzice czytają „często”. Pytanie pominęło 4% uczniów.
To, że tak dużo respondentów zaznaczyło odpowiedź , że rodzice im nie czytają, może wynikać stąd, że większość ankietowanych to uczniowie
klas starszych.
17
Wykres 15. Czy rodzice/opiekunowie kupują Tobie książki do czytania?
0,7
0,6
tak, często
0,5
0,4
tak, ale rzadko
0,3
nie
0,2
brak odpowiedzi
0,1
0
62%
29%
6%
3%
Bardzo duża grupa respondentów (62%) przyznaje, że rodzice „często” kupują im książki do czytania. 29% również kupują, ale robią to rzadko.
Tylko 6% uczniów wskazało odpowiedź „nie”. W trzech ankietach nie znajdujemy odpowiedzi na to pytanie.
18
Wykres 16. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie?
0,8
0,7
0,6
tak
0,5
nie
0,4
nie wiem
0,3
0,2
brak odpowiedzi
0,1
0
67%
25%
3%
5%
Bardzo cieszy nas fakt, że aż 67% ankietowanych uważa, że książka to dobry prezent dla nich. 25% uczniów uważa, że nie jest to dobry prezent,
w jednej ankiecie znalazł się dopisek „nie, bo nie mam miejsca w pokoju”. 3 osoby nie były zdecydowane i dopisały odpowiedź „nie wiem”. 5%
nie udzieliło odpowiedzi.
19
b) Wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców.
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 100 losowo wybranych rodziców uczniów naszej szkoły, z czego 78 osób zwróciło ankiety.
Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane i przedstawione poniżej na poszczególnych wykresach.
Wykres 1. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek) w Państwa domu?
0,8
0,7
więcej niż 150 egzemplarzy
0,6
50 - 150
0,5
0,4
20 - 50
0,3
0-5
0,2
5 - 20
0,1
0
73%
23%
3%
1%
0%
Na to pytanie odpowiedziało 100% ankietowanych, z czego, aż 73 wybrało odpowiedź „więcej niż 130 książek”, 23% wskazało odpowiedź „50 –
150”, a tylko 3% odpowiedziało, że ich księgozbiór zamyka się w przedziale „20 – 50 książek”. Tylko jedna osoba wybrała odpowiedź „0 – 5
książek”. Natomiast nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi mówiącej, że księgozbiór ten to „5 – 20 książek”.
20
Wykres 2. Ile książek przeczytał/a Pan/Pani w zeszłym roku?
0,4
0,35
więcej niż 21 książek
0,3
4 - 9 książek
0,25
10 - 20 książek
0,2
2 - 3 książki
0,15
0 lub 1 książkę
0,1
0,05
brak odpowiedzi
0
36%
28%
24%
8%
3%
1%
Najwięcej osób, bo 36% odpowiedziało, że przeczytanych książek w ubiegłym roku było „więcej niż 21”, 28% przeczytało w ciągu roku tylko „4
– 9 książek”, ale zadawalający wynik to 24% ankietowanych, którzy przeczytali „10 – 20 książek”. Niepokojący jest fakt, że wśród rodziców są
osoby, które rzadko zaglądają do książek. 8% zaznaczyło, że przeczytało tylko „ – 3 książki”, a 3%, że „0 lub 1 książkę”. Jedna osoba nie
udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
21
Wykres 3. Jakie książek Pan/Pani czyta w wolnym czasie?
70
a
b
60
c
d
50
e
40
f
g
30
h
i
20
j
k
10
l
ł
0
60
48
42
25
a) literatura faktu
b) literatura obyczajowa
c) literatura kryminalna
d) książki popularnonaukowe
e) literatura przygodowa
f) literatura dziecięca
g) książki hobbistyczne, poradniki
23
21
16
16
14
6
5
h) encyklopedie, słowniki
i) fantastyka
j) lektury szkolne
k) literatura religijna
l) komiksy
ł) nie czytam
22
3
0
Było to pytanie wielokrotnego wyboru, w którym najczęściej wybieranym gatunkiem literackim była „literatura faktu” ( według 60 osób).
Również wysoko, bo 48 rodziców wybrało „literaturę obyczajową”, a 42 rodziców „literaturę kryminalną”. Pozostałe odpowiedzi to: 25 wskazań
na „książki popularnonaukowe”, 23 wskazania na „literaturę przygodową”, 21 wskazań na ”literaturę dziecięcą”. Tyle samo respondentów (16
osób) wybrało „książki hobbistyczne, poradniki” i „encyklopedie, słowniki”. 14 rodziców wskazało „fantastykę”, 6 rodziców ”lektury szkolne”,
5 rodziców ”literaturę religijną, a 3 osoby ”komiksy”. Bardzo cieszy nas fakt, że nikt nie wskazał odpowiedzi „nie czytam”.
Wykres 4. Czy rozmawia Pan/Pani ze swoim dzieckiem o lekturach, które czyta?
0,7
0,6
0,5
tak, często
0,4
tak, ale rzadko
0,3
nie
0,2
0,1
0
58%
38%
4%
Ponad połowa ankietowanych aż – 58% rozmawia ze swoimi dziećmi o lekturach, które ich dzieci czytają, 38% robi to rzadko, a tylko 4% nie
rozmawia w ogóle.
23
Wykres 5. Czy rozmawia Pan/Pani ze swoimi dziećmi o książkach, które czyta w wolnym czasie?
0,6
0,5
tak, często
0,4
tak, ale rzadko
0,3
0,2
nie
0,1
0
56%
41%
3%
Tu sytuacja przedstawia się podobnie, jak pytaniu poprzednim. Również ponad połowa badanych – 56% rozmawia z dziećmi o książkach, które
ich dziecko przeczytało 41% też rozmawia, ale rzadko, zaś 4% nie rozmawia w ogóle.
24
Wykres 6. Jak ocenia Pan/Pani jakość zasobów biblioteki szkolnej?
0,6
0,5
nie znam zasobów biblioteki
0,4
wystarczające
0,3
niewystarczające
0,2
bardzo bogate
0,1
brak odpowiedzi
0
49%
39%
10%
1%
1%
Prawie połowa ankietowanych – 49% „nie zna zasobów biblioteki szkolnej”, ale 39% uważa je za „wystarczające”. 10% stwierdziło, że są one
„niewystarczające”, a 1% , ocenia księgozbiór biblioteki za „bardzo bogaty”. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
Kolejne pytanie było pytaniem otwartym. Ankietowani mieli w nim podać tytuły książek, które ich zdaniem powinny znaleźć się w bibliotece
szkolnej. Odpowiedzi rodziców można zakwalifikować do kilku grup:




słowniki, encyklopedie, atlasy
nowości, dowolne książki dostępne na rynku, a dedykowane dzieciom
książki dla dzieci i młodzieży, lektury dla klas 1 – 2
książki przyrodnicze, historyczne, przygodowe, obyczajowe, popularnonaukowe.
25
Można więc pokusić się o stwierdzenie, że rodzice chętnie uzupełniliby cały księgozbiór naszej biblioteki wyłączając na tę chwilę literaturę
piękną, która jest zbyt trudna lub nie cieszy się popularnością wśród zapracowanych i zabieganych ludzi.
Ankietowani podawali również konkretne tytuły książek: seria „Mistrzowie ilustracji”, książki Pawła Beręsewicza, „Baśniobór”,
„Pięciopsiaczki”, „Koziołek Matołek”, „Klub detektywów” „Przygody Tomka”, książki Adama Bahdaja, „Tytus, Romek i Atomek”, książki z
serii „Już czytam”.
Wykres 7. Jak ocenia Pan/Pani zestaw lektur obowiązkowych zaproponowany przez zespół nauczycieli?
0,5
0,45
dobrze
0,4
średnio
0,35
0,3
nie znam zestawu lektur
0,25
słabo
0,2
bardzo dobrze
0,15
0,1
bardzo słabo
0,05
brak odpowiedzi
0
44%
24%
21%
5%
1%
0%
5%
Zestaw lektur obowiązkowych 44% ankietowanych oceniła jako „dobrze” dobrany, 24% wskazała odpowiedź „średnio”. Prawie tyle samo, bo
21% „nie zna zestawu lektur”, a 1% oceniła ten zestaw na „bardzo dobrze”. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi „bardzo słabo”, 5% respondentów nie
udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Są rodzice, którzy w tym roku posłali swoje dzieci do szkoły i nie mieli okazji z lekturami się zapoznać.
26
Wykres 8. Jak często czyta Pan/Pani prasę w wolnym czasie?
0,6
codziennie lub prawie codziennie
0,5
co najmniej raz w tygodniu
0,4
co najmniej raz w miesiącu
0,3
kilka razy w roku
0,2
rzadziej niż raz w roku lub nigdy
0,1
brak odpowiedzi
0
51%
37%
6%
3%
0%
3%
Z powyższych danych wynika, że 51% rodziców czyta prasę „codziennie lub prawie codziennie”, a 37% ankietowanych robi to, „co najmniej raz
w tygodniu”. Tylko 6% wskazało odpowiedź „co najmniej raz w miesiącu”, a 3% czyta prasę „kilka razy w roku”. Nikt nie wskazał odpowiedzi
„rzadziej niż raz w roku lub nigdy”. 3% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
27
Wykres 9. Czy zachęca Pan/Pani dziecko do czytania?
1
0,9
0,8
tak, często
0,7
0,6
tak, ale rzadko
0,5
0,4
nie
0,3
brak odpowiedzi
0,2
0,1
0
87%
9%
3%
1%
Rodzice bardzo często zachęcają dzieci do czytania. Taką odpowiedź zaznaczyło, aż 87% ankietowanych, tylko 9% robi to „rzadko”, a 3% nie
zachęca dzieci do czytania. Jedna osoba nie odpowiedziała na to pytanie.
28
Wykres 10. Czy czyta Pan/Pani dziecku prze snem?
0,5
0,45
0,4
tak, często
0,35
0,3
tak, ale rzadko
0,25
nie
0,2
0,15
brak odpowiedzi
0,1
0,05
0
44%
29%
24%
3%
Biorąc pod uwagę fakt, że większość ankietowanych to rodzice dzieci z klas starszych wyniki są bardzo dobre. 44% ankietowanych przyznało, że
„często” czyta dzieciom przed snem, 29% również czyta, ale rzadko, 24% przyznało, że tego nie robi, a 3% respondentów nie udzieliło
odpowiedzi.
29
Wykres 11. Czy kupuje Pan/Pani dziecku książkę do czytania?
0,8
0,7
0,6
tak, często
0,5
tak, ale rzadko
0,4
nie
0,3
brak odpowiedzi
0,2
0,1
0
75%
24%
0%
1%
Aż 75% ankietowanych odpowiedziało, że „często” kupuje swojemu dziecku książki, „rzadko” kupuje książki 24% rodziców. Odpowiedzi „nie”
nie wybrał żaden ankietowany. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.
30
Wykres 12. Czy uważa Pan/Pani, że książka to dobry prezent dla dziecka?
1,2
1
tak
0,8
0,6
nie
0,4
brak odpowiedzi
0,2
0
98%
1%
1%
Można powiedzieć, że wszyscy ankietowani – 98% uznali książkę za dobry prezent dla dziecka. 1% respondentów uznała książkę za zły prezent i
również 1% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi.
c) Wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli
W przeprowadzonym badaniu wzięli udział wszyscy nauczyciele czyli 43 osoby. Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane i
przedstawione poniżej na poszczególnych wykresach.
31
Wykres 1. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek) w Twoim domu?
0,7
0,6
więcej niż 150
0,5
50 - 150
0,4
20 - 50
0,3
5 - 20 książek
0,2
0-5
0,1
0
62%
28%
5%
5%
0%
62% nauczycieli posiada w swoim księgozbiorze „więcej niż 150” książek, 28% ocenia swoje zbiory na „50 – 150” pozycji. Po 5% uzyskały
odpowiedzi „20 – 50” oraz „5 – 20” książek. Pojawił się również dopisek, że księgozbiór jest taki niewielki ponieważ „przeczytane książki
zostają przekazane innym osobom, a większość czytanych pozycji to książki z biblioteki”. Żaden nauczyciel nie wskazał odpowiedzi, że
liczebność jego zbioru to „0 – 5” książek.
32
Wykres 2. Jak często czytasz książkę w wolnym czasie?
0,7
0,6
codziennie lub prawie codziennie
0,5
co najmniej raz w miesiącu
0,4
co najmniej raz w tygodniu
0,3
kilka razy w roku
0,2
rzadziej niż raz w roku lub nigdy
0,1
0
65%
16%
12%
7%
0%
„Codziennie lub prawie codziennie” czyta książkę 65% ankietowanych nauczycieli, 16% robi to „co najmniej raz w miesiącu”, a 12% „raz w
tygodniu”. Nikt z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi, że czyta książkę „rzadziej niż raz w roku lub nigdy”.
33
Wykres 3. Ile książek przeczytałeś/łaś w zeszłym roku?
0,5
0,45
więcej niż 21 książek
0,4
0,35
10 - 20 książek
0,3
4 - 9 książek
0,25
2 - 3 książki
0,2
0,15
0 lub 1 książkę
0,1
brak odpowiedzi
0,05
0
47%
23%
23%
5%
0%
2%
Na to pytanie prawie połowa ankietowanych – 47% wybrała odpowiedź „ więcej niż 21 książek”, 23% nauczycieli wskazało odpowiedź „10 – 20
książek” i tyle samo osób czyli 23% wybrało odpowiedź „4 – 9 książek”. Tylko 5% ankietowanych przeczytało „2 – 3 książki„ w ubiegłym roku.
Nikt nie zaznaczył odpowiedzi, która świadczyłaby o tym, że przeczytał 1 książkę lub w ogóle, a 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
34
Wykres 4. Jakie książki czytasz w czasie wolnym?
35
a
b
30
c
25
d
e
20
f
g
15
h
i
10
j
k
5
l
ł
0
32
24
22
16
a) literatura faktu, reportaże, biografie
b) literatura obyczajowa
c) literatura kryminalna, sensacyjna
d) książki popularnonaukowe
e) książki hobbystyczne, poradniki
f) literatura przygodowa
g) literatura dziecięca
16
12
10
8
5
5
4
h) encyklopedie, słowniki, atlasy
i) literatura religijna
j) fantastyka
k) lektury szkolne
l) komiksy
ł) nie czytam
35
3
0
Było to pytanie wielokrotnego wyboru, w którym najczęściej wybieraną lekturą była „literatura faktu, reportaże, biografie’ – 32 osoby. Również
wysoki wynik otrzymała odpowiedź „literatura obyczajowa” – 24 osoby oraz „literatura kryminalna, sensacyjna” 22 osoby. Pozostałe
odpowiedzi to „książki popularnonaukowe” – 16 osób i tyle samo wskazań „książki hobbystyczne, poradniki”, 12 osób wybrało „literaturę
przygodową”, 10 osób „literaturę dziecięcą”, 8 osób „encyklopedie, słowniki, atlasy”. „Literaturę religijną” i „ fantastykę” wybrało 5 osób,
„lektury szkolne 4 osoby, a komiksy 3 osoby. Nikt z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi „nie czytam”.
Wykres 5. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej?
0,45
0,4
wystarczające
0,35
0,3
niewystarczające
0,25
0,2
nie znam zasobów
biblioteki szkolnej
0,15
0,1
bardzo bogate
0,05
0
42%
35%
18%
5%
Zasoby biblioteki szkolnej zostały ocenione jako „wystarczające” przez 42% ankietowanych nauczycieli, natomiast 35% uznało je za
„niewystarczające”. 18% „nie zna zasobów biblioteki szkolnej”, a 5% uważa je za „bardzo bogate”.
36
Wykres 6. Czy w pracy z uczniami zachęcasz ich do korzystania z biblioteki?
0,9
0,8
0,7
tak, często
0,6
0,5
tak, ale rzadko
0,4
0,3
nie
0,2
0,1
0
77%
23%
0%
Bardzo dużo nauczycieli – 77% przyznało, że „często” zachęca uczniów do korzystania z biblioteki, a 23% również to robi, ale „rzadziej”. Nikt z
ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi „nie”.
37
Wykres 7. W jaki sposób rozwijasz kompetencje czytelnicze swoich uczniów w procesie dydaktycznym?
35
30
praca z książką w czasie lekcji
25
prezentują ciekawe książeki i czasopisma
20
zachęcają do udziału w konkursach
15
wyjścia na spektakle teatralne i filmowe
10
współpraca z bibliotekami publicznymi
5
inne
0
30
27
26
21
18
13
Było to kolejne pytanie wielokrotnego wyboru i tu najwięcej nauczycieli – 30 osób wybrało „praca z książką na lekcji”, również dużo, bo 27
osób „prezentuje ciekawe książki i czasopisma, które warto przeczytać”, a 26 osób „zachęca do udziału w konkursach czytelniczych i
recytatorskich”. 21 nauczycieli „organizuje wyjścia na spektakle teatralne i seanse filmowe”, a 18 ankietowanych „współpracuje z bibliotekami
publicznymi”. Kilku nauczycieli w punkcie „inne” dopisało: - głośno czytam – 4 osoby; - pomagam w wyborze książek do czytania- 2 osoby; prezentacja książek przez dzieci- 2 osoby; - wykonanie prac plastycznych w oparciu o tekst – 1 osoba; prezentuję swoje preferencje czytelnicze –
1 osoba; - prowadzę do biblioteki – 1 osoba; - rysujemy komiksy w formie książek – 1 osoba; - mobilizuję do poszukiwania informacji – 1
osoba.
38
Wykres8. Czy w pracy z uczniami wykorzystujesz konkretne zasoby biblioteczne?
0,5
0,45
0,4
tak, często
0,35
0,3
tak, ale rzadko
0,25
nie
0,2
0,15
brak odpowiedzi
0,1
0,05
0
47%
40%
11%
2%
47% nauczycieli „często” wykorzystuje zasoby biblioteczne na lekcjach, 40% również wykorzystuje książki „ale rzadko”, a 11% nie korzysta w
ogóle. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
39
Wykres 9. Czy korzystasz z zasobów biblioteki szkolnej?
0,5
0,45
0,4
tak, ale rzadko
0,35
0,3
tak, często
0,25
nie
0,2
0,15
brak odpowiedzi
0,1
0,05
0
47%
40%
11%
2%
Jak widać na wykresie nauczyciele korzystają z zasobów biblioteki. 47% robi to jednak „rzadko”, ale 40% „często” korzysta z zasobów
bibliotecznych. 11% nauczycieli nie korzysta w ogóle. 1 osoba nie odpowiedziała na pytanie.
Kolejne pytanie było pytaniem otwartym. Ankietowani mieli w nim podać tytuły książek, które ich zdaniem powinny znaleźć się w bibliotece
szkolnej. Odpowiedzi nauczycieli można zakwalifikować do kilku grup:




literatura współczesna dla dzieci i młodzieży – 4 osoby
literatura obyczajowa, powieści historyczne – 3 osoby
baśnie, książki naukowe, przygodowe – 2 osoby
najnowsza literatura piękna dla dorosłych – 2 osoby
40

















nowe wydanie encyklopedii – 2 osoby
biografie ważnych ludzi napisane językiem dostępnym dla uczniów – 2 osoby
lektury szkolne (więcej sztuk) tu podane były również tytuły np. „Pięciopsiaczki”; „Przygody Koziołka Matołka”; „Wierszyki domowe”; „O
zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów” – 2 osoby
książki popularnonaukowe dla dzieci – 1 osoba
nowości z literatury dziecięcej – 1osoba
książki podróżnicze, przygodowe – 1 osoba
pamiętniki – 1 osoba
literatura faktu – 1 osoba
książki kryminalno – przygodowe – 1 osoba
dział „Varsowiana” – 1 osoba
albumy: Foto – Polska, Foto – malarstwa – 1 osoba
poradniki – „Zrób to sam” dla dzieci – 1 osoba
książki dotyczące artystów (kluczowe postaci dla głównych kierunków czy okresów) – 1 osoba
nowości pedagogiczne – 1 osoba
Zimbardo „Psychologia” – 1 osoba
oraz czasopisma dla młodzieży i dla nauczycieli np. („Psychologia w szkole”; „Wychowanie fizyczne i higiena szkolna” – 1 osoba
prasa codzienna – 1 osoba
41
Wykres 10. Jak oceniasz szkolny zestaw lektur obowiązkowych?
0,4
0,35
nie znam zestawu lektur
0,3
dobrze
0,25
średnio
bardzo dobrze
0,2
słabo
0,15
bardzo słabo
0,1
nie ma takiego zestawu
0,05
brak odpowiedzi
0
35%
28%
21%
9%
2%
0%
2%
2%
35% nauczycieli zaznaczyło odpowiedź „nie znam zestawu lektur, a odpowiedź „dobrze’ wybrało 28% ankietowanych nauczycieli. 21%
respondentów oceniło zestaw lektur „średnio”, a 9% „bardzo dobrze”. Jedna osoba wybrała odpowiedź „słabo”, również jedna dopisała „nie ma
takiego zestawu i jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Nikt nie ocenił zestawu lektur „bardzo słabo”.
42
Wykres 11. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie?
90%
80%
70%
tak
60%
50%
nie
40%
30%
20%
10%
0%
84%
16%
Na to pytanie udzieliło odpowiedzi 100% ankietowanych nauczycieli. 84% respondentów uważa, że książka to dobry prezent dla niego, a 16%
nie uważa książki za dobry prezent.
43
ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ
Wyniki ankiet przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zostały poddane analizie, następnie wyniki zestawiono, w rezultacie
otrzymano zarys wyborów i potrzeb czytelniczych uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.
Zagadnienie 1: Jaka jest wielkość Twojego księgozbioru (ile masz swoich własnych książek)?
80%
70%
60%
50%
40%
Uczniowie
30%
Rodzice
20%
Nauczyciele
10%
0%
Więcej niż
150
50-150
20-50
20-maj
0-5
Uczniowie
48%
30%
16%
5%
1%
Rodzice
73%
23%
3%
1%
0
Nauczyciele
62%
28%
5%
5%
0
Na pierwsze pytanie dotyczące wielkości prywatnego księgozbioru odpowiedziały trzy grupy respondentów: uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Największą liczbę książek – ponad 150 woluminów – posiadają rodzice (73%), następnie nauczyciele (62%), oraz 48% uczniów. Biblioteczkę
liczącą od 50 do 150 egzemplarzy posiada 30% uczniów, 23% rodziców i 28 % nauczycieli. Od 20 do 50 książek posiada 16% uczniów, 3%
rodziców i 5% nauczycieli. Mniej niż 50 egzemplarzy książek znajduje się w domu jednego ucznia. Otrzymane wyniki wykazują, że uczniowie
dysponują dużą liczbą książek i pochodzą z domów, w których pielęgnowane są tradycje czytelnicze.
44
Zagadnienie 2: Jak często czytasz książkę w czasie wolnym?
70%
60%
50%
40%
30%
Uczniowie
20%
Nauczyciele
10%
0%
Codziennie Co najmniej Co najmniej
Radziej niż
Kilka razy w
lub prawie
raz w
raz w
raz w roku
roku
codziennie tygodniu
miesiącu
lub nigdy
Uczniowie
60%
25%
8%
5%
2%
Nauczyciele
65%
16%
12%
7%
0
W drugim pytaniu poproszono uczniów i nauczycieli o określenie jak często sięgają po książkę w wolnym czasie. 60% uczniów i 65%
nauczycieli czyta codziennie lub prawie codziennie; 25% uczniów i 16% nauczycieli czyta co najmniej raz w tygodniu. 8% uczniów i 12%
nauczycieli wybrało odpowiedź „kilka razy w roku”. Zaledwie dwóch przyznaje, że czyta rzadziej niż raz w roku lub nigdy. Wyniki pokazują, że
w gronie uczniów i nauczycieli znajdują się aktywni czytelnicy.
45
Zagadnienie 3: Ile książek przeczytałaś / łeś w zeszłym roku?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
Uczniowie
15%
Rodzice
10%
Nauczyciele
5%
0%
Więcej niż 21
książek
10-20 książek
4-9 książek
2-3 ksiązki
0 lub 1 książkę
Brak
odpowiedzi
Uczniowie
37%
27%
26%
6%
4%
0
Rodzice
36%
28%
24%
8%
3%
1%
Nauczyciele
47%
23%
23%
5%
0
2%
W jednym z pytań, uczniowie rodzice i nauczyciele zostali poproszeni o określenie ile książek przeczytali w ubiegłym roku. 47% nauczycieli,
37% uczniów i 36% rodziców przeczytało ponad 21 książek. 28% rodziców, 27% uczniów i 23% nauczycieli przeczytało liczbę książek
mieszczącą się w przedziale od 10 do 20 książek. 26% uczniów, 24% rodziców i 23% nauczycieli przeczytało liczbę książek w przedziale od 4
do 9. Odpowiedź „2-3 książki” wybrało 8% rodziców, 6% uczniów i 5% nauczycieli. Wśród ankietowanych 4% uczniów i 3% rodziców
przeczytało jedną książkę lub nie przeczytali żadnej książki. Kilku rodziców i nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
46
Zagadnienie 4: Jakie książki czytasz w czasie wolnym?
80
70
60
50
40
Uczniowie
Rodzice
30
Nauczyciele
20
10
0
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
ł
Uczniowie
75
61
53
51
36
23
19
18
16
15
9
6
1
Rodzice
14
3
23
6
42
16
21
60
25
16
5
48
0
Nauczyciele
5
3
12
4
22
16
10
32
16
8
5
24
0
47
a) fantastyka
b) komiksy
c) literatura przygodowa
d) lektury szkolne
e) literatura kryminalna
f) książki hobbystyczne, poradniki
g) literatura dziecięca
h) literatura faktu
i) książki popularnonaukowe
j) encyklopedie
k) literatura religijna
l) literatura obyczajowa
ł) nie czytam
W następnym pytaniu poproszono wszystkich respondentów o sprecyzowanie, jakie książki czytają w czasie wolnym. Odpowiedzi w
poszczególnych grupach były zróżnicowane. W gronie uczniów największą popularnością cieszy się fantastyka (75 osób), komiksy (61 osób),
następnie literatura przygodowa (53 osoby) i lektury szkolne (51 osób). Niechętnie uczniowie sięgają po literaturę obyczajową (9 osób) i
literaturę religijną (6 osób). Rodzice i nauczyciele posiadają zbliżone preferencje czytelnicze: 60 rodziców i 32 nauczycieli interesuje się
literaturą faktu; 48 rodziców i 24 nauczycieli chętnie czyta literaturę obyczajową; 42 rodziców i 22 nauczycieli wybiera kryminały. Rodzice i
nauczyciele rzadko sięgają po lektury szkolne ( 6 rodziców i 4 nauczycieli). Literatura religijna także nie cieszy się zainteresowaniem, tym
gatunkiem literackim interesuje się zaledwie 5 rodziców i 5 nauczycieli. Trzech rodziców i trzech nauczycieli wybrało komiksy.
48
Zagadnienie 5: W jaki sposób nauczyciele rozwijają Twoje umiejętności czytelnicze podczas zajęć? / W jaki sposób rozwijasz kompetencje
czytelnicze swoich uczniów w procesie dydaktycznym?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Praca z książką w
czasie lekcji
Spektakle
teatralne, seanse
filmowe
Udział w
konkursach
Ciekawe książki i
czasopisma
Współpraca z
biblioteką
Inne
Brak odpowiedzi
Uczniowie
42
38
37
31
24
3
8
Nauczyciele
30
21
26
27
18
13
0
W ankietach przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli zapytano w jaki sposób nauczyciele rozwijają umiejętności czytelnicze podczas zajęć.
Według uczniów (42osoby) i nauczycieli (30 osób) głównym sposobem jest praca z książką w czasie lekcji. 38 uczniów i 21 nauczycieli uważa,
że skutecznym sposobem jest organizowanie i uczestniczenie w spektaklach teatralnych i filmowych. 37 uczniów przyznaje, że nauczyciele
zachęcają ich do udziału w konkursach czytelniczych i recytatorskich, potwierdziło tą odpowiedź 26 nauczycieli. 31 uczniów i 27 nauczycieli
zaznaczyło odpowiedź: „prezentacja ciekawych książek i czasopism, które warto przeczytać”. 24 uczniów i 18 nauczycieli uważa, że dzięki
współpracy z bibliotekami publicznymi rozwijają się kompetencje czytelnicze. 8 uczniów nie udzieliło odpowiedzi. Z badania wynika, że
nauczyciele proponują różne aktywności w procesie dydaktycznym, które mają na celu rozwój kompetencji czytelniczych młodzieży, uczniowie
dostrzegają ich wkład i pracę.
49
Zagadnienie 6: Jak ocenia Pan / Pani jakość zasobów biblioteki szkolnej?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bardzo bogate
Wystarczające
Niewystarczające
Nie znam zasobów
biblioteki szkolnej
Brak odpowiedzi
Uczniowie
32%
52%
12%
4%
0%
Rodzice
1%
39%
10%
49%
1%
Nauczyciele
5%
42%
35%
18%
0%
Z prośbą o ocenę jakości zasobów biblioteki szkolnej zwrócono się do trzech grup respondentów: uczniów, rodziców i nauczycieli. Większość
respondentów: 52% uczniów, 39% rodziców i 42% nauczycieli uważa, że zasoby szkolne są wystarczające. Według 12% uczniów, 10%
rodziców i 35% nauczycieli zasoby biblioteki szkolnej są niewystarczające. 32% uczniów, 5% nauczycieli i 1% rodziców uważa, że zasoby są
bardzo bogate. 49% rodziców, 18% nauczycieli i 4% uczniów nie zna zasobów biblioteki szkolnej. Z badania wynika, że zarówno rodzice,
uczniowie i nauczyciele zgodnie uważają, że zasoby biblioteki szkolnej są wystarczające.
50
Zagadnienie 7: Jeśli mógłbyś/mogłabyś uzupełnić zasoby biblioteki szkolnej, to o jakie tytuły książek, gatunki?:
Z analizy ankiet dotyczących powyższego zagadnienia wynika, że biblioteka pełni ważną rolę w życiu społeczności szkolnej. Z dostępnych
zasobów korzystają uczniowie i nauczyciele, jednakże zasoby biblioteki choć dość duże są jednak niewystarczające czy to ilościowo, czy też
w konkretne tytuły. Długa lista pozycji proponowanych do zakupu potwierdza, że potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki nie są
zaspokojone.
Zagadnienie 8: Jak oceniasz zestaw lektur obowiązkowych?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Bardzo słabo
Nie znam
zestawu lektur
Brak
odpowiedzi
Nie ma takiego
zestawu
Uczniowie
8%
28%
40%
9%
15%
0%
0%
0%
Rodzice
1%
44%
24%
5%
0%
21%
5%
0%
Nauczyciele
9%
28%
21%
2%
0%
35%
2%
3%
Pytanie dotyczące zestawu lektur obowiązkowych zostało skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. $0% uczniów, 24% rodziców i 21%
nauczycieli wybrało odpowiedź „średnio”; 28% uczniów, 44% rodziców i 28% nauczycieli wskazało odpowiedź „dobrze”; 9% uczniów, 5%
rodziców i 2% nauczycieli przypisało odpowiedź „słabo”. Zaledwie 9% nauczycieli, 8% uczniów i 1% rodziców oceniło go bardzo dobrze.
51
Wśród nauczycieli pojawiła się jedna uwaga, że zestaw lektur obowiązkowych nie istnieje. 21% rodziców i 35% nauczyciele przyznało, że nie
zna zestawu lektur.
Zagadnienie 9: Jak często czyta Pan / Pani prasę w wolnym czasie?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Rzadziej niż
raz w roku
lub nigdy
Kilka razy w
roku
Co najmniej Co najmniej
raz w
raz w
tygodniu
miesiącu
Uczniowie
23%
21%
19%
Rodzice
0%
3%
37%
Codziennie
lub prawie
codziennie
Brak
odpowiedzi
17%
15%
5%
6%
51%
3%
Przedmiotem prowadzonych badań jest rozwój kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Uwagę poświęcono
przede wszystkim czytelnictwu książek, poruszano także kwestię czytania prasy. Pytanie „Jak często czyta Pan / Pani prasę w wolnym czasie”
skierowano do uczniów i rodziców. Z odpowiedzi respondentów wynika, że po prasę sięgają przede wszystkim rodzice, 51% czyta prasę
codziennie lub prawie codziennie, tę samą odpowiedź wybrało tylko 15% dzieci. 37% rodziców deklaruje czytelnictwo prasy co najmniej raz w
tygodniu, tę samą odpowiedź zaznacza 19% uczniów. 17% rodziców i 6% uczniów czyta prasę co najmniej raz w miesiącu. 21% uczniów sięga
52
po gazety kilka razy w roku, zaledwie 3% rodziców czyta prasę tak rzadko. Aż 23% uczniów czyta prasę rzadziej niż raz w roku lub nigdy, takiej
odpowiedzi nie udzielił żaden rodzic.
Zagadnienie 10: Czy rodzice / opiekunowie zachęcają Cię do czytania? Czy zachęca Pan / Pani dziecko do czytania?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tak, często
Tak, ale rzadko
Nie
Brak odpowiedzi
Uczniowie
64%
18%
13%
5%
Rodzice
87%
9%
3%
1%
W ankietach skierowanych do rodziców i uczniów w pytaniach 10,11,12 i odpowiednio 14,15,16 badano nawyki czytelnicze uczniów i ich
rodziców. Na pytanie „Czy rodzice / opiekunowie zachęcają Cię do czytania?” i pytanie ekwiwalentne „Czy zachęca Pan / Pani dziecko do
czytania” 64% uczniów i 87% rodziców zaznaczyło odpowiedź „tak, często”; 18% uczniów i 9% rodziców wybrało odpowiedź „tak, ale rzadko”;
13% uważa, że rodzice ich nie zachęcają, tę odpowiedź wybrało 3% rodziców.
53
Zagadnienie 11: Czy rodzice / opiekunowie czytają Tobie? Czy czyta Pan / Pani dziecku przed snem?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tak, często
Tak, ale rzadko
Nie
Brak odpowiedzi
Uczniowie
6%
30%
60%
4%
Rodzice
44%
29%
24%
3%
Grupę uczniów i rodziców zapytano czy w domu praktykuje się czytanie dzieciom przed snem. Odpowiedzi w dwóch grupach respondentów są
zasadniczo rozbieżne. 44% rodziców deklaruje, że czyta dzieciom przed snem, tę odpowiedź potwierdziło tylko 6% uczniów. 24% rodziców
przyznało, że nie czyta dzieciom, 60% uczniów zaznaczyło tę samą odpowiedź. 29% rodziców i 30% uczniów rzadko czyta wspólnie przed
snem. Obie grupy respondentów zgadzają się co do tego, że rodzice czynią to rzadko.
54
Zagadnienie 12: Czy rodzice / opiekunowie kupują Tobie książki do czytania? Czy kupuje Pan / Pani dziecku książki do czytania?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tak, często
Tak, ale rzadko
Nie
Brak odpowiedzi
Uczniowie
62%
29%
6%
3%
Rodzice
75%
24%
0%
1%
Na pytanie „Czy kupuje Pan / Pani dziecku książki do czytania?” 75% rodziców przyznało, że często to robi, odpowiedź potwierdziło 62%
uczniów. 24% rodziców twierdzi, że rzadko kupuje książki, dzieci mają podobną opinię gdyż tę samą odpowiedź zaznaczyło 29% uczniów. 6%
uczniów odpowiedziało, że rodzice nie kupują książek, tymczasem żaden rodzic nie zaznaczył takiej odpowiedzi.
55
Zagadnienie 13: Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tak
Nie
Nie wiem
Brak odpowiedzi
Uczniowie
67%
25%
3%
5%
Nauczyciele
84%
16%
0%
0%
Grupę uczniów i nauczycieli poproszono o wypowiedź czy chcieliby otrzymać książkę jako prezent. 67% uczniów i 84% nauczycieli udzieliło
odpowiedzi twierdzącej, dla 25% uczniów i 16% nauczycieli książka nie jest oczekiwanym prezentem; 3% uczniów jest niezdecydowanych czy
książka to dobry prezent. Z badania wynika, że książka to nadal dobry prezent dla dziecka.
56
Zagadnienie 14: Czy uważa Pan / Pani, że książka to dobry prezent dla dziecka?
120%
100%
80%
Tak
60%
Nie
Brak odpowiedzi
40%
20%
0%
98%
1%
1%
W ostatnim pytaniu, z którym zmierzyli się rodzice, respondentów zapytano czy książka to dobry prezent dla dziecka. 98% rodziców wskazuje
odpowiedź „tak”, 1% rodziców neguje, 1% respondentów nie udziela odpowiedzi.
Analiza dokumentów bibliotecznych:
Analiza dokumentów bibliotecznych z roku szkolnego 2014/2015 wskazuje ilość wypożyczonych materiałów. Ogółem wypożyczono
2 950 książek dla uczniów, a 490 książek oraz filmów edukacyjnych dla nauczycieli. Z czytelni w ciągu całego roku szkolnego skorzystało 5 831
uczniów. Jest to bardzo duża liczba osób przy tak małej czytelni, w której znajduje się 17 miejsc, w tym 12 przy stolikach. Nie wszyscy
przychodzący do czytelni korzystają z księgozbioru, duża część osób odrabia lekcje, inni po prostu czekają na zajęcia pozalekcyjne.
Zachętą do czytania jest rozdawanie naklejek, organizowanie konkursów, zabaw oraz zakupione nowości. W minionym roku szkolnym
do biblioteki zostało zakupionych 131 książek.
Gazetka szkolna „TUZINEK” ukazująca się jako dwumiesięcznik również wspiera rozwój czytelnictwa. Uczniowie piszą artykuły,
ilustrują je, zbierają informacje, a po wydrukowaniu gazetki – czytają polecając kolegom.
57
Wnioski z przeprowadzonego badania
1. Większość ankietowanych stwierdziło, że lubi czytać książki.
2. Niepokojącym jest fakt, że mało uczniów czyta prasę. Zaprenumerowanie kilku tytułów do biblioteki szkolnej mogłoby rozwiązać ten
problem.
3. Zdaniem większości respondentów umiejętności czytelnicze nauczyciele rozwijają u swoich uczniów poprzez pracę z książką na lekcji oraz
poprzez organizowanie wyjść na spektakle teatralne i filmowe, a więc należy te działania kontynuować.
4.Nauczyciele zachęcają uczniów do czytania prezentując na lekcji ciekawe pozycje książkowe.
5. Zakup nowości biblioteki szkolnej zwiększa zainteresowanie czytelników literaturą.
6. Biblioteka szkolna, aby utrzymać zainteresowanie uczniów książką, powinna kontynuować pracę nad uatrakcyjnieniem księgozbioru poprzez
selekcję i zakup nowości.
7. Nauczyciele stosują wszelkie dostępne formy zachęcania uczniów do czytania i korzystania z książek.
8. Zdaniem ankietowanych biblioteka szkolna jest dość dobrze wyposażona, jednak należy systematycznie uzupełniać jej zbiory w nowości.
Wnioski do dalszej pracy
1. Nauczyciele – wychowawcy mają za zadanie zapoznać rodziców z wynikami ewaluacji, która będzie zamieszczona na stronie internetowej
naszej szkoły.
2. Na spotkaniach z rodzicami zachęcać ich do czytania swoim dzieciom.
3. Angażować uczniów do udziału w konkursach związanych z książką oraz zachęcać icj, aby stali się pomysłodawcami ciekawych
czytelniczych przedsięwzięć.
58
4. Przeprowadzić rozmowy z uczniami na temat książek spoza listy lektur obowiązkowych, tak aby mogli wyrazić swoje opinie, ale i wysłuchać
innych.
5. Nagradzać najlepszych czytelników, stawiać ich za wzór dla innych.
6. Podczas lekcji odwoływać się do wiedzy zawartej w książkach i artykułach prasowych. Prezentować słowniki, atlasy, albumy.
7.Nauczyciele w klasach I – VI mają za zadanie poświęcić 1 lekcję na pracę z czasopismem.
8. Regularnie i systematycznie wymieniać przestarzały księgozbiór i uzupełniać literaturę dla dzieci i młodzieży oraz wzbogacić filmotekę
szkolną o materiały edukacyjne na nośnikach DVD.
9. Uzupełnić zestaw lektur szkolnych, atlasów, albumów itp. oraz czasopism: dla uczniów młodszych „Kumpel” lub „Świerszczyk” zaś dla
starszych „Victor”..
10. Dotrzeć do uczniów niezainteresowanych działaniem biblioteki szkolnej.
11. Na początku roku szkolnego należy zapoznać uczniów i rodziców /w poziomach/ z obowiązującymi w danym roku lekturami szkolnymi.
12. Zamieścić na stronie internetowej terminarz obowiązujących lektur.
Raport został przygotowany przez zespół:
Beata Kobierecka
Alicja Lampa
Marzena Zasiewska
.
59

Podobne dokumenty