Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Rola wysokoparoprze

Komentarze

Transkrypt

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Rola wysokoparoprze
reklama
– więcej na str. 64
0 7>
cena 11 zł (w tym 5% VAT)
7/8
2014 (188)
Rok XIX
ISSN 1427-6682
Indeks 32163X
Nakład 9 tys.
www.izolacje.com.pl
reklama
Balkony oszklone
jako systemy szklarniowe
Rola wysokoparoprzepuszczalnych MWK
reklama
Systemy dachów
zielonych
CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA
PO NOWEMU
s. 18
s. 33
METODY POMIARU
PARAMETRÓW TERMICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE SZTYWNEJ
PIANKI PIR
W pierwszej części artykułu odnoszącego się do nowych zasad sporządzania charakterystyki energetycznej
budynku Jerzy Żurawski zwraca
uwagę na błędy legislacyjne w zakresie
przepisów dotyczących efektywności
energetycznej budynków. Dokonuje
wstępnej analizy zmian w metodologii
sporządzania charakterystyki energetycznej budynku.
Anna Zastawna-Rumin omawia różnice
między stacjonarnymi i niestacjonarnymi metodami pomiarowymi parametrów
termicznych materiałów budowlanych.
Opisuje budowę i zalety urządzeń wykorzystywanych do tego typu analiz. Przedstawia
i porównuje wyniki badań parametrów
termicznych pianki PIR przeprowadzonych
przy ustalonym i nieustalonym strumieniu
cieplnym.
s. 22
JAK OKREŚLAĆ
WARTOŚĆ OPORU CIEPLNEGO
I WSPÓŁCZYNNIKA
PRZEWODZENIA CIEPŁA
PIANEK PUR/PIR
W WYROBACH
BUDOWLANYCH
fot.: archiwum A. Zastawnej-Rumin
s. 36
rys.: archiwum M. Grudzińskiej
BALKONY OSZKLONE
JAKO SYSTEMY
SZKLARNIOWE
1
W pierwszej części artykułu dotyczącego pasywnych systemów pozyskiwania
energii słonecznej Magdalena Grudzińska
omawia zjawisko efektu szklarniowego
oraz przedstawia podstawowy podział
systemów pasywnych z ich głównymi elementami składowymi. Wymienia systemy
balkonów oszklonych oraz narzędzia
do oceny efektywności energetycznej tych
rozwiązań.
Andrzej Konarzewski omawia opracowaną przez ITB strategię deklarowania właściwości cieplnych wyrobów
budowlanych zawierających piankę
izolacyjną PUR/PIR. Autor zwraca uwagę na potrzebę opracowania nowych
wytycznych, uwzględniających efekt
starzenia.
s. 42
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD
Z BETONU W WARUNKACH POŻAROWYCH
Krzysztof Chudyba przedstawia podstawowe wymagania
formułowane dla warunków pożarowych w odniesieniu
do przegród wykonanych z betonu (ścian nośnych
i nienośnych, stropów, stropodachów). Podaje praktyczne
zalecenia służące weryfikacji wymaganej odporności pożarowej
przegród z betonu w odniesieniu do funkcji separacyjnej
zgodnie z normami PN-EN. Autor opisuje także wpływ
temperatury pożarowej na wartość współczynnika przewodzenia
ciepła betonu i znaczenie tego parametru w analizie termicznej
konstrukcji.
2
7
3
6
5
ENERGETYCZNO-EKONOMICZNY
ASPEKT OKIEN W BUDYNKACH
NISKOENERGETYCZNYCH
s. 56
Wiesław Sarosiek oraz Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
omawiają nowe wymagania cieplne dotyczące stolarki okiennej
zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokonują obliczeń
energetycznych i ekonomicznych w odniesieniu do przykładowego projektu budynku jednorodzinnego. Analizują trzy warianty
możliwych do zastosowania okien przy zasilaniu budynku różnymi
źródłami ciepła.
rys.: archiwum K. Chudyby
2,0
4
rys.: archiwa W. Sarosieka, K. Kalinowskiej-Wichrowskiej
40
górna wartość graniczna – wzór (1)
1,8
35
dolna wartość graniczna – wzór (2)
Drzwi
Stropodach
Okna
Ściany zewnętrzne
Okno typu 1
Okno typu 2
Rodzaj okna
Podłoga
Wentylacja
Rozkład strat ciepła [%]
1,6
λc [W/(m·K)]
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
30
25
20
15
0,4
10
0,2
5
0,0
0
200
400
600
θ [°C]
4
800
1000
1200
0
Okno typu 3
nr 7/8/2014
INDEKS FIRM
3
10
62
16
1, 72
8, 9
14
13
15, 63
47
10
32
64
76, 77, 78, 79, 80
32
1,
2,
74,
10,
66,
30,
7
64
10
14
54
23
13
11
75
11
92
33
91
31
11
10
10
19
16
37
10, 11
71
1, 14, 26, 27, 28, 29
16
12
10, 11
70
13, 14, 65
69
11
68
25
16
10, 11
8, 9
12
51
81
55
9
61, 67
73
32
SPIS TREŚCI
Adam
Atlas
Alpol Gips
Aluprof
Bauder
Baumit
Blachotrapez
Bornit
Caparol Polska
Corotop
Dow
ESPUMA Izolacje natryskowe
FFiL Śnieżka
Fakro
Firma Ogólnobudowlana Marcin
Skoczeń
Fläkt Woods
Foveo Tech
Gamrat
Izohan
Izolex
Izopanel
Korff Isolmatic
Klimas Wkręt-met
Knauf Insulation
Magwent
Mapei Polska
NMC Polska
Paroc Panel System Oy Ab
Paroc Polska
Plannja
Plast-Dach
Polski Związek Producentów
i Przetwórców Izolacji
Poliuretanowych PUR i PIR
„SIPUR”
Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa
PPG Deco Polsa
RABA
Rautaruukki
Rockfon
Rockwool Polska
Röben
Ruukki
Ruukki Construction
Saint-Gobain Construction
Products Polska, biuro Rigips
w Warszawie
Saint-Gobain Construction
Products Polska, marka Isover
Saint-Gobain Construction
Products Polska, marka Weber
Schöck
Selena
Sika Poland
Sopro Polska
SSAB
Stowarzyszenie Nie Igraj
z Ogniem
Termo Organika
Tilia
Triflex
TrueTrade & Technology
Prinz Polska
Quick-Mix
Tikal Polska
Zakład Remontowo-Budowlany
SKOMAR Marian Skoczeń
8
20 lat marki Baumit w Polsce
10
Nowy wiceprezes Grupy Atlas
10
Ruukki Construction – nowy–stary
gracz na rynku
11
Fizyka budowli na www.schock.pl
12
20 lat produkcji Ruukki
w Żyrardowie
13
Centrum Szkoleniowe ISOVER
otwarte
13
ISO 2014 – komentarz do relacji
z targów
14
14
14
Blachodachówka Germania Simetric
16
System okienny MB-104 Passive
16
Tynki dekoracyjne Taurus
16
Cegła klinkierowa Dover
16
Okapnik tarasowo-balkonowy
Sopro OBP 27
48
54
56
22
61
30
32
Marma Polskie Folie
33
Maciej Nocoń
Hydroizolacje w pomieszczeniach
narażonych na działanie wody
PREZENTACJA
Przegląd
62
Materiały i systemy do ociepleń
70
Sufity podwieszane
Dachy
72
Andrzej Konarzewski
72
Jak określać wartość oporu
cieplnego i współczynnika
przewodzenia ciepła pianek
PUR/PIR w wyrobach budowlanych
Kompletne systemy dachów
zielonych PREZENTACJA
74
System dachu zielonego
Urbanscape PREZENTACJA
76
Krzysztof Patoka
ABC sztuki dekarskiej – cz. 97.
Gdzie wykorzystuje się wysoką
paroprzepuszczalność MWK
Materiały i technologie
archiwum
M. Grudzińskiej
Wiesław Sarosiek,
Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
Energetyczno-ekonomiczny
aspekt okien w budynkach
niskoenergetycznych
Jerzy Żurawski
Charakterystyka energetyczna
po nowemu (cz. 1). Nowelizacja
przepisów dotyczących
charakterystyki energetycznej
budynków i co z niej wynika
Masy i zaprawy IZOLEX
do hydroizolacji balkonów i tarasów
PREZENTACJA
62
18
Piotr Jermołowicz
Awarie i uszkodzenia konstrukcji
z wbudowanymi geosyntetykami
w aspekcie błędów projektowych
i wykonawczych (cz. 1). Warunki
trwałości nasypów drogowych,
skarp i wykopów oraz zboczy
naturalnych z zastosowaniem
geosyntetyków
Prawo, ekonomia, rynek
18
Krzysztof Chudyba
Izolacyjność termiczna
przegród z betonu w warunkach
pożarowych
Masa asfaltowo-kauczukowa
IZOHAN IZOBUD WB
ISOVER Vario XtraSafe
26
Projektowanie budynków
w świetle nowych wymagań
cieplnych (WT 2013) PREZENTACJA
Rozwiązania izolacyjne PAROC
do budynków energooszczędnych
i pasywnych PREZENTACJA
Natryskowe pianki poliuretanowe
do izolacji termicznej PREZENTACJA
82
83
84
Anna Zastawna-Rumin
Metody pomiaru parametrów
termicznych na przykładzie sztywnej
pianki PIR
nr 7/8/2014
42
Płyta ze skalnej wełny mineralnej
MEGA FRONTROCK
14
Magdalena Grudzińska
Balkony oszklone jako systemy
szklarniowe (cz. 1). Zasady
konstruowania i funkcjonowania
pośrednich systemów pasywnych
Nowości
14
26
ZDJĘCIA NA OKŁADCE
36
Izo-aktualności
8
89
90
Szkolenia, warsztaty
Konferencje, seminaria, sympozja
Katalog firm
W poprzednich numerach
Tu znajdziesz IZOLACJE
5
ISSN 1427-6682
REDAKCJA
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
tel.: 22 810 58 09, faks: 22 810 27 42
www.izolacje.com.pl, [email protected]
DRODZY PAŃSTWO,
w jednym z ostatnich
wydań miesięcznika IZOLACJE pisałem, iż Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Następnie
trafił on do Sejmu, a ten ustawę uchwalił. W międzyczasie ukazało
się rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.
W numerze, w którym poruszyłem problem wspomnianej ustawy,
zapowiedziałem publikację artykułów omawiających nowe regulacje. W tym wydaniu naszego miesięcznika zamieszczamy pierwszy
artykuł na ten temat. Z jego lektury wynika, że nowe przepisy nie są
pozbawione błędów. Jerzy Żurawski w swoim opracowaniu wymienia
wiele niedociągnięć przede wszystkim w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Autor wskazuje na wątpliwości
związane m.in. z: definicją podziału na strefy ogrzewane i chłodzone,
pominięciem wpływu automatyki na zużycie energii na ogrzewanie
i chłodzenie, przyjęciem zaniżonych, tj. znacznie poniżej minimalnych
dopuszczalnych prawem wymagań higienicznych, wartości wymiany
powietrza w pomieszczeniu czy przyjęciem zaniżonych lub zawyżonych wskaźników zużycia ciepłej wody użytkowej. Co gorsza, wiele
zapisów tych wymagań nie jest spójnych z przyjętym procesem projektowym. W wielu wypadkach stoją one w sprzeczności z aktualnie
obowiązującymi przepisami i normami.
Omawiany przeze mnie artykuł jest jednym z głosów w dyskusji, którą
będziemy prowadzili na naszych łamach. Już teraz zachęcam Państwa
do wzięcia w niej udziału.
***
Z inicjatywy Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W trakcie jego trwania zwrócono uwagę na brak
możliwości spełnienia wymagań znowelizowanego rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych (WT 2013) przy projektowaniu
takich budynków, jak szpitale, baseny, szkoły itp. Według przedstawicieli izb architektów i inżynierów budowlanych regulacje zawarte
w WT 2013 stoją w sprzeczności z obowiązującymi wymogami higienicznymi dotyczącymi budynków użyteczności publicznej. Na razie nie
wiadomo, jakie kroki w tej sprawie podejmie resort infrastruktury. Nie
ma żadnych wiążących informacji, które miałyby wskazywać na rychłe
wprowadzenia korekt do tych przepisów.
Redaktor naczelny
Jarosław Guzal
tel.: 22 512 60 58, 600 050 381
[email protected]
Sekretarz redakcji
Agnieszka Korzeniewska
tel.: 22 810 58 09, 517 185 025
[email protected]
Redakcja i współpraca
Jarosław Guzal, Agnieszka Korzeniewska,
Anna Wrona, Monika Mucha, Jacek Sawicki
Redaktorzy językowi
Agnieszka Korzeniewska, Anna Wrona
Redaktor statystyczny
Agata Kendziorek-Skolimowska
Rada Programowa
prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński
(Politechnika Poznańska)
dr inż. Aleksander Byrdy (Politechnika Krakowska)
dr inż. Andrzej Cwirzen (Aalto University)
dr hab. inż. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz (Politechnika Krakowska)
prof. nzw. dr hab. Mirosław Kosiorek
(Politechnika Warszawska)
mgr inż. Ewa Kręcielewska (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A.)
prof. dr hab. inż. Andrzej S. Nowak (Auburn University)
dr inż. Paweł Pichniarczyk (Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych)
mgr inż. Krzysztof Patoka (Marma Polskie Folie)
mgr inż. Maciej Rokiel (Atlas)
dr inż. Maria M. Szerszen (University of Nebraska
– Lincoln)
mgr inż. Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii
i Środowiska)
Skład i łamanie
GRUPA MEDIUM
Projekt graficzny
Pikturo
REKLAMA i MARKETING
tel.: 22 810 25 90, 810 28 14
Dyrektor ds. marketingu i reklamy
Joanna Grabek
tel. kom.: 600 050 380
[email protected]
KOLPORTAŻ i PRENUMERATA
tel./faks: 22 810 21 24
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodzki
[email protected]
Specjalista ds. promocji
Marta Lesner-Wirkus
[email protected]
Specjalista ds. dystrybucji
Katarzyna Galemba
[email protected]
ADMINISTRACJA
tel.: 22 512 60 96
Danuta Ciecierska (HR)
Barbara Piórczyńska (Główna księgowa)
DRUK
Zakłady Graficzne „Taurus”
www.drukarniataurus.pl
REDAKTOR NACZELNY
WYDAWCA
GRUPA MEDIUM
GRUPA
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów. Nie zwraca materiałów niezamówionych. Nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam,
ogłoszeń i artykułów sponsorowanych (Prezentacji) zamieszczanych
na łamach miesięcznika „IZOLACJE” oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by GRUPA MEDIUM
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
GRUPA MEDIUM jest członkiem Izby Wydawców Prasy
2S[]&()6
QEĂE[]WSOSęÊ^EFYHS[]
QSĺPM[SęÊHIQSRXEĺY
ęGMEROMHSG^]W^G^IRME
OPEWEW^G^IPRSęGM(
[]ĺW^][WT¶ĂG^]RRMO
XĂYQMIRMERMĺHPEXĂYQMO¶[
SOVÈKĂ]GLSXINWEQIN
ęVIHRMG]
www.Jlaktwoods.TP
Izo-aktualności
20 LAT MARKI BAUMIT W POLSCE
W tym roku marka Baumit obchodzi jubileusz 20-lecia obecności na rynku polskim.
Firma Baumit powstała w 1988 r.
z połączenia dwóch austriackich koncernów
– Schmid Industrie Holding oraz Wietersdorfer Gruppe. Baumit szybko ugruntował
swoją pozycję i stworzył rozległą sieć
przedstawicielstw handlowych, filii i zakładów produkcyjnych w 30 krajach środkowej, południowej i wschodniej Europy
oraz w Chinach.
Polski oddział firmy otworzono w 1994 r.
we Wrocławiu. Zespół był początkowo
kilkuosobowy, ale szybko się powiększał
i siedziba firmy została przeniesiona
z Podwala na Maślice. Trzy lata później
został otwarty pierwszy zakład produkcyjny
w Piotrkowie Trybunalskim, w którym rozpoczęto produkcję gipsu pod marką Baumit,
a także tynków gipsowych i produktów
mokrych. W 2000 r. uruchomiono linię
produkcyjną w drugiej fabryce, tym razem
w Bełchatowie. Pierwsza dekada działalności firmy Baumit w Polsce zostaje doceniona przez specjalistów z branży budowlanej
i uhonorowana nagrodą Budowlana Firma
Roku. Jednocześnie SIH (Schmid Industrie
Holding), w skład którego wchodzi również
Baumit, przejął markę Bayosan, znaną
z profesjonalnych produktów przeznaczonych do renowacji budynków.
W 2006 r. siedziba główna Baumit
została przeniesiona do reprezentacyjnej
kamienicy znajdującej się przy ul. Sukiennice 6 we Wrocławiu. Zapotrzebowanie rynku
budowlanego na wysokiej jakości materiały
wciąż rosło, dlatego firma uruchomiła
w 2007 r. nowoczesny zakład produkcyjny
w Łowiczu. Rocznie zaopatruje on polski
rynek w blisko 250 tys. ton materiałów
budowlanych.
Okres ten był także wyjątkowy pod
względem finansowym. Obroty firmy
przekroczyły 100 mln zł i stale rosły,
a w 2008 r. przekroczyły 200 mln zł.
Satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe pozwoliły na dalszą rozbudowę firmy
w Polsce. W kwietniu 2011 r. zakończono
budowę kolejnej fabryki firmy Baumit, zlokalizowanej w Pobiedziskach w województwie wielkopolskim. Ten najnowocześniejszy
w Europie zakład produkcyjny specjalizuje
się głównie w wytwarzaniu tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, zewnętrznych i wewnętrznych, zapraw murarskich
oraz klejących, a także tynków strukturalnych i farb elewacyjnych.
8
Jednym z autorskich projektów marki
Baumit, realizowanym od kilku lat, jest
konkurs Fasada Roku. Głównym założeniem plebiscytu jest nagrodzenie inwestorów stosujących kompletną technologię
Baumit: system ociepleń, system tynkowy
z wykończeniem lub program produktów
renowacyjnych z wykończeniem. W tym
roku do rywalizacji stanęło 211 budynków,
z których jury wybrało 4 zwycięzców i przyznało 9 wyróżnień. Nagrodzone obiekty
wyróżniają się nowoczesną koncepcją architektoniczną, umiejętnym współgraniem kolorów i struktur, a także dbałością o detale.
Zwieńczeniem VII edycji konkursu Fasada
Roku była uroczysta gala w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO
Kraków.
VII edycja konkursu Fasada Roku pod
wieloma względami była wyjątkowa. Przede
wszystkim po raz kolejny padł rekord liczby
zgłoszonych obiektów. W pierwszej kategorii „Nowy budynek” – znalazło się 89 obiektów, w drugiej – „Budynek po rekonstrukcji
i adaptacji” – 44, w trzeciej – „Budynek
z wielkiej płyty” – 46, w czwartej – „Budynek po renowacji” – 32. W sumie o główną
nagrodę rywalizowało 211 budynków.
W kategorii „Nowy budynek” zwyciężył budynek mieszkalny z Poznania
przy ul. Inflanckiej 20. Obiekt został
zgłoszony do konkursu przez Przedsiębiorstwo ARI. Autorem projektu jest
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
wraz z zespołem: arch. Krzysztof Sikorski,
arch. Maciej Armanowski, arch. Jacek Gilewicz i arch. Tomasz Kusznierów.
Wyróżnienie w tej kategorii zostało
przyznane za inwestycję „Zatorska 59”
z Wrocławia dla spółki Triada Dom Wachowiak Śliwiak, będącej jednocześnie
inwestorem i wykonawcą obiektu. Autorem
projektu jest Piotr Zybura z Chili House.
Jury postanowiło także wyróżnić Zespół
Budynków Mieszkalnych zlokalizowany
w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 10.
Ponadto wyróżnienie zostało przyznane Zespołowi Budynków Mieszkalno-Usługowych
Apartamenty Novum z Krakowa. Realizacja
zlokalizowana jest przy ul. Rakowickiej,
a została zgłoszona do konkursu przez biuro
architektoniczne IMB Asymetria i Wspólnicy.
Autorem projektu jest Marek Borkowski.
Nagrodę główną w kategorii „Budynek
po rekonstrukcji i adaptacji” zdobył Budynek Rektoratu Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obiekt zgłoszony
Ustawa o charakterystyce
energetycznej budynków przyjęta
przez Sejm
Sejm przyjął ustawę o charakterystyce
energetycznej budynków. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnych
i udoskonala działający w Polsce system
oceny energetycznej budynków.
Głównym zadaniem nowej ustawy ma
być upowszechnienie systemu oceny
jakości energetycznej budynków. Przepisy ustawy podobnie jak dotychczas
mają funkcjonować w powiązaniu
z przepisami techniczno-budowlanymi, regulacjami dotyczącymi zakresu
i formy projektu budowlanego, a także
uregulowaniami określającymi metodologię obliczania i przedstawiania
charakterystyki energetycznej budynków oraz ich części.
W ustawie określono zasady:
» sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
» kontroli systemu ogrzewania i systemu
klimatyzacji w budynkach,
» prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
» opracowania krajowego planu działań
mającego na celu zwiększenie liczby
budynków o niskim zużyciu energii.
Ustawa wzmocni system oceny energetycznej budynków dzięki wprowadzeniu
i uruchomieniu kontroli świadectw
charakterystyki energetycznej budynków
oraz protokołów z przeglądów klimatyzacji i systemów ogrzewania.
Wejście w życie przepisów ustawy nie
będzie niosło za sobą nowych obowiązków w stosunku do prywatnych
właścicieli lub zarządców budynków
związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki
energetycznej budynków.
Polska wdrożyła i notyfikowała Komisji
Europejskiej zasadnicze postanowienia
dyrektywy mające wpływ na poprawę
charakterystyki energetycznej, m.in. określające wymagania minimalne dotyczące
charakterystyki energetycznej budynków
w perspektywie do 2021 r.
Źródło: www.sejm.gov.pl
Powstało Stowarzyszenie na rzecz
bezpieczeństwa pożarowego
Nowo powstałe Stowarzyszenie na rzecz
bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj
z Ogniem będzie działać na rzecz większego bezpieczeństwa pożarowego. Ma
wpływać na świadomość inwestorów
prywatnych i publicznych, deweloperów,
nr 7/8/2014
Oprac. na podst. materiałów inf.
Stowarzyszenia Nie Igraj z Ogniem
nr 7/8/2014
Fabryka firmy Baumit w Pobiedziskach; fot.: Baumit
został do konkursu przez dyrektora inwestycji z ramienia UMCS Cezarego Witka.
Projekt realizacji opracowany był przez
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent
Systems pod kierownictwem mgr. inż. Stanisława Fijałkowskiego. Wykonawstwem
zajęło się Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Remar Rafał Makowski.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał budynek wielorodzinny zlokalizowany we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 143.
Drugą wyróżnioną realizacją jest jednorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany
w Poznaniu przy ul. Ciechocińskiej 46.
Autorkami projektu są Dorota Sobusiak-Fajer i Anna Sasiak-Patkowska z Pracowni
Projektowej Sasiak-Sobusiak.
Zwycięzcą kategorii „Budynek z wielkiej
płyty” został budynek wielorodzinny zlokalizowany w Warszawie przy ul. Platynowej 10.
Autorem projektu jest mgr inż. arch. Dariusz
Filak, który zgłosił realizację do konkursu.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Krystosiak i Syn, a inwestorem obiektu
– Wspólnota Mieszkaniowa.
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano
wielorodzinnemu budynkowi mieszkalnemu
ze Szczecina z ul. Wielkopolskiej 43 a, b, c.
Obiekt zgłoszony został do konkursu przez
firmę Proeko Consulting – Marek Śliwa.
Autorem projektu jest
Sławomir Kiersnowski,
a wykonawcą – Jarosław Łukawski.
W kategorii „Budynek po renowacji”
zwyciężyła kamienica mieszkalna zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80.
Obiekt zgłoszony został do konkursu przez
autora projektu architektonicznego arch.
Piotr Bukowego. Inwestorem obiektu jest
Zarząd Zasobów Lokalowych Poznań.
Renowację kamienicy przeprowadziło
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane
Agad.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał
dwór barokowy z połowy XVII w. z Jezior
Wielkich. Autorem projektu renowacji jest
Zbigniew Antczak z Pracowni Projektowej
Zbigniew Antczak. Wykonawcą jest Mariusz
Tomkiewicz, natomiast inwestorem – Piotr
Olejniczak.
Jury doceniło także renowację Willi Miejskiej – siedziby Radia Merkury z Poznania.
Budynek został zgłoszony do konkursu
przez Zakład Sztukatorski Renowacja
Obiektów Zabytkowych Witold Damian Domaniecki. Autorem projektu renowacji jest
Tomasz Kaczmarek z firmy Innovi Jóźwiak
Kaczmarek.
Patronat medialny nad konkursem objęła
redakcja miesięcznika „IZOLACJE”.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Baumit
REKLAMA
wykonawców, ekspertów branżowych
oraz mediów budowlanych i zajmujących
się tematyką BHP.
W budynkach spędzamy ponad 80% naszego życia. Dlatego należy przywiązywać
wagę do ich odpowiedniego zabezpieczenia. Tymczasem stosowane obecnie
rozwiązania materiałowe odbiegają
od tradycyjnych – nowoczesne energooszczędne budynki mają zdecydowanie
grubszą izolację cieplną, nierzadko palną.
Pomimo zmian w prawie w zakresie
efektywności energetycznej nie zmieniają
się odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pożarowego. Skutki zaczynają być
widoczne.
Według danych statystycznych Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej tylko w zeszłym roku bezpośrednie szkody
wywołane pożarami budynków wyniosły
blisko 1 mld zł. Przy czym liczba ta nie
uwzględnia strat biznesowych i środowiskowych. Najczęstszą przyczyną pożarów
była nieostrożność przy posługiwaniu się
otwartym ogniem.
Większości tragicznych i kosztownych
skutków pożarów można uniknąć lub
znacząco ograniczyć straty. Można to
zrobić dzięki zastosowaniu odpowiednich
środków pasywnej i aktywnej ochrony
przeciwpożarowej oraz podjęciu działań
o charakterze organizacyjnym.
– Jedynie w 1% budynków, które
w zeszłym roku uległy pożarowi, były
instalacje wykrywające zagrożenie, za to
w wielu zastosowano palne materiały
budowlane o niskich klasach reakcji
na ogień – powiedziała Maria Dreger,
prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz
bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj
z Ogniem.
Misją Stowarzyszenia jest upowszechnianie informacji na temat bezpieczeństwa
pożarowego oraz edukacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – od etapu
projektowania przez realizację aż po użytkowanie budynków.
Członkami stowarzyszenia są profesjonaliści związani z budownictwem, strażacy,
a także eksperci w dziedzinie aktywnych
i pasywnych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pracy.
Stowarzyszenie chce zwiększyć świadomość ryzyka pożarowego, a jednocześnie sposobów jego ograniczania dzięki
publikacjom, wykładom, konferencjom,
konsultacjom czy bardziej popularnym
akcjom.
9
Izo-aktualności
Gamrat przejmuje Spółkę Plast-Dach
NOWY WICEPREZES GRUPY ATLAS
Rada Nadzorcza Atlas sp. z o.o. powołała
Pawła Kisiela do składu zarządu spółki.
Od 1 czerwca 2014 r. objął on funkcję
wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu w Grupie Atlas. Przed tą nominacją
zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu
w należących do Grupy spółkach Izohan
i Izolmat.
Paweł Kisiel pracuje dla Atlasa
od 2006 r. Jako wiceprezes zarządu
spółek Izohan i Izolmat aktywnie uczestniczył w procesie ich łączenia. Wcześniej,
na stanowisku prezesa zarządu, restrukturyzował inną spółkę Grupy – Sped Partner
– zajmującą się krajowymi i międzynarodowymi usługami spedycyjnymi. Przed
rozpoczęciem pracy w grupie zdobywał
doświadczenie w rozwoju sprzedaży, integracji, zarządzaniu zmianą, restrukturyzacją
i współpracą w środowisku międzynarodowym. Prowadził projekty restrukturyzacyjne
i konsolidacyjne w takich spółkach, jak Servisco/DHL, Trans Universal Poland SA i CJ
International Sp. z o.o.
– Stawiamy dziś bardzo mocno nie
tylko na wyniki sprzedażowe, lecz także
na integrację zasobów i działań w naszych
krajowych i zagranicznych spółkach – powiedział Henryk Siodmok, prezes zarządu
Grupy Atlas. – Tym bardziej cieszę się, że
w naszym zarządowym gronie pojawiło
się w obszarze sprzedaży i marketingu
wsparcie kogoś, kto ma zarówno duże
doświadczenie w tworzeniu strategii sprzedażowych, jak i w prowadzeniu procesów
restrukturyzacyjnych. Cenne jest również to, że objęcie tego bardzo ważnego
w Atlasie stanowiska nastąpiło na zasadzie
wewnętrznego awansu w Grupie Atlas.
– Oprócz bardzo dużej satysfakcji czuję
teraz jeszcze większy ogrom odpowiedzialności – stwierdził Paweł Kisiel. – Przede
Paweł Kisiel – nowy wiceprezes ds. sprzedaży
i marketingu w Grupie Atlas; fot.: Atlas
mną duży zespół pracowników i spore
oczekiwania dotyczące wyników. Ale
lubię pracować z ludźmi i lubię wyzwania.
Dodatkowo zdążyłem się już przyzwyczaić, że w Atlasie wyzwania to właściwie
codzienność.
Nowo mianowany wiceprezes przyznaje,
że do zadań związanych z zarządzaniem
zmianami podchodzi odważnie i zawsze
widzi w nich cel stabilizacji. Żartuje, że
jako chłopiec nie marzył jak jego rówieśnicy
o tym, by zostać w przyszłości np. żołnierzem czy znanym piłkarzem. Od zawsze
chciał być dyrektorem. Teraz marzenie się
spełniło.
– Pan Paweł jest człowiekiem ambitnym,
zatem jest właściwą osobą do realizacji
naszych ambitnych celów – dodał prezes
Henryk Siodmok. – O ile wiem, interesuje
się sportem – to dobrze, bo zwłaszcza
na nowym stanowisku kondycja i duch
sportowy bardzo mu się przydadzą.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Atlas
RUUKKI CONSTRUCTION – NOWY–STARY GRACZ NA RYNKU
W związku z połączeniem SSAB i Rautaruukki powstała nowa dywizja działająca
w branży budowlanej – Ruukki Construction
z siedzibą w Helsinkach.
Dzięki połączeniu SSAB i Rautaruukki
(Rautaruukki jest częścią SSAB) nastąpiło
scalenie pionów obsługi klientów budowlanych, co doprowadziło do utworzenia
nowej dywizji – Ruukki Construction
(pozostałe 4 dywizje powstałe na skutek
fuzji tych firm to: SSAB Special Steels
10
– partner w zakresie produkcji i usług
dotyczących Zaawansowanych Stali
Wysokowytrzymałych (AHSS) oraz Stali
Hartowanych i Odpuszczanych (Q&T),
SSAB Europe – skandynawski producent
taśm, blach grubych i rur ze stali, SSAB
Americas – północnoamerykański producent blach grubych oraz Tibnor – skandynawski partner zajmujący się dystrybucją
stali i pełnym zakresem usług prefabrykacji stali).
Spółka Gamrat podpisała umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 95% akcji
firmy Plast-Dach, producenta systemów
rynnowych.
Gamrat jest producentem materiałów
budowlanych z polichlorku winylu
oraz polietylenu, przeznaczonych
głównie na potrzeby budownictwa
infrastrukturalnego oraz użyteczności
publicznej.
Firma Plast-Dach zajmuje się wytwarzaniem systemów rynnowych z tworzyw
sztucznych oraz ze stali.
Przejęcie firmy to kolejny etap realizacji
strategii rozwoju Gamratu, której efektem
ma być stworzenie grupy kapitałowej
skupionej wokół spółki. Pierwszym
krokiem w tym kierunku było przeprowadzenie w lutym ubiegłego roku akwizycji
bułgarskiego przedsiębiorstwa Devorex,
produkującego m.in. systemy rynnowe,
systemy odwodnień liniowych oraz rury
polipropylenowe do wewnętrznych
instalacji grzewczych oraz przesyłu wody.
Łączna kwota transakcji ma opiewać
na 456 tys. zł.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Gamrat
Nowe firmy w Związku „SIPUR”
Do Polskiego Związku Producentów
i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” dołączyły
firmy Dow Polska oraz Magwent.
Krzysztof Ciak-Brzeziński z Dow Polska
oraz Mariusz Ziemecki z Korff Isolmatic zostali nowymi członkami zarządu
związku.
Firma Dow jest obecna na polskim
rynku od 40 lat. Oferuje tworzywa
sztuczne i chemikalia do zastosowań podstawowych i specjalnych
do przemysłu przetwórczego, w tym:
motoryzacyjnego, petrochemicznego,
konstrukcyjno-budowlanego, meblowego, przewodów i kabli, dużego AGD,
uzdatniania wody, produktów rolnych
oraz opakowań.
Firma Dow oficjalnie otworzyła
swoje pierwsze przedstawicielstwo
w Warszawie w 1973 r. i od tej pory
jej działalność na polskim rynku
znacznie się rozwinęła. Dziś Polska jest
jednym z największych państw pod
względem sprzedaży w regionie Europy
Wschodniej.
Oprócz biura handlowego w Warszawie firma posiada od 1996 r. Centrum
Serwisowe Systemów Poliuretanowych
w Łazach (10 km od Warszawy).
nr 7/8/2014
Ruukki Construction – europejski
dostawca energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa – oferuje produkty
dla klientów detalicznych i korporacyjnych.
Połączenie firm w branży budowlanej nie
wpłynie na współpracę z klientami. Produkty, usługi, kontrakty i osoby kontaktowe nie
zmienią się.
– Nowa, scalona dywizja umożliwi nam
zaoferowanie klientom bogatszej oferty
produktowej. Inne zalety to możliwość
rozwijania naszego połączonego know-how
i możliwość rozwoju całej gałęzi budowlanej dzięki nowym produktom i usługom
– powiedział Marko Somerma, który stanął
na czele Ruukki Construction.
Ruukki Construction oferuje klientom
i specjalistom w zakresie pokryć dachowych produkty dachowe pod markami
Plannja i Ruukki. Produkty dachowe i usługi są także dostępne w punktach obsługi
Ruukki Express i Plannja.
Klienci Ruukki Construction to także deweloperzy i firmy budowlane. Dywizja produkuje komponenty budowlane – konstrukcje stalowe do budynków, nośne produkty
dachowe, panele elewacyjne i ścienne płyty
warstwowe. Oprócz produkcji Ruukki Construction zajmuje się także projektowaniem
i montażem.
Ruukki Construction jest dywizją
koncernu SSAB i zatrudnia ok. 3,5 tys.
pracowników. Prowadzi działalność
na rynku w Finlandii, Szwecji, Norwegii,
Danii, Polsce, Estonii, na Łotwie, Litwie,
w Czechach, na Słowacji, w Rumunii,
na Ukrainie, w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Oprócz obsługi
klientów Ruukki prowadzi także produkcję w 16 zakładach w Finlandii, Szwecji, Estonii, Polsce, na Litwie, w Rosji,
na Ukrainie i w Rumunii.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Ruukki Construction
Firma Schöck udostępniła
na swojej stronie internetowej
nowe rozwiązanie. Jest to
zakładka Fizyka budowli, dzięki
której można w szybki i prosty
sposób porównać różne sposoby
izolowania. Internauci znajdą
w niej wyczerpujące informacje
dotyczące mostków termicznych
w budynkach. Wszystkie zagadnienia zostały wnikliwie omówione i zilustrowane. Dostępny jest
też słowniczek, w którym wyjaśniono najważniejsze pojęcia.
– Dostrzegamy zwiększone
zainteresowanie tematyką minimalizacji strat energii zarówno
wśród inwestorów indywidualnych, jak i specjalistów. Chcieliśmy udostępnić odwiedzającym
naszą stronę wszelkie potrzebne
im informacje w jednym miejscu.
Teraz wystarczy kilka kliknięć
Zrzuty ekranowe strony www.schock.pl; fot.: Schöck
i użytkownik otrzyma pełną wiedzę na temat mostków termiczenergooszczędnego i upowszechnianych. Za pośrednictwem podstrony mogą
nia wiedzy na ten temat. W tym celu
oni porównać różne metody izolacji i dokonać niezbędnych obliczeń – powiedział Mawspółpracuje z instytucjami naukowymi
w Polsce i za granicą. Nową zakładkę
ciej Kowalczyk – kierownik Działu Doradztwa
przygotowała na podstawie broszury
Technicznego Schöck. Serwis dostępny jest
na stronie internetowej firmy pod adresem
opracowanej razem z Instytutem Techniki
http://www.schock.pl/pl/fizyka-budowli-portal. Budowlanej.
Firma Schöck od początku działalności
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Schöck
przywiązuje dużą wagę do budownictwa
nr 7/8/2014
REKLAMA
FIZYKA BUDOWLI NA WWW.SCHOCK.PL
11
Izo-aktualności
20 LAT PRODUKCJI RUUKKI W ŻYRARDOWIE
W tym roku mija 20 lat od momentu
Klienci doceniają takie kompleksowe
rozpoczęcia produkcji pokryć dachopodejście.
wych w należącym do Ruukki zakładzie
Zakład w Żyrardowie stale się rozwija.
w Żyrardowie. 13 czerwca odbyło
Dzięki m.in. inwestycjom dokonanym
się spotkanie przedstawicieli mediów,
przez fińskiego właściciela utworzono
Urzędu Miasta oraz pracowników Ruukki
centrum rozwojowe Ruukki, gdzie w wapołączone ze zwiedzaniem zakładu.
runkach treningowych udoskonalane są
– W 1994 r. uruchomiliśmy produkcję
poszczególne produkty firmy.
naszych wyrobów w fabryce w ŻyrarFirma angażuje się również w akcje
dowie. Dziś jesteśmy jednym z główna rzecz potrzebujących. W tym roku
nych producentów pokryć dachowych
ruszyła druga edycja akcji społecznej
i elewacyjnych w Polsce. Nasze produkty
„Lepszy dach nad głową” – Ruukki Polska
nie tylko trafiają na rynek krajowy, ale
wraz z Fundacją Radia ZET. Jej celem
są również eksportowane do wielu
krajów w całej Europie – podkreślił
Tomasz Soboń, dyrektor zakładu
Ruukki w Żyrardowie. – Ciągłe prace badawczo-rozwojowe dają nam
przewagę konkurencyjną i jednocześnie możliwość poszerzania
naszej oferty o nowe produkty
i rozwiązania, czego przykładem
jest pierwsza na polskim rynku
dachówka modułowa Finnera.
W ciągu kilku ostatnich lat
na rynek trafiło wiele nowych produktów dachowych, które zrewolucjonizowały myślenie o stalowych
pokryciach dachowych. Ostatnim
takim produktem była wspomniana blachodachówka modułowa
Finnera (z podgiętą krawędzią
Zakład Ruukki w Żyrardowie; fot.: Ruukki
startową), wprowadzona przez
Ruukki na rynek 4 lata temu jako
rozwiązanie pionierskie. Stworzyła ona
jest wymiana zniszczonego pokrycia danowy, duży segment blach modułowych,
chowego dla najbardziej potrzebujących
który z roku na rok rośnie w szybkim
Rodzinnych Domów Dziecka i Rodzin
tempie oraz przyciąga i inspiruje kolejZastępczych. Ruukki Polska ufunduje im
nych producentów. Dziś jest to najszybi zamontuje nowe, solidne i trwałe dachy
ciej rozwijająca się grupa produktów
Finnera.
dachowych z blach stalowych.
Ruukki specjalizuje się w budowFirma Ruukki kładzie nacisk na ekolonictwie ze stali. Dostarcza klientom
gię w estetycznym wymiarze – wprowaenergooszczędne rozwiązania ze stali,
dziła na rynek linię systemów solarnych
które zapewniają lepsze warunki życia,
opartych na kolektorach słonecznych
pracy i przemieszczania się. Zatrudnia
(Solar). Systemy solarne Ruukki mogą
ok. 8,6 tys. pracowników i dysponuje
zaspokoić nawet połowę rocznego domorozległą siecią dystrybucji w blisko 30
wego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
krajach, m.in. w Skandynawii, Rosji i po– Dzisiaj rynek pokryć dachowych to
zostałych krajach Europy oraz na rynkach
przede wszystkim jakość i kompleksowy
wschodzących, takich jak Indie, Chiny
serwis – powiedział Grzegorz Pucek,
i Ameryka Południowa. W 2013 r. obroty
dyrektor sprzedaży w firmie Ruukki.
netto wyniosły 2,4 mld euro. Spółka
– Stworzona przez nas sieć własnych
notowana jest na Helsińskiej Giełdzie
punktów sprzedaży zapewnia wysokiej
Papierów Wartościowych NASDAQ OMX
jakości serwis, od procesu pomiaru da(Rautaruukki Oyj: RTRKS).
chu, przez wycenę, do montażu pokrycia.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Ruukki
12
Magwent od 1989 r. produkuje
izolacje termiczne. Przez cały okres
działalności firma nie tylko rozwija
swoje produkty, lecz także tworzy kompleksowy system wsparcia dla swoich
klientów. Firma jako pierwsza w Polsce
zastosowała izolacje wielowarstwowe
łączące trwałość izolacji poliuretanowych z wytrzymałością termiczną
włóknin i odpornością chemiczną
pianki szklanej (patent nr 163942/94
i 163953/94). Ponadto stworzyła program do obliczania korzyści z modernizacji izolacji.
Oprac. na podst. materiałów inf. Związku
„SIPUR”
Termo Organika w Europejskim
Stowarzyszeniu Producentów
Styropianu
Firma Termo Organika przystąpiła
do European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS). Organizacja
zrzesza najważniejszych producentów
styropianu oraz krajowe stowarzyszenia producentów z niemal wszystkich
krajów Unii Europejskiej. We współpracy z Komisją Europejską buduje
nowe standardy rozwoju budownictwa
oraz współtworzy regulacje prawne,
m.in. dotyczące budownictwa energooszczędnego.
Celem przystąpienia Termo Organiki do organizacji EUMEPS jest
zacieśnienie współpracy na poziomie
europejskim z czołowymi przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami,
w tym wymiany doświadczeń i wiedzy związanej z technologią produkcji
styropianu.
EUMEPS współpracuje ze strukturami
UE w dziedzinie legislacyjnej – uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych,
m.in. związanych ze standardami
energooszczędności w budownictwie,
ochroną środowiska i rozwojem zrównoważonym.
EUMEPS to stowarzyszenie koordynujące działania europejskich stowarzyszeń i producentów w zakresie
standaryzacji i rozwoju technicznego
produktów na bazie spienionego
polistyrenu (styropianu). Organizacja
odpowiada za promowanie wydajnej,
oszczędnej oraz wpływającej pozytywnie
na środowisko naturalne technologii
izolacji budynków z wykorzystaniem płyt
styropianowych.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy
Termo Organika
nr 7/8/2014
CENTRUM SZKOLENIOWE ISOVER OTWARTE
Przekazywanie praktycznych umiejętności z zakresu izolacji, współpraca
z uczelniami i szkołami technicznymi oraz kształcenie specjalistów
to główne cele nowo powstałego
Centrum Szkoleniowego ISOVER.
Uroczyste otwarcie innowacyjnego
ośrodka odbyło się 4 czerwca w Gliwicach.
Centrum szkoleń praktycznych
wybudowane przy gliwickim zakładzie
ISOVER to pierwszy tego typu obiekt
w Polsce w branży materiałów izolacyjnych. Na dwóch kondygnacjach
Centrum Szkoleniowe ISOVER otwarte 4 czerwca w Gliwicach;
fot.: ISOVER
o łącznej powierzchni użytkowej
ponad 500 m2 znajdują się sala
wykładowa „Thermistar”, sala treningowa
chowców. Postanowiliśmy uzupełnić tę lukę
„Mistrzów Izolacji” do prowadzenia szkoleń
i dodać część praktyczną do szkoleń teorepraktycznych oraz infrastruktura uzupełniajątycznych, które ISOVER prowadzi od wielu
ca, w tym modele z przekrojami wzorcowych
lat. Dzięki nowo otwartemu Centrum
rozwiązań izolacyjnych dla kluczowych
Szkoleniowemu będziemy wspierać firmy
aplikacji ISOVER – dachu skośnego, dachu
wykonawcze w efektywnym kształceniu
płaskiego, ścian zewnętrznych, ściany dziaspecjalistów – powiedzał Benedykt Korduła,
łowej, podłóg czy izolacji technicznych.
dyrektor marketingu ISOVER.
ISOVER uruchomił ten nowatorski
– Zaobserwowaliśmy, że brak wykwaliośrodek z myślą o tym, by podwyższyć
fikowanych fachowców jest istotną barierą
standardy wykonawstwa na rynku izolacji
w rozwoju rynku izolacji w Polsce, a jako
i wspólnie z partnerami dzielić się wiedzą
liderzy tego rynku czujemy się w oboi umiejętnościami praktycznymi z zakresu
wiązku, aby podnieść poziom wiedzy
izolacji budowlanych oraz technicznych.
oraz umiejętności praktycznych, promować
To kolejny krok w doskonaleniu programu
wysokie standardy jakościowe i zapewniać
szkoleń kierowanego do firm wykonawsolidne wsparcie naszym klientom – dodał
czych, a także studentów kierunków techFilipe Ramos, dyrektor generalny ISOVER
nicznych i uczniów szkół zawodowych.
Polska.
– Otwarcie rynków pracy Unii EuropejOprac. na podst. materiałów inf. marki ISOVER
skiej spowodowało znaczący odpływ fa-
W numerze 5/2014 miesięcznika
IZOLACJE ukazała się relacja z Międzynarodowych Targów Materiałów i Techno-
Stoisko firmy Korff Isolmatic na targach ISO 2014
w Kolonii; fot.: J. Guzal
nr 7/8/2014
logii Izolacyjnych ISO 2014. W jej treści
znalazło się sformułowanie, iż wśród
prezentowanych rozwiązań „w zasadzie nie
było izolacji technicznych z poliuretanu”.
Zdanie to wywołało negatywną reakcję
firmy, która była obecna na tych targach
i która w ofercie posiada izolacje techniczne z poliuretanu.
W związku z powyższym chcę dokonać korekty treści relacji i z całą mocą
podkreślić, że na targach ISO 2014
odbywających się w Kolonii były obecne
firmy oferujące izolacje z poliuretanu.
Na dowód tego zamieszczam zdjęcie
stoiska jednej z nich.
Jarosław Guzal
REKLAMA
ISO 2014 – KOMENTARZ DO RELACJI Z TARGÓW
13
Nowości
PŁYTA ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ
MEGA FRONTROCK
MEGA FRONTROCK to pierwsza na rynku europejskim niepalna,
trójgęstościowa płyta ze skalnej wełny mineralnej mocowana
wyłącznie za pomocą specjalnych łączników mechanicznych – bez użycia kleju.
Spodnia, miękka warstwa
wełny skalnej umożliwia nakładanie płyt bezpośrednio
na ścianę, bez konieczności
wykonywania prac przygotowawczych. Miękka warstwa
płyty pozwala zniwelować
nierówności na ścianie
fot.: Rockwool
do 15 mm oraz ukryć
przewody instalacyjne.
Warstwa środkowa o zwiększonej gęstości zapewnia przegrodzie optymalną izolacyjność termiczną – λD = 0,036 W/(m·K).
Zewnętrzna warstwa płyty wykonana z wełny o dużej gęstości
chroni ocieplenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo płyta MEGA FRONTROCK jest fabrycznie pokryta gruntem,
dzięki czemu po jej zamontowaniu można natychmiast przejść
do zatapiania siatki zbrojącej i tynkowania.
Szybszy montaż oraz brak konieczności stosowania kleju
i podkładu gruntującego umożliwiają rozpoczęcie prac wczesną
wiosną oraz zakończenie późną jesienią, co pozwala zrealizować
więcej inwestycji w trakcie jednego sezonu budowlanego.
Producent: Rockwool
ISOVER VARIO XTRASAFE
System izolacji cieplno-wilgotnościowej ISOVER Vario
XtraSafe dachów skośnych i ścian zewnętrznych
w systemach szkieletoER
ka ISOV
n
wych to rozbudowana fot.: Saint-GobPairoducts Polska, mar
ction
Constru
wersja systemów
dotychczas stworzonych przez ISOVER.
Jest to kompletny
system, w skład którego oprócz inteligentnej
paroizolacji wchodzą
również odpowiednio
dobrane produkty klejące
i uszczelniające oraz wełna mineralna ISOVER Super-Mata. System
składa się z kilku produktów, które
zapewniają skuteczną ochronę przed
wilgocią i zimnem:
» ISOVER Vario XtraSafe – folii paroizolacyjnej o zmiennym
oporze dyfuzyjnym Sd = 0,3–20,0 m,
» Vario XtraFix – taśmy montażowej do mocowania folii do konstrukcji,
» Vario XtraTape – taśmy izolacyjnej o wysokiej przyczepności
do różnych podłoży, zapewniającej hermetyczne uszczelnienie,
» Vario XtraFit – trwałego, elastycznego, samoprzylepnego
uszczelniacza, zapewniającego hermetyczne uszczelnienie
na styku folii oraz ścian szczytowych, sufitów, kominów czy
konstrukcji.
Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska,
marka ISOVER
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
IZOHAN IZOBUD WB
BLACHODACHÓWKA GERMANIA SIMETRIC
fot.: Izohan
IZOHAN IZOBUD
WB jest dyspersyjną
masą asfaltowo-kauczukową, przeznaczoną do renowacji
i konserwacji asfaltowych papowych pokryć
dachowych i odtwarzania posypki papowej.
Tworzy izolację odporną
na działanie czynników
atmosferycznych: wody, wilgoci oraz promieniowania UV, dzięki czemu zapewnia przedłużenie
żywotności pokrycia o min. 5 lat.
Produkt jest szybki i prosty w aplikacji, gotowy do użycia. Można
go nakładać pędzlem lub szczotką dekarską; w miejscach obróbek wtapia się tkaninę zbrojącą. Dzięki właściwościom tiksotropowym preparat nie skapuje z narzędzi i łatwo rozprowadza się
po powierzchni oraz tworzy pozbawioną spoin powłokę. W ten
sposób wyeliminowane zostają typowe dla pokryć papowych
problemy z niedokładnym wykonaniem połączeń na zakładach,
konieczność precyzyjnego docinania lub wykonania zgrzewów.
Masę rozprowadza się łatwo nawet na powierzchniach o skomplikowanych kształtach.
Producent: Izohan
14
Germania Simetric jest udoskonaloną wersją obecnej na rynku
blachodachówki Germania. Cechuje ją modułowość, która
sprawia, że dopasowuje się do wymiarów każdego dachu,
a ilość odpadów zostaje ograniczona do minimum. Dodatkowo
jest prosta w montażu i ma wyjątkowy kształt oraz wzornictwo
– trzy tłoczenia, dzięki
czemu dach jest nie
tylko trwały i solidny,
lecz także ma szlachetny wygląd. Szersze
i głębsze wytłoczenia
gwarantują jeszcze
lepsze odprowadzanie
wody. Przed przeciekami
i negatywnym działaniem wiatru zabezpiecza
fot.: Blachotrapez
szczelniejsza potrójna
zakładka.
Producent jako jedyny w Polsce korzysta z surowców dostarczanych przez hutę ThyssenKrupp Steel Europe. Powłoka Pladur®
ZM IceCrystal, na którą producent ma wyłączność na terenie
Polski, jest wyjątkowo odporna na zarysowania.
Produkt dostępny jest w 22 wersjach kolorystycznych.
Producent: Blachotrapez
nr 7/8/2014
fot.: Aluprof
Nowości
SYSTEM OKIENNY MB-104 PASSIVE
CEGŁA KLINKIEROWA DOVER
Aluprof opracował nowy system MB-104 Passive. Produkt
łączy duże możliwości techniczne, ochronę cieplną
i estetykę.
MB-104 Passive ma trzykomorowe profile,
w których centralna część pełni rolę komory
izolacyjnej o szer. 60 lub 61 mm. System występuje w dwóch wersjach budowy, zależnych
od wymaganej izolacyjności termicznej: SI
oraz Areo. W tym drugim wypadku wypełnienie przestrzeni pomiędzy przekładkami
termicznymi stanowią wkłady z aerożelu.
Aerożel to materiał, który w ponad 90%
składa się z powietrza, co zapewnia
wysoką termoizolacyjność, a jednocześnie lekkość, co jest dodatkowym
atutem przy dużych przeszkleniach. Oba
rozwiązania: MB-104 Passive SI oraz MB-104
Passive Aero pozwalają uzyskać bardzo dobre
wartości współczynnika przenikania ciepła: przy zastosowaniu
szkła 2-komorowego wartość współczynnika Uw okna nie przekracza 0,80 W/(m2·K). Zostało to potwierdzone certyfikatami
Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt.
Producent: Aluprof
Najnowsza propozycja firmy
Röben w ofercie cegieł klinkierowych – Dover – cechuje się
nietypową barwą. Jej kolorystyka
doskonale wpisuje się w trend,
w którym prym wiodą materiały
w odcieniach szarości, srebra,
grafitu i bieli. Barwa cegły Dover
to połączenie ciepłych, przenikających się jaśniejszych i ciemniejfot.: Röben
szych odcieni szarości i beżu.
Wyróżniającym się elementem
najnowszego produktu firmy Röben jest gładka struktura lica,
na której widoczne są drobne nierówności, sprawiające, że cegła
nabiera wyjątkowego, industrialnego wyrazu.
Cegła dostępna jest w dwóch formatach. Oprócz typowego
rozmiaru NF (240×115×71 mm) można zamówić ją również
w wydłużonym formacie LDF (290×90×52 mm), który nadaje
się do surowych, nowoczesnych projektów, gdzie dodatkowo
podkreśla ich charakter.
Nowy produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, ognioi mrozoodpornością oraz bardzo niską nasiąkliwością.
Producent: Röben
TYNKI DEKORACYJNE TAURUS
OKAPNIK TARASOWO-BALKONOWY
SOPRO OBP 278
fot.: PPG Deco Polska
Marka Malfarb wprowadza na rynek nową linię tynków dekoracyjnych Taurus. W sprzedaży znajdzie się tynk akrylowy
i silikatowo-silikonowy oraz masa podkładowa pod tynki. Nowe
tynki Malfarb Taurus wzmacniane są włóknami celulozowymi,
co zwiększa ich odporność na spękania, są łatwe w aplikacji
i fakturowaniu.
Tynki Malfarb Taurus przeznaczone są do ręcznego wykonywania
ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw na podłożach mineralnych. Mogą być stosowane zarówno w budynkach
nowych, jak i poddawanych renowacji.
Tynki dostępne są w 300 kolorach. Tak bogata oferta kolorystyczna pozwoli klientom łatwo dopasować odcień elewacji
do otaczającego krajobrazu, budynków znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie, a także do koloru dachu, okien
czy drzwi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
w procesie produkcyjnym kolory nie tracą na intensywności pod
wpływem promieni słonecznych ani nie ulegają przebarwieniom
na skutek działania wody. Są trwałe i na długo zdobią fasadę
domu.
Producent: PPG Deco Polska
Okapnik prosty Sopro OBP 278
stanowi element kompleksowego
systemu balkonowo-tarasowego
Sopro. Został zaprojektowany z myślą
o montażu w strefach krawędziowych
balkonów i tarasów z posadzkami z płytek
ceramicznych. Jego główne zadania to
odprowadzanie wody z powierzchni
balkonu lub tarasu i zwiększenie
ich odporności na wilgoć i warunki
atmosferyczne.
System Sopro OBP 278 wykonany
jest z wysokiej jakości stopu aluminium
pokrytego powłoką poliestrową. Dzięki temu
poszczególne elementy systemu cechują
się bardzo wysoką odpornością
na korozję, zarysowania, uderzenia
oraz działanie promieni UV i ekstremalnych temperatur, przewyższającą
tradycyjnie stosowane obróbki stalowe.
System pokryty jest trwałą powłoką organiczną o gr. 70 μm, co dodatkowo chroni
utworzoną na powierzchni aluminium warstwę
tlenkową i reguluje szybkość utleniania materiału. Powierzchnia ma niską chropowatość, co
sprawia, że blacha jest zdolna do samooczyszczania.
Producent: Sopro Polska
fot.: Sopro
Polska
Oprac. na podst. materiałów inf. firm
16
nr 7/8/2014
Prawo, ekonomia, rynek
MGR INŻ. JERZY
ŻURAWSKI
cz. 1
CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA PO NOWEMU
Nowelizacja przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i co z niej wynika
Energy performance defined anew. Part 1: An amendment to the regulations concerning energy performance of buildings
and its results ABSTRAKT S. 21
Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
wielu ekspertów zwracało uwagę, że przy tak przyjętych
wymaganiach nie będzie można zaprojektować
niektórych budynków. Pierwsze miesiące obowiązywania
nowych przepisów potwierdziły te obawy.
W styczniu tego roku zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], tymczasem dopiero
w lipcu wprowadzono nowe wymagania w zakresie izolacyjności
termicznej przegród budowlanych, tzn. wymagania szczegółowe,
dotyczące głównie Umaks., oraz wymogi ogólne, w zakresie EP.
LEGISLACJA NA OPAK
Logika tworzenia prawa wymaga, aby najpierw uchwalić akty nadrzędne – ustawy, a następnie na ich podstawie akty wykonawcze,
czyli rozporządzenia. Tymczasem jest odwrotnie. Najpierw weszło
w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT 2013) [1] – nowelizacja została uchwalona w lipcu 2013 r., a przepisy zaczęły obowiązywać od stycznia
tego roku. Prace legislacyjne nad ustawą w sprawie charakterystyki
energetycznej budynku właśnie się zakończyły. Z kolei rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego [2] zostało podpisane 3 czerwca
tego roku, a opublikowane 2 lipca i zacznie obowiązywać od 3 października. Oznacza to, że do października tego roku należy spełniać
wprowadzone od stycznia zaostrzone wymagania według metodologii z 2008 r. [3]. To zadanie jest trudne, a czasami niemożliwe, gdyż
w istotny sposób w nowych przepisach zmieniły się poszczególne parametry mające wpływ na charakterystykę energetyczną budynku.
W związku z tym projektanci borykają się z wieloma trudnościami:
» mają problemy ze spełnieniem wymagań prawnych i z zakończeniem procesów projektowych w terminie,
» tracą czas na poszukiwanie rozwiązań pozwalających spełnić
wymagania w zakresie EP, które są niespełnialne,
» posądzani są przez inwestorów o brak niezbędnych umiejętności projektowych, co skutkuje niepotrzebnymi między nimi
napięciami,
» zmuszeni są zgłaszać do ministerstwa wnioski o odstępstwo, co
znacznie wydłuża proces projektowy i nie gwarantuje pozytywnej
opinii,
18
»
ze względu na wydłużony proces projektowy mogą być pociągnięci przez inwestora do odpowiedzialności finansowej (płacić kary
umowne).
Z drugiej strony inwestorzy:
» zmuszeni są do wydłużenia procesu projektowego,
» obciążeni są dodatkowymi kosztami wynikającymi z przedłużającego się procesu inwestycyjnego,
» z powodu przedłużającego się procesu inwestycyjnego narażeni
są na utratę dotacji,
» zmuszeni są do wycofywania się z realizacji zaplanowanych
inwestycji.
NEGATYWNE OCENY NOWYCH WYMAGAŃ
Konsekwencje błędnie przyjętych wymagań są powszechnie komentowane przez uczestników procesu inwestycyjnego. Efektem tych dyskusji
jest wspólne stanowisko Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie ponownego przeanalizowania przyjętych
w lipcu 2013 r. zapisów prawnych oraz ich korektę. Jakie będą tego wyniki, trudno powiedzieć. Szybkie zmiany raczej nie nastąpią, co wynika
z doświadczeń w pracach nad projektem zmian w rozporządzeniu WT
2013 [1] – wszelkie próby dyskusji skończyły się niepowodzeniem.
ABSTRAKT
W pierwszej części artykułu odnoszącego się do nowych zasad
sporządzania charakterystyki energetycznej budynku zwrócono
uwagę na błędy legislacyjne w zakresie przepisów dotyczących
efektywności energetycznej budynków. Dokonano wstępnej
analizy zmian w metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynku.
The first part of the article on the new rules of preparing energy
performance of a building focuses on legislative errors within the
scope of the existing regulations concerning energy performance
of buildings. It also contains a preliminary analysis of changes
introduced to the methodology of preparing energy performance
of buildings.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Zapraszamy na konferencję!
„Kogeneracja w Polsce i w Niemczech”
23.09.2014
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Konferencja organizowana jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową na
zlecenie
Federalnego
Ministerstwa
Gospodarki
i
Energii
z
Niemiec.
Celem konferencji jest prezentacja niemieckiego rynku energii cieplnej i elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji i stosowanych tam technologii oraz
rozważenie możliwości współpracy firm polskich i niemieckich w tym zakresie.
Oprócz ekspertów z Polski i z Niemiec udział w konferencji wezmą także firmy niemieckie
poszukujące partnerów do współpracy w Polsce, które zaprezentują stosowane przez siebie
rozwiązania,
produkty
i
technologie
z
zakresu
kogeneracji.
Program i formularz zgłoszeniowy: www.ahk.pl
REKLAMA
Kontakt: [email protected], tel. 225310514
nr 7/8/2014
19
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
20
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
21
Prawo, ekonomia, rynek
DR INŻ.
ANDRZEJ KONARZEWSKI
JAK OKREŚLAĆ WARTOŚĆ OPORU
CIEPLNEGO I WSPÓŁCZYNNIKA
PRZEWODZENIA CIEPŁA PIANEK PUR/PIR
W WYROBACH BUDOWLANYCH
How to determine the value of thermal resistance and thermal conductivity coefficient of PUR/PIR foam
in construction materials? ABSTRAKT S. 24
Polscy producenci płyt warstwowych w obustronnej
okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej
pianki PUR/PIR według PN-EN 14509:2013-12 [1]
oraz płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki PUR/PIR
do izolacji cieplnej w budownictwie według PN-EN 13165:2013-05 [2] dotychczas nie uzgodnili
konsensusu w sprawie deklaracji właściwości cieplnych,
tak jak to sugeruje załącznik normatywny C.
Pianka PUR/PIR wytwarzana jest z izocyjanianu i poliolu, a do wstępnego spieniania wykorzystywany jest ditlenek węgla oraz w dalszej
kolejności ciecze o niskiej temperaturze wrzenia. Ditlenek węgla
jest tzw. chemicznym czynnikiem spieniającym, ponieważ powstaje
w wyniku reakcji izocyjanianu z wodą. Natomiast podstawowe
zadanie spełniają fizyczne czynniki spieniające, takie jak pentan
czy związki chlorowcowęglowe zawierające H, Cl, F, C, które pod
wpływem ciepła reakcji chemicznej odparowują i doprowadzają
do powstania pianki.
Środki porotwórcze powinny dobrze roztwarzać się w produktach
reakcji oraz doprowadzić do wytworzenia zamkniętych komórek,
w których zostaje uwięziony gaz komórkowy, odpowiadający za właściwości cieplne.
OCENA SZKODLIWOŚCI CZYNNIKÓW SPIENIAJĄCYCH
Gazy spieniające powinny być pod względem ekologicznym bezpieczne. Stosowane wcześniej związki chlorowcowęglowe pomimo rewelacyjnie niskich wartości współczynnika przewodzenia ciepła dawały
powody do obaw, bo prawdopodobnie doprowadziły do szybkiego
uszkodzenia warstwy ozonowej w atmosferze. Szkodliwość tych gazów ocenia się obecnie na podstawie wskaźników: ODP oraz GWP.
GWP to wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej
substancji na efekt cieplarniany. Umożliwia porównanie ilości ciepła
zatrzymanego przez daną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego
przez podobną masę ditlenku węgla.
ODP to wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową. Został on odniesiony
do tzw. czynnika NR 11 monofluorotrójchlorometanu, który został
uznany za wartość jednostkową ODP = 1.
Szkodliwość czynników spieniających na podstawie wskaźników
GWP i ODP według normy PN-EN 378-1+A2:2012 [3] przedstawiono w TABELI.
22
Jak wykazano, związki te różnią się temperaturą wrzenia
– od +40 do –50°C, ale również masą molową i wartością współczynnika przewodzenia ciepła – od 8 do 16 mW/(m·K).
Stosunkowo najbardziej bezpiecznym gazem okazał się ditlenek węgla, którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest najmniejszy.
Jednak z uwagi na wielkość cząsteczki CO2 może przedostawać się przez
ścianki komórek i łatwo dyfundować na zewnątrz. Natomiast wchodzące automatycznie w to miejsce powietrze powoduje znaczące pogorszenie właściwości cieplnych pianki. Pewne utrudnienie w dyfuzji ditlenku
węgla z pianki mogą powodować szczelne dyfuzyjnie okładziny, takie
jak taśmy stalowe lub folia aluminiowa gr. co najmniej 50 μm [2].
Obecnie w celu poprawy izolacyjności cieplnej pianek PUR/PIR
powszechnie stosuje się węglowodory z grupy pentanów, które
cechują się stosunkowo niską ceną oraz dopuszczalnie niskimi wartościami współczynników ODP i GWP [3].
STRATEGIA DEKLAROWANIA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH
Przed wprowadzeniem wyrobów na rynek producenci deklarują m.in.
wartość współczynnika przewodzenia ciepła/oporu cieplnego. Dokumentami odniesienia są zharmonizowane normy europejskie [1, 2],
w których zostało określone, jak postępować, aby mieć na uwadze
prognozę uśrednionej w czasie wartości, uwzględniającej starzenie
wyrobu przez ok. 25 lat eksploatacji.
ABSTRAKT
W artykule omówiono opracowaną przez ITB strategię deklarowania właściwości cieplnych wyrobów budowlanych zawierających
piankę izolacyjną PUR/PIR. Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania nowych wytycznych, uwzględniających efekt starzenia.
The article discusses the strategy developed by ITB that involves
declaring thermal properties of construction materials containing
PUR/PIR insulating foam. It also highlights the need to develop
new guidelines that would take into account the effect of ageing.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Znamy się!
PIR
lepszy niż
PUR
Krystian Lenz
Kierownik Produkcji
IPR/PUR
Płyty warstwowe
REKLAMA
www.izopanel.pl
nr 7/8/2014
23
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
24
nr 7/8/2014
Materiały i technologie
PREZENTACJA
PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW
W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ
CIEPLNYCH (WT 2013)
Budynek powinien być
zaprojektowany i wybudowany
w sposób zapewniający spełnienie
wymagań minimalnych w zakresie
izolacyjności cieplnej. Uznaje się,
że wówczas ilość energii cieplnej
potrzebnej do użytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem
można utrzymać na racjonalnie
niskim poziomie.
Zmiana dotychczasowego brzmienia § 328
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wynika z potrzeby
usunięcia wymagania w zakresie limitowanego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania
na energię na cele grzewcze i ustalenia
dla wszystkich budynków jednolitego wyma-
KONTAKT
gania w postaci izolacyjności cieplnej przegród. Podyktowana jest ona potrzebą określania
całkowitego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, która następnie jest przedmiotem analizy i oceny z punktu widzenia
sporządzanej projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.
Zmiany te są konsekwencją zaostrzania polityki racjonalizacji energii w sektorze zasobów
budowlanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego. Nowelizacja dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(2010/31/UE) ma na celu zmniejszenie zużycia istniejących zasobów kopalnianych paliw naturalnych (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel), a także maksymalne zmniejszenie emisji CO2.
Krajowe przepisy wykonawcze obowiązujące już od 1 stycznia 2014 r. wymuszają jednoczesne nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród
tracących ciepło i przekraczania górnych wartości wskaźnika zużycia energii pierwotnej EP.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926), podaje graniczne parametry w perspektywie 2021 r., ze stopniowym zastrzeżeniem wymagań w latach 2014,
2017 i 2021. Istotne jest spełnienie wskaźników EP wymuszających optymalizację wartości
współczynnika przenikania ciepła U. Obliczenia wykonuje się zgodnie z normami PN-EN ISO
6946:2008, PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN ISO 10211:2008, PN-EN ISO 12207:2001,
z uwzględnieniem poprawki do współczynnika przenikania ciepła U. Podkreślić należy
wprowadzenie obowiązku uwzględnienia w obliczeniach poprawek. Wraz ze wzrostem izolacyjności przegród udział mostków termicznych w bilansie strat energii rośnie, ważne jest
więc ich poprawne zaprojektowanie.
ROZWIĄZANIA DLA ŚCIAN
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice
Doradztwo Techniczne
(pon.–pt. w godz. 9.00–14.00)
tel.: 801 66 00 36, 601 66 00 33
[email protected], www.rockwool.pl
Dla ścian dwuwarstwowych (ocieplonych metodą ETICS) zebrano rozwiązania spełniające
wymagania techniczne dotyczące najpopularniejszych konstrukcji ściennych. Uwzględniono
poprawki ze względu na pustki powietrzne oraz łączniki mechaniczne przechodzące przez
warstwę izolacyjną. Zaproponowano rozwiązania w odniesieniu do temperatury wewnętrznej ti > 16°C (TABELA 1).
Wymagania od 1.01.2014 r. Wymagania od 1.01.2017 r. Wymagania od 1.01.2021 r.
Uc(maks.) = 0,23 W/(m2 · K)
Uc(maks.) = 0,2 W/(m2 · K)
Uc(maks.) = 0,25 W/(m2 · K)
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
pustak MAX 288 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
beton komórkowy „600”, λ = 0,160,
240 mm na zaprawie wap.-cem.
− tynk gipsowy 1,3 cm
TABELA 1.
26
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
140
0,23
140
0,23
180
0,19
120
0,25
140
0,22
160
0,20
Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe
nr 7/8/2014
Wymagania od 1.01.2014 r. Wymagania od 1.01.2017 r. Wymagania od 1.01.2021 r.
Uc(maks.) = 0,25 W/(m2 · K)
Uc(maks.) = 0,23 W/(m2 · K)
Uc(maks.) = 0,2 W/(m2 · K)
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
Porotherm 25 P+W, 250 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
120
0,25
140
0,22
160
0,20
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
Porotherm 30 P+W, 300 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
100
0,25
120
0,23
150
0,20
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
YTONG Forte 240 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
80
0,23
80
0,23
120
0,19
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
YTONG Forte 365 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
80
0,19
80
0,19
80
0,19
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
YTONG Energo 240 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
80
0,22
80
0,22
100
0,20
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
YTONG Energo 300 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
80
0,20
80
0,20
80
0,20
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
Silka E 180 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
140
0,24
150
0,23
180
0,20
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
Silka E 240 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
140
0,24
150
0,23
180
0,20
−
−
−
−
−
−
tynk 0,2 cm
zaprawa zbrojąca
FRONTROCK MAX E*
zaprawa klejowa
żelbet normowy λ = 1,7; 240 mm
tynk gipsowy 1,3 cm
15
0,24
160
0,23
180
0,21
TABELA 1.
Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe
* Poprawka na jednowarstwowe łączenie płyt 0,01 oraz poprawka na kołkowanie 0,01. Stalowe łączniki marki Koelner wykorzystywane w systemie ECOROCK FF 5 szt./m2.
ROZWIĄZANIA DLA PODDASZY
W TABELI 2 zawarto obliczenia dla łącznej grubości izolacji będącej
sumą grubości zastosowanych materiałów dla dachów skośnych
i stropów nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną. Konkretne roz-
nr 7/8/2014
wiązanie wynika z zastosowanych elementów konstrukcyjnych
(grubości krokwi, belek stropowych). W przypadku konstrukcji
zasadniczo odbiegających od przyjętych tutaj rozwiązań (wymiary krokwi i belek) może okazać się konieczne przeliczenie
współczynnika przenikania ciepła U przegrody dla tego przypad-
27
Materiały i technologie
Wymagania
Wymagania
Wymagania
od 1.01.2014 r.
od 1.01.2017 r.
od 1.01.2021 r.
Uc(maks.) = 0,20 W/(m2 · K) Uc(maks.) = 0,18 W/(m2 · K) Uc(maks.) = 0,15 W/(m2 · K)
Budowa przegrody
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
Dach skośny* nad poddaszem użytkowym.
Przekrycie typu szczelnego dla pary
wodnej (deskowanie pełne). Ocieplenie
dwuwarstwowe TOPROCK SUPER
i SUPERROCK
200
0,20
230
0,17
250
0,15
Dach skośny* nad poddaszem użytkowym.
Przekrycie typu nieszczelnego dla pary
wodnej (wiatroizolacja). Ocieplenie
dwuwarstwowe TOPROCK SUPER
i SUPERROCK
200
0,20
230
0,17
270
0,15
Strop masywny, poddasze nieużytkowe
MEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS
180
0,20
200
0,18
250
0,15
Strop drewniany**, poddasze nieużytkowe
MULTIROCK ROLL i UNIROCK
250
0,18
250
0,18
350
0,13
TABELA 2.
Poddasze użytkowe
* Obliczenia zostały wykonane dla mat grubości 15 cm, przy rozmiarach krokwi 16/8 cm w rozstawie co 80 cm.
** Obliczenia zostały wykonane dla belek o wym. 10/20 cm osiowo co ok. 80 cm.
Wymagania
Wymagania
Wymagania
od 1.01.2014 r.
od 1.01.2017 r.
od 1.01.2021 r.
Uc(maks.) = 0,20 W/(m2 · K) Uc(maks.) = 0,18 W/(m2 · K) Uc(maks.) = 0,15 W/(m2 · K)
Budowa przegrody
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
grubość
izolacji
[mm]
U
[W/(m2 · K)]
Dach płaski na blasze trapezowej. Warstwy
mocowane łącznikami. MONROCK PRO
200
0,20
240
0,16
250
0,15
Dach płaski na blasze trapezowej. Warstwy
klejone. MONROCK MAX
240
0,17
240
0,17
260
0,15
Dach płaski na stropie betonowym. Warstwy
mocowane łącznikami. DACHROCK MAX
240
0,17
240
0,17
260
0,15
TABELA 3.
Dachy płaskie
Do obliczeń przyjęto 4 łączniki teleskopowe na każdy m2 mocowanej hydroizolacji.
Do obliczeń przyjęto strop betonowy gr. 20 cm, λ = 1,7 W/(m·K) oraz 4 łączniki teleskopowe na każdy m2 mocowanej hydroizolacji.
Wymagania Uc (maks.) = 0,25 W/(m2 · K)
Przegroda
Ocieplenie i izolacja akustyczna
podłogi STEPROCK HD
Grubość izolacji [mm]
100
120
150
Masywny strop
nad piwnicą
nieogrzewaną
lub garażem.
Podłoga na podkładzie
betonowym
TABELA 4.
Docieplenie pod stropem FASROCK LG 1 lub FASROCK LG 2
o grubości: [mm]
180
200
0
–
–
0,25
0,21
0,19
20
–
–
0,22
0,19
0,17
30
–
0,25
0,21
0,18
0,17
40
–
0,23
0,20
0,17
0,16
50
0,25
0,22
0,19
0,17
0,15
Strop nad piwnicą, garażem
W obliczeniach uwzględniono podkład betonowy na stropie grub. 40 mm oraz opór cieplny stropu (płyta żelbetowa grub. 200 mm).
ku. Zaproponowano rozwiązania w odniesieniu do temperatury
wewnętrznej ti > 16°C.
ROZWIĄZANIA DLA DACHÓW PŁASKICH
W TABELI 3 zebrano typowe rozwiązania dachu płaskiego ocieplonego materiałami Rockwool. Uwzględniono poprawki na łączniki
mocujące izolację w sposób określony w zaleceniach producenta.
Zaproponowano rozwiązania w odniesieniu do temperatury wewnętrznej ti > 16°C.
28
ROZWIĄZANIA DLA STROPU NAD PIWNICĄ, GARAŻEM
W TABELI 4 zebrano rozwiązania Rockwool zapewniające spełnienie
wymagań technicznych dotyczących ocieplenia podłogi oraz masywnego stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi – piwnicą
lub garażem. Rozwiązania te są kombinacją izolacji termicznej
i akustycznej na stropie wykonanej za pomocą STEPROCK HD
oraz ocieplenia pod stropem wykonanego za pomocą płyt FASROCK
LG 1 lub FASROCK LG 2. Zaproponowano rozwiązania w odniesieniu do temperatury wewnętrznej ti > 16°C.
nr 7/8/2014
Materiały i technologie
PREZENTACJA
ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE PAROC
DO BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH
I PASYWNYCH
Domy pasywne zużywają mniej niż
jedną czwartą energii potrzebnej
do ogrzewania w obiektach
wykonanych według innych
standardów. Nie mają one
oddzielnego systemu grzewczego,
a ogrzewanie odbywa się
przez system odzysku ciepła
z wentylacji.
Domy pasywne w rozwiązaniach PAROC są
oparte na technologii, która jest niezależna od zastosowania dodatkowych instalacji
wspomagających, np. paneli słonecznych,
pomp cieplnych. Podstawowymi elementami
tych rozwiązań są dobrej jakości i odpowiedniej grubości izolacje cieplne, szczelność
powietrzna okien, drzwi oraz odzysk ciepła
z wentylacji.
Porównanie izolacyjności cieplnej
oraz szczelności powietrznej budynków wykonanych w różnych standardach przedstawiono w TABELI.
Pierwszy budynek pasywny (Granback)
w technologii PAROC zbudowano w Szwecji
w miejscowości Vallentuna (20 km na północ od Sztokholmu). Jest to budynek dwupiętrowy, jednorodzinny, o konstrukcji opartej
na szkielecie drewnianym. Jego budowa
została ukończona w 2009 r. Powierzchnia
użytkowa domu wynosi 200 m2.
Ściany zewnętrzne składają się z podwójnego szkieletu drewnianego: zewnętrzny
szkielet jest konstrukcją nośną wypełnioną
płytami z wełny kamiennej PAROC UNS
37z gr. 170 mm, a wewnętrzny, nienośny
szkielet drewniany – płytą PAROC UNS 37z
KONTAKT
Paroc Polska sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno
tel.: 61 468 21 90, faks: 61 415 45 79
[email protected], www.paroc.pl
Zadzwoń i uzyskaj odpowiedzi
na swoje pytania.
30
Budynek
standardowy
Budynek
niskoenergetyczny
Budynek
pasywny
PAROC
Współczynnik U
[W/(m2∙K)]
0,15
0,08–0,12
0,06–0,09
Grubość izolacji
[mm]
260–310
300–400
>450
Współczynnik U
[W/(m2∙K)]
0,24
0,13–0,15
0,07–0,1
Grubość izolacji
[mm]
150–175
230–300
>300
Współczynnik U
[W/(m2∙K)]
0,2
0,13–0,17
0,08–0,1
Grubość izolacji
[mm]
100–150
150–250
>300
Okna
Współczynnik U
[W/(m2∙K)]
1,4
1,0–1,3
0,7–0,9
Montowane
okna
Współczynnik U
[W/(m2∙K)]
–
–
0,6–0,8
Drzwi
Współczynnik U
[W/(m2∙K)]
1,4
0,9–1,2
0,4–0,7
Ocena szczelności
<4
<1
<0,6
Roczny stopień odzysku ciepła
z wentylacji [%]
30
>60
>75
Przegroda/parametr
Izolacja
dachu
Ściana
zewnętrzna
Podłoga
Porównanie budynków wykonanych w innych standardach z koncepcją budynku pasywnego
w technologii PAROC (wartości orientacyjne)
TABELA.
gr. 70 mm. Pomiędzy szkieletami zastosowano również wypełnienie płytami PAROC
UNS 37z gr. 170 mm.
Jako izolację fasady mokrej na zewnętrznym szkielecie drewnianym zastosowano płytę
PAROC Linio 10 gr. 50 mm, a w częściowo występujących fasadach wentylowanych zastosowano płytę PAROC WAS 25 gr. 30 mm, pod drewnianymi panelami fasadowymi.
Konstrukcję podłogi stanowiła 100-milimetrowa płyta betonowa, pod którą jako izolację
cieplną ułożono płyty PAROC GRS 20 gr. 300 mm. Na płycie betonowej zastosowano izolacyjne płyty PAROC SSB 2t gr. 17 mm oraz drewniane płyty podkładowe gr. 22 mm pod
drewnianym parkietem gr. 15 mm.
Konstrukcja dachu skośnego składała się z 500-milimetrowych krokwi drewnianych,
pomiędzy którymi wdmuchnięto granulat PAROC BLT 1. W części spodniej zastosowano
poprzeczne profile drewniane o wymiarach 45×70 mm, między którymi ułożono płyty
PAROC UNS 37z gr. 70 mm.
Wartość współczynnika przenikania ciepła U przegród w tym budynku wynosi:
» ściany zewnętrzne – 0,09 W/(m2·K),
» dach skośny – 0,07 W/(m2·K),
» podłoga na gruncie – 0,10 W/(m2·K),
» okna – 0,90 W/(m2·K),
» drzwi – 0,84 W/(m2·K).
Wartość parametrów wentylacyjnych i grzewczych jest następująca:
» średnia wymiana powietrza – 0,5 1/h,
nr 7/8/2014
FOT.
Budynek pasywny Granback wybudowany w miejscowości Vallentuna według koncepcji PAROC
6
8
5
1
4
2
3
2
5
7
1
3
4
RYS. 1.
Ściana zewnętrzna na szkielecie drewnianym – wartość U = 0,09 W/(m2·K)
Konstrukcja podłogi na gruncie – wartość U = 0,10 W/(m2·K) przy grubości
izolacji PAROC GRS 30 (GRS 20) wynoszącej 300 mm
1 – drewniany parkiet z warstwą podkładową PAROC SSB 2t
(SSB 1), 2 – betonowa płyta fundamentowa, gr. 100 mm, 3 – płyty
izolacyjne PAROC GRS 30 (GRS 20), gr. 300 mm, 4 – warstwa
drenażowa, min. gr. 150 mm, 5 – element konstrukcyjny L,
PAROC XGL 100
RYS. 2.
1 – drewniane panele fasadowe, 2 – folia wiatroizolacyjna PAROC
XMV 080, 3 – płyta izolacyjna PAROC WAS 25, gr. 30 mm, 4 – płyta
izolacyjna PAROC UNS 37z, gr. 170 mm, w zewnętrznym szkielecie
nośnym, 5 – płyta izolacyjna PAROC UNS 37z, gr. 170 mm między
szkieletami drewnianymi, 6 – folia paroizolacyjna PAROC XMW 001,
7 – płyta izolacyjna PAROC UNS 37z, gr. 70 mm, w wewnętrznym
szkielecie nienośnym, 8 – płyta gipsowo-kartonowa
5
6
4
3
1
2
RYS. 3.
Konstrukcja dachu skośnego – wartość U = 0,07 W/(m2·K)
1 – płyta gipsowo-kartonowa, 2 – płyta izolacyjna PAROC UNS 37z,
gr. 70 mm, 3 – folia paroizolacyjna PAROC XMW 001, 4 – warstwa
wdmuchanego granulatu PAROC BLT 1, gr. 500 mm, lub płyty PAROC
UNS 37z, gr. 430 mm, 5 – poszycie drewniane ze szczeliną wentylacyjną,
6 – element krokwiowy dachu skośnego PAROC XMU 001
nr 7/8/2014
»
»
»
stopień odzysku ciepła – 85-90%,
szczelność powietrzna n50 – 0,18 1/h,
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania ≤15 kWh/m2 (ogrzewanie z powietrza wentylacyjnego).
Jak wynika z tego przykładu, przy odpowiedniej grubości izolacji
można uzyskać standard budynku pasywnego bez instalacji wspomagających (paneli słonecznych, pomp ciepła itp.). Dodatkowymi
korzyściami dla mieszkańców takich domów jest zdrowy mikroklimat
pomieszczeń, komfort cieplny (także w upalne dni) oraz komfort akustyczny. Są one również przyjazne środowisku naturalnemu dzięki
ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 2/3 w stosunku
do standardowych budynków.
Koncepcję budynku pasywnego PAROC na szkielecie drewnianym
przedstawiono na RYS. 1–3.
***
Odwiedź www.paroc.pl i dowiedz się więcej.
31
Materiały i technologie
PREZENTACJA
NATRYSKOWE PIANKI POLIURETANOWE
DO IZOLACJI TERMICZNEJ
Do utrzymania optymalnej
temperatury wewnątrz budynków
niezbędna jest najlepsza izolacja
termiczna. Piana poliuretanowa
to materiał izolacyjny doskonale
nadający się do ociepleń różnego
rodzaju obiektów.
Pianka poliuretanowa jest stosowana zarówno do termoizolacji budynków, jak i izolacji
akustycznej. Jest produktem ekologicznym,
nie zawiera freonów, azbestu, substancji
rakotwórczych i alergicznych. Nanosi się ją
metodą bezpośredniego natrysku na dowolne powierzchnie (blachę, dachówkę, deskowanie, płyty drewnopochodne, styropian,
papę lub membranę dachową). Piany dzielimy na:
» zamkniętokomórkowe, które są materiałem hydro- i termoizolacyjnym stosowanym
do izolacji posadzek, fundamentów lub
dachów płaskich,
» otwartokomórkowe, które są paroprzepuszczalnym materiałem termoizolacyjnym
i akustycznym stosowanym do izolacji przegród budowlanych.
espuma
Izolacje natryskowe
tel.: 507 274 725
tel.: 666 238 832
19-200 Grajewo,
woj. podlaskie
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
nie pochłania wilgoci;
silnie przylega do podłoża bez kotwienia (eliminacja mostków termicznych);
ma jednolitą powłokę;
dociera w trudno dostępne miejsca;
zabezpiecza konstrukcję przed wpływem czynników atmosferycznych;
jest odporna na wiele rozpuszczalników organicznych;
jest odporna na gnicie, butwienie i starzenie;
jest bezwonna;
charakteryzuje się bardzo szybką aplikacją;
jest materiałem samogasnącym (nie rozprzestrzenia ognia);
tłumi hałas;
można ją stosować na takie podłoże, jak: beton, papa, ceramika budowlana, drewno,
blacha.
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
Pianki PUR można stosować przy termoizolacji i izolacji akustycznej poddaszy użytkowych,
termoizolacji domów szkieletowych, hydro- i termoizolacji dachów płaskich, hydro- i termoizolacji fundamentów, termoizolacji hal przemysłowych, izolacji przeciwskropleniowych
magazynów.
WŁAŚCIWOŚCI PIANEK PUR
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]
Zalety pianki poliuretanowej:
» jest najlepszym materiałem izolacyjnym
(TABELA);
» uszczelnia i wiąże elementy konstrukcji,
wzmacniając w ten sposób jej stabilność,
nie obciążając konstrukcji z uwagi na bardzo
niski ciężar własny;
KONTAKT
Grubość
materiału
[cm]
Piany PUR
zamkniętokomórkowej
Piany PUR
otwartokomórkowej
Wełny mineralnej
przy współczynniku przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]:
0,02
0,03
0,34
0,39
0,4
0,42
15
0,147
0,227
0,277
0,317
0,325
0,285
16
0,138
0,213
0,259
0,297
0,305
0,270
17
0,129
0,200
0,244
0,280
0,287
0,256
18
0,122
0,189
0,230
0,264
0,271
0,244
19
0,116
0,179
0,218
0,250
0,257
0,233
20
0,110
0,170
0,207
0,238
0,244
0,223
21
0,105
0,162
0,198
0,227
0,232
0,214
22
0,100
0,155
0,189
0,216
0,222
0,205
23
0,096
0,148
0,180
0,207
0,212
0,197
Firma Ogólno-Budowlana Marcin Skoczeń
ul. Kamienna 29/31, 53-307 Wrocław
Zakład Remontowo-Budowlany SKOMAR
Marian Skoczeń
ul. Grunwaldzka 26, 57-256 Bardo
tel.: 601 24 82 02
[email protected], [email protected]
[email protected], www.skomar.eu
24
0,092
0,142
0,173
0,198
0,203
0,190
25
0,088
0,136
0,166
0,190
0,195
0,183
26
0,085
0,131
0,160
0,183
0,188
0,177
27
0,081
0,126
0,154
0,176
0,181
0,171
28
0,079
0,121
0,148
0,170
0,174
0,285
29
0,076
0,117
0,143
0,164
0,168
0,270
ESPUMA
Izolacje natryskowe
tel.: 507 27 47 25, 666 23 88 32
30
0,073
0,113
0,138
0,159
0,163
0,256
32
TABELA.
Porównanie wartości współczynnika przenikania ciepła różnych materiałów izolacyjnych
nr 7/8/2014
Materiały i technologie
MGR INŻ.
ANNA ZASTAWNA-RUMIN
METODY POMIARU PARAMETRÓW
TERMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE
SZTYWNEJ PIANKI PIR
Methods of measuring thermal parameters illustrated with an example
of rigid PIR foam ABSTRAKT S. 35
Niestacjonarne metody pomiarowe parametrów
termicznych materiałów budowlanych nie dają tak
dokładnych wyników jak metody stacjonarne. Trwają
za to zdecydowanie krócej. Czy warto je stosować?
Metody pomiarowe parametrów termicznych materiałów budowlanych można podzielić na dwie zasadnicze grupy – metody realizowane przy ustalonym strumieniu cieplnym (metody stacjonarne)
oraz przy nieustalonym strumieniu cieplnym (niestacjonarne).
METODY STACJONARNE
W tych metodach zarówno gęstość strumienia ciepła, jak i temperatura na powierzchni badanego materiału nie powinny się zmieniać.
Zakłada się jednowymiarowy przepływ ciepła. Oznacza to występowanie jednorodnego i jednowymiarowego pola temperatury w całej
objętości próbki. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła
i oporu cieplnego oblicza się z równania Fouriera:
Q = –λ grad T [W/m2]
gdzie:
λ – współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m·K)],
T – temperatura [K].
ABSTRAKT
W artykule omówiono różnice między stacjonarnymi i niestacjonarnymi metodami pomiarowymi parametrów termicznych
materiałów budowlanych. Opisano budowę i zalety urządzeń
wykorzystywanych do tego typu analiz. Przedstawiono i porównano wyniki badań parametrów termicznych pianki PIR
przeprowadzonych przy ustalonym i nieustalonym strumieniu
cieplnym.
The article discusses differences between stationary and non-stationary methods of measuring thermal parameters of construction
materials. It describes the structure and advantages of devices
used for analyses of this type. The article also presents and compares the results of tests concerning the thermal parameters of
PIR foam, which have been conducted with both a determined
and an undetermined heat stream.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
REKLAMA
nr 7/8/2014
NMC Polska Sp. z o.o. • ul. Pyskowicka 15, 41-807
33 Zabrze
[email protected] • www.nmc.pl
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
34
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
REKLAMA
WARSAW BUILD 2014
| EXPO XXI | BUDOWA I KONSTRUKCJA
nr 7/8/2014
warsawbuild.pl
35
Materiały i technologie
DR INŻ.
MAGDALENA GRUDZIŃSKA
cz. 1
BALKONY OSZKLONE
JAKO SYSTEMY SZKLARNIOWE
Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych
Glazed balconies as greenhouse systems. Part 1: Principles of construction and operation of indirect
passive systems ABSTRAKT S. 41
W pasywnych systemach pozyskiwania energii
słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii
powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku,
bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych
czy elektrycznych.
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego nr 2010/31/UE
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynku [1] państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są
do zapewnienia, by wszystkie nowe budynki do 31 grudnia 2020 r.
wznoszone były w standardzie budynku o niemal zerowym zużyciu
energii. Ten wymóg związany jest z rosnącymi kosztami energii,
wyczerpywaniem się surowców odnawialnych oraz rosnącym zanieczyszczeniem środowiska produktami ich przetwarzania.
Nowe regulacje prawne ograniczają zapotrzebowanie na energię
pierwotną do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody
użytkowej w budynkach nowo powstających, przy jednoczesnym
obowiązku utrzymania izolacyjności cieplnej obudowy na określonym poziomie. Aby obniżyć zapotrzebowanie na energię, wykorzystuje się m.in. niekonwencjonalne źródła energii, przede wszystkim
energię promieniowania słonecznego.
SYSTEMY PASYWNE POZYSKIWANIA ENERGII
SŁONECZNEJ
Pasywną zamianę promieniowania słonecznego na energię cieplną,
tzw. konwersję fototermiczną, uzyskuje się dzięki efektowi szklarniowemu. Słoneczne promieniowanie krótkofalowe przepuszczane jest
przez przegrody przezroczyste stanowiące część obudowy pomieszczeń, a następnie pochłaniane na powierzchni elementów budowlanych. Pochłonięte promieniowanie krótkofalowe powoduje wzrost
temperatury – element nagrzewa się i zaczyna emitować długofalowe
promieniowanie podczerwone (cieplne). Ze względu na właściwości
osłon przezroczystych promieniowanie cieplne częściowo odbijane
jest wstecz, co skutkuje dalszym wzrostem temperatury w pomieszczeniu lub w przegrodach budowlanych.
Podstawowymi elementami każdego systemu pasywnego są
(RYS. 1):
» przezroczysta osłona – ze szkła lub tworzyw sztucznych,
» absorber pochłaniający promieniowanie krótkofalowe, najczęściej
ciemnej barwy,
» element magazynujący pozyskaną energię, mający jak największą
pojemność cieplną.
36
1
2
7
3
6
4
5
RYS. 1.
Efekt szklarniowy na przykładzie ściany z izolacją transparentną;
rys.: archiwum autorki
1 – promieniowanie słoneczne, 2 – straty ciepła, 3 – promieniowanie
odbite, 4 – izolacja transparentna, 5 – absorber, 6 – przegroda
magazynująca ciepło, 7 – zyski ciepła
ABSTRAKT
W pierwszej części artykułu dotyczącego pasywnych systemów
pozyskiwania energii słonecznej omówiono zjawisko efektu
szklarniowego oraz przedstawiono podstawowy podział systemów pasywnych z ich głównymi elementami składowymi. Wymieniono systemy balkonów oszklonych oraz narzędzia do oceny
efektywności energetycznej tych rozwiązań.
The first part of the article on passive solar energy gain systems
discusses the phenomenon of greenhouse effect and presents
the basic division of passive systems, along with their main
components. The article contains a list of glazed balcony systems,
as well as tools to be used for assessing the energy efficiency of
such solutions.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
REKLAMA
balkon
budynku
nr 7/8/2014
37
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
38
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
39
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
40
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
41
Materiały i technologie
DR INŻ.
KRZYSZTOF CHUDYBA
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
PRZEGRÓD Z BETONU
W WARUNKACH POŻAROWYCH
Thermal insulation of concrete building envelope elements in fire conditions
Dokonanie analizy izolacyjności termicznej przegród
w warunkach pożarowych nie jest możliwe w sposób
analogiczny jak izolacyjności w warunkach zwykłego
użytkowania. Sytuacja pożarowa charakteryzuje
się bowiem gwałtownymi przyrostami temperatury
i zmianami wartości parametrów przegrody, a także
możliwymi uszkodzeniami elementów spowodowanymi
działaniem wysokiej temperatury.
W warunkach zwykłego użytkowania odpowiedni poziom izolacyjności termicznej przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i stropodachów) zapewnia wymagany komfort cieplny w pomieszczeniach. Podstawowym parametrem opisującym izolacyjność
cieplną przegród jest wtedy współczynnik przenikania ciepła U.
Wymagania odnośnie współczynnika U podane są w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z 5 lipca
2013 r. [1], które w zakresie wymagań izolacyjności cieplnej i innych
związanych z oszczędzaniem energii zmienia zapisy rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie [2]. Wartość U nie powinna przekraczać
maksymalnych dopuszczalnych wartości Umaks., określonych w rozporządzeniu w zależności od typu obiektu (budynki mieszkalne
i zamieszkania zbiorowego; budynki użyteczności publicznej; budynki produkcyjne, magazynowe i gospodarcze), rodzaju przegrody
i temperatury w pomieszczeniu.
Zasady obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów określono w normie PN-EN ISO
6949:1999 [3] jako funkcję jednostkowych oporów przejmowania
ciepła (ustalanych w zależności od kierunku strumienia ciepła)
oraz jednostkowego oporu przewodzenia ciepła przez przegrodę.
Opór przewodzenia ciepła przez przegrodę oblicza się jako:
d/λ [(m2·K)/W]
gdzie:
d – grubość przegrody lub warstwy,
λ – obliczeniowa wartość przewodzenia ciepła materiału przegrody.
W warunkach pożaru następują gwałtowne przyrosty temperatury w czasie i zmiany wartości liczbowych podstawowych fizycznych,
termicznych i mechanicznych parametrów materiałowych przegrody,
a także różnego typu uszkodzenia lub deformacje elementów spowodowane działaniem wysokiej temperatury. Dlatego nie można
przeprowadzić analizy izolacyjności termicznej w taki sposób,
jak w odniesieniu do warunków zwykłego użytkowania. W artykule
zostanie opisany wpływ temperatury pożarowej na wartość współ-
42
ABSTRAKT
S. 46
czynnika przewodzenia ciepła betonu oraz scharakteryzowane
zostanie znaczenie tego parametru w analizie termicznej konstrukcji,
stanowiącej niezbędny element analizy konstrukcji w warunkach
pożarowych.
KRYTERIUM IZOLACYJNOŚCI W ODNIESIENIU
DO WARUNKÓW POŻAROWYCH
Elementy układu konstrukcyjnego (płyty stropowe, ściany) spełniają w budynkach podczas pożaru dwie podstawowe funkcje:
nośną i separacyjną (oddzielającą). Spełnienie pierwszej funkcji
zapewnia zachowanie nośności i stateczności budynku, drugiej
– szczelności (ograniczenie penetracji płomieni i gorących gazów
przez rysy i otwory) oraz izolacyjności termicznej (ograniczenie
przyrostu temperatury na powierzchniach bezpośrednio niepoddanych działaniu ognia).
ABSTRAKT
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania formułowane dla warunków pożarowych w odniesieniu do przegród
wykonanych z betonu (ścian nośnych i nienośnych, stropów,
stropodachów). Podano praktyczne zalecenia służące weryfikacji
wymaganej odporności pożarowej przegród z betonu w odniesieniu do funkcji separacyjnej zgodnie z normami PN-EN. Opisano
także wpływ temperatury pożarowej na wartość współczynnika
przewodzenia ciepła betonu i znaczenie tego parametru w analizie termicznej konstrukcji.
The article presents basic requirements formulated for fire
conditions with regard to concrete building envelope elements
(load-bearing and non-load-bearing walls, floor-ceiling assemblies and roof spaces). It specifies practical recommendations for
verifying the required fire resistance of concrete building envelope
elements in relation to the separating function in accordance
with PN-EN standards. The article also describes the influence
of fire temperature on the value of concrete thermal conductivity
coefficient and the significance of this material parameter for a
thermal analysis of the structure.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
43
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
44
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
45
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
46
nr 7/8/2014
Materiały i technologie
PIOTR JERMOŁOWICZ
cz. 1
AWARIE I USZKODZENIA
KONSTRUKCJI Z WBUDOWANYMI
GEOSYNTETYKAMI W ASPEKCIE BŁĘDÓW
PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH
Warunki trwałości nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z zastosowaniem
geosyntetyków
Failures and damage concerning structures with built-in geosynthetics in terms of design and performance errors. Part 1: Conditions for
sustainability of road embankments, fill batter and excavations, as well as natural slopes, using geosynthetics ABSTRAKT S. 53
Wiele błędnych rozwiązań w zakresie stosowania
geosyntetyków jest spowodowanych nieprzestrzeganiem
podstawowej zasady, że materiały geotekstylne nigdy
nie są samodzielną konstrukcją, a dobrze pracują tylko
wtedy, gdy są prawidłowo zaprojektowane i wbudowane
w gruncie.
Pomimo upływu ponad 20 lat od pierwszych zastosowań geosyntetyków w Polsce narzędzia, które używane są do projektowania, nie zostały jeszcze dobrze wykalibrowane. Jest to spowodowane m.in. tym,
że w przypadku geotechniki sytuacja jest trudniejsza niż w innych
specjalnościach, takich jak konstrukcje stalowe czy żelbetowe.
Ukazujące się publikacje w formie artykułów w czasopismach
fachowych, książkach i instrukcjach z prezentowanymi gotowymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz upowszechnianie się komputerowego wspomagania projektowania przyniosło wiele korzyści,
jednak sprowadziło również pewne realne zagrożenia. Częste dążenie do przyspieszania pracy wymusza bezkrytyczne przyjmowanie
wyników, schematów lub procedur, bez ich weryfikacji i kontroli.
W obecnej sytuacji rynkowej wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zmuszeni są do szukania oszczędności. W związku z tym już
na etapie wstępnej oceny właściwości fizykomechanicznych gruntów
podłoża wymaga się od projektanta przyjęcia schematu wzmocnienia
konstrukcji. Niekiedy można też zaobserwować, że projektanci „dopasowują” zapamiętany schemat lub rozwiązanie z jakiejś publikacji
do aktualnie realizowanego projektu, bez analizy różnic konstrukcyjnych lub kryteriów zastosowań.
Odrębnym tematem są nagminne praktyki zamiany materiałów
na etapie wykonawstwa, gdzie duży wpływ na decyzje mają kolejno
zgłaszający się dostawcy geosyntetyków.
Normalizacja i inne przepisy nie nadążają za praktyką. Powstające zalecenia, wytyczne i normy oparte były i są na metodzie prób
i błędów. Wiele z tych opracowań miało swoje źródło w wynikach
chaotycznych badań albo było efektem niezrozumienia i błędnych
tłumaczeń literatury światowej, co do dzisiaj skutkuje błędami
w poprawnym opisywaniu rozpatrywanego przypadku lub schematu
statycznego.
Na podstawie analizy treści i postulatów zawartych w referatach
prezentowanych na sympozjach lub konferencjach dotyczących
geosyntetyków można odnieść wrażenie, że nie wszyscy pragną, aby
okres pionierski w stosowaniu geosyntetyków w Polsce się zakończył.
A przecież w przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń konstrukcji
dochodzi do wymiernych strat materialnych ponoszonych przez inwestorów i wykonawców robót gwarantujących odpowiednią jakość
oraz projektantów uczestniczących w procesie inwestycyjnym.
ABSTRAKT
W 1. części artykułu dotyczącego awarii i uszkodzeń nasypów
drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami opisano warunki trwałości tych wyrobów
oraz konstrukcji z ich zastosowaniem. Przedstawiono ponadto
metody obliczeń stateczności nasypów, skarp i zboczy oraz zastosowania zbrojenia.
The first part of the article on failures and damage concerning
road embankments, fill batter and excavations, as well as natural
slopes with built-in geosynthetics, describes the conditions for
sustainability of these products and structures made using them.
It also presents methods of calculating the sliding resistance
of embankments, fill batter and slopes, as well as the use of
reinforcement.
PROBLEM NORMALIZACJI
Większość technologii z zastosowaniem geosyntetyków stale się
rozwija. Co roku pojawia się kilka nowych wyrobów, niejednokrotnie
o bardzo specyficznych zastosowaniach i właściwościach. Wymaga
to opracowania niekonwencjonalnych metod badań, projektowania
i wykonawstwa robót.
48
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
49
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
50
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
REKLAMA
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
51
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
52
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
53
Materiały i technologie
PREZENTACJA
MASY I ZAPRAWY IZOLEX
DO HYDROIZOLACJI
BALKONÓW I TARASÓW
FOT. 1–2.
Najczęstsze objawy uszkodzeń
balkonów i tarasów to m.in.
odpadające płytki, odspajające się
podkłady i jastrychy oraz przecieki
przez płytę konstrukcyjną. Naprawa
tych wszystkich usterek to zadanie
niełatwe, dlatego już na etapie
projektowania i budowy warto
wybrać profesjonalne produkty,
które pomogą uniknąć późniejszych
uszkodzeń.
Do wykonania powłok uszczelniających
na balkonach i tarasach firma Izolex proponuje stosowanie zaprawy Cemizol 2EP
(FOT. 1) lub masy Izofol Flex (FOT. 2).
CECHY SZCZEGÓLNE I APLIKACJA
ZAPRAWY CEMIZOL 2EP
Cemizol 2EP jest to hydraulicznie wiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna i odporna na ciśnienie zaprawa uszczelniająca.
Jest wyjątkowo odporna na wodę, również
w stałym z nią kontakcie, długotrwale odporna na warunki atmosferyczne, odporna
na zarysowania, o dobrej nośności i wysokiej
przepuszczalności pary wodnej. Powłoka
z Cemizolu 2EP jest monolityczna, chroni
budowle przed chemikaliami agresywnymi
(siarczanami, chlorkami, kwasami) i wszelkimi aktywnymi związkami w ziemi. Jest
łatwa do stosowania, daje się nanosić na powierzchnie o skomplikowanych kształtach.
Przeznaczona jest do wykonywania
elastycznych i uszczelniających powłok
wszelkich budowli wewnątrz i na zewnątrz,
a w szczególności tarasów i balkonów.
KONTAKT
IZOLEX Sp. z o.o.
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
tel.: 58 588 22 24
[email protected], www.izolex.pl
54
1
Produkty Izolex do hydroizolacji
balkonów i tarasów
Ze względu na szorstkość powstałej powłoki
można ją stosować szczególnie tam, gdzie
będą przyklejane wszelkiego rodzaju okładziny
2
ceramiczne. Powłoki uszczelniające z Cemizolu
2EP można oklejać bezpośrednio okładzinami ceramicznymi.
Przygotowanie masy do aplikacji polega na wlaniu do pojemnika dyspersji płynnej i dosypywaniu
składnika proszkowego z jednoczesnym mieszaniem
za pomocą wolnoobrotowego mieszadła koszykowego
aż do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania
wynosi 4–5 min). Po upływie ok. 5 min zaprawę należy
przemieszać ponownie. Składniki ilościowo dobrane
są w odpowiedniej proporcji do zmieszania. W celu
uzyskania rzadszej konsystencji (konsystencji szlamu)
przy nakładaniu pierwszej warstwy można dodać wody w ilości do 3%.
Masę uszczelniającą należy nanosić w min. 2 warstwach. Pierwszą warstwę o konsystencji szlamu nanosi się pędzlem murarskim lub szczotką, obficie, jednocześnie intensywnie
wcierając masę uszczelniającą w podłoże. Drugą i kolejne warstwy o konsystencji masy
szpachlowej trzeba nanosić pacą stalową. Minimalna grubość całej izolacji, w zależności
od zastosowania, powinna wynosić 2–3 mm. Okładziny ceramiczne można przyklejać z użyciem klejów elastycznych, np. Ceraflex TAR C2T S1.
WŁAŚCIWOŚCI I STOSOWANIE MASY IZOFOL FLEX
Izofol Flex to gotowa do użycia, jednoskładnikowa, półpłynna masa o właściwościach
tiksotropowych na bazie dyspersji polimerów z dodatkiem środków uszlachetniających. Po
wyschnięciu masy tworzy się bardzo elastyczna, szczelna, wodochronna, odporna na mrozy
i dobrze przylegająca do podłoża powłoka. Izofol Flex jest wyrobem ekologicznym. Przeznaczony jest do wykonywania przeciwwilgociowych powłok uszczelniających podłoży budowlanych pod wykładziny ceramiczne wewnątrz i na zewnątrz budynków: balkonów, tarasów,
pomieszczeń mokrych, stropów na gruncie itp.
Masę można stosować na wylewki betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, ściany z betonu, cegieł silikatowych, bloczków gipsowych
oraz z betonu komórkowego murowane na cienką spoinę, posadzki betonowe, cementowe,
anhydrytowe odpowiednio wysezonowane, płyty drewnopochodne.
Przed użyciem masę należy dokładnie rozmieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Nakłada się ją w min. 2 warstwach. Pierwszą warstwę trzeba nakładać obficie za pomocą
pędzla lub wałka malarskiego, wcierając masę w podłoże. Drugą można nakładać tą samą
metodą lub pacą metalową. Każda warstwa powinna przeschnąć na całej powierzchni.
Przed nałożeniem kolejnej warstwy, po upływie ok. 3 godz., należy sprawdzić stopień jej
przeschnięcia. Na posadzkach w miejscach narażonych na zwiększone obciążenie (np. ruchem pieszym) przed nałożeniem kolejnej warstwy trzeba odczekać ok. 12 godz. Grubość
uzyskanej powłoki powinna wynosić min. 1 mm. Na całkowicie przeschniętej powłoce
uszczelniającej można bezpośrednio przyklejać okładziny ceramiczne. Do ich przyklejania
stosuje się kleje elastyczne, np. Ceraflex TAR C2T S1.
Prace wykonuje się przy temp. otoczenia od +5 do +30°C. Do masy nie należy dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę trzeba chronić przed nadmiernym przesuszeniem
i zawilgoceniem.
nr 7/8/2014
Materiały i technologie
DR INŻ.
WIESŁAW SAROSIEK,
MGR INŻ.
KATARZYNA KALINOWSKA-WICHROWSKA
ENERGETYCZNO-EKONOMICZNY
ASPEKT OKIEN W BUDYNKACH
NISKOENERGETYCZNYCH
Windows in low-energy buildings presented from the perspective of energy and economy
Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U
pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną
całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach
reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K)
lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to
przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna
(współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).
Wprowadzenie w 2009 r. obowiązku sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków spowodowało wyraźny
wzrost znaczenia jakości wyrobów budowlanych w zakresie ich cech
wpływających na charakterystykę energetyczną budynku. Dotyczy to
również stolarki okiennej.
CZYNNIKI, OD KTÓRYCH ZALEŻY IZOLACYJNOŚĆ OKIEN
Izolacyjność okien wzrasta przy zastosowaniu większej liczby szyb
i wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej gazami szlachetnymi,
takimi jak argon czy krypton. Inny zabieg polega na pokrywaniu
szyb powłokami selektywnymi, co ma na celu zmniejszenie przepuszczalności promieni słonecznych, a dzięki temu ograniczenie
przegrzewania budynku w okresie letnim (zmniejsza koszty ewentualnej klimatyzacji) i jest dodatkowo walorem estetycznym. Trzeba
też wspomnieć o pojęciu „ciepła ramka”, czyli o zastosowaniu międzyszybowych ciepłych ramek polimerowych, które także wpływają
na poprawę termiki okna.
Na izolacyjność termiczną całego okna mają wpływ nie tylko parametry izolacyjne oszklenia czy ramy, lecz także szczelność stolarki,
jakość montażu, izolacyjność termiczna osłony przeciwsłonecznej.
Zastosowanie osłon (żaluzji, rolet) podwyższa opór cieplny okna
i obniża wartość współczynnika przenikania ciepła. Zastosowanie
rolet może być w niektórych przypadkach sposobem na spełnienie
wysokich wymagań dotyczących okien (np. w budynkach o standardzie NF15 dla IV i V strefy).
W naszym umiarkowanym klimacie najważniejsze znaczenie
ma znalezienie kompromisu pomiędzy ochroną przed nadmiernym
wpływem zysków słonecznych na bilans cieplny budynku a wysokim
poziomem dostępu naturalnego światła dziennego.
ABSTRAKT
Uw =
S. 60
A g ⋅ U g + A f ⋅ U f + lg ⋅ Ψg
Ag + Af
gdzie:
Ag – pole powierzchni oszklenia [m2],
Af – pole powierzchni ramy [m2],
lg – całkowity obwód oszklenia [m],
Ug – współczynnik przenikania ciepła oszklenia [W/(m2·K)],
Uf – współczynnik przenikania ciepła ramy [W/(m2·K)],
Ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego
na styku szyby z ramą okna [W/(m·K)].
Wymagania dotyczące wartości współczynnika U okien zawarte są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], znowelizowanym
rozporządzeniem z 5 lipca 2013 r. [3].
ABSTRAKT
W artykule omówiono nowe wymagania cieplne dotyczące
stolarki okiennej zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonano obliczenia energetyczne i ekonomiczne w odniesieniu do przykładowego projektu budynku jednorodzinnego. Przeanalizowano
trzy warianty możliwych do zastosowania okien przy zasilaniu
budynku różnymi źródłami ciepła.
The article discusses new thermal requirements concerning window joinery, which have been published in the Ordinance of the
Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5
July 2013, amending the regulation on the technical conditions
which are to be met by buildings and their location. The article
contains calculations within the scope of energy and economy,
which have been performed with regard to an exemplary design
of a single-family residential building. It also includes an analysis
of three types of windows possibly appropriate for use in the case
in question, taking into consideration the fact of supplying the
building from different heat sources.
PARAMETRY OKIEN
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U
Metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi
podaje norma PN-EN ISO 10077-1:2007 [1]. Według jej zapisów
wartość współczynnika U oblicza się z następującego wzoru:
56
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
57
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
58
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
59
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
60
nr 7/8/2014
Materiały i technologie
MACIEJ NOCOŃ,
PREZENTACJA
PRODUKT MANAGER QUICK-MIX
HYDROIZOLACJE
W POMIESZCZENIACH
NARAŻONYCH
NA DZIAŁANIE WODY
Inwestorzy często zapominają,
że okładziny ceramiczne nie
zabezpieczają powierzchni ścian
oraz posadzek przed wnikaniem
wody. W konsekwencji nie chronią
one w dostateczny sposób podłoży
budowlanych przed zawilgoceniem.
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych
w tzw. pomieszczeniach mokrych, czyli
łazienkach, natryskach, toaletach, pralniach i kuchniach, konieczne jest ułożenie
wodoszczelnej izolacji podpłytkowej, do wykonania której firma quick-mix proponuje
użycie:
» Elastycznej powłoki uszczelniającej FDF
» lub Elastycznej, dwuskładnikowej zaprawy uszczelniającej FDS 2K.
Oba produkty służą do wykonywania
powłok izolacyjnych zespolonych z podłożem
pod okładzinami ceramicznymi.
CHARAKTERYSTYKA POWŁOKI FDF
Powłoka FDF to jednoskładnikowa, płynna
masa o konsystencji gęstej farby. Po wyschnięciu tworzy trwale elastyczną powłokę
izolacyjną.
Powłoka FDF, zwana potocznie folią
w płynie, jest łatwa w aplikacji, umożliwia
szybkie i bezproblemowe układanie zarówno
na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Przed wykonaniem powłoki uszczelniającej FDF podłoże należy zagruntować
KONTAKT
quick-mix sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
[email protected]
www.quick-mix.pl
nr 7/8/2014
Głębokopenetrującą emulsją gruntującą UG. Po wyschnięciu preparatu, czyli w praktyce
po 10–15 min, można przystąpić do nakładania warstwy izolacyjnej.
Powłokę FDF nakłada się zawsze w dwóch cyklach roboczych. Pierwszą warstwę można
nanosić pacą metalową. Po jej wyschnięciu za pomocą wałka nakłada się drugą warstwę.
Wałek tworzy charakterystyczną powierzchnię o fakturze skórki pomarańczy. Lekko chropowata powierzchnia powłoki izolacyjnej zwiększa przyczepność zaprawy klejącej. Łączne
zużycie masy FDF powinno wynosić ok. 1,2 kg/m2. Należy pamiętać, aby na połączeniach
ściany z posadzką oraz wzdłuż szczelin dylatacyjnych w powłokę izolacyjną wkleić Taśmę
Uszczelniającą DBF. Do uszczelniania naroży pomieszczeń służą Narożniki uszczelniające
DE, natomiast do doszczelniania połączeń pomiędzy obudową kratki ściekowej a posadzki służą specjalne Manszety DM-W. Zadaniem taśmy uszczelniającej, narożników
oraz manszet jest wzmocnienie powłoki izolacyjnej w miejscach narażonych na największe
odkształcenia.
Następnego dnia do tak wykonanej powłoki izolacyjnej można przyklejać okładziny
ceramiczne przy użyciu zapraw klejących quick-mix, np. Elastycznej Zaprawy klejącej
FX 600 Flex.
APLIKACJA ZAPRAWY FDS 2K
Elastyczna zaprawa uszczelniająca FDS 2K to dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami,
szybkowiążąca zaprawa o konsystencji szlamu. Po wyschnięciu tworzy trwale elastyczną powłokę izolacyjną. Zaprawa wymaga zmieszania ze sobą dwóch składników: sypkiego z płynnym. Po ich dokładnym wymieszaniu można przystąpić do wykonania powłoki izolacyjnej.
Zaprawa FDS 2K jest łatwa w aplikacji, umożliwia szybkie i bezproblemowe układanie
zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Przed wykonaniem powłoki
uszczelniającej z FDS 2K podłoże należy zagruntować Głębokopenetrującą emulsją gruntującą UG. Po wyschnięciu preparatu gruntującego, czyli po 10–15 min można przystąpić
do nakładania warstwy izolacyjnej.
Powłokę izolacyjną z FDS 2K nakłada się zawsze w dwóch cyklach roboczych. Pierwszą
warstwę należy nanosić pędzlem lub szczotką dekarską. Po wyschnięciu pierwszej warstwy
izolacji nakłada się drugą warstwę za pomocą pacy metalowej. Zaprawa FDS 2K zawiera
wypełniacz z piasku kwarcowego, tworzy szorstką powierzchnię do której przykleja się płytki
przy użyciu systemowych zapraw klejących quick-mix. Łączne zużycie zaprawy FDS 2K
powinno wynosić ok. 4,0 kg/m2. Podobnie jak przy stosowaniu masy FDF należy pamiętać
o wklejeniu Taśmy Uszczelniającej DBF na połączeniach ściany z posadzką oraz wzdłuż
szczelin dylatacyjnych, uszczelnieniu naroży pomieszczeń za pomocą Narożników uszczelniających DE, a także doszczelnianiu połączeń pomiędzy obudową kratki ściekowej a posadzki specjalnymi Manszetami DM-W.
Następnego dnia do tak wykonanej powłoki izolacyjnej można przyklejać okładziny ceramiczne przy użyciu zapraw klejących quick-mix, np. Wysoko Elastycznej Zaprawy klejącej
FX 900 Super flex.
Wykonanie prac izolacyjnych w pomieszczeniu mokrym w opisany sposób, przy użyciu
systemowych materiałów firmy quick-mix, gwarantuje wieloletnią trwałość oraz szczelność
opłytkowanych powierzchni.
61
Przegląd
MATERIAŁY I SYSTEMY DO OCIEPLEŃ
TYNKI NATRYSKOWE AKRYLOWE I SILIKATOWO-SILIKONOWE
fot.: ALPOL GIPS
Opis
Nowość w ofercie ALPOL GIPS. Tynki natryskowe o strukturze baranka 1 mm: tynk
akrylowy natryskowy ALPOL AT 350 oraz tynk
silikatowo-silikonowy natryskowy ALPOL
AT 370 do wykonywania
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich wewnątrz
i na zewnątrz budynków.
Cechy szczególne
Parametry aplikacyjne zoptymalizowane specjalnie
do nakładania mechanicznego przy użyciu pistoletów
natryskowych lub odpowiednich
agregatów tynkarskich w taki sposób, aby
maksymalnie zwiększyć wydajność, ograniczyć straty materiałowe i przyspieszyć prace
budowlane. Tynki charakteryzują się bardzo
wysoką wydajnością, bardzo dobrą przyczepnością i brakiem widocznych połączeń
pomiędzy poszczególnymi polami roboczymi. Uzyskiwana struktura ma bardzo
atrakcyjny wygląd ostrego baranka
o uziarnieniu ok. 1 mm
i dzięki nakładaniu mechanicznemu charakteryzuje się
równomiernością nieosiągalną
dla tynków nakładanych ręcznie.
Wyeliminowane zostało zjawisko
odbić od podłoża, co powoduje,
że praktycznie cały natryskiwany
tynk pozostaje na powierzchni ściany. Właściwością nowych tynków jest możliwość wykonywania na elewacji praktycznie niewidocznych
poprawek, wszelkiego rodzaju wad i uszkodzeń
faktury. Na mniejszych powierzchniach tynk
można nakładać ręcznie. Tynk biały lub barwiony w masie
według bogatej
palety barw
ALPOL COLOR.
Odmiana zimowa systemu przeznaczona
jest do prac w obniżonych temperaturach
w łagodnych warunkach zimowych. Wykorzystywany jest w tym przypadku
klej do ociepleń ZIMOWY ALPOL
AK 534. Pozostałymi elementami
składowymi systemu są:
» grunty: ALPOL AG 701,
AG 705 lub AG 706,
» kleje do styropianu: ALPOL
AK 525, AK 527, AK 530,
AK 531, AK 532, AK 534,
» kleje do siatki: ALPOL
AK 527, AK 531,
AK 532, AK 534,
» siatka podtynkowa
ALPOL 145,
» materiały uzupełniające: listwy cokołowe,
narożnikowe, przyokienne, podparapetowe,
kapinosowe, dylatacyjne, do boniowania, kołnierze dociskowe i łączniki mechaniczne.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 11 00
faks: 41 372 12 84
[email protected], www.alpol.pl
ALPOL EKO PLUS
Opis
System do optymalnej termoizolacji budynków
mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, zarówno w obiektach
już istniejących, jak i nowo
powstałych, z zastosowaniem:
» dekoracyjnych tynków mineralnych ALPOL AT 320–338 malowanych farbami elewacyjnymi:
AF 640, AF 660 i AF 680,
» dekoracyjnych tynków
akrylowych ALPOL
AT 350–357,
» dekoracyjnych
tynków silikatowofot
.: A
LPO
-silikonowych ALPOL
LG
IPS
AT 370–377.
Cechy szczególne
System objęty
5-letnią gwarancją.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 11 00
faks: 41 372 12 84
[email protected], www.alpol.pl
ALPOL STROP WM
Opis
System ALPOL STROP
WM przeznaczony jest
do wykonywania ociepleń
stropów od strony sufitu
i ścian od strony wewnętrznej,
fot.: A
LPOL
w otwartych i zamkniętych poGIPS
mieszczeniach nieogrzewanych, takich
jak parkingi podziemne i nadziemne, garaże
i piwnice, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Wykonanie systemu polega
na mocowaniu do ocieplanego podłoża płyt
z wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą
ochronno-dekoracyjną nakładaną metodą
natrysku mechanicznego.
Brak w systemie typowej
dla tradycyjnych systemów
ETICS warstwy zbrojonej
oraz wprowadzenie mechanicznych metod natrysku powłok
dekoracyjnych pozwoliło zmniejszyć
znacząco koszt wykonania ocieplenia
oraz przyspieszyć i ułatwić prowadzenie robót.
Elementami składowymi systemu są:
» kleje do wełny mineralnej: ALPOL AK 533
i AK 534,
» grunt ALPOL AG 701 (w przypadku użycia
wełny niegruntowanej fabrycznie),
» powłoka dekoracyjna: farba strukturalna
natryskowa ALPOL AF 641, tynki dekoracyjne
mineralne ALPOL AT 320, AT 325, AT 326,
AT 330, AT 336.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 11 00
faks: 41 372 12 84
[email protected], www.alpol.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
62
nr 7/8/2014
Capatect KD System 600
fot.: Caparol Polska
Opis
Mocowanie: Capatect-Schlagdübel 041. Zaprawa klejąca: Capatect
190 S masa klejowa. Materiał izolacyjny: styropian
fasadowy. Warstwa zbrojona: Capatect 190 masa
klejowo-szpachlowa +
siatka z włókna szklanego
Capatect 650/110 lub
Capatect ZF-Spachtel 699
+ siatka z włókna szklanego
Capatect 650/110. Farba gruntująca:
Putzgrund 610. Wyprawa tynkarska: tynki
akrylowe: Capatect Fassadenputz R i K lub
tynki silikonowe: Amphisilan Fassadenputz R
i K. Elementy uzupełniające: profile startowe
Capatect, narożniki PVC Capatect, listwy
systemowe przyokienne
Capatect, listwy dylatacyjne Capatect, listwy boniowe Capatect, materiały
do przygotowania podłoża,
grunty, impregnaty Caparol.
Cechy szczególne
System ociepleń, który
gwarantuje izolację cieplną,
długotrwałą czystość
fasady oraz, dzięki bogatej
kolorystyce, pełną swobodę
projektowania. Optymalne własności
termoizolacyjne zapewniają samogasnące
płyty styropianowe o odpowiednio dobranej
grubości. Mocowanie płyt wykonuje się przez
klejenie lub klejenie i dodatkowe mocowanie
mechaniczne (kołkami). Wariant systemu
Capatect KD System 600 z wyprawą z tynków
silikonowych oparty jest na produktach z linii
Caparol Clean Concept®, które są mało podatne na zabrudzenia, zapewniają maksymalną
przepuszczalność pary wodnej przy minimalnym wchłanianiu wody i chronią elewację
przed rozwojem alg i grzybów.
Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
tel.: 22 544 20 40, faks: 22 544 20 41
[email protected], www.caparol.pl
Capatect 100
fot.: Caparol Polska
Opis
Mocowanie: Capatect-Schlagdübel 041. Zaprawa
klejąca: Capatect 190 masa
klejowo-szpachlowa. Materiał
izolacyjny: fasadowa wełna
mineralna: płyta lub lamela.
Warstwa zbrojona: Capatect
190 masa klejowo-szpachlowa +
siatka z włókna szklanego Capatect 650/110.
Farba gruntująca: Putzgrund 610 (opcjonalnie).
Wyprawa tynkarska: Capatect 139 ML – dekoracyjne tynki mineralne lub Sylitol Fassadenputz R i K – dekoracyjne tynki silikatowe lub
tynki silikonowe: Amphisilan Fassadenputz R
i K, ThermoSan Fassadenputz R i K; CarboPor
Reibputz. Powłoka malarska: farby silikonowe:
ThermoSan NQG, AmphiSilan Plus, Muresko
Premium lub farby silikatowe: Sylitol Finish, Ca-
patect SI-Fassadenfinish 130.
Elementy uzupełniające: profile
startowe Capatect, narożniki
PVC Capatect, listwy systemowe
przyokienne Capatect, listwy
dylatacyjne Capatect, listwy
boniowe Capatect, materiały
do przygotowania podłoża, grunty,
impregnaty Caparol.
Cechy szczególne
System ociepleń, który gwarantuje doskonałą
izolacyjność i maksimum bezpieczeństwa.
Klasyfikacja A2-s1,d0 obejmuje wszystkie
wyprawy wierzchnie, w tym tynki silikonowe:
ThermoSan Fassadenputz NQG, AmphiSilan
Fassadenputz R i K oraz CarboPor Reibputz.
Może być stosowany do ocieplania budynków
wysokich lub obiektów o podwyższonych
wymaganiach ochrony przeciwpożarowej,
np. użyteczności publicznej. System ma
optymalną konstrukcję, jest bardzo mało
podatny na zabrudzenia, zapewnia optymalną
przepuszczalność pary wodnej przy minimalnym wchłanianiu wody i chroni elewację
przed rozwojem alg i grzybów. Mocowanie płyt
wykonuje się przez
klejenie i dodatkowe
mocowanie mechaniczne (kołkami) lub
pełnopowierzchniowe klejenie (lamele).
Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
tel.: 22 544 20 40, faks: 22 544 20 41
[email protected], www.caparol.pl
Carbon B
fot.: Caparol Polska
Opis
Jedyny na rynku zbrojony
włóknem węglowym
system ociepleń Carbon
wytycza nowe standardy
wytrzymałości i estetyki
fasad. Dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości
materiałów wyróżnia go
niespotykana wcześniej
trwałość oraz kolorystyka
elewacji, w tym możliwość
stosowania ciemnych i bardzo ciemnych
kolorów. System Carbon został stworzony
z myślą o kompleksowym zabezpieczeniu
elewacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
i termicznymi. Dzięki zawartości włókna węglowego wytrzymuje nawet 10-krotnie większe
obciążenia niż dotychczas
znane na rynku rozwiązania. Podstawą systemu
są innowacyjne, zbrojone
włóknem węglowym masy
szpachlowe (CarbonSpachtel
i CarboNit) do wykonywania
niezwykle odpornej warstwy
zbrojonej; to one zapewniają odporność systemu
na uderzenia nawet ≥50 J.
Warstwa wierzchnia systemu,
będąca jednocześnie warstwą
dekoracyjną i ochronną, to innowacyjne, wzmocnione włóknem węglowym tynki
CarboPor o fakturze baranka. Uzupełnieniem
systemu są najwyższej jakości farby silikonowe.
Farby mogą być stosowane w systemie Carbon
opcjonalnie jako dodatkowa warstwa ochronna.
Cechy szczególne
Zarówno tynki CarboPor, jak i farby silikonowe
CarboSol charakteryzują się wyjątkowo dobrą
przepuszczalnością pary wodnej, niską wodochłonnością, działaniem fotokatalitycznym
oraz efektem perlenia.
Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
tel.: 22 544 20 40, faks: 22 544 20 41
[email protected], www.caparol.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
nr 7/8/2014
63
Przegląd
Tynk Polimerowy TPT 40 z Teflon® surface protector
dyspersji polimerowej
wpływa na podwyższoną
trwałość mechaniczną
powłoki, dzięki czemu jest
ona elastyczna, mocna,
trwała i odporna na działanie wody. Zawarty w tynku
dodatek Teflon® surface
protector obniża napięcie powierzchniowe powłoki, dzięki
czemu ogranicza przywieranie zanieczyszczeń.
fot.: Foveo Tech
Opis
Masa tynkarska przeznaczona do ręcznego lub natryskowego wykonywania
cienkowarstwowych, dekoracyjnych
wypraw tynkarskich
w systemach ociepleń.
Może być również
stosowana na nowych
i odnawianych podłożach mineralnych
na zewnątrz i wewnątrz
budynków. Zawiera
środki grzybobójcze
ograniczające rozwój
grzybów, pleśni i alg na powierzchni tynku. Zastosowanie
Teflon® is registered trademark of DuPont
used under license by FFiL Śnieżka SA
Cechy szczególne
Produkt gotowy do użycia.
Temperatura stosowania:
od +10°C do +25°C. Czas
schnięcia: 6–8 godz. Czas
utwardzenia: ok. 48 godz. Dostęp-
ne faktury: baranek, kornik: 1,5, 2,0, 2,5
i 3,0 mm. Kolory: 240.
FFiL Śnieżka SA
Lubzina 34a, 39-102 Lubzina
www.foveotech.pl
Opis
Tynk jest mieszaniną kruszyw
marmurowych i piasków
kwarcowych. Przeznaczony jest
do wykonywania dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na wszelkich
podłożach budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków.
fot.: Foveo Tech
Tynk Mozaikowy TD 50
Cechy szczególne
Produkt cechuje się wysoką odpornością na zagrożenia biologiczne
(BioCare Technology). Duża odporność mechaniczna (udarnościowa
i na ścieranie) tynków oraz ich dekoracyjność sprawiają, że są one szczególnie polecane do nakładania na ścianach narażonych
na intensywne zużycie, np. na zewnątrz
– do ozdobnego
wykańczania
cokołów domów, powierzchni wokół ościeży,
i wewnątrz
– na korytarzach
czy klatkach
schodowych.
Tynki charakteryzują się dużą
elastycznością
i odpornością
na uszkodzenia
mechaniczne. Są bardzo łatwe w pielęgnacji,
można je myć bez ryzyka zniszczenia powłoki
tynku. Temperatura stosowania: od +10°C
do +25°C. Czas schnięcia: ok. 8 godz. Czas
utwardzenia: ok. 48 godz. Kolory: 96 niepowtarzalnych kompozycji kolorystycznych.
składnikami tworzą
niepowtarzalną
powłokę – neostruktrurę, dzięki której
farba jest wyjątkowo
trwała, w większym
stopniu odbija światło
i zmniejszają negatywne
skutki nagrzewania
się farby, jest odporna
na naprężenia mechaniczne, minimalizuje
powierzchnię styku wody
z elewacją i tworzy efekt
perlenia, nie wiąże brudu
i wykazuje cechy samooczyszczania, przy zachowaniu
wyjątkowych właściwości silikonu nadaje
elewacji piękny, mineralny wygląd.
Cechy szczególne
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C.
Czas schnięcia: 2 godz. Czas pełnego
utwardzenia: 28 dni. Wydajność: 6–8 m2/l.
Kolory: 240.
FFiL Śnieżka SA
Lubzina 34a, 39-102 Lubzina
www.foveotech.pl
Farba Fasadowa Silikonowa FN 30
fot.: Foveo Tech
Opis
Farba przeznaczona jest
do dekoracyjno-ochronnego malowania i renowacji
budynków mieszkalnych,
gospodarczych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Szczególnie zalecana
do prac renowacyjnych, które wymagają farb o wysokiej
jakości i trwałości. Można ją
stosować na wszelkich podłożach mineralnych: tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych, betonie
oraz cienkowarstwowych tynkach
mineralnych. Farba zawiera również
specjalne mikrokulki szklane, które w połączeniu z pozostałymi specjalnie skomponowanymi
FFiL Śnieżka SA
Lubzina 34a, 39-102 Lubzina
www.foveotech.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
64
nr 7/8/2014
ISOVER Multimax 30
Opis
Płyta z wełny
mineralnej
z włókien
szklanych
do izolacji dachów
skośnych,
poddaszy,
murów warstwowych, fasad
wentylowanych
oraz konstrukcji
szkieletowych.
Dzięki bardzo
dobrym parame-
trom termicznym (niska wartość współczynnika λ) pozwala maksymalnie wykorzystać
dostępną dla izolacji przestrzeń.
Isover Multimax 30 łączy najważniejsze cechy materiałów
izolacyjnych z wełny mineralnej:
niską wartość współczynnika
przewodzenia ciepła, niepalność, niski opór dyfuzyjny
pary wodnej, elastyczną
strukturę.
fot.: Saint-Gobain Construction Products Polska
Cechy szczególne
Współczynnik
przewodzenia ciepła
λD: 0,030 W/(m·K).
Wymiary (dł.×szer.)
1200×600 mm. Grubość: 30–150 mm.
Klasa reakcji na ogień: A1. Certyfikaty,
aprobaty techniczne: kod oznaczenia CE:
MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL (P)-AFr5;
atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010.
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o., marka Isover
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Biuro Doradztwa Technicznego:
[email protected]
800 16 31 21 (bezpłatna infolinia)
www.isover.pl, www.najlepszeizolacje.pl
ISOVER Super-Vent Plus
Opis
Płyty z wełny mineralnej szklanej,
pokryte jednostronnie czarnym welonem szklanym, przeznaczone do izolacji cieplnej fasad wentylowanych,
murów warstwowych i ścian hal.
Cechy szczególne
Współczynnik przewodzenia ciepła
λD: 0,031 W/(m·K). Wymiary
(dł.×szer.): 1200×600 mm. Grubość: 100, 120, 150, 180 mm.
Klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0,
materiał niepalny. Certyfikaty,
aprobaty techniczne: Kod oznaczenie CE: dla gr. 50–99 mm:
MW-EN 13162-T4-DS(TH)WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr5; dla gr. 100–180 mm:
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-WS-WL(P)-MU1-AW1,0-AFr5.
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o., marka Isover
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Biuro Doradztwa Technicznego:
[email protected]
800 16 31 21 (bezpłatna infolinia)
www.isover.pl, www.najlepszeizolacje.pl
fot.: Saint-Gobain Construction Products Polska
ISOVER TF Profi
Opis
Płyta z wełny mineralnej z włókien
skalnych.
fot.: Saint-
Gobain Co
Cechy szczególne
Współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,036 W/(m·K). Wymiary
(dł.×szer.): 1000×600 mm. Grubość:
60–300 mm. Klasa reakcji na ogień:
A1. Certyfikaty, aprobaty
techniczne: Kod oznaczenia:
MW-EN13162-T5-DS.(TH)CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1.
nstruction
Products Po
lska
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o., marka Isover
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Biuro Doradztwa Technicznego:
[email protected]
800 16 31 21 (bezpłatna infolinia)
www.isover.pl, www.najlepszeizolacje.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
nr 7/8/2014
65
Przegląd
Zaprawy MAPETHERM® i MAPETHERM® WOOL
w systemach ociepleń
MAPETHERM® WOOL
i MAPETHERM® CEIL.
Do stosowania
na wszelkiego rodzaju
podłożach mineralnych,
jak beton, prefabrykaty
żelbetowe, cegły,
bloczki ceramiczne, silikatowe,
betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, kamienie
naturalne, tynki
mineralne itp.
fot.: MAPEI Polska
Opis
Zaprawy
MAPETHERM®
przeznaczone
do mocowania
i szpachlowania
styropianu fasadowego oraz do wykonywania warstwy
szpachlowej w systemach ociepleń
MAPETHERM®.
Zaprawy
MAPETHERM® WOOL
przeznaczone są do mocowania i szpachlowania wełny mineralnej
oraz do wykonywania
warstwy szpachlowej
Cechy szczególne
Produkty
o podwyższonej
przyczepności i elastyczności, plastyczne
przy mocowaniu i szpachlowaniu. Wiążą bez
skurczu i spękań. Zaprawy mrozoodporne,
przepuszczalne dla pary wodnej i odporne
na zmiany termiczne i uderzenia.
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Eiffela 14, 44-109 Gliwice
Biuro handlowe w Warszawie:
tel.: 22 595 42 00
www.mapei.pl
Tynk SILANCOLOR i grunt SILANCOLOR BASE COAT
fot.: MAPEI Polska
Opis
SILANCOLOR TONACHINO (kornik) lub
GRAFFIATO (baranek) to masa tynkarska
na bazie żywicy silikonowej do wykonywania
dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich w systemach ociepleń,
tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych,
tynkach renowacyjnych i innych
powłokach dobrze przywierających do podłoża.
SILANCOLOR
BASE COAT to
barwiony podkład gruntujący
na bazie żywic
silikonowych.
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość
podłoża. Dzięki
zawartości mikrowypełniacza kwarcowego
zwiększa przyczepność tynku do podłoża.
Wybarwiony na kolor tynku ułatwia uzyskanie
jednolitego koloru elewacji.
Cechy szczególne
Tynk silikonowy SILANCOLOR nadaje elewacji
estetyczny wygląd i zabezpiecza
ją przed działaniem szkodliwych warunków
atmosferycznych,
mając istotny
wpływ na trwałość warstwy
ocieplenia. Produkt
elastyczny (przenosi naprężenia),
samooczyszczający
się (brud spływa
wraz z deszczem), przepuszczalny dla pary
wodnej, odporny na promienie UV (zapewnia wysoką trwałość kolorów) oraz warunki
atmosferyczne (dostosowany do warunków
klimatycznych w Polsce). Kolory: ponad 1000
w systemie ColorMap®. Faktury: baranek: 0,7,
1,2, 1,5 i 2,0 mm, kornik: 1,2–1,8 mm.
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Eiffela 14, 44-109 Gliwice
Biuro handlowe w Warszawie:
tel.: 22 595 42 00
www.mapei.pl
System SILANCOLOR PLUS
wy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
(np. w pomieszczeniach zamkniętych i ze słabą
wentylacją). Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość
podłoża, które zyskuje właściwości hydrofobowe
i nie traci przy tym właściwości dyfuzyjnych;
» SILANCOLOR PITTURA PLUS – farba silikonowa szczególnie odporna na rozwój glonów
i grzybów, do wykonywania dekoracyjno-ochron-
fot.: MAPEI Polska
Opis
SYSTEM SILANCOLOR PLUS to rozwiązanie
do oczyszczania ścian z istniejących kolonii
grzybów i glonów, zapewniające długotrwałą ochronę warstwy wykończeniowej przed
ponownym skażeniem mikrobiologicznym.
Składa się z trzech produktów na bazie silanów i siloksanów:
» SILANCOLOR CLEANER PLUS – wodorozcieńczalny, bezzapachowy i bezrozpuszczalnikowy preparat czyszczący
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
(np. w pomieszczeniach zamkniętych
i ze słabą wentylacją). Po kilku minutach
od nałożenia na skażoną powierzchnię porosty można usunąć za pomocą szczotki;
» SILANCOLOR PRIMER PLUS – odporny na grzyby i pleśnie preparat gruntujący.
Bezzapachowy i bezrozpuszczalniko-
nych powłok malarskich ścian na zewnątrz i wewnątrz budynków. O właściwościach hydrofobowych i wysokiej przepuszczalności pary wodnej.
Zabezpiecza przed oddziaływaniem czynników
atmosferycznych oraz brudzeniem się. Odporna
na zmywanie i promieniowanie UV. Dostępna
w bogatej gamie kolorystycznej ColorMap®.
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Eiffela 14, 44-109 Gliwice
Biuro handlowe w Warszawie:
tel.: 22 595 42 00
www.mapei.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
66
nr 7/8/2014
Lobatherm S
rys.: quick-mix
Opis
Zaprawa klejąca: mineralna zaprawa klejowa
Z 102, S102 lub zaprawa klejowo-szpachlowa
mineralna zbrojona włóknem SKS. Materiał
izolacyjny: płyty styropianowe wg PN-EN
13163:2009. Warstwa zbrojona: zaprawa
klejowo-szpachlowa mineralna S102 lub
SKS + siatka z włókna szklanego qms 145.
Preparat gruntujący: akrylowy środek gruntujący APGp lub GTA Lub
mineralny podkład gruntujący MPGp lub GTM.
Wyprawa tynkarska:
tynki akrylowe KHK
(baranek), KHR (kornik),
siloksanowe SXK,
SXR, SXF (uziarnienie
1,0 mm), silikonowe
SHK, SHR, silikatowe
SKK, SKR, mineralne HSS (baranek), HRS (kornik), SPS (baranek), MRS barwione fabrycznie
lub białe SQS (baranek), EFS (1,0 mm). Powłoka malarska: farba siloksanowa LX 300, farba
silikatowa LK 300 lub farba silikonowa LX 350.
Elementy uzupełniające: tynki mozaikowe
BUP w 25 kolorach, tynki imitujące okładziny
skalne – dwuskładnikowe, tynki kamienne GSP
w 6 odcieniach kolorystycznych.
Cechy szczególne
System do stosowania ze wszystkimi rodzajami tynków cienkowarstwowych, szczególnie
zalecane jest stosowanie tynków dyspersyjnych akrylowych, siloksanowych lub silikonowych, ponieważ odporne są na czynniki
atmosferyczne i korozję biologiczną oraz mają
wysoką odporność na naprężenia termiczne,
pozwalają na wykonywanie również drobno-
ziarnistych struktur tynków. Dla zaprawy SKS
stosowanej w warstwie zbrojonej można nie
stosować podkładu gruntującego. Na nowych,
nośnych podłożach mineralnych płyty EPS
klejone zaprawą SKS nie wymagają wzmocnienia łącznikami mechanicznymi do 12 m
od poziomu terenu. Tynki dyspersyjne sprawdzają się również w przypadku stosowania
kolorów o niskim współczynniku HBW. Każdy
wariant systemu ma klasyfikację NRO, czyli
nie rozprzestrzenia ognia.
quick-mix Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel.: 71 392 72 15, 11, faks: 71 392 72 24
[email protected], www.quick-mix.pl
Lobatherm W
rys.: quick-mix
Opis
Zaprawa klejąca: zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna zbrojona włóknem SKS.
Materiał izolacyjny: płyty lub belki lamelowe
z mineralnej wełny kamiennej posiadające rekomendację ITB. Warstwa zbrojona: zaprawa
SKS + siatka z włókna szklanego. Preparat
gruntujący: akrylowy środek gruntujący APGp
lub GTA, mineralny
podkład gruntujący
MPGp lub GTM.
Wyprawa tynkarska:
tynki siloksanowe
cienkowarstwowe
SXK (baranek),
SXR (kornik), SXF
(uziarnienie 1,0 mm),
silikatowe SKK, SKR,
mineralne HSS, HRS,
SPS, MRS, SQS, EFS (1,0 mm). Powłoka
malarska: farba siloksanowa LX 300, farba
silikonowa LX 350, farba silikatowa LK 300.
Elementy uzupełniające: tynki mozaikowe
BUP w 25 kolorach, tynki imitujące okładziny
skalne – dwuskładnikowe tynki kamienne
GSP w 6 odcieniach kolorystycznych, łączniki
z trzpieniem metalowym.
Cechy szczególne
Szczególnie zalecane jest stosowanie gotowych tynków dyspersyjnych silikatowych,
siloksanowych lub mieszanych z wodą mineralnych, ponieważ odporne są na czynniki
atmosferyczne (silikatowe i siloksanowe),
korozję biologiczną (silikatowe) oraz trwałe
i niepalne (mineralne). Dla tynków mineralnych i silikatowych zalecane wykończenie
systemów ociepleń kolorami wypraw o współ-
czynniku HBW ≥ 30. Na nowych, nośnych
podłożach mineralnych belki lamelowe
z wełny klejone zaprawą SKS nie wymagają
wzmocnienia łącznikami mechanicznymi
do 12 m od poziomu terenu.
Każdy wariant systemu ma klasyfikację
NRO, czyli nie rozprzestrzenia ognia. Układ
z tynkiem mineralnym ma klasę A1.
quick-mix Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel.: 71 392 72 15, 11, faks: 71 392 72 24
[email protected], www.quick-mix.pl
Lobatherm P
kamienna o wymiarach
maks. 30×30 cm
i masie maks. 40 kg/m2,
nasiąkliwość wagowa
płytki maks. 6%, montaż na zaprawie RKS
metodą kombinowaną.
Elementy uzupełniające:
zaprawa do spoinowania RFS o konsystencji
roboczej „wilgotnej
ziemi” do stosowania po
14 dniach od klejenia
okładziny – 10 kolorów,
zaprawa do szlamowania spoin RSS, zalecana do okładzin
o niskiej nasiąkliwości, możliwe stosowanie po min. 7 dniach od klejenia okładzin
– 3 kolory.
rys.: quick-mix
Opis
Zaprawa klejąca:
zaprawa mineralna RKS. Materiał
izolacyjny: płyty
EPS określone wg
wymogów PN-EN
13163:2009.
Warstwa zbrojona:
mineralna zaprawa
RAS + siatka
z włókna szklanego. Wykończenie
powierzchni:
płytki klinkierowe
o wymiarach maks. 30×30 cm i masie
maks. 40 kg/m2, nasiąkliwość wagowa
płytki maks. 6%, montaż na zaprawie
RKS metodą kombinowaną lub okładzina
Cechy szczególne
System do wykonywania ociepleń ścian oparty
na izolacji termicznej z płyt styropianowych
(EPS) z wykończeniem płytką klinkierową lub
okładziną kamienną o masie do 40 kg/m2
i grubości okładziny maks. 15 mm. Nasiąkliwość wagowa płytek elewacyjnych
możliwa do stosowania w systemie na EPS to
maks. 6%. System ma klasyfikację odporności
ogniowej NRO, czyli nie rozprzestrzenia ognia.
quick-mix Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel.: 71 392 72 15, 11, faks: 71 392 72 24
[email protected], www.quick-mix.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
nr 7/8/2014
67
Przegląd
Opis
Zastosowanie farb elewacyjnych z linii TYTAN® EO
daje możliwość oryginalnego wykończenia ścian
– farby mogą np. posłużyć
do wykonania artystycznych
murali.
fot.: Selena
TYTAN® Farby elewacyjne EO zolokrzemowe
Cechy szczególne
Farby z efektem fotokatalizy
– pod wpływem promieni
UV następują reakcje utleniające i rozkładające zabrudzenia organiczne.
Niskoalkaliczny odczyn pH = 8,0–9,0. Farby
z kompleksem MYKOsecure® zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem glonów
i grzybów. Tworzą one powłokę o podwyższonej przepuszczalności pary wodnej. Formuła
USERfriendly® umożliwia nakładanie za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową.
Farby dostępne w bogatej ofercie kolorystycznej Kolekcji Barw TYTAN® EOS; możliwość
indywidualnego doboru odcieni dzięki Systemowi Barwienia TYTAN® EOS.
Selena SA
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 783 83 01, faks: 71 783 83 00
[email protected], www.selena.pl
Opis
Zastosowanie tynków z linii TYTAN®
EO daje możliwość nietuzinkowego
wykończenia ścian. Za pomocą tynków
można wykonać elewację imitującą
mur ceglany lub drewniane deski,
a nawet efekt kamienia naturalnego
– marmuru lub granitu. Tynki polecane
na elewacje wymagające swobodnego
przepływu pary wodnej.
fot.: Selena
TYTAN® Tynki cienkowarstwowe EO zolokrzemowe
Cechy szczególne
Możliwość nakładania przy niestabilnych warunkach pogodowych – niższa wrażliwość na różnice temperatur i wilgotności powietrza. Niskoalkaliczny odczyn pH = 8,0–9,0.
Tynki z kompleksem MYKOsecure® zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem
glonów i grzybów. Dostępne w 8 strukturach
– o granulacjach 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm
oraz 3,0 mm, a także w 2 fakturach – baranka
i kornika. Tynki dostępne w bogatej ofercie
kolorystycznej według Kolekcji Barw TYTAN®
EOS oraz w Systemie Barwienia TYTAN® EOS
z mieszalników (indywidualny dobór odcienia).
Selena SA
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 783 83 01, faks: 71 783 83 00
[email protected], www.selena.pl
TYTAN® Grunt pod farby EO zolokrzemowy
Cechy szczególne
Produkt gotowy do użycia. Wydajność: 20 m2
przy 5 l, 40 m2 przy 10 l.
fot.: Selena
Opis
Bezbarwny grunt na bazie krzemionki koloidalnej do gruntowania powierzchni przed
nakładaniem farb zolokrzemowych i krzemianowych. Ogranicza i wyrównuje chłonność
podłoża, ale nie zmniejsza jego paroprzepuszczalności. Ułatwia nakładanie, zwiększa
przyczepność i wydajność farby. Zapobiega
przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do warstwy farby. Eliminuje możliwość powstawania plam i przebarwień.
Selena SA
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 783 83 01, faks: 71 783 83 00
[email protected], www.selena.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
68
nr 7/8/2014
weber.pas premium
Cechy szczególne
Produkt gotowy do użycia, nie wymaga
malowania. Jest dostępny w 100 nowych
kolorach zawierających naturalne pigmenty.
Łatwy w aplikacji, ma bardzo dobre parametry zużycia i może być nakładany ręcznie lub
maszynowo. Cechuje się wysoką elastycznością, wysoką odpornością na zabrudzenia
oraz na porastanie alg i grzybów, a także
niskim zużyciem. Produkt zmywalny (można
myć wodą).
ducts Polska
Construction Pro
fot.: Saint-Gobain
Opis
Cienkowarstwowy tynk silikonowy, na bazie
żywicy silikonowej, z dodatkiem powłokowego zabezpieczenia przeciwko porastaniu
algami lub grzybami. Może być stosowany
jako barwne wykończenie ścian betonowych,
ścian wykończonych tynkami podkładowymi
oraz systemów ociepleń z izolacją ze styropianu. Może być wykorzystany wewnątrz
i na zewnątrz budynku.
Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o., marka Weber
biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
tel.: 801 62 00 00
[email protected]
www.netweber.pl
weber.pas extraclean
Cechy szczególne
Produkt gotowy do użycia. Jest dostępny
w 100 nowych kolorach zawierających
naturalne pigmenty. Cechuje się wysoką
przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na zabrudzenia i porastanie alg
i grzybów oraz niskim zużyciem. Tynk jest
łatwy w aplikacji, może być nakładany ręcznie
lub maszynowo. Produkt zmywalny (można
myć wodą).
ducts Polska
Construction Pro
fot.: Saint-Gobain
Opis
Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy,
na bazie potasowego szkła wodnego oraz żywicy krzemoorganicznej, z dodatkiem powłokowego zabezpieczenia przeciwko porastaniu
algami lub grzybami. Może być stosowany
jako barwne wykończenie ścian betonowych,
ścian wykończonych tynkami podkładowymi
oraz systemów ociepleń z izolacją ze styropianu, zaprojektowanych w jasnej, pastelowej
kolorystyce. Może być wykorzystany wewnątrz
i na zewnątrz budynku.
Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o., marka Weber
biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
tel.: 801 62 00 00
[email protected]
www.netweber.pl
weber TD341
Cechy szczególne
Produkt chroniony nowoczesnym powłokowym
zabezpieczeniem przeciwko algom i grzybom.
Cechuje się wysoką odpornością na osadzanie
się brudu. Jest elastyczny i paroprzepuszczalny. Jest dostępny w 202 kolorach weber
COLOR NAVIGATOR. Produkt zmywalny
(można myć wodą), nie nasiąka.
ducts Polska
Construction Pro
fot.: Saint-Gobain
Opis
Cienkowarstwowy tynk silikonowy, na bazie
żywicy silikonowej, z dodatkiem powłokowego
zabezpieczenia przeciwko porastaniu algami
lub grzybami w formie pasty, gotowy do użycia. Tynk stanowi warstwę wykończeniową
w systemach ociepleń weber.therm. Może
być stosowany na systemach ociepleniowych
z izolacją ze styropianu, wełny mineralnej,
polistyrenu ekstrudowanego oraz piany rezolowej, a także w systemach renowacyjnych,
jak weber.therm RENO S. Stanowi doskonałą
ochronę i barwne wykończenie elewacji szczególnie narażonych na zabrudzenia.
Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o., marka Weber
biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
tel.: 801 62 00 00
[email protected]
www.netweber.pl
PRZEGLĄD MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW DO OCIEPLEŃ
nr 7/8/2014
69
Przegląd
SUFITY PODWIESZANE
CASOPRANO
fot.: Saint-Gobain Construction Products Polska
Opis
Płyta gipsowo-kartonowa do sufitów kasetonowych. Do zastosowania w sklepach, biurach, hotelach, restauracjach, szpitalach
i innych pomieszczeniach.
ny, 52 dB z wełną. Współczynnik odbicia
światła: 85%. Ciężar: 6,50 kg/1 m2 płyty.
Cechy szczególne
Faktura, kolory: 3 faktury:
gładka, drobno igłowana
i drobnego tynku, kolor standardowy biały NCS 0300. Wymiary
(dł./szer./gr.): 600×600×8 mm
i 600×1200×8 mm. Dopuszczalna wilgotność względna: 90%. Klasyfikacja ogniowa: A2. Wskaźnik pochłaniania
dźwięku αw: 0,10. Wskaźnik izolacyjności
akustycznej wzdłużnej Dncw: 41 dB bez weł-
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.,
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
[email protected]
www.rigips.pl
GYPTONE
fot.: Saint-Gobain Construction Products Polska
Opis
Perforowana, dźwiękochłonna
płyta gipsowo-kartonowa do sufitów kasetonowych. Oczyszcza
powietrze dzięki funkcji Activ’Air®.
Do zastosowania w szkołach,
szpitalach, biurach, hotelach,
restauracjach i innych pomieszczeniach.
Cechy szczególne
Faktura, kolory: 8 wzorów
powierzchni z perforacją okrągłą,
kwadratową, szczelinową i heksagonalną, kolor standardowy biały NCS 0500.
Wymiary (dł./szer./gr.): 600×600×10 mm
i 600×1200×10 mm. Dopuszczalna wilgotność względna: 70%. Klasyfikacja ogniowa:
A2. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw:
0,10–0,75. Współczynnik odbicia światła:
70–80%. Ciężar: 7 kg/1 m2 płyty.
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.,
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
[email protected]
www.rigips.pl
RIGITON
dźwięku αw: 0,30–0,70. Współczynnik odbicia
światła: zależny od zastosowanej farby. Ciężar:
8 kg/1 m2 płyty.
Opis
Płyta gipsowo-kartonowa perforowana do sufitów monolitycznych.
Do zastosowania w biurach, recepcjach,
korytarzach, salach szkolnych, centrach
handlowych i obiektach sportowych.
Cechy szczególne
Faktura, kolory: perforacja okrągła lub
kwadratowa rozmieszczona równomiernie
na całej powierzchni sufitu, 10 wzorów,
płyta przeznaczona do malowania dowolnym kolorem. Wymiary (dł./szer./gr.):
2000×1200×12,5 mm. Dopuszczalna
wilgotność względna: 70%. Klasyfikacja
ogniowa: A2. Wskaźnik pochłaniania
fot.: Saint-Gobain Construction Products Polska
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.,
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
[email protected]
www.rigips.pl
PRZEGLĄD SUFITÓW PODWIESZANYCH
70
nr 7/8/2014
ROCKFON MONO
fot.: ROCKFON
Opis
Monolityczny sufit
podwieszany, o jednolitej
powierzchni bez widocznych łączeń pomiędzy
płytami sufitowymi.
Składa się z podwieszanej konstrukcji typu
T40 bądź C, do której
od dołu mocowane są
płyty sufitowe Rockfon
Mono. Łączenia sufitu
są wypełniane szpachlą
akustyczną, a następnie
szlifowane. Na całkowicie wyrównany sufit
natryskiwany jest tynk akustyczny, dzięki czemu powierzchnia jest bezspoinowa i gładka.
Szczególnie polecany jest do wszystkich po-
Cechy szczególne
Kolor: biały. Wymiary: długość 1200–1800 mm; szerokość
900–1200 mm. Współczynnik przewodzenia ciepła λD: 37 W/(m·K). Klasa reakcji
na ogień: Euroklasa A2-s1,d0 – zgodnie
z EN 13501-1. Wskaźnik pochłaniania
dźwięku αw: 0,90. Współczynnik rozproszenia światła odbitego: 72%.
mieszczeń, gdzie kluczowymi wymaganiami
są estetyka rozwiązania oraz dobre własności
akustyczne.
ROCKFON
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
[email protected]
www.rockfon.pl
ROCKFON ECLIPSE
fot.: ROCKFON
Opis
Nowoczesne, pozbawione obramowania wyspy
Rockfon Eclipse dostępne
są w wielu kształtach
i idealnie współgrają
z każdym wnętrzem
– nadają mu stylowy charakter. Wyspy w kształcie
kwadratu i prostokąta
mają krawędź podkreśloną delikatnym
ścięciem. Pozostałe
kształty wykończone są
krawędzią prostą. Gładka,
biała powierzchnia wysp
jest bardzo wytrzymała. Doskonale odbija
światło i ciepło, dzięki czemu umożliwiają
oszczędność energii. Elegancki wygląd
mi aranżacji wnętrz i sprawiają wrażenie,
że wyspy unoszą się w powietrzu.
Cechy szczególne
Kolor: biały. Wymiary: długość
800–2360 mm; szerokość 800–1160 mm.
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie
z EN 13501-1. Współczynnik rozproszenia
światła odbitego: 86%.
wysp podkreślają unikalne akcesoria.
Minimalistyczne zawiesia z linek stalowych
dyskretnie współgrają z innymi elementa-
ROCKFON
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
[email protected]
www.rockfon.pl
ROCKFON VERTIQ
fot.: ROCKFON
Opis
Nowoczesne i estetyczne
panele VertiQ wzbogacają wystrój pomieszczeń i współgrają z całą
ofertą sufitów akustycznych
ROCKFON. Gęsto tkana
powierzchnia zapewnia
odporność na uderzenia
i trwałość, dzięki czemu
panele rekomendowane są
do pomieszczeń o dużym
poziomie aktywności
ruchowej, jak klasy czy
hale sportowe. Ze względu
na unikalne właściwości
oraz oryginalny design doskonale sprawdzają
się także w obiektach biurowych: gabinetach,
salach konferencyjnych i biurach otwartych.
600–1200 mm. Klasa reakcji na ogień:
Euroklasa A2-s1,d0 – zgodnie z EN 13501-1.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw: 1,00.
Współczynnik rozproszenia światła odbitego:
kolor biały – 72%, kolor jasnoszary – 61%,
kolor szary – 33%, kolor czarny – 5%.
Cechy szczególne
Kolor: biały, jasnoszary, szary, czarny. Wymiary: długość 1200–2700 mm; szerokość
ROCKFON
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
[email protected]
www.rockfon.pl
PRZEGLĄD SUFITÓW PODWIESZANYCH
nr 7/8/2014
71
Dachy
PREZENTACJA
KOMPLETNE SYSTEMY
DACHÓW ZIELONYCH
Powierzchnie dachowe coraz częściej
wykorzystywane są do celów użytkowych,
np. tworzenia ogrodów dachowych
1
FOT. 1–2.
Wykorzystywanie powierzchni dachu
jako ogrodu dachowego staje się
coraz bardziej popularne. Wymaga to
jednak zastosowania odpowiedniego
układu dachu i zazielenień.
Firma Bauder opracowała kompletne systemy dachów zielonych (FOT. 1–2), z zazielenieniem zarówno intensywnym, jak i ekstensywnym. Systemy zazielenienia intensywnego
z trawnikami, obszarami dla roślin, ścieżek
i powierzchni przeznaczonych do wypoczynku mogą być formowane i użytkowane w ten
sam sposób, co ogrody. Dachy ekstensywne
natomiast składają się z mało wymagających
roślin, przeważnie niskopiennych, i można
po nich chodzić tylko w celu dokonywania
przeglądu i konserwacji.
ZAZIELENIENIE EKSTENSYWNE
CZY INTENSYWNE?
Celem ekstensywnego zazielenienia dachu
jest zasadzenie na jego powierzchni
roślinności charakteryzującej się niewielkimi
ciężarami i wymagającymi minimalnej pielęgnacji. Należy jednak pamiętać o regularnym usuwaniu chwastów oraz dodatkowym
nawożeniu.
Z kolei zazielenienie intensywne (RYS. 2)
daje możliwość różnorodnego kształtowania
zieleni, ale wymagany nakład prac na pielęgnację dachu jest znacznie wyższy w porównaniu
z zazielenieniem ekstensywnym. Przy odpowiednich założeniach i prawidłowym wykonawstwie dachy zielone mogą być wykorzystywane niemal jak ogrody. Możliwe jest zarówno
sadzenie trawy, jak i uprawa drzew.
Przy właściwym ukształtowaniu warstwy
wegetacyjnej, wystarczającym nawodnieniu
(RYS. 1)
KONTAKT
2
i zaopatrzeniu w składniki odżywcze warunki
do wzrostu roślin na dachu są porównywalne
z tymi na normalnym gruncie. Należy jednak
przewidzieć i uwzględnić okoliczności mogące mieć wpływ na zieleń, np. negatywny
wpływ światła odbitego od fasad. Planowanie
zazielenienia intensywnego, a w szczególności dobór odpowiedniego asortymentu roślin,
wymaga więc wiedzy specjalistycznej.
1
2
ZABEZPIECZENIE
PRZED PRZERASTANIEM KORZENI
W dachach zielonych jedna warstwa powinna
być warstwą przeciwkorzenną, zabezpieczającą hydroizolację przed przenikaniem
korzeni. Skuteczną ochronę przed przerastaniem korzeni potwierdzoną badaniami FLL
zapewniają następujące produkty:
» Uniwersalna papa nawierzchniowa – jakość bitumu modyfikowanego elastomerami
przewyższa znacznie wymagania normy DIN,
natomiast wkładka nośna jest z dobrej jakości
poliestru. Powierzchnia papy pokryta łupkiem
w kolorze zielonym stanowi zabezpieczenie
RYS. 1–2. Układy dachu zielonego: z zazielenieniem
przed działaniem promieniowania UV. Nadaje
ekstensywnym (1) oraz intensywnym (2)
się ona przez to zarówno do wykonywania
przyłączeń, jak i jako ochrona przeciwkorzenna na wypadek, gdyby dach płaski miałby być
pokryty zielenią w późniejszym terminie.
» Papa Bauder Pflanzschwarte – wykonana jest ze specjalnego odpornego na przerastanie
korzeni bitumu. Wkładka z miedzi stanowi dodatkową barierę przeciwkorzenną, zapewniając
jednocześnie dobrą wytrzymałość mechaniczną papy. Dzięki temu może ona być stosowana
wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie wysokiej wytrzymałości mechanicznej,
np. jako hydroizolacja płyt nadgarażowych.
» Folia BauderTHERMOPLAN-T – nowoczesny system hydroizolacji FPO składający się
z wysokiej klasy termoplastycznych poliolefin FPO. Stanowi połączenie dobrej stabilności
wymiarowej, elastyczności i bardzo wysokiej wytrzymałości na obciążenie oraz promieniowanie UV i temperaturę.
ZALETY DACHÓW ZIELONYCH
Systemy zazielenienia dachów podnoszą wartość budynków w następujący sposób:
zatrzymują i opóźniają odpływ wody deszczowej do kanalizacji, a co za tym idzie – umożliwiają obniżenie opłat za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji,
» zwiększają ochronę termiczną i akustyczną dachów,
» chronią termoizolację przed ekstremalnymi różnicami temperatur, promieniowaniem UV
oraz uszkodzeniami mechanicznymi i przedłużają żywotność dachu,
» polepszają mikroklimat przez pochłanianie lotnych zanieczyszczeń, wyrównywanie różnic
temperaturowych oraz regulację wilgotności powietrza,
» zapewniają estetyczny wygląd.
»
Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 16 G, 61-719 Poznań
tel.: 61 885 79 00
[email protected], www.bauder.pl
72
nr 7/8/2014
Dachy
PREZENTACJA
SYSTEM DACHU ZIELONEGO
URBANSCAPE
Świadomość wpływu
budynków na środowisko stale
wzrasta, w związku z czym
coraz popularniejsze stają się
rozwiązania dachów zielonych.
Takie dachy bowiem pozwalają
nie tylko przywracać naturalny
element zielony w środowisku
zurbanizowanym, ale także
rozwiązywać ważne problemy
obszarów zurbanizowanych, takie
jak miejskie wyspy ciepła czy
zarządzanie wodą z nagłych silnych
opadów.
Urbanscape (FOT. 1) to innowacyjny, lekki
i łatwy w montażu system dachu zielonego
z wysoką retencją wody, opracowany specjalnie do dachów zielonych w budynkach
mieszkalnych, niemieszkalnych oraz przemysłowych w strefach zurbanizowanych.
Urbanscape Dach Zielony (FOT. 2) to system
składający się z:
» Urbanscape membrany ochronnej,
» Urbanscape folii drenażowej lub folii drenażowej retencyjnej,
» Urbanscape podłoża z wełny mineralnej
dla roślin Green Roll,
» Urbanscape warstwy roślin Sedum-mix.
System nawadniania powinien być dobrany odpowiednio do lokalnych warunków
klimatycznych.
Urbanscape może być montowany na każdym rodzaju konstrukcji dachu: dachu żelbetowym lub stalowym, dachu odwróconym
czy każdym innym rodzaju układu warstw
dachowych. Elementy dachu zielonego są
takie same w każdym rozwiązaniu, różnią się
jedynie wymaganiami dotyczącymi izolacji
oraz ułożeniem membrany hydroizolacyjnej.
KONTAKT
FOT. 1.
Urbanscape – przykład realizacji
URBANSCAPE GREEN ROLL
(HTC GR) – SERCE SYSTEMU
1
2
3
4
5
6
Urbanscape Green Roll (HTC
GR) (TABELA) to lekkie podłoże
do dachów zielonych produkowane
z długich włókien skalnej wełny
mineralnej. Urbanscape Green Roll
zapewnia wysoką retencję wody
i ochronę dachu zielonego. Stanowi doskonałe medium wykonane
z różnych składników mineralnych.
Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) oraz Urbanscape Green Roll High (HTC GR H)
dodatkowo mają bardzo chłonne
rozproszone cząstki absorbentu
FOT. 2. Układ warstw systemu Urbanscape
rozmieszczone w skalnej wełnie
1
– bazowa konstrukcja dachu, 2 – membrana
mineralnej. Taka budowa sprawia,
hydroizolacyjna, 3 – Urbanscape membrana
że produkt świetnie nadaje się
ochronna, 4 – Urbanscape folia drenażowa/retencyjna,
do uprawy roślin, ponieważ wełna
5 – Urbascape Green Roll, 6 – Urbanscape Sedum-mix
wodę dzięki działaniu kapilarnemu, a cząstki absorbentu zapewniają dodatkową retencję wody oraz w razie potrzeby ją
uwalniają. Cząstki absorbentu chronią także wodę przed nadmiernym parowaniem, kiedy
panują wysokie temperatury.
Produkt
Grubość [mm]
Retencja wody [l/m2]
Ciężar [kg/m2]
20
17
2,20
40
29
4,40
Green Roll Standard
20
27
2,25
40
39
4,45
Green Roll Medium
Knauf Insulation Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: 22 369 59 00, faks: 22 369 59 10
[email protected]
www.knaufinsulation.pl
74
20
37
2,30
40
49
4,50
Green Roll High
TABELA.
Parametry podłoża Urbanscape Green Roll
nr 7/8/2014
oraz właściwości retencyjne. Rodzaj podłoża Urbanscape Green Roll
należy dobierać do lokalnej strefy klimatycznej.
ZALETY DACHÓW URBANSCAPE
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE
Urbanscape Dach Zielony to łatwy w montażu system
dachu zielonego dostarczany w komplecie do klienta.
Z uwagi na zastosowanie w systemie nowego innowacyjnego podłoża
Urbanscape Green Roll nie jest wymagane używanie specjalnego
sprzętu ogrodniczego do instalacji i konserwacji.
LEKKOŚĆ
Urbanscape Green Roll będący głównym elementem
dachu zielonego jest o wiele lżejszym podłożem niż
tradycyjne i może być stosowany na większości konstrukcji budowlanych bez narażania stabilności i wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. Podłoże Urbanscape Green Roll jest średnio 8–10 razy
lżejsze i może utrzymać 3–4 razy więcej wody w swojej objętości niż
inne podłoża do dachów zielonych.
ŁATWOŚĆ MONTAŻU
Urbanscape Green Roll zapewnia znacznie mniejsze
nakłady pracy na ułożenie i utrzymanie dachu zielonego. Na 1000 m2 dachu w systemie Urbanscape potrzeba
jedynie 2–5 ton podłoża Urbanscape Green Roll, aby zapewnić
wystarczającą chłonność wody i odpowiednią bazę do wzrostu roślin. Tymczasem taki sam dach o tradycyjnym podłożu wymagałby
powyżej 100 ton.
WYSOKA ABSORPCJA WODY
Urbanscape Green Roll zapewnia szybkie, długoterminowe i stabilne właściwości pochłaniania wody
DOSKONAŁA GOSPODARKA WODNA
System Urbanscape zapewnia odpowiednie nawadnianie roślin i doskonałą dystrybucję wody pomiędzy
warstwą roślinną a podłożem Urbanscape Green Roll. System nawadniania Urbanscape ma możliwość magazynowania i odpowiedniej dystrybucji wody do roślin w przeciwieństwie do klasycznych
zraszaczy, które tylko nawadniają je od strony wierzchniej.
WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
System Urbanscape zapewnia efekt długotrwałego
chłodzenia dachu ze względu na wysoką zdolność zatrzymywania wody. Dachy zielone w systemie Urbanscape obniżają
nagrzewanie się konstrukcji dachu w porównaniu z tradycyjnymi
dachami niezielonymi dzięki: zwiększonej pojemności cieplnej,
dodatkowej izolacyjności i ewapotranspiracji związanej z systemem
roślinności na dachu.
WYSOKA OCHRONA PPOŻ.
Urbanscape Green Roll ma Euroklasę A1 – jest produktem
niepalnym. Zgodnie z normą EN 13501-1 produkty klasy
A1 nie przyczyniają się na żadnym etapie do rozwoju pożaru.
WYSOKA OCHRONA AKUSTYCZNA
Urbanscape Dach Zielony pochłania dźwięki, dzięki
czemu zmniejsza obciążenie hałasem. W ten sposób ma
pozytywny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
mieszkańców.
Mi´dzynarodowe Targi Izolacji Przemys∏owych
18
-19
wrzeÊnia
2014
Kraków
• Jedyne spotkanie bran˝y w Polsce
• Wystawcy z Polski i zagranicy
• Prezentacje techniczne
• Konferencja HEAT not LOST
• Konferencja FESI
• Mistrzostwa Europy Monterów Izolacji Przemys∏owych
Miejsce targów:
Godziny otwarcia:
Mi´dzynardowe Centrum
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
Partner wiodàcy:
REKLAMA
Bezpłatny wst´p
po rejestracji na
www.4insulation.eu
• 18.09.2014 (czwartek) 09:00-17:00
• 19.09.2014 (piàtek)
09:00-16:00
Partner Targów:
www.4insulation.eu
www.expo.krakow.pl
Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków, tel. +48 12 651 90 16, e-mail: [email protected]
nr 7/8/2014
75
Dachy
MGR INŻ.
ABC sztuki dekarskiej – cz. 97
KRZYSZTOF PATOKA
GDZIE WYKORZYSTUJE SIĘ WYSOKĄ
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ MWK
Where does high vapour permeability of trussing sheet find its application
ABSTRAKT
S. 81
Wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego
krycia (MWK) są powszechnie stosowane w Polsce już
od prawie 20 lat. Ich podstawowym zastosowaniem
jest uszczelnianie pokryć leżących na łatach,
układanych na dachach pochyłych. Jednak cechy
tych membran pozwalają wykorzystywać je jeszcze
w innych funkcjach.
MWK stosowane są głównie jako warstwa uszczelniająca pokryć
dachowych, takich jak dachówki i blachy układane na łatach. Dzięki
ich wysokiej paroprzepuszczalności można je układać na styk z termoizolacjami wkładanymi między belkami więźby dachowej (RYS. 1).
To pozwala konstruować dachy z jedną szczeliną wentylacyjną utworzoną przez kontrłaty (RYS. 2) i jest przyczyną ich światowej popularności – takie dachy są bardzo sprawne, trwałe i energooszczędne
(gdy się je dobrze wykona).
Prawidłowe działanie MWK wymaga stałego przepływu powietrza
wentylującego. Dlatego w okapie i na kalenicy muszą być wykonane otwory
stanowiące wlot i wylot dla szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty;
RYS. 2.
rys.: K. Patoka
WARUNKI PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MWK
Takie układy materiałowe, jak pokazane na RYS. 1, 2, 3, działają
prawidłowo, gdy spełnione są dwa warunki podstawowe:
» pokrycie jest wentylowane dzięki przepływowi powietrza atmosferycznego nad MWK – odbiera ono parę wodną przepływającą przez
membranę,
» skropliny i drobne przecieki spływają po MWK poza dach w okapie i nie wpadają do środka dachu – dlatego MWK musi stanowić
szczelną powłokę dla wody.
Sposób układania MWK jest w takich dachach bardzo prosty:
membrany mocuje się do krokwi i dociska kontrłatami (można je
zamocować spinkami lub gwoździami o płaskim łebku),
» warstwę uszczelniającą tworzą poziome pasma membrany łączone na zwykły zakład (RYS. 3) lub klejone pasma pionowe (metoda
stosowana najczęściej przy remontach dachów),
» wszelkie przejścia różnych instalacji przez pokrycie dachu (kominy, kominki, okna, wyłazy itp.) muszą być połączone z MWK
szczelnie (przez sklejenie) lub osłonięte rynienką odprowadzającą
skropliny na MWK znajdującą się z boku instalacji.
Jednak taki prosty sposób zamocowania MWK gwarantuje prawidłowe działania układu materiałowego tylko w pewnym zakresie
nachylenia. Przy niskich kątach pochylenia dachu spełnienie dwóch
podstawowych warunków (wentylacji i spływu) wymaga wykonania
wielu dodatkowych zabiegów.
»
ABSTRAKT
W artykule omówiono dodatkowe funkcje, jakie w budynkach mogą
pełnić wysokoparoprzepuszczalne mebrany wstępnego krycia.
1
2
The article discusses additional functions that highly vapour-permeable trussing sheet may perform in buildings.
3
Wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK) stanowią
uszczelnienie pokryć leżących na łatach i jednocześnie osuszają termoizolację
i konstrukcję dachu – wypuszczają wilgoć wewnętrzną do szczeliny wentylacyjnej
utworzonej przez kontrłaty; rys.: K. Patoka
1 – paroizolacja, 2 – termoizolacja, 3 – MWK
RYS. 1.
76
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Partner cyklu ABC sztuki dekarskiej:
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Partner cyklu ABC sztuki
dekarskiej:
77
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
78
Partner cyklu ABC sztuki dekarskiej:
nr 7/8/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 7/8/2014
Partner cyklu ABC sztuki
dekarskiej:
79
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
80
Partner cyklu ABC sztuki dekarskiej:
nr 7/8/2014
Inteligentne
systemy
uszczelnień
Balkony | Dachy płaskie | Parkingi
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Specjalista w zakresie płynnych
tworzyw sztucznych
REKLAMA
Rozwiązania firmy Triflex charakteryzują się
wyjątkową niezawodnością. Umożliwiają one
bezspoinowe uszczelnianie wszelkich złożonych
detali i łączeń. Większość rodzajów podłoża nie
wymaga nawet uprzedniego zagruntowania.
Uszczelnienie staje się odporne na deszcz już w
niecałą godzinę po aplikacji.
nr 7/8/2014
Partner cyklu ABC sztuki
dekarskiej:
81
22 548 01 56 | [email protected] | www.triflex.pl
Szkolenia...
SZKOLENIA, WARSZTATY
Organizator:
Organizator:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
ul. Pełczyńska 11, 50-180 Wrocław
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
marka Weber maxit
ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
Tematyka:
• Przegrody przezroczyste w budynkach energooszczędnych – nowe
wymagania prawne:
– Aktualne zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, w zakresie stolarki budowlanej oraz przegród
przezroczystych
– Wpływ przegród przezroczystych na jakość energetyczną
budynku
– Wyznaczenie istotnych dla użytkownika parametrów
technicznych stolarki budowlanej
– Projektowanie dodatkowych osłon mających wpływ na jakość
energetyczną budynku
• Wykorzystanie termowizji w diagnostyce budowlanej,
energetycznej oraz medycznej
• Projektowanie budynków energooszczędnych NF40 i NF15
dofinansowanych z NFOŚiGW z wykorzystaniem programów
komputerowych: Certo, GAPi, Optima oraz SAT
• Audyty energetyczne, remontowe i certyfikacja z wykorzystaniem
programów: Aterm, Certo, Rema
Więcej informacji:
tel.: 71 326 13 43
[email protected]
www.cieplej.pl
Organizator:
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
marka Weber Deitermann
ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław
Tematyka:
• Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych, powierzchni
betonowych, posadzek przemysłowych
• Izolacja i uszczelnianie obiektów budowlanych (np. fundamentów,
basenów, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, szczelin
dylatacyjnych, balkonów, tarasów itp.)
• Technologia i materiały do robót płytkarskich i posadzkarskich
• Renowacja murów
• Materiały do uszczelniania i konserwacji powłok dachowych
Miejsce:
Centrum Szkoleniowe marki Weber Deitermann
ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław
Tematyka:
• Zasady montażu systemu ocieplenia ścian zewnętrznych
budynków
• Zasady aplikacji tynków cienkowarstwowych
• Produkty do naprawy betonów
• Systemy renowacyjne
Miejsce:
Centra szkoleniowe w Warszawie i Chorzowie, a także na terenie
całego kraju
Więcej informacji:
infolinia: 801 62 00 00
[email protected]
www.netweber.pl
Organizator:
VISBUD-PROJEKT Sp. z o.o.
Przedstawiciel marki Hahne w Polsce
ul. M. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
Tematyka:
Systemy ochrony budowli materiałami firmy Hahne
• Systemy ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
fundamentów
• Systemy renowacji zawilgoconych piwnic, zbiorników
i pomieszczeń mokrych
• Systemy renowacji balkonów i tarasów
• Systemy renowacji i ochrony dachów
• Systemy ochrony podłóg i posadzek przemysłowych
• System naprawy i reprofilacji żelbetu
• Systemy wzmacniania konstrukcji murowych i żelbetowych
Miejsce:
Centrum Szkoleniowe Wrocław:
ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław
Centrum Szkoleniowe Kraków:
ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków
Więcej informacji:
tel.: 71 344 04 34
rejestracja: [email protected]
www.visbud-projekt.pl
Więcej informacji:
Andrzej Kozak
tel.: 602 61 87 51
[email protected]
www.netweber.pl
82
nr 7/8/2014
Konferencje...
KONFERENCJE, SEMINARIA, SYMPOZJA
WRZESIEŃ
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Infrastruktura Podziemna Miast 2014”
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„ENERGODOM 2014. Problemy projektowania,
realizacji i eksploatacji budynków o niskim
zapotrzebowaniu na energię”
Termin: 22–23.10.2014
Miejsce: Wrocław
Organizator:
Termin: 10–12.09.2014
Miejsce: Kraków
Organizator:
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Zakład Budownictwa
i Fizyki Budowli
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 22 628 23 97, faks: 12 628 20 25
[email protected], www.energodom.eu
60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa
„Krynica 2014”
Termin: 14–19.09.2014
Miejsce: Krynica
Organizator:
Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: 81 538 43 73, 506 36 71 43, faks: 81 538 44 60
[email protected]
PAŹDZIERNIK
5. Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy
Geologii Inżynierskiej w Polsce”
Termin: 15–17.10.2014
Miejsce: Lublin
Organizator:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel.: 22 459 20 00, faks: 22 459 20 01
[email protected]
III Forum Budowlane Płock 2014
Termin: 22–23.10.2014
Miejsce: Płock
Organizator:
Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii, Instytut Budownictwa
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
tel./faks: 24 262 42 26
[email protected], www.fb.pw.plock.pl, www.fb2014.pl
nr 7/8/2014
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.: 71 320 29 14
[email protected]
LISTOPAD
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korozja 2014”
Termin: 18–21.11.2014
Miejsce: Gliwice
Organizatorzy:
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
ul. B. Krzywoustego 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 237 28 25, faks: 32 237 22 77
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel.: 48 326 03 42 73, faks: 32 603 41 89
Ogólnopolska Konferencja – Konstrukcje budowlane.
Nowe wymagania, technologie i materiały – przykłady
rozwiązań w praktyce
Termin: 21.11.2014
Miejsce: Warszawa
Organizator:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
tel.: 22 695 41 70, faks: 22 695 40 32
[email protected]
II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja
Naukowo-Techniczna – Aktualne problemy konstrukcji
metalowych
Termin: 27–28.11.2014
Miejsce: Gdańsk
Organizator:
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel./faks: 58 347 10 47
[email protected], [email protected], www.apkm.pl
83
Katalog firm
[A]
A–B
84 Aquapol Polska CPV
AQUAPOL POLSKA CPV
84 Ataszek
Generalny przedstawiciel w Polsce bezinwazyjne osuszanie murów
84 Austrotherm
[B]
84 Basf
www.aquapol.pl
[email protected]
tel./faks: 74 664 71 30/31
85 Baumit
84 Bayer Material Science
84 Bosite Polska
Świebodzice
85 BSW Polska
[D]
B
85 Dorken Delta Folie
BASF
85 Dryvit Systems USA
[E]
85 Etex Building Materials Polska
[F]
85 Fakro
[G]
85 Grace
systemowe produkty płytkarskie i posadzkowe, hydroizolacje dachów, systemy fasadowe wewnętrzne i ociepleniowe, domieszki do betonu i zapraw
85 Griltex Polska
[H]
85 Henkel Polska
[I]
85 Izohan
www.basf.pl
tel.: 22 570 99 99
Warszawa
85 Izolex
85 Izolmat
85 Izopol
85 Izoterma
[K]
85 Kerakoll
85 K-FLEX
85 Kingspan
Austrotherm Sp. z o.o.
85 Knauf
85 Knauf Bauprodukte
Oświęcim
www.austrotherm.pl
[email protected]rm.pl
tel.: 33 844 70 33–36
86 Knauf Industries
86 Knauf Insulation
86 Koelner
86 Kreisel – Technika Budowlana
[L]
86 Leister
[M]
86 Mapei
REKLAMA
86 Korff Isolmatic
materiały termoizolacyjne ze styropianu
i polistyrenu ekstrudowanego
86 Marbet
86 Marma Polskie Folie
86 Metalpur
86 MPIS Term
[N]
86 Natural Chemical Products
86 NMC Polska
86 Nordiska Ekofiber Polska
[O]
86 Oknoplast
[P]
86, 87 Paroc Polska
86 Promat TOP
[R]
86 Remmers
86 Rockwool Polska
87 Ruukki Polska
[S]
87 Saint-Gobain Construction Products
Polska
87 Schomburg Polska
87 Siniat
87 Steico
88 Steinbacher Izoterm
88 Stepan Polska
88 Sto-ispo
88 Styropmin
[T]
88 Thermaflex Izolacji
88 Tikal Polska
88 Webac
88 Werner Janikowo
[X]
88 Xella – SILKA, YTONG
84
REKLAMA
88 Ursa Polska
[W]
REKLAMA
88 Tremco Illbruck
[U]
nr 7/8/2014
B–E
F–I
I–K
FAKRO
Regufoam® | Regupol®
on your wavelength
Technika antywibracyjna
IZOPOL
pokrycia dachowe i fasadowe z płyt falistych włóknisto-cementowych, włóknisto-cementowe akcesoria wykończeniowe
okna dachowe
www.fakro.pl
[email protected]
tel.: 18 444 04 44
Nowy Sącz
www.izopol.pl
[email protected]
tel.: 61 415 43 30
GRACE
Izolacja dźwiękowa jastrychów i posadzek
Trzemeszno
środki chemiczne: włókna i domieszki
betonowe, produkty do betonu architektonicznego, dodatki do obróbki cementu,
produkty do lekkich i ciężkich prefabrykatów betonowych, dolne warstwy pokrycia dachowego, strukturalne systemy
wodoszczelne
www.graceconstruction.com
tel.: 22 728 98 77
otuliny z twardej pianki poliuretanowej,
izolacje termiczne i akustyczne metodą
natrysku poliuretanowego
www.izoterma.pl
tel.: 62 592 63 00
Przygodzice k. Ostrowa Wlkp.
Warszawa
Izolacje od drgań fundamentów budynków
IZOTERMA
GRILTEX Polska
KERAKOLL
środki do przygotowania podłoży, materiały wykończeniowe, zaprawy, spoiny, materiały uszczelniające, hydroizolacje
www.kerakoll.com
[email protected]
tel.: 42 225 17 00
Rzgów
Materiały do ochrony przed drganiami
REKLAMA
Folie
i geosyntetyki
BSW Polska • [email protected]
tel. 660 506 696
www.bsw-wibroakustyka.pl
Uszczelnienia
geomembranami
www.griltex.pl
[email protected]
tel.: 61 655 37 51
Złotkowo k. Poznania
BAUMIT
HENKEL POLSKA
zaprawy, tynki, produkty do renowacji zabytków, kleje i zaprawy szpachlowe, wyprawy wierzchnie, systemy ociepleń
www.baumit.com
[email protected]
tel.: 71 358 25 00
chemia budowlana, zaprawy, farby, tynki
www.henkel.pl
tel.: 41 371 01 00
IZOHAN
DORKEN DELTA FOLIE
systemy pokryć dachowych, ochrona
fundamentów
hydroizolacje, systemy dociepleń, środki
do renowacji i odgrzybiania zawilgoconych budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa, posadzki, fugi i kleje do płytek ceramicznych
www.izohan.pl
[email protected]
tel.: 58 781 45 85
www.ddf.pl
[email protected]
tel.: 22 798 08 21
Gdynia
IZOLEX
systemy ociepleń na styropianie i wełnie
mineralnej, zaprawy, tynki, farby
www.dryvit.pl
tel.: 22 358 28 00,
linia ulgowa: 801 379 848
Warszawa
materiały izolacyjne powłokowe, materiały uszczelniające, kleje do płytek, zaprawy i masy szpachlowe, materiały do fugowania, kleje do materiałów podłogowych,
roztwory gruntujące
www.izolex.pl
[email protected]
tel.: 58 588 22 24
www.ebmpolska.pl
tel.: 32 624 95 00
Olkusz
nr 7/8/2014
systemy płyt warstwowych
dla budownictwa
www.kingspan.pl
[email protected]
tel.: 48 378 31 00
Lipsko
systemy suchej zabudowy, tynki gipsowe,
masy szpachlowe, wylewki
www.knauf.pl
[email protected]
tel.: 22 572 51 00
Warszawa
KNAUF BAUPRODUKTE
papy asfaltowe, dyspersyjne, masy asfaltowo-kauczukowe, termoizolacyjne płyty
warstwowe, lepik asfaltowy na gorąco
www.izolmat.com.pl
[email protected]
tel.: 58 301 82 61
www.knauf-bauprodukte.pl
[email protected]
tel.: 22 369 56 00
IZOLMAT
dachówki cementowe, płytki dachówkowe z włóknocementu, dachówki ceramiczne, płyty elewacyjne z włóknocementu
KINGSPAN
środki gruntujące, systemy dociepleń,
w tym klej zbrojony z włóknem, klej do styropianu, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, farby; kleje do płytek,
masy samopoziomujące, fugi, silikony, gotowe masy, gładzie szpachlowe, zaprawy
tynkarskie, szpachlówki cementowo-wapienne, środki czyszczące i pielęgnujące,
tynki cementowo-wapienne
Skarszewy
ETEX BUILDING
MATERIALS POLSKA
www.k-flex.pl
[email protected]
tel.: 58 623 26 13
KNAUF
Warszawa
DRYVIT SYSTEMS USA
izolacje techniczne z kauczuku syntetycznego do: chłodnictwa, klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych, przemysłowych, chemicznych,
instalacji gazów technicznych, materiały
do walki z hałasem i innych wszechstronnych zastosowań akustycznych
Gdynia
Stąporków
Wrocław
K-FLEX
Gdańsk-Orunia
Rogowiec
85
Katalog firm
L–N
N–R
MARBET
NMC POLSKA
materiały termo- i hydroizolacyjne,
wykończeniowe
www.marbet.com.pl
tel.: 33 812 71 00
KNAUF Industries Polska Sp. z. o.o.
Bielsko-Biała
MARMA POLSKIE FOLIE
folie dla budownictwa, folie ogrodnicze,
folie przemysłowe, siatki poliolefinowe
Styropian fasadowy, styropian dach/podłoga,
styropian laminowany papą, płyty do ogrzewania
podłogowego, izolacja fundamentów, izolacja
garaży i parkingów
www.marma.com.pl
[email protected]
tel.: 17 850 66 00
METALPUR
KNAUF INSULATION
NORDISKA
EKOFIBER POLSKA
termoizolacje
termoizolacje, hydroizolacje: poliuretan
produkty z wełny szklanej
i wełny kamiennej
www.metalpur.com.pl
tel.: 52 374 87 33
www.knaufinsulation.pl
tel.: 22 369 59 00
Bydgoszcz
MPIS TERM
Warszawa
otuliny izolacyjne z miękkiej pianki
poliuretanowej w płaszczu z folii PVC
KOELNER
www.mpisterm.pl
[email protected]
tel.: 22 633 29 65, 606 387 024
systemy zamocowań
www.koelner.com.pl
tel.: 71 326 01 00
Warszawa
Wrocław
obejmy zimnochronne do zastosowania w chłodnictwie oraz klimatyzacji,
otuliny i maty kauczukowe, izolacje
techniczne rurociągów cieczy i gazów,
izolacje budowlane z granulatu wełny
mineralnej, paroszczelna izolacja wewnętrzna ścian
www.ekofiber.com.pl
[email protected]
tel.: 41 331 28 16
Kielce
OKNOPLAST
okna i drzwi z PVC, okna aluminiowe, dodatki okienne
www.oknoplast.com.pl
[email protected]
tel.: 12 279 71 71
Ochmanów
NATURAL CHEMICAL
PRODUCTS
KORFF ISOLMATIC
PAROC POLSKA
chemia budowlana, pianka polietylenowa
www.ncp.com.pl
tel.: 52 345 06 03
Bydgoszcz
izolacje budowlane i techniczne z wełny
mineralnej
www.paroc.pl
[email protected]
tel.: 61 468 21 90
Trzemeszno
www.korff.pl
tel. 71 390 90 99
PROMAT TOP
Wojnarowice
produkty do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie lądowym
KREISEL – TECHNIKA
BUDOWLANA
www.promattop.pl
[email protected]
tel.: 22 212 22 80
preparaty gruntujące, farby elewacyjne i wewnętrzne, spoiny, silikony, masy
do izolacji przeciwwilgociowych, izolacje
bitumiczne, zaprawy, kleje, gipsy, gładzie,
systemy dociepleń
Warszawa
REMMERS
ochrona budowli: uszczelnianie i renowacja, systemy tynków mineralnych,
systemy powłok barwnych i tynków żywicznych, ochrona i renowacja elewacji, naprawa betonu, posadzki żywiczne, produkty do układania płytek, farby
i tynki wewnętrzne, masy i taśmy dylatacyjne, pianki montażowe, konserwacja dachów, domieszki i środki antyadhezyjne
www.kreisel.com.pl
[email protected]
tel.: 61 846 79 00
Poznań
MAPEI
produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, produkty do montażu wykładzin elastycznych
i tekstylnych, domieszki do betonów
i zapraw, środki do naprawy betonu, preparaty gruntujące, zaprawy do ociepleń
zewnętrznych ścian budynków, zaprawy
do renowacji i osuszania murów, farby dekoracyjno-ochronne, produkty do montażu posadzek drewnianych
www.mapei.pl
[email protected]
tel.: 22 595 42 00
Warszawa
86
www.nmcinsulation.eu
[email protected]
tel.: 32 373 24 40
Zabrze
Rzeszów
www.remmers.pl
tel.: 61 816 81 00
Tarnowo Podgórne
ROCKWOOL POLSKA
materiały izolacyjne z wełny mineralnej
REKLAMA
REKLAMA
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów, Adamowice
tel.: +48 46 857 06 17
faks: +48 46 857 06 11
[email protected]
www.knauf-industries.com
izolacje techniczne na bazie polietylenu do zastosowań sanitarno-grzewczych oraz z kauczuku syntetycznego
do zastosowań w systemach wentylacji i klimatyzacji, izolacje z kauczuku
syntetycznego EPDM do systemów solarnych
www.rockwool.pl
[email protected]
tel.: 68 385 02 50
Cigacice
nr 7/8/2014
P
R–S
S
RUUKKI POLSKA
SCHOMBURG POLSKA
kompletne
systemy:
hydroizolacji
i uszczelnień budowlanych, naprawy
i renowacji betonu, renowacji starego
budownictwa, posadzek przemysłowych,
ochrony powierzchniowej, naprawy i zabezpieczenia elewacji, klejenia wyłożeń
ceramicznych oraz z kamienia naturalnego, systemy budowy dróg i torowisk,
tynki i farby
systemy lekkiej obudowy, rozwiązania
dotyczące hal i fasad, płyty warstwowe,
konstrukcje stalowe, systemy pokryć dachowych, profile dachówkowe, trapezowe i faliste, metalowe systemy rynnowe,
profile zimnogięte
www.ruukki.pl
infolinia: 801 11 33 11
Żyrardów
IZOLACJE TECHNICZNE
www.schomburg.pl
[email protected]
tel.: 24 254 73 42
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA
Kutno
marka ISOVER
Otuliny
PAROC Pro Section 100,
PAROC Section AluCoat T,
PAROC Section AL5T
Maty
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
Wired Mat 65 ,80, 100,
Wired Mat 80, 100 AluCoat,
Wired Mat 80, 100 AL1,
Pro Lamella Mat AluCoat,
Lamella Mat AluCoat,
Pro Felt 60 N1,
Pro Felt 80 N1
Płyty
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
Pro Slab 60, 80, 100, 120,
InVent 60 N1, N3;
InVent 60 N1/N1, N3/N3;
InVent 80 N1, N3,
InVent 60 G1, G2,
InVent 80 G1, G2
Płyty specjalne
PAROC Fireplace Slab 90 AL1,
PAROC Pro Slab 150,
Wełna luzem: PAROC Pro Loose Wool
PRODUKTY IZOLACYJNE
DLA BUDOWNICTWA
Izolacje ogólnobudowlane
Płyty: PAROC UNS 37, UNS 34,
GRS 20, SSB1
Granulat: PAROC BLT 9
Izolacje fasad
– metoda lekka mokra: płyty PAROC
FAS 3, FAS B, FAS 4 i FAL 1
– metoda sucha: płyty PAROC WAS 25
i 25t, WAS 35, WAS 50 i 50t
Izolacje dachów płaskich
Płyty: PAROC ROS 30 i 30g, ROS 40,
ROS 50, ROB 60 i 60t
systemy suchej zabudowy
www.siniat.pl
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05
Warszawa
www.isover.pl
[email protected]
tel.: 32 339 63 00
faks: 32 339 64 44
infolinia: 800 163 121
STEICO
materiały izolacyjne z drewna, belki dwuteowe, materiały izolacyjne z konopi, tworzywa drzewne
www.steico.com
[email protected]
tel.: 67 356 09 99
Czarnków
marka Weber
produkty do elewacji, systemy ociepleń, tynki dekoracyjne, farby elewacyjne, produkty do układania płytek, podkłady podłogowe, posadzki dekoracyjne i przemysłowe, zaprawy murarskie
i fugi do cegieł klinkierowych, zaprawy do wyrównywania i napraw; materiały Weber w technologii Deitermann
do naprawy i ochrony żelbetu, izolacje
i uszczelnianie obiektów budowlanych
(fundamenty, baseny, zbiorniki wodne,
oczyszczalnie ścieków, balkony, tarasy,
pomieszczenia mokre, szczeliny dylatacyjne), uszczelnianie i konserwacja powłok dachowych
www.netweber.pl
www.weberfloor.pl
[email protected]
tel.: 22 589 85 80
faks: 22 589 85 89
infolinia: 801 620 000
marka Weber Leca®
keramzyt do zastosowań w izolacjach
cieplnych, akustycznych i radiestezyjnych; w wypełnieniach stropów, drenażach, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska; do produkcji
pustaków i bloczków, do lekkich betonów i zapraw ciepłochronnych
Tel.: +48 61 468 21 90
Fax: +48 61 415 45 79
www.netweber.pl
[email protected]
tel.: 58 772 24 10–11
faks: 58 772 24 19
infolinia: 801 620 000
Gniew
nr 7/8/2014
PROMOCJA
REKLAMA
Izolacje ogniochronne
Płyta: PAROC FPS 17
SINIAT
produkty do izolacji termicznej i akustycznej z niepalnej wełny mineralnej
szklanej i skalnej do zastosowania w budownictwie i przemyśle, folie i akcesoria
87
Katalog firm
steinbacher izoterm sp. z o.o.
ThermaEco™ – system
izolacji technicznych
dla instalacji grzewczych,
sanitarnych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
ThermaCompact™ – system
izolacji technicznych dla instalacji podtynkowych.
ThermaSmart Pro™ – nowoczesny, kompletny
materiał izolacyjny dla instalacji chłodniczych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
ThermaPur™ – system izolacji technicznych
z półsztywnej i twardej pianki poliuretanowej
dla instalacji grzewczych.
Kaiflex ST – izolacje techniczne z pianki
kauczukowej dla instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych.
05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm® 300
otuliny z półsztywnej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
REKLAMA
REKLAMA
steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
TIKAL POLSKA
pakery iniekcyjne, profesjonalne pompy
iniekcyjne, osprzęt do prac iniekcyjnych,
autoryzowany serwis do pomp i urządzeń
iniekcyjnych, szkolenia i pokazy
www.tikal.pl
www.iniekcje.pl
[email protected]
tel.: 71 333 78 46
Flexalen – elastyczne
rury preizolowane
dla niskoparametrowych
sieci cieplnych
(95°C, 8 bar ÷ 70°C, 10 bar)
Flexalen 600™ – rury pojedyncze,
podwójne bliźniacze.
Flexalen 1000+ Multiline™
– system wielorurowy
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
T–X
REKLAMA
S–T
Wrocław
TREMCO ILLBRUCK
taśmy uszczelniające, folie paroszczelne
i paroprzepuszczalne, pianki poliuretanowe
www.thermaflex.com.pl
www.tremco-illbruck.pl
[email protected]
tel.: 12 665 33 08
Kraków
STO-ISPO
Kreatywne rozwiązania dla Ciebie
Aromatyczne poliole poliestrowe
oraz systemy poliuretanowe do wytwarzania:
płyt warstwowych metodą ciągłą
izolacji dachów i ścian metodą natrysku
izolacji technicznych
STEPAN POLSKA Sp. z o.o.
REKLAMA
ul. Urazka 8 a,b,c, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71 66 66 001, faks: 71 66 66 009
[email protected]
www.stepan.com
systemy ociepleń elewacji: na styropianie i wełnie mineralnej, systemy wentylowane, podwieszane; tynki i farby elewacyjne i do wnętrz; dekoracyjne powłoki
ścienne do wnętrz; systemy akustyczne
i akustyczne powłoki sufitowe i ścienne;
elementy architektoniczne i sztukaterie
z Verofillu; specjalna oferta do obiektów
zabytkowych; systemy do ochrony betonu; powłoki posadzkowe
www.sto.pl
[email protected]
tel.: 22 511 61 00/02
Warszawa
STEINBACHER IZOTERM
materiały z polistyrenu i poliuretanu
do izolacji przegród budowlanych oraz
do izolacji rurociągów w instalacjach ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
wwww.steinbacher.pl
[email protected]
tel.: 22 785 06 90
faks: 22 785 06 89
Cząstków Mazowiecki
www.ursa.pl
tel.: 32 262 20 73
Dąbrowa Górnicza
WEBAC
żywice iniekcyjne oraz systemy powierzchniowego zabezpieczania i naprawy podłoży mineralnych
www.webac.pl
[email protected]
tel./faks: 22 672 04 76, 22 616 04 76
Warszawa
płyty styropianowe: standardowe, pasywne, akustyczne, do ogrzewania podłogowego, perymetryczne, ekstrudowane oraz ognioodporne; spadki dachowe;
polimerowo-cementowe zaprawy klejowo-szpachlowe, wodno-asfaltowo-lateksowe emulsje anionowe
WERNER JANIKOWO
papy zgrzewalne, dachówki bitumiczne,
systemy dachowe
www.wernerpapa.pl
[email protected]
tel.: 95 742 74 00
Gorzów Wlkp.
www.styropmin.pl
[email protected]
tel.: 25 675 15 00
faks: 25 675 28 40
XELLA
– SILKA, YTONG
izolacje techniczne: spieniony polietylen
bloczki z betonu komórkowego YTONG,
bloki wapienno-piaskowe SILKA, bloczki YTONG MULTIPOR, bloczki YTONG
ENERGO, nadproża, płyty stropowe i dachowe, elementy uzupełniające
www.thermaflex.com.pl
[email protected]
tel.: 74 858 96 66
www.xella.pl
www.budowane.pl
infolinia: 29 767 03 60, 801 122 227
THERMAFLEX IZOLACJI
PROMOCJA
mineralna wełna szklana, polistyren
ekstrudowany, otuliny na rury
STYROPMIN
Łochów
Żarów
88
URSA POLSKA
Warszawa
nr 7/8/2014
W poprzednich numerach
OSTATNIO OPUBLIKOWANE
6/2014
4/2014
Bogumiła Chmielewska, Jerzy Koper,
„Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych
metodą iniekcji (cz. 2). Przykłady napraw
konstrukcji żelbetowej”
Jerzy Bochen, „Prognozowanie trwałości
tynków zewnętrznych na podstawie
zmian właściwości fizycznych w procesie
starzenia”
Anna Gil, Michał Dylewski, „Trwałość izolacji
i niezmienność jej parametrów w czasie”
Martyna Drećka, „Ocieplanie przegród
zewnętrznych celulozą w świetle nowych
wymagań cieplnych”
Monika Dybowska, Krzysztof Pawłowski,
„Balkony – analiza numeryczna parametrów
cieplno-wilgotnościowych w świetle nowych
wymagań cieplnych”
Andrzej Konarzewski, „Płyty warstwowe
– jak zapobiegać uszkodzeniom okładzin?”
Ewa Langer, Helena Kuczyńska, Marta
Grzelak, „Farby ekologiczne odbijające
promieniowanie słoneczne przeznaczone do renowacji pokryć dachowych”
Jerzy Hoła, Łukasz Sadowski, „Nieniszcząca diagnostyka zespolenia
warstw betonowych na przykładzie posadzek”
Małgorzata Niziurska, „Systemy ociepleń ETICS – niedoskonałość
wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań”
Bożena Orlik-Kożdoń, Tomasz Steidl, „Metodyka projektowania izolacji
cieplnych od wewnątrz”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 94. Szczelność pokrycia
a ceny wykonawstwa”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 96. Instalacja
piorunochronna na dachu”
Maciej Rokiel, „Klasyfikacja i właściwości tynków ofiarnych”
Krzysztof Pawłowski, „Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań
materiałowych”
Jan Sikora, Jadwiga Turkiewicz, „Przegrody warstwowe z rdzeniami
dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych”
Magdalena Waltrowska, Tomasz Z. Błaszczyński, „Ekobudynki wysokie”
Adrian Strąk, „Odporność korozyjna blach stalowych z powłokami
ochronnymi”
Przegląd okien dachowych
Przegląd hydroizolacji tarasów
5/2014
3/2014
Bogumiła Chmielewska, Jerzy Koper,
„Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych
metodą iniekcji (cz. 1). Powstawanie rys
i metody ich naprawy”
Tomasz Z. Błaszczyński, Maciej Król,
„Produkcja betonu a problem redukcji emisji
dwutlenku węgla”
Aleksander Byrdy, „Analiza rozwiązań izolacji
termicznej attyk na przykładzie kompleksu
budynków basenowych o konstrukcji stalowej”
Krzysztof Chudyba, „Konstrukcje
betonowe i murowe – projektowanie
z uwagi na warunki pożarowe według
eurokodów”
Sławomir Chłądzyński, „Marketing kreatywny
w segmencie chemii budowlanej”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej
– cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia”
Maciej Rokiel, „Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw
uszczelniających”
Artur Krzywulski, „Rozwiązania konstrukcyjne
lekkiej obudowy termoizolacyjnej stosowane
w przechowalniach, chłodniach i mroźniach”
Jacek Sawicki, „Składowe systemów lekkiej obudowy z płyt warstwowych”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 93. Zasady działania
wentylacji dachów i pokryć dachowych”
Barbara Szudrowicz, Elżbieta Nowicka, „Nowelizacja krajowych norm
dotyczących akustyki budowlanej”
Krzysztof Pawłowski, Monika Dybowska, Krzysztof Józefiak, „Przykłady
minimalizacji wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody”
Robert Zaorski, „Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych,
na podstawie normy zharmonizowanej”
Maciej Rokiel, „Balkony i tarasy – porównanie wariantów z uszczelnieniem
drenażowym i podpłytkowym (cz. 2). Trudne i krytyczne miejsca”
Przegląd rozwiązań do izolacji akustycznych
Przegląd izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów
Archiwalne numery IZOLACJI można zamówić:
telefonicznie:
22 810 21 24 lub e-mailem: [email protected]
lub czytać na stronie:
nr 7/8/2014
89
Tu znajdziesz IZOLACJE
PRENUMERATA, PUNKTY DYSTRYBUCJI,
SERWIS izolacje.com.pl
Dlaczego warto zaprenumerować
IZOLACJE?
» cena 1 egzemplarza jest niższa o 5%
od ceny w sprzedaży detalicznej,
» przy prenumeracie rocznej (10 numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
przesyłki pokrywa wydawnictwo,
» do studentów kierowana jest specjalna
oferta (po przesłaniu kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej),
» zamówienie prenumeraty możliwe jest
od dowolnego numeru.
W CENIE PRENUMERATY:
» 10 numerów czasopisma w wersji
drukowanej,
» bezpłatny dostęp do wszystkich treści
serwisu Izolacje.com.pl,
» bezpłatne wydania specjalne
miesięcznika IZOLACJE,
» rabaty na konferencje i szkolenia.
CENY PRENUMERATY:
»
»
»
»
»
dwuletnia – 172 zł,
roczna – 104 zł,
półroczna – 70 zł,
edukacyjna – 70 zł,
próbna (kolejne 3 numery) – bezpłatna.
IZOLACJE dostępne są również
w salonach sprzedaży sieci Ruch,
Kolporter i Garmond Press, a także w stowarzyszeniach, organizacjach branżowych, składach
budowlanych, hurtowniach, firmach dystrybuujących materiały
budowlane i księgarniach. Dystrybuowane są również na szkoleniach, targach, konferencjach,
seminariach i sympozjach naukowo-technicznych.
Tu znajdziesz:
» więcej artykułów technicznych,
» codziennie nową porcję aktualności
i informacji o nowościach na rynku,
» wideorelacje z wydarzeń branżowych,
» wypowiedzi ekspertów,
» wideoporady.
Punkty dystrybucji znajdziesz na:
Pełne aktualne oraz archiwalne wydania
miesięcznika IZOLACJE dostępne są
w wersji elektronicznej na:
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Zaznacz wybraną opcję krzyżykiem i wpisz, od którego numeru chcesz zacząć prenumeratę
Zamawiam prenumeratę:
dwuletnią – 172 zł
od numeru
roczną – 104 zł
od numeru
półroczną – 70 zł
od numeru
edukacyjną – 70 zł
od numeru
próbną (kolejne 3 numery) – bezpłatną
od numeru
Nazwa firmy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez GRUPĘ MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące
z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Wiem,
że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926
ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania
i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec i
ch przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba zamawiająca
Data i podpis
Rodzaj działalności
NIP
Telefon kontaktowy
Wiem, że składając zamówienie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej
wpisanych danych osobowych w systemie zamówień GRUPY MEDIUM
w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(DzU nr 101/2002, poz. 926 ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu
do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania.
Upoważniam GRUPĘ MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
E-mail
Data i podpis
Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A., 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
90
nr 7/8/2014
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
STRUKTURALNA AST
Wykorzystanie najlepszych właściwości każdego komponentu oraz interakcji pomiędzy nimi
decyduje o najwyższym poziomie jakości, wytrzymałości, trwałości i ognioodporności.
Logo AST jest widocznym znakiem gwarantującym te właściwości i oznacza:
kontrolowane i rzeczywiste cechy wytrzymałościowe
długoterminową trwałość gwarantującą długi cykl życia obiektu
niepalny rdzeń oraz ognioodporne konstrukcje
PAROC PANEL SYSTEM Oy Ab,
tel.: +48 691 701 921, faks: +48 63 277 12 03, e-mail: [email protected] www.paroc.com

Podobne dokumenty