Załącznik Nr 2b - Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 2b - Bank Spółdzielczy w Zambrowie
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 29 /2013
Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie
z dnia 22 marca 2013 r.
Taryfa opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Zambrowie
dla klientów indywidualnych
Część I
Zambrów, MARZEC 2013
Spis treści:
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych ............................................................................................................................................... 3
KONTA OSOBISTE ....................................................................................................................................................................................... 4
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ........................................................................................................................................... 4
TAB. 2 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców, rad sołeckich, i komitetów
społecznych w złotych ................................................................................................................................................................................. 5
TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych .................................................................................. 5
TAB. 4 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową ............................................ 6
TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych .................................................................................................................. 6
OSZCZĘDNOŚCI .......................................................................................................................................................................................... 7
TAB. 6 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych ....................................................................................................... 7
TAB. 7 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową ................................................... 7
TAB. 8 Rachunek lokaty terminowej oszczędnościowej w walutach wymienialnych .......................................................................................... 7
TAB. 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych ............................................................................................ 8
KARTY BANKOWE........................................................................................................................................................................................ 9
TAB. 10 Karty płatnicze................................................................................................................................................................................ 9
TAB. 11 Karty bankomatowe wewnętrzne ..................................................................................................................................................... 9
TAB. 12 Karty kredytowe ........................................................................................................................................................................... 10
KREDYTY .................................................................................................................................................................................................. 11
TAB. 13 Kredyty gotówkowe ...................................................................................................................................................................... 11
TAB. 14 Kredyty hipoteczne ....................................................................................................................................................................... 11
TAB. 15 Kredyty pozostałe ......................................................................................................................................................................... 12
INNE USŁUGI ............................................................................................................................................................................................ 13
TAB. 16 Ubezpieczenia............................................................................................................................................................................... 13
TAB. 17 Czeki w obrocie dewizowym .......................................................................................................................................................... 14
TAB. 18 Przekaz w obrocie dewizowym ....................................................................................................................................................... 15
TAB. 19 Usługi różne ................................................................................................................................................................................. 16
TAB. 20 Czynności kasowe w złotych .......................................................................................................................................................... 16
2
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych” zwana dalej
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zambrowie,
zwanego dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank
przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość
pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to
również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty
pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank
koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w
walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania
należności.
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według
umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać
z umów zawieranych z Bankiem.
3
KONTA OSOBISTE
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Stawka
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku1)
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa2)
Pełnomocnictwo :
Sporządzenie
5.2
Odwołanie
5.3
6.
6.1
6.2
11.2.1
Zmiana
Przelew na rachunek w Banku:
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w
systemie ELIXIR:
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Zlecenie stałe na rachunek:
w Banku
w innym banku krajowym3)
Polecenie zapłaty:
realizacja z rachunku dłużnika4)
Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
System bankowości internetowej
dostęp do systemu
wydawanie lub wysyłanie listy haseł jednorazowych
wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej
rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym)
na terenie kraju:
raz w miesiącu
11.3
sporządzony na wniosek posiadacza rachunku
7.
7.1
7.2
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2
10.
10.1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2
12.
13.
13.1
14.
15.
16.
17.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
zł
zł
zł
zł
ROR
Małolet
Stoden
Ucznió
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
za przelew
2 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
za przelew
4 zł
0 zł
3,5 zł
0,99 zł
3,5 zł
0,99 zł
3,5 zł
0 zł
za zlecenie
0 zł
0 zł
0 zł
2 zł
0 zł
2 zł
0 zł
2 zł
za zlecenie
0 zł
3 zł
1 zł
3 zł
0,5 zł
3 zł
1 zł
3 zł
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
za wyciąg
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
za przesyłkę
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
za wyciąg
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
za dokument
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
miesięcznie
10 zł
10 zł
10 zł
5 zł
za czek
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
za czek
za czek
za czek
20 zł
1 zł
6 zł
20 zł
1 zł
6 zł
20 zł
1 zł
6 zł
5 zł
0,5 zł
6 zł
Tryb pobierania
ROR
Elektro
jednorazowo
miesięcznie
za wpłatę
za wypłatę
0
0
0
0
jednorazowo
za każde
odwołanie
za każda zmianę
20 zł
20 zł
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu
księgowego)
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:
telefonicznie na hasło5)
Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku
oraz w Grupie BPS6)
Potwierdzenie czeku
Wydanie blankietów czeków
Inkaso czeku
zł
zł
zł
zł
ROR
Standar
0
7
0
0
zł
zł
zł
zł
ROR
Senior
0
0
0
0
Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.
Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.
Opłata pobierana z rachunku dłużnika.
Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz
książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie.
4
TAB. 2 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych
będących członkami rad rodziców, rad sołeckich, i komitetów społecznych w
złotych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
8.
9.
9.1
9.2
10.
11.
12.
Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek
Przelew na rachunek w Banku:
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
System bankowości internetowej:
dostęp do systemu
wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym
wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych
Wydanie blankietów czeków
Wyciąg z konta bankowego:
odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek (po każdej zmianie salda)
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju (po każdej
zmianie salda)
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego)
Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów
Likwidacja rachunku
TAB. 3 Rachunek
oszczędnościowy
wymienialnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2.
7.2.1
8.
9.
10.
10.1
10.2
11.
1)
2)
płatny
Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku walutowego1)
Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty
Prowadzenie rachunku walutowego
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych2)
Przelew na rachunek:
walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
złotowy w innym banku krajowym
walutowy prowadzony w innym banku
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie
kraju:
raz w miesiącu
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego)
Likwidacja rachunku walutowego
System bankowości internetowej:
dostęp do systemu
wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym
Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków
walutowych w Banku dla banków zagranicznych
na
każde
Tryb pobierania
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
za wpłatę
za wypłatę
Stawka
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
za przelew
0 zł
0 zł
za przelew
0 zł
0 zł
miesięcznie
jednorazowo
za kartę
za czek
0
0
0
0
zł
zł
zł
zł
za wyciąg
za wyciąg
0 zł
za dokument
jednorazowo
jednorazowo
0 zł
0 zł
0 zł
żądanie
w
walutach
Stawka
0 zł
20 zł
0 zł
0 zł
0 zł
za przelew
0 zł
3,5 zł
zgodnie z TAB. 17
za wyciąg
0 zł
za przesyłkę
za dokument
jednorazowo
0 zł
5 zł
0 zł
miesięcznie
jednorazowo
50 zł
0 zł
jednorazowo
15 zł
Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 50 USD, 50 EUR, 50 GBP, .
Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.
5
Tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie
za wpłatę
za wypłatę
TAB. 4 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony
książeczką oszczędnościową
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
1)
2)
3)
Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku
Wydanie książeczki
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie
BPS1)
Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie
BPS1) 2)
Przelew na rachunek:
w Banku
w innych bankach
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki
oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności
przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych
bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Likwidacja książeczki 3)
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej lub zniszczonej
Umorzenie utraconej książeczki
Książeczki mieszkaniowe
Likwidacja wkładu mieszkaniowego (książeczki mieszkaniowej
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
Umorzenie utraconej książeczki
Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej lub zniszczonej
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Tryb pobierania
Jednorazowo
Jednorazowo
Miesięcznie
Stawka
0 zł
0 zł
0 zł
za wpłatę
0 zł
za wypłatę
0 zł
za przelew
0 zł
5 zł
jednorazowo
0 zł
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
jednorazowo
30
5
20
20
20
zł
zł
zł
zł
zł
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
50
20
20
20
30
zł
zł
zł
zł
zł
Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz
książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie.
Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 500 zł do 2 500 zł, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji
obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty.
Opłaty nie pobiera się w przypadku likwidacji książeczki z saldem do 5 zł oraz w przypadku gdy dopisane odsetki są niższe niż kwota wypłaty
TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych
Lp.
1.
Rodzaj usług (czynności)
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:
1.1
za każdy miesiąc roku bieżącego
1.2
2.
3.
3.1
3.2
4.
1)
Tryb pobierania
za dokument
3 zł
max. 20 zł za cały rok
5 zł
max. 30 zł za cały rok
za dokument
30 zł
za każdy miesiąc roku poprzedniego
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
z Bankiem
z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.
6
Stawka
Jednorazowo
Jednorazowo
0 zł
40 zł
5 zł
OSZCZĘDNOŚCI
TAB. 6 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
3.
4.
4.1
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata na rachunek
Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego1):
pierwsza wypłata
4.2
Tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie
za wpłatę
Dla Ciebie
w złotych
w walutach
wymienialnych
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
od kwoty
kolejne wypłaty
2)
5.
5.1
5.2
Przelew na rachunek w Banku :
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie
ELIXIR2):
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Przelew na rachunek
Walutowy prowadzony w innym Banku
System bankowości internetowej :
dostęp do systemu3)
wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym
wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:
telefonicznie na hasło3)
6.
6.1
6.2
7.
7.1
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
1)
2)
3)
za przelew
za przelew
Stawka
IKE BS
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0,25 %
min. 5 zł
0 zł
10 zł
-
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
-
3,5 zł
0,99 zł
3,5 zł
0,99 zł
-
- zgodnie z Tab.17
-
-
miesięcznie
jednorazowo
za kartę
50 zł
0 zł
5 zł
50 zł
0 zł
5 zł
50 zł
0 zł
5 zł
miesięcznie
5 zł
5 zł
0 zł
Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.
Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt. 4.2.
Pobiera się jedną opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania ROR.
TAB. 7 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką
oszczędnościową
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
Rodzaj usług (czynności)
Prowadzenie rachunku
Wydanie książeczki
Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek1)
Przelew z książeczki na rachunek:
w Banku
w innych bankach
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Likwidacja książeczki
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
Wystawienie książeczki zamiast utraconej lub zniszczonej
Umorzenie utraconej książeczki
Tryb pobierania
miesięcznie
jednorazowo
za wpłatę
za wypłatę
za przelew
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
Stawka
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0
5
30
0
20
20
20
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty..
TAB. 8 Rachunek lokaty terminowej oszczędnościowej w walutach wymienialnych
Lp.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
1)
Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku lokaty terminowej – dla każdej waluty
Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych
prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku1)
Przelew na rachunek:
walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
złotowy w innym banku krajowym
walutowy prowadzony w innym banku
Tryb pobierania
od usługi
Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.
7
od transakcji
od transakcji
Stawka
0 zł
0 zł
0 zł
5 zł
Zgodnie z TAB.17
TAB. 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych
Lp.
1.
Rodzaj usług (czynności)
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:
1.1
za każdy miesiąc roku bieżącego
Tryb pobierania
za dokument
1.2
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
za każdy miesiąc roku poprzedniego
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
z Bankiem
z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Opłata za udzielenie informacji komornikowi sądowemu
8
za dokument
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Stawka
3 zł
max. 20 zł za cały rok
5 zł
max. 30 zł za cały rok
30 zł
0 zł
40 zł
5 zł
150 zł + VAT
KARTY BANKOWE
TAB. 10 Karty płatnicze
Tryb
pobierania
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.
7.
Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Opłata za użytkowanie karty1)
ROR Electron
ROR Standard
ROR Senior
ROR dla Małoletnich Studentów Uczniów
Wydanie duplikatu karty
Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami2)
jednorazowo
jednorazowo
7.2
w innych bankomatach w kraju
od transakcji
7.3
w bankomatach akceptujących kartę zagranicą
od transakcji
7.4
w placówkach Poczty Polskiej
od transakcji
7.5
zwrot transakcji z innych bankomatów z kraju
7.6
zwrot transakcji akceptujących kartę za granicą
od transakcji
8.
9.
Sprawdzenie salda w bankomatach sieci BZ WBK 24
Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzacji
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza
rachunku za wskazany okres
Zmiana danych Użytkownika karty
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Zastrzeżenie karty
7.1
10.
11.
12.
13.
1)
2)
VISA
Classic
Debetowa
Stawka
VISA Electron
VISA Classic
Debetowa
Junior
(dotyczy kart
wydanych do dnia
31.12.2010 r)
25 zł
25 zł
0 zł
0 zł
zł
zł
zł
zł
zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
25 zł
6 zł
0 zł
10 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
2%
min.4 zł
2%
min. 12 zł
2%
min. 4 zł
od transakcji
jednorazowo
2%
min.5 zł
2%
min. 10 zł
2%
min. 5 zł
2%
min. 5 zł
2%
min. 10 zł
-
2 zł
20 zł
2%
min.4 zł
2%
min. 10 zł
2%
min. 5 zł
2%
min. 5 zł
2%
min. 10 zł
2 zł
-
od transakcji
20 zł
20 zł
20 zł
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
10 zł
20 zł
25 zł
10 zł
20 zł
25 zł
10 zł
20 zł
25 zł
miesięcznie
jednorazowo
od transakcji
od transakcji
od transakcji
od transakcji
0 zł
0 zł
2
2
2
2
10
-
Za każdą kartę wydaną do rachunku.
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
TAB. 11 Karty bankomatowe wewnętrzne
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
3.
4.
Wydanie karty bankomatowej BS Zambrów
Wydanie duplikatu i wznowienie karty
Opłata miesięczna za korzystanie z karty
Powtórne generowanie nr PIN
Tryb
pobierania
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
9
Stawka
24
24
0
10
zł
zł
zł
zł
TAB. 12 Karty kredytowe
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
Wydanie nowej karty:
Visa Credit
0 zł
jednorazowo
Visa Credit Gold
0 zł
Wznowienie karty:
Visa Credit
0 zł
jednorazowo
Visa Credit Gold
0 zł
Obsługa karty kredytowej. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:
Visa Credit
mniej niż 6 000 zł
54 zł
rocznie
co najmniej 6 000 zł
0 zł
Visa Credit Gold
mniej niż 25 000 zł
150 zł
rocznie
co najmniej 25 000 zł
0 zł
Wydanie karty dodatkowej
Visa Credit
0 zł
rocznie
Visa Credit Gold
0 zł
Obsługa karty dodatkowej:
Visa Credit
0 zł
rocznie
Visa Credit Gold
25 zł
Wydanie duplikatu karty
Visa Credit
5 zł
Visa Credit Gold
25 zł
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką
jednorazowo
0 zł
usługę
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
jednorazowo
0 zł
Użytkownika karty
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek
jednorazowo
0 zł
Użytkownika karty
1)
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0 zł
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
w kraju
3% min. 5 zł
od transakcji
za granicą
3% min.10zł
Przelew z karty
za przelew
3% min. 5 zł
Sprawdzanie salda w bankomacie
od transakcji
0 zł
Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika
jednorazowo
0 zł
karty za wskazany okres
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie
od transakcji
0 zł
10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę
Zmiana danych Użytkownika karty
jednorazowo
0 zł
Czasowe zablokowanie / odblokowanie katy
jednorazowo
0 zł
Obsługa nieterminowej spłaty2)
jednorazowo
30 zł
miesięcznie od kwoty
salda końcowego
3%
Minimalna spłata zadłużenia na karcie
okresu
min. 40 zł
rozliczeniowego
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1)
2)
Tryb pobierania
Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.
Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową.
10
Stawka % lub zł
KREDYTY
TAB. 13 Kredyty gotówkowe od 19.12.2013r.
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
1.1
1.2
1.3
2.
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza
Kredyt Odnawialny - dla posiadaczy rachunków typu ROR
Kredyt Wygodny
Kredyt Jubileuszowy
Prowizja od przyznanego limitu w POL-KONTO
3.
Udzielenie kredytu:
3.1
3.2
3.2.1
4.
Kredyt Odnawialny - dla posiadaczy rachunków typu ROR
Kredyt Wygodny
a/ dla posiadaczy rachunków typu ROR lub bieżących w BS Zambrów
b/ dla klientów nie posiadających rachunków typu ROR lub bieżących w
BS Zambrów
Kredyt Jubileuszowy
a/ dla posiadaczy rachunków typu ROR lub bieżących w BS Zambrów
b/ dla klientów nie posiadających rachunków typu ROR lub bieżących w
BS Zambrów
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym
5.
Spłata całości lub części kredytu przed terminem3)
6.
Prolongowanie terminu spłaty kredytu
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wyciąg z rachunku kredytowego
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (wydruk)
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty4)
13.
Podwyższenie kwoty kredytu5)
14.
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy6)
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Tryb pobierania
Stawka
jednorazowo od
wnioskowanej kwoty
50
100
20
20
Jednorazowo
zł
zł
zł
zł
2,0%
jednorazowo
od kwoty kredytu
2,0%
2,5%
2,0%
2,5%
jednorazowo
jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
jednorazowo
od kwoty prolongowanej
za aneks
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
od kwoty podwyższenia
5 zł
0%
1%
min. 50 zł
80 zł
10 zł
50 zł
30 zł
50 zł
30 zł
2%
min. 50 zł
według kosztów
rzeczywistych
Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu.
Produkt dostępny tylko u pośredników współpracujących z Bankiem.
Nie dotyczy kredytu odnawialnego.
Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu.
Dotyczy kredytu odnawialnego
Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji.
TAB. 14 Kredyty hipoteczne
Tryb
pobierania
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
1.1
1.2
2.
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza
Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
Kredyt Konsolidacyjny
Udzielenie kredytu
2.1
Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:1)2)
2.2
Kredyt Konsolidacyjny
3.
Wydanie promesy udzielenia kredytu3)
4.
5.
5.1
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym
Spłata całości lub części kredytu przed terminem:3)
do 5 lat trwania Umowy kredytu
5.2
powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu
6.
7.
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
11
jednorazowo od
wnioskowanej
kwoty
jednorazowo od
kwoty kredytu
jednorazowo od
kwoty kredytu
jednorazowo od
kwoty kredytu
Jednorazowo
jednorazowo
od kwoty
wcześniejszej
spłaty
za aneks
jednorazowo
Stawka
100 zł
100 zł
1,5 %
2,5%
0,5 %
min. 100 zł
5 zł
1%
0%
80 zł
300 zł
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14 .
15.
16.
Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu4)
Wyciąg z rachunku kredytowego
Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (wydruk)
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 5)
17.
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
50 zł
200 zł
200 zł
50 zł
50 zł
10 zł
30 zł
50 zł
30 zł
według kosztów
rzeczywistych
Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach.
Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania.
Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu.
Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł.
Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim.
Pierwsza inspekcja 0 zł.
Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z
tytułu zabezpieczenia kredytu.
Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji
TAB. 15 Kredyty pozostałe
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza1)
1.1
kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
2.
Udzielenie kredytu
2.1
kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
3.
Spłata całości lub części kredytu przed terminem
3.1
kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
4.
Prolongowanie terminu spłaty kredytu
4.1
kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
4.2
5.
6.
6.1
7.
8.
9.
10.
11.
Pozostałe kredyty
Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
Wyciąg z rachunku kredytowego
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty2)
12.
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy3)
1)
2)
3)
Tryb pobierania
Stawka
jednorazowo od
wnioskowanej kwoty
0,1 %
min. 25 zł
jednorazowo
od kwoty kredytu
2,0 %
min. 100 zł
jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
2,0 %
2,0 %
min. 20 zł
1,0% min. 50 zł
80 zł
100 zł
10 zł
50 zł
30 zł
50 zł
30 zł
według kosztów
rzeczywistych
Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub
rezygnacji przez niego z kredytu.
Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu.
Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji.
12
INNE USŁUGI
TAB. 16 Ubezpieczenia
Lp.
1.
2.
3.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
Stawka
rocznie
0,06 %
rocznie
0,09 %
Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń
losowych4) (umowa zrzeszeniowa)
Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych5)
(umowa zrzeszeniowa)
Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w WTUŻiR Concordia Capital SA:
Kwoty i rodzaje
udzielanych
kredytów
3.1. Kredyty
konsumpcyjne
do 50.000,00zł
3.2. Kredyty w
rachunku bieżącym,
w ROR POL-KONTO
3.3. Kredyty
konsumpcyjne,
mieszkaniowe,
hipoteczne,
konsolidacyjne w
kwotach powyżej
50.000,00zł
do 500.000,00zł
ZAKRES OCHRONY
NAZWA
TARYFY
Wskaźnik
składki
kons 1j
0,059%
kons 2j
0,088%
kons 3j
0,178%
kons 4j
0,128%
kons 5j
kons 1r
kons 2r
1,35%
kons 3r
3,45%
kons 4r
1,97%
kons 5r
4,07%
ROR 1r
0,71%
ROR 2r
1,08%
ROR 3r
2,76%
ROR 4r
1,58%
ROR 5r
3,26%
konsplus 1m
konsplus 1r
Sposób opłaty
składki
Jednorazowo1)
( wskaźnik
miesięczny
x ilość
miesięcy)
śmierć
naturalna i w
wyniku NW
niezdolność do
pracy
poważne
zachorowania
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
0,218%
Tak
Tak
0,88%
Tak
rocznie 3)
(wskaźnik
roczny)
utrata pracy
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
2)
rocznie
(wskaźnik
roczny)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
0,06%
Miesięcznie 3)
(wskaźnik
miesięczny)
Tak
Tak (NW)
0,72%
Rocznie 3)
(wskaźnik
roczny)
Tak
Tak (NW)
Tak
4. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w Acti Finanse MACIF Życie TUW:
4.1. Mężczyźni 1)
Przedział wieku
Okres w miesiącach
1 do 12
13 do 59
60 do 119
120 do 179
18 do 25
0,019%
0,020%
0,021%
0,022%
0,024%
0,028%
0,034%
26 do 30
0,022%
0,023%
0,025%
0,029%
0,035%
0,043%
0,054%
31 do 35
0,031%
0,033%
0,037%
0,045%
0,055%
0,068%
0,084%
36 do 40
0,047%
0,050%
0,060%
0,073%
0,089%
0,107%
0,129%
41 do 45
0,080%
0,085%
0,099%
0,118%
0,139%
0,163%
0,180%
46 do 50
0,129%
0,136%
0,156%
0,181%
0,209%
0,227%
0,235%
13
180 do 239
240 do 299
300 do 360
51 do 55
0,197%
0,207%
0,232%
0,266%
0,285%
0,292%
0,296%
56 do 60
0,286%
0,301%
0,341%
0,359%
0,364%
0,366%
0,368%
61 do 65
0,427%
0,452%
0,462%
0,464%
0,465%
0,465%
0,465%
1 do 12
13 do 59
18 do 25
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,006%
0,008%
0,010%
26 do 30
0,006%
0,006%
0,007%
0,009%
0,011%
0,014%
0,019%
31 do 35
0,009%
0,010%
0,012%
0,014%
0,018%
0,024%
0,031%
36 do 40
0,016%
0,016%
0,020%
0,025%
0,032%
0,039%
0,049%
41 do 45
0,028%
0,030%
0,036%
0,043%
0,052%
0,062%
0,069%
46 do 50
0,048%
0,051%
0,059%
0,070%
0,081%
0,088%
0,091%
51 do 55
0,077%
0,081%
0,091%
0,103%
0,110%
0,112%
0,114%
56 do 60
0,110%
0,114%
0,128%
0,135%
0,137%
0,138%
0,138%
61 do 65
0,159%
0,170%
0,174%
0,175%
0,175%
0,175%
0,175%
4.2. Kobiety 1)
Przedział wieku
Okres w miesiącach
60 do 119
120 do 179
180 do 239
240 do 299
300 do 360
5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników rolniczych oraz wyposażenia w WTUŻiR Concordia Capital SA
UBEZPIECZENIE
Agro - casco
PAKIET AGRO
PAKIET AGRO-PREMIUM
0,55 % sumy ubezpieczenia 0,87 % sumy ubezpieczenia
Ogień i inne zdarzenia losowe 0,12 % sumy ubezpieczenia 0,17 % sumy ubezpieczenia
1)
2)
3)
4)
5)
NNW komunikacyjne
20 PLN
30 PLN
Ochrona prawna
50 PLN
50 PLN
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania.
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki.
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku / miesiąca kredytowania oraz stawki
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia)
oraz stawki
TAB. 17 Czeki w obrocie dewizowym
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb naliczania
od łącznej wartości czeków
w jednej walucie
od łącznej wartości czeków
od łącznej wartości czeków
w jednej walucie
1.
Skup czeków podróżnych:
2.
Warunkowy skup czeków1)
3.
Inkaso czeków2)
4.
Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata – opłata pobierana od
podawcy czeku
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
6.
Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:
czeki opiewające na euro - EUR:
płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą
obiegową
płatne w pozostałych krajach
czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii
czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD:
płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego
czeku
płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż
jednego czeku
Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii
Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii
Zryczałtowana opłata pocztowa -„opłata porto” - za czeki przyjęte do
14
od czeku
za czek
za czek
Stawka
1% min. 40 zł
1,5% min. 20 zł
0,25%
min. 20 zł, max. 300 zł
50 zł + koszty
rzeczywiste banków
trzecich
4 EUR
10 EUR
4 GBP
4 USD
za czek
3 USD
za czek
od transakcji
15 AUD
50 DKK
15 zł
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb naliczania
Stawka
inkasa lub skupu warunkowego3)
1)
2)
Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”
Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane
po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank.
Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie.
3)
TAB. 18 Przekaz w obrocie dewizowym
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb naliczania
1.1
1.2
1.3
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym , otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:
przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR
przelewy SEPA2)
przelewy regulowane3)
1.4
polecenia wypłaty4) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”
od transakcji
2.
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu5)
od transakcji
1.
4.
4.1
4.2
4.3
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta6)
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:
przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS
przelewy SEPA2)
przelewy regulowane3)
4.4
polecenia wypłaty4)7)
5.
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym
trybie8):
5.1
5.2
3.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
8.
9.
10.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Stawka
1)
od transakcji
za zlecenie
5 zł
10 zł
20 zł
0,1%
min.20 zł, max. 100 zł
0,15%
min. 20 zł, max. 100 zł
75 zł
+ koszty banków trzecich
od transakcji
10 zł
10 zł
30 zł
0,25%
min. 30 zł, max. 300 zł
w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
od transakcji
100 zł
w EUR, USD, GBP i PLN w trybie „przyspieszonym
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie
Klienta
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty9):
przy kwotach nie przekraczających EUR 5 000 lub jej równowartości w innej
walucie wymienialnej
przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR 50 000 włącznie lub ich równowartości
w innej walucie wymienialnej
przy kwotach od EUR 50 000,01 lub ich równowartości w innej walucie
wymienialnej
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
przekazu
Nadanie komunikatu SWIFT
Opłata „Non-STP”10)
od transakcji
80 zł
75 zł + koszty banków
trzecich
od transakcji
50 zł
od transakcji
100 zł
od transakcji
10 zł
od transakcji
od transakcji
10 zł
30 zł
Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które
podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
waluta transakcji EUR;
dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony
oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
występuje opcja kosztowa „SHA”;
przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie
internetowej Banku.
Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na
terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca
wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:
waluta transakcji EUR
kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 000
dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony
oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz
występuje opcja kosztowa „SHA”.
Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy
(beneficjenta).
W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
15
80 zł
7)
Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej
„OUR”.
8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i 4.4.
9) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP
obowiązujące w danym dniu operacyjnym.
10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w
zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
kodu BIC banku beneficjenta lub
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.
TAB. 19 Usługi różne
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
Wydanie kserokopii umowy
Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105
ust 1 i 2 Prawa bankowego1)
3.
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A.
wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A.
przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed
upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie
informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727)
4.
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby
nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego
Przechowywanie depozytu2):
duplikatów kluczy
innych rzeczy ruchomych w tym książeczek
5.
6.
7.
7.1
7.2
1)
2)
Tryb pobierania
Stawka
za dokument
za dokument
10 zł
30 zł
jednorazowo
10 zł lub na zasadach
wzajemności
za dokument
stawka za standardową
pojedynczą
korektę danych wg
obowiązującego
cennika BIK S.A.
+ 30 zł
jednorazowo
25 zł
za depozyt
20zł
kwartalnie
kwartalnie
40 zł + VAT
40 zł + VAT
Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę
wzajemności.
Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym
realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej.
TAB. 20 Czynności kasowe w złotych
Lp.
1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
2.
3.
1)
Tryb
pobierania
Rodzaj usług (czynności)
Stawka
1)
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki :
osób prywatnych prowadzone w Banku
podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku
prowadzone w innych bankach krajowych
na rachunek Telekomunikacja Polska SA
na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zambrowie – opłata czynszu
na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” – opłata czynszu
na rachunek Zakładu Energetycznego
dokonywane bilonem (nieuporządkowanym)
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł
porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego
Skup i sprzedaż walut obcych
za dokument
za dokument
za dokument
za dokument
od kwoty
0 zł
0,1% min. 3 zł
0,5% min. 3 zł
2,5 zł
2 zł
0,99 zł
2,8 zł
2%
od transakcji
wg porozumienia
od transakcji
0 zł
od transakcji
Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub
wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.
16

Podobne dokumenty