geografia

Komentarze

Transkrypt

geografia
Wymagania programowe z geografii w klasie II
Dział
Afryka
Wymagania na poszczególne oceny
• wskazuje Afrykę na mapie świata (2)
• wymienia nazwy stref klimatyczno-roślinno-glebowych Afryki (2)
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Afryki wybrane elementy linii
brzegowej, krainy geograficzne, rzeki
i jeziora oraz podaje ich nazwy (2)
• określa położenie matematyczno-geograficzne Afryki (3)
• przyporządkowuje strefom klimatycznym Afryki odpowiednie formacje
roślinne i typy gleb (3)
• opisuje sposoby gospodarowania
w strefie Sahelu (3)
• wyjaśnia występowanie stref klimatyczno-roślinno-glebowych (4)
• wykazuje na przykładzie strefy Sahelu związek pomiędzy formami
gospodarowania człowieka a zasobami wodnymi (5)
• uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania
w środowisku charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody
(6)
• podaje liczbę ludności Afryki (2)
• wymienia nazwy najgęściej i najsłabiej zaludnionych obszarów
w Afryce (2)
• wymienia probl mieszkańców Afryki (2)
• opisuje zmiany liczby ludności w Afryce (3)
• omawia przyczyny eksplozji (3)
• omawia wartość HDI
w wybranych krajach
na podstawie mapy tematycznej (4)
• ocenia wpływ warunków naturalnych
na rozmieszczenie ludności (4)
• określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób
a poziomem życia
w krajach Afryki położonych na południe od Sahary (5)
• proponuje działania mające na celu ograniczenie problemów mieszkańców
Afryki (głodu, konfliktów zbrojnych, niedostatku wody pitnej, AIDS) (6)
• wskazuje Egipt i RPA na mapie świata, podaje nazwy ich stolic oraz nazwy
państw sąsiadujących z tymi krajami (2)
• wymienia nazwy surowców mineralnych występujących w Egipcie
i RPA (2)
• wyjaśnia znaczenie Kanału Sueskiego(2)
• charakteryzuje położenie geograficzne oraz środowisko przyrodnicze Egiptu i
RPA(3)
• przedstawia pozytywne
i negatywne skutki budowy tamy w Asuanie (3)
• opisuje warunki życia na terenach
Uprzemysłowionych
w RPA(3)
• opisuje, na podstawie mapy gospodarczej, czynniki warunkujące
rozmieszczenie obszarów koncentracji przemysłu
i rolnictwa
w Egipcie i RPA (4)
• analizuje udział i miejsce RPA w światowym wydobyciu surowców
mineralnych (4)
• wykazuje rolę surowców mineralnych
w kształtowaniu gospodarki RPA (4)
• wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi
a rozmieszczeniem ludności w Egipcie i RPA (5)
• wykazuje związki między warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarki
Egiptu i RPA (5)
• wykazuje korzyści wynikające ze strategicznego położenia Egiptu (6)
• wykazuje, że RPA jest najbogatszym krajem Afryki (6)
Ameryka
• wskazuje Amerykę na mapie świata (2)
• wskazuje wybrane elementy linii brzegowej Ameryki na mapie oraz podaje
ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki
i jeziora Ameryki Północnej i Południowej oraz podaje ich nazwy (2)
• określa położenie geograficzne Ameryki (3)
• wskazuje na mapie oraz nazywa obszary aktywne sejsmicznie i wulkanicznie
w Ameryce (3)
• określa położenie matematyczno-geograficzne Ameryki (4)
• opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej
i Południowej na podstawie klimatogramów oraz mapy klimatycznej (4)
• oblicza rozciągłość południkową
i równoleżnikową Ameryki (5)
• wykazuje wpływ klimatu na rozmieszczenie roślinności w Ameryce (5)
• wykazuje związki między budową geologiczną
a ukształtowaniem pionowym Ameryki (6)
• wymienia nazwy rdzennych mieszkańców Ameryki oraz odmian ludzkich
zamieszkujących Amerykę (2)
• wskazuje na mapie
obszary gęsto i słabo zaludnione oraz podaje ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie największe miasta Ameryki i wymienia ich nazwy (2)
• wykazuje zróżnicowanie ludności Ameryki (3)
• wymienia przyczyny dużego zróżnicowania etnicznego i kulturowego ludności
Ameryki (3)
• wyróżnia główne cechy
i podaje przyczyny zróżnicowania kulturowego oraz etnicznego Ameryki
Północnej i Południowej (4)
• analizuje, na podstawie mapy, rozmieszczenie
ludności w Ameryce Północnej i Południowej (4)
• wyjaśnia, dlaczego Ameryka określana jest mianem tygla kultur (5)
• analizuje przyczyny wzrostu liczby ludności Ameryki (6)
• wymienia nazwy regionów gospodarczych Stanów Zjednoczonych (2)
• wskazuje na mapie świata Stany Zjednoczone, podaje nazwę ich stolicy i nazwy
państw sąsiadujących (2)
• określa położenie geograficzne Stanów Zjednoczonych (3)
• wskazuje na mapie Stanów Zjednoczonych obszary rolnicze oraz wymienia
ich nazwy (3)
• wskazuje na mapie największe aglomeracje Stanów Zjednoczonych oraz
wymienia ich nazwy (3)
• analizuje strukturę PKB Stanów Zjednoczonych
i formułuje wnioski (4)
• określa rolę Stanów Zjednoczonych
w gospodarce światowej (4)
• wykazuje związki między gospodarką a warunkami środowiska
w najważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych (5)
• udowadnia, że Stany Zjednoczone są potęga gospodarczą świata (6)
• wskazuje na mapie świata Brazylię i podaje nazwę jej stolicy (2)
• wskazuje na mapie wybrane krainy
geograficzne
i najważniejsze rzeki Brazylii oraz wymienia ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie największe miasta Brazylii i wymienia ich nazwy (2)
• określa położenie geograficzne Brazylii (3)
• opisuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania
Amazonii
a jej gospodarczym wykorzystaniem (3)
• wykazuje problemy wielkich miast Brazylii (4)
• analizuje przyczyny
i skutki wylesiania Amazonii (4)
• analizuje naturalne
i antropogeniczne zagrożenia dla puszczy amazońskiej (5)
• przedstawia problemy Indian (6)
Australia
• wskazuje na mapie świata Australię
i Oceanię (2)
• wskazuje na mapie największe miasta Australii oraz wymienia ich nazwy (2)
• wymienia główne cechy gospodarki Związku Australijskiego (2)
• określa położenie geograficzne Australii
i Oceanii (3)
• charakteryzuje cechy klimatu oraz specyfikę świata roślin i zwierząt Australii
na podstawie map klimatycznych
i klimatogramów (3)
• wyjaśnia uwarunkowania rozwoju hodowli owiec
w Związku Australijskim (3)
• przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki
Związku Australijskiego na tle warunków naturalnych (4)
• ocenia warunki środowiska przyrodniczego Australii
z punktu widzenia warunków życia
i gospodarki ludzi (5)
• wykazuje zależność między symetrycznym położeniem Australii po obu
stronach zwrotnika Koziorożca
a uwarunkowaniami klimatycznymi (6)
• wskazuje na mapie świata Arktykę
Arktyka
Antarktyda i Antarktykę (2)
• wymienia główne cechy środowiska przyrodniczego Arktyki
i Antarktyki ze szczególnym uwzględnieniem cech klimatu (2)
• przedstawia cechy położenia Arktyki
i Antarktyki na podstawie mapy świata (3)
• wymienia główne cechy
i przyczyny zmian
w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych (3)
• opisuje czynniki warunkujące klimat obszarów okołobiegunowych (4)
• wyjaśnia występowanie pokrywy lodowej
na obszarach okołobiegunowych (4)
• porównuje środowisko przyrodnicze Arktyki
i Antarktyki (5)
• proponuje działania mające na celu zahamowanie niekorzystnych zmian
w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych (6)
Azja
• wskazuje na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki
i jeziora Azji oraz wymienia ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie świata Eurazję i Azję (2)
• wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji (2)
• wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy
(2)
• określa położenie geograficzne Eurazji
i Azji (3)
• przedstawia kontrasty geograficzne Azji (3)
• oblicza rozciągłość południkową
i równoleżnikową Azji (3)
• przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze
obszarów, na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje (4)
• wykazuje, na podstawie map tematycznych,
że Azja jest kontynentem wielkich geograficznych kontrastów (5)
• opisuje osiągnięcia najstarszych cywilizacji azjatyckich(6)
• wskazuje na mapie obszary występowania monsunu (2)
• omawia, na podstawie schematu, cyrkulację monsunową w Azji Południowej
i Południowo-Wschodniej (3)
• wskazuje na mapie obszary odznaczające się intensywną uprawą ryżu
i podaje ich nazwy (3)
• opisuje wymagania klimatyczno-glebowe ryżu (3)
• wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw
i „kulturą ryżu” a cechami klimatu monsunowego
w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (4)
• analizuje wpływ cyrkulacji monsunowej w Azji Południowej i PołudniowoWschodniej na życie codzienne i gospodarowanie mieszkańców tych regionów
(5)
• wykazuje znaczenie ryżu dla kultury społeczeństwa azjatyckiego (6)
• wskazuje na mapie Chiny, podaje nazwę ich stolicy oraz nazwy państw
sąsiadujących (2)
• wskazuje na mapie krainy geograficzne oraz najważniejsze rzeki (2)
w Chinach oraz wymienia ich nazwy
• podaje liczbę ludności Chin (2)
• określa położenie geograficzne oraz cechy środowiska przyrodniczego Chin
(3)
• wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi
a rozmieszczeniem ludności Chin (3)
• opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarczego Chin (3)
• określa miejsce Chin
w światowej wymianie towarowej (3)
• analizuje wykresy i dane dotyczące liczby ludności
i współczynnika przyrostu naturalnego w Chinach (4)
• wyjaśnia kierunki rozwoju gospodarczego Chin (4)
• wskazuje zmiany znaczenia Chin
w gospodarce światowej (4)
• wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi
a rozwojem gospodarczym Chin (5)
analizuje przyczyny szybkiego rozwoju gospodarczego Chin
w ostatnich latach (5)
• wykazuje wpływ Chin na światową gospodarkę (6)
• wskazuje na mapie świata Japonię i podaje nazwę jej stolicy (2)
• wskazuje na mapie wielkie miasta Japonii
i wymienia ich nazwy (2)
• wymienia najważniejsze cechy japońskiej gospodarki (2)
• opisuje położenie geograficzne Japonii na podstawie mapy ogólno
geograficzne (3)
• wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju Japonii po II wojnie światowej (3)
• wykazuje znaczenie
czynników społeczno-kulturowych dla tworzenia nowoczesnej gospodarki Japonii na tle
niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego (4)
• wykazuje przyczyny
i znaczenie działań umożliwiających życie
w trudnych warunkach przyrodniczych (5)
• wykazuje przyczyny
i skutki spowolnienia gospodarczego Japonii (6)
• opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze
w Indiach (2)
• wskazuje na mapie Indie, podaje nazwę ich stolicy oraz nazwy państw
sąsiadujących (2)
• wskazuje na mapie główne krainy geograficzne i rzeki Indii oraz wymienia
ich nazwy (2)
• określa położenie geograficzne Indii (3)
• opisuje poziom rozwoju rolnictwa Indii (3)
• wskazuje na mapie gospodarczej Indii wybrane ośrodki przemysłu high-tech
(3)
• wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii w
Indiach (4)
• wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju nowoczesnych usług
w Indiach (5)
• wykazuje wpływ hinduizmu na życie
i działalność ludzi (6)
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej państwa należące do regionu
Bliskiego Wschodu (2)
• opisuje położenie geograficzne Bliskiego Wschodu (3)
• charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem kierunków
i poziomu rozwoju gospodarczego (3)
• wskazuje na mapie
i wymienia nazwy obszarów na Bliskim Wschodzie objętych konfliktami
zbrojnymi (3)
• analizuje rozmieszczenie, zasoby i wydobycie ropy naftowej na Bliskim
Wschodzie na podstawie map tematycznych
i danych statystycznych (4)
• charakteryzuje Bliski Wschód pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy
naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego (4)
• porównuje poziom życia mieszkańców poszczególnych krajów Bliskiego
Wschodu (5)
• porównuje wydobycie ropy naftowej z wartością PKB na jednego mieszkańca
w poszczególnych krajach Bliskiego Wschodu (5)
• uzasadnia tezę, że konflikty na Bliskim Wschodzie mają wpływ na globalną
gospodarkę (6)
Europa
• wskazuje na mapie świata Europę (2)
• wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej Europy
i wymienia ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie wybrane niziny, wyżyny
i góry Europy oraz wymienia ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie wybrane europejskie rzeki i jeziora oraz wymienia ich
nazwy (2)
• określa położenie geograficzne Europy
na podstawie mapy ogólno geograficznej (3)
• charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy (3)
• charakteryzuje wybrane strefy roślinne Europy (3)
• opisuje rozmieszczenie wód powierzchniowych
w Europie na podstawie mapy (3)
• opisuje położenie geograficzne i granice Europy z innymi kontynentami na
mapie ogólnogeograficznej świata (4)
• porównuje linię brzegową Europy z linią brzegową innych kontynentów (4)
• porównuje ukształtowanie powierzchni Europy
z ukształtowaniem powierzchni innych kontynentów (4)
• wyjaśnia zależności między typem klimatu
a występowaniem formacji roślinnych (4)
• oblicza rozciągłość południkową
i równoleżnikową Europy (5)
• wykazuje wpływ czynników geograficznych na cechy klimatu Europy (5)
• wykazuje następstwa południkowej
i równoleżnikowej rozciągłości Europy (6)
• wymienia nazwy wybranych krajów Europy (2)
• wskazuje najmniejsze
i największe państwa Europy pod względem powierzchni i liczby ludności na
mapie politycznej Europy (2)
• wyjaśnia przyczyny zmian na mapie politycznej Europy po 1989 roku (3)
• wymienia nazwy wybranych krajów Europy i ich stolic (3)
• wskazuje na mapie kraje położone zarówno
w Europie, jak i w Azji oraz wymienia ich nazwy (3)
• przedstawia terytoria zależne wybranych krajów (4)
• wykazuje znaczenie procesów integracyjnych zachodzących w Europie (5)
•analizuje przyczyny rozpadu ZSRR
i Jugosławii (6)
• wskazuje na mapie obszary o największej
i najmniejszej gęstości zaludnienia w Europie oraz wymienia ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie największe miasta Europy oraz wymienia ich nazwy (2)
• opisuje, na podstawie mapy, położenie Londynu (2)
• opisuje, na podstawie map
tematycznych, zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodowościowe
i etniczne współczesnej Europy (3)
• wyjaśnia, dlaczego Londyn jest nazywany „miastem świata (3)
• opisuje przyczyny
i konsekwencje zróżnicowania ludności Europy (4)
• omawia położenie oraz układ przestrzenny Londynu (4)
• przedstawia znaczenie Londynu jako światowej metropolii (4)
• wykazuje wielokulturowość Europy (5)
• wykazuje skutki wielokulturowości mieszkańców Europy (5)
• analizuje zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji
w wybranych krajach Europy (6)
• wskazuje kraje Europy Północnej na mapie
i wymienia ich nazwy (2)
• wymienia nazwy głównych bogactw naturalnych krajów skandynawskich (2)
• opisuje położenie państw Europy Północnej (3)
• opisuje warunki przyrodnicze Europy Północnej (3)
• wykazuje znaczenie położenia Skandynawii
i omawia sposoby wykorzystania mórz (3)
• charakteryzuje środowisko przyrodnicze krajów Europy Północnej (4)
• wykazuje, na podstawie
map tematycznych, związki między głównymi cechami środowiska
przyrodniczego Europy Północnej
a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego (4)
• wykazuje niekorzystny wpływ warunków środowiska przyrodniczego Europy
Północnej na działalność gospodarczą człowieka (5)
• przedstawia walory turystyczne krajów Europy Północnej (6)
• wskazuje kraje alpejskie na mapie ogólnogeograficznej, wymienia nazwy tych
państw oraz nazwy ich stolic (2)
• wskazuje największe miasta alpejskie na mapie
i wymienia ich nazwy (2)
• omawia położenie krajów alpejskich na podstawie mapy ogólno geograficznej
(3)
• opisuje główne kierunki rozwoju gospodarczego krajów alpejskich (3)
• charakteryzuje strukturę przemysłu krajów alpejskich (3)
• ocenia warunki rozwoju hydroenergetyki
w krajach alpejskich (3)
• wykazuje wpływ gór na środowisko przyrodnicze
i gospodarkę krajów alpejskich (4)
• wykazuje, że kraje alpejskie należą do państw wysoko rozwiniętych (4)
• wykazuje znaczenie sektora usług turystycznych
i finansowych dla gospodarki krajów alpejskich (5)
• charakteryzuje genezę rzeźby alpejskiej (6)
• wskazuje na mapie kraje Europy Południowej
i wymienia nazwy ich stolic (2)
• wskazuje na mapie wyspy położone na Morzu Śródziemnym
i wymienia ich nazwy (2)
• wskazuje na mapie góry znajdujące się na obszarze południowej Europy
i wymienia ich nazwy (2)
• omawia położenie geograficzne krajów śródziemnomorskich na podstawie
mapy ogólno geograficznej (3)
• charakteryzuje walory przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze krajów Europy Południowej (3)
• opisuje, na podstawie mapy tematycznej, rozmieszczenie najważniejszych
ośrodków turystycznych Europy Południowej (3)
• wykazuje turystyczną atrakcyjność regionu śródziemnomorskiego (4)
• ukazuje dziedzictwo kulturowe krajów śródziemnomorskich (4)
• wykazuje związki między rozwojem turystyki
a warunkami przyrodniczymi
i dziedzictwem kulturowym (5)
• wykazuje zależności miedzy wielkością ruchu turystycznego
a przychodami wybranych krajów (6)
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Francję i podaje nazwę jej stolicy (2)
• wymienia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój
rolnictwa we Francji (2)
• wymienia nazwy roślin uprawianych we Francji (2)
• opisuje położenie geograficzne Francji (3)
• charakteryzuje warunki klimatyczno-glebowe warunkujące rozwój rolnictwa
we Francji (3)
• opisuje ukształtowanie powierzchni terenu we Francji na podstawie mapy (3)
• wskazuje na mapie gospodarczej
najważniejsze regiony rolnicze Francji (3)
• analizuje strukturę użytkowania ziemi we Francji (4)
• wykazuje, na przykładzie rolnictwa Francji, związek między warunkami
przyrodniczymi
a kierunkiem
i efektywnością produkcji rolnej (4)
• dowodzi, że francuskie rolnictwo jest wysoko rozwinięte (5)
•ocenia, na podstawie danych statystycznych, miejsce Francji
w produkcji rolnej
w Europie (6)
Sąsiedzi
Polski
• wymienia nazwy państw sąsiadujących
z Polską i wskazuje je na
mapie ogólnogeograficznej (2)
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego
państwa oraz nazwy krajów
z nim sąsiadujących (2)
• wskazuje na mapie główne krainy geograficzne
i najważniejsze rzeki Niemiec oraz wymienia ich nazwy (2)
• przedstawia udział przemysłu w strukturze PKB Niemiec (2)
• określa położenie geograficzne Niemiec na mapie ogólno geograficznej (3)
• przedstawia czynniki dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec (3)
• przedstawia, na podstawie wskazanych źródeł informacji geograficznej,
główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu Zagłębia Ruhry (3)
• wykazuje wysoki poziom rozwoju gospodarczego Niemiec na podstawie
wartości PKB i struktury zatrudnienia (4)
• analizuje działania Niemiec na rzecz ochrony środowiska (4)
• wykazuje wysoki poziom rozwoju przemysłu, rolnictwa i usług w Niemczech
(5)
• analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego i formułuje
wnioski (5)
• dowodzi, że Niemcy znajdują się w ścisłej
czołówce najlepiej rozwiniętych państw świata (6)
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Czechy i Słowację, wymienia nazwy
ich stolic oraz nazwy państw sąsiadujących
z tymi krajami (2)
• wskazuje na mapie
i wymienia nazwy głównych krain geograficznych oraz najważniejszych rzek
Czech i Słowacji (2)
• wymienia nazwy mniejszości narodowych zamieszkujących Czechy i
Słowację (2)
• opisuje położenie geograficzne Słowacji
i Czech na mapie ogólno geograficznej (3)
• przedstawia wspólne cechy środowiska przyrodniczego Czech
i Słowacji (3)
• opisuje zasoby bogactw naturalnych Czech
i Słowacji (3)
• charakteryzuje
i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko
przyrodnicze Czech
i Słowacji (4)
• wykazuje podobieństwa
i różnice w gospodarce tych państw (4)
• porównuje strukturę PKB oraz strukturę zatrudnienia Czech i Słowacji (4)
• analizuje demograficzne podobieństwa i różnice Czech i Słowacji (4)
• podaje przyczyny rozpadu Czechosłowacji (5)
• porównuje tempo rozwoju gospodarczego Czech i Słowacji oraz formułuje
wnioski (5)
• projektuje tygodniowy pobyt na Słowacji, uwzględniając walory środowiska
przyrodniczego
i kulturowego (6)
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Litwę, Białoruś i Ukrainę, wymienia
nazwy ich stolic oraz nazwy państw sąsiadujących z tymi krajami (2)
• wskazuje na mapie główne krainy geograficzne
i najważniejsze rzeki Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz podaje ich nazwy (2)
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego
i społeczno-gospodarczego tych państw (2)
• wymienia problemy demograficzne Białorusi, Litwy i Ukrainy (2)
• opisuje położenie geograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy (3)
• charakteryzuje
i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko
przyrodnicze Litwy, Białorusi i Ukrainy (3)
• przedstawia cechy gospodarki Litwy, Białorusi i Ukrainy (3)
• przedstawia współczesne przemiany gospodarcze Ukrainy (3)
• porównuje poziom rozwoju gospodarczego Litwy, Białorusi i Ukrainy (4)
• opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarki Litwy (4)
• wyjaśnia przyczyny słabego rozwoju gospodarczego Białorusi (4)
• analizuje współczynnik przyrostu naturalnego
na Białorusi, Litwie
i Ukrainie oraz formułuje wnioski (4)
• wykazuje zróżnicowanie gospodarcze tych państw (5)
• omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły na Białorusi, Litwie i
na Ukrainie (5)
• porównuje środowisko społeczno-gospodarcze południowych
i wschodnich sąsiadów Polski oraz formułuje wnioski (6)
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Rosję, wymienia nazwę jej stolicy (2)
• wskazuje na mapie główne krainy geograficzne, rzeki
i jeziora Rosji oraz wymienia ich nazwy (2)
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska przyrodniczego Rosji (2)
• wymienia nazwy bogactw naturalnych Rosji (2)
• określa położenie geograficzne Rosji na mapie ogólno geograficznej (3)
• opisuje rozmieszczenie ludności w Rosji na podstawie mapy gęstości
zaludnienia (3)
• wskazuje na mapie
i wymienia nazwy obszarów w Rosji
o dużej koncentracji przemysłu (3)
• opisuje zróżnicowanie etniczne, językowe
i religijne mieszkańców Rosji (3)
• przedstawia uwarunkowania niewielkiego zaludnienia w części Rosji
położonej na wschód od Uralu (3)
• wykazuje konsekwencje przyrodnicze dużej rozciągłości równoleżnikowej
i południkowej Rosji (4)
• wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze Rosji (4)
• wykazuje, że gospodarka Rosji ma charakter surowcowy (4)
• analizuje strukturę eksportu Rosji
i formułuje wnioski (4)
• wykazuje zróżnicowanie warunków przyrodniczych oraz ich wpływ na
rozmieszczenie ludności (5)
i działalność gospodarczą
• analizuje zmiany przyrostu naturalnego
w Rosji i formułuje wnioski (5)
• wykazuje zróżnicowanie narodowościowe
i kulturowe społeczeństwa rosyjskiego (5)
• wyjaśnia rolę Rosji
w światowej gospodarce
i polityce (5)
• uzasadnia tezę, że Rosja jest krajem o wielkich możliwościach gospodarczych
(6)

Podobne dokumenty