zobacz - Centrum Egzaminów Medycznych

Komentarze

Transkrypt

zobacz - Centrum Egzaminów Medycznych
ZARZĄDZENIE NR 10/2008
Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych
z dn. 18.07.2008 r.
w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i LekarskoDentystycznego Egzaminu Państwowego
na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. Nr 226 z 2005 r., poz. 1943 j.t. z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzaminów
Medycznych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006
r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz. Urz. M.Z. Nr 10, poz. 50) i § 2 ust. 5. regulaminu organizacyjnego Centrum Egzaminów Medycznych, stanowiącego załącznik nr 2 do powołanego zarządzenia, zarządzam, co następuje:
I. Przepisy ogólne
§ 1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w
sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn.
zm.),
2) CEM – oznacza to Centrum Egzaminów Medycznych,
3) LEP – oznacza to Lekarski Egzamin Państwowy,
4) LDEP – oznacza to Lekarsko–Dentystyczny Egzamin Państwowy,
5) Komisji Egzaminacyjnej – oznacza to komisję, o której mowa w § 18 ust. 3 rozporządzenia,
6) Zespole Egzaminacyjnym – oznacza to zespół, o którym mowa w § 18 ust. 4 rozporządzenia.
II. Wzory umów
§ 2.
Określa się następujące wzory umów:
1) wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla autorów zadań egzaminacyjnych, przeznaczonych do LEP/LDEP – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich i tłumaczenie dla autorów zadań
egzaminacyjnych i ich tłumaczeniem z języka polskiego na język angielski przeznaczonych
do LEP/LDEP w języku angielskim – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich i pokrewnych dla tłumaczy, dokonujących tłumaczenia zadań egzaminacyjnych z języka polskiego na angielski, przeznaczonych do LEP/LDEP w języku angielskim – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) wzór umowy o dzieło dla ekspertów, o których mowa w § 17 ust. 3 rozporządzenia – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) wzór umowy zlecenia dla kurierów, dostarczających zadania egzaminacyjne i inną dokumentację na miejsce przeprowadzania LEP/LDEP – stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
6) wzór umowy o dzieło, zawieranej z członkiem Zespołu Egzaminacyjnego, przeprowadzającego LEP/LDEP, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.
III. Wymogi dotyczące konstrukcji zadań egzaminacyjnych.
Zasady przygotowania dokumentacji do LEP/LDEP
§ 3.
1. Zadania egzaminacyjne do LEP/LDEP mogą być opracowywane tylko przez autorów, którzy
zostali zaproponowani przez podmioty wskazane w § 17 ust. 2 rozporządzenia.
2. Zadania egzaminacyjne powinny cechować się oryginalnością. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zadań, użytych na innych egzaminach oraz tłumaczenie zadań, opublikowanych w piśmiennictwie obcojęzycznym.
3. Zadania egzaminacyjne powinny posiadać poziom merytoryczny odpowiadający wymogom danego rodzaju egzaminu.
4. Treść zadań egzaminacyjnych powinna obejmować zakres merytoryczny wskazany w § 17 ust.
1 rozporządzenia.
§ 4.
1. W każdym zadaniu egzaminacyjnym należy przewidzieć 5 odpowiedzi (oznaczone literami A.,
B., C., D., E.). Prawidłowa może być tylko jedna odpowiedź.
2. Dopuszcza się zadania łączone (rozwijające), które sprawdzają logikę myślenia. Jeżeli w zadaniu prawidłowe są dwie albo trzy odpowiedzi, należy oznaczyć je cyframi (1, 2, itd.) i odpowiednio grupować.
3. Do zadań mogą być załączone rysunki, ilustracje, zdjęcia itd.
4. Jeżeli w odpowiedziach (dystraktorach) umieszczone są wartości liczbowe (np.: wartości wielkości fizycznych) należy je uporządkować malejąco albo rosnąco.
§ 5.
1. Każde zadanie musi zawierać oprócz treści i 5 odpowiedzi:
1) wskazanie prawidłowej odpowiedzi;
2) uzasadnienie (wyjaśnienie słuszności i trafności wyboru odpowiedzi);
3) wskazanie pozycji literatury, z której zaczerpnięto informacje służące przy formułowaniu
zadania z podaniem wydawnictwa oraz numeru strony;
4) przeznaczenie zadania (LEP/LDEP);
5) stopień trudności zadania w skali 1-5, gdzie 1 oznacza łatwe, a 5 - bardzo trudne;
6) taksonomię wg trzystopniowej skali Blooma.
2. Stopnie taksonomii skali Blooma określone są w załączniku nr 7 do zarządzenia.
§ 6.
Zadania należy sporządzić w formie elektronicznej:
1) każde z zadań powinno być zapisane wraz z ilustracjami w odrębnym pliku oraz oznaczone:
inicjałami autora i numerem kolejnym zadania (np.: ak_1.doc, db_35.doc, itp.);
2) tekst zadania powinien być zapisany w formacie edytora MS WORD wer. 6.0 albo wyższej
(format czcionki: ARIAL, wielkość czcionki: 12);
3) rysunki należy wykonać za pomocą programów: COREL wer. 5.0 albo wyższa; Adobe PHOTOSHOP wer. 4.0; MS WORD wer. 6.0 albo wyższa; albo zeskanować;
4) rysunki powinny być dodatkowo zapisane poza tekstem zadania, w osobnym zbiorze, w jednym z formatów graficznych: *.bmp, *.tif, *.jpg. Rysunki powinny zachowywać oznaczenie
zadania, określone na zasadach wskazanych w ust. 1.
2
1.
2.
3.
4.
§ 7.
Komputerowe karty odpowiedzi i książeczki testowe drukowane są w siedzibie CEM przez
uprawnionego pracownika CEM.
Kompletowe karty odpowiedzi i książeczki testowe pakowane są odrębnie dla każdego miejsca,
w którym jest przeprowadzany LEP/LDEP w liczbie odpowiadającej liczbie osób przystępującym w tym miejscu do egzaminu zwiększonej o 3-10 %.
Paczki z komputerowymi kartami odpowiedzi i książeczkami testowymi są plombowane winietkami przygotowanymi w CEM i plombowane w pojemnikach w sposób umożliwiający nieuprawniony do nich dostęp.
Paczki, o których mowa w ust. 3, są dostarczane na miejsce LEP/LDEP w dniu egzaminu przez
kurierów wyznaczonych przez Dyrektora CEM. Otwarcie paczek następuje w sali egzaminacyjnej w obecności Zespołu Egzaminacyjnego i osób zdających.
IV. Komisja Egzaminacyjna i Zespoły Egzaminacyjne
§ 8.
2. Określa się wzór aktu powołania Przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.
3. Akt powołania sporządza się w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i czarnym. Kolor czerwony musi być zgodny z barwami RP, określonymi w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31
stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 235 z 2005, poz. 2000 j.t. z późn. zm.). Kolor zielony uzyskiwany jest ze
składowych 100% yellow i 100% cyan oraz 0% magenta i 0% kontur w systemie CMYK.
§ 9.
1. Przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej, powołuje i odwołuje Dyrektor CEM.
2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
3. Powołanie nie skutkuje powstaniem stosunku pracy w rozumieniu art. 68 i nast. Kodeksu pracy.
V. Zasady wynagradzania i zwrotu kosztów
§ 10.
1. Ustala się stawki wynagrodzenia dla:
1) autorów zadań egzaminacyjnych – w wysokości 70 zł za zadanie pozytywnie zweryfikowane przez eksperta, o którym mowa w § 17 ust. 3 rozporządzenia i przyjętym do banku zadań
egzaminacyjnych CEM;
2) autorów zadań egzaminacyjnych dokonujących jednocześnie tłumaczenia ich na język angielski – w wysokości 100 zł za zadanie pozytywnie zweryfikowane przez eksperta, o którym mowa w § 17 ust. 3 rozporządzenia i przyjętym do banku zadań egzaminacyjnych
CEM;
3) tłumaczy dokonujących tłumaczenia zadań egzaminacyjnych z języka polskiego na język
angielski – w wysokości 30 zł za zadanie;
4) kurierów, dostarczających zadania egzaminacyjne oraz inną dokumentację do miejsca przeprowadzenia LEP/LDEP – w wysokości 100-700 zł w zależności od odległości miejsca
przeprowadzania LEP/LDEP od siedziby CEM;
5) przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych – w wysokości 300 zł za posiedzenie;
6) przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych – w wysokości 200 zł za posiedzenie
7) członków Zespołów Egzaminacyjnych – w wysokości 130 zł za posiedzenie.
2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6-7, jest potwierdzenie
obecności, dokonywane własnoręcznym podpisem na liście obecności, której wzór stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§ 11.
CEM pokrywa koszty podróży i noclegu poniesione przez członków Zespołów Egzaminacyjnych oraz kurierów w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z przeprowadzaniem
LEP/LDEP.
Koszty, o których mowa w ust. 1., są rozliczane po przedłożeniu druku ewidencji poniesionych
kosztów, stanowiącej załącznik nr 9 do zarządzenia.
Zwracane są koszty podróży PKP oraz PKS. Koszty podróży samochodem zwracane są tylko w
wyjątkowej sytuacji, w szczególności w przypadku niedogodnych połączeń PKP lub PKS.
Nie są zwracane koszty przejazdu taksówkami, opłaty parkingowe oraz koszty usług gastronomicznych.
Koszty noclegów zwracane są do wysokości:
1) noclegi w Warszawie – 350,00 zł/doba;
2) noclegi w innych miastach w Polsce – 300,00 zł/doba.
Koszty noclegu zwracane są na podstawie faktury wystawionej na CEM.
Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów, wskazanych w ust. 1 jest:
1) potwierdzenie uczestnictwa członka Zespołu Egzaminacyjnego w przeprowadzeniu egzaminu. Potwierdzenia dokonuje się własnoręcznym podpisem na liście obecności, której wzór
stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia;
2) przedstawienie dokumentów (biletów PKP, PKS, rachunków, faktur itp.) potwierdzających
poniesione wydatki.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1., następuje w terminie 30 dni od przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, na wskazany przez członka Zespołu Egzaminacyjnego numer rachunku
bankowego.
Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje za czas przejazdu, a także w sytuacji możliwości codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.
§ 12.
Pracownicy CEM wykonujący zadania związane z przeprowadzeniem LEP/LDEP poza stałym
miejscem pracy, uzyskują zwrot kosztów podróży i noclegu na podstawie odrębnych przepisów.
VI. Wzory graficzne świadectw
1.
2.
3.
4.
5.
§ 13.
Określa się wzór układu graficznego świadectwa złożenia:
1) LEP – stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia;
2) LDEP – stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia.
Świadectwa, o których mowa w ust. 1, drukowane są w siedzibie CEM przez uprawnionego
pracownika.
Świadectwo złożenia LEP drukowane jest na białym kartonie formatu A4 o gramaturze 160
g/m2.
Świadectwo złożenia LDEP drukowane jest na żółtym kartonie o symbolu 1040 (camel) formatu A4 o gramaturze 160 g/m2.
Na jednej stronie A4 umieszcza się oryginał i kopię świadectwa złożenia LEP/LDEP.
VII. Przepisy końcowe
§ 14.
Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
stosuje się dotychczasowe przepisy.
4
§ 15.
Traci moc zarządzenie 1/2005 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 5.09.2005 r. w
sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.
§ 16.
Zarządzenie po podpisaniu publikuje się na stronie internetowej CEM.
§ 17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
5
Załączniki do Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych
z dn. 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego
Załącznik Nr 1
UMOWA nr ...................
O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Zawarta dnia .................. w Łodzi pomiędzy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 reprezentowanym przez Dyrektora prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza
zwanym dalej Zamawiającym, a ........................................................................................................... zamieszkałym w .................................................................................................., posiadającym nr PESEL
……………….. zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dzieło w postaci opracowania zestawu
............. (liczba zadań) zadań testowych w dziedzinie .................. z przeznaczeniem na Lekarski Egzamin Państwowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy*.
2. Zadania testowe powinny cechować się oryginalnością. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zadań
użytych na innych egzaminach ani tłumaczenie zadań opublikowanych w piśmiennictwie obcojęzycznym.
3. Zadania testowe powinny posiadać właściwy poziom merytoryczny oraz odpowiadać wymogom, określonym w § 17. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553, ze zm.).
§ 2.
Strony ustalają termin zakończenia pracy i oddania dzieła Zamawiającemu na dzień ...............
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło osobiście. Powierzenie wykonania dzieła osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4.
Autor oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do dzieła, o którym
mowa w § 1 ust. 1., w zakresie określonym w § 5.
§ 5.
1. Wykonawca rozporządza na rzecz Zamawiającego swoimi majątkowymi prawami autorskimi do dzieła,
określonego w § 1. ust. 1., na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji (dyskietki komputerowe, twarde dyski, CD-ROM);
2) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych;
3) wprowadzania do pamięci komputera,
4) umieszczania na stronie internetowej Zamawiającego na zasadach określonych w § 19a rozporządzenia, powołanego w § 1 ust. 4;
5) wprowadzania do obrotu egzemplarza utworu, określonego w § 1. ust. 1., utrwalonego w sposób,
określony w pkt. 1.;
6) korzystania z zależnych praw autorskich, a w szczególności do korzystania z tłumaczenia lub weryfikacji w całości lub z części oraz łączenia każdego takiego dzieła z innymi dziełami i opracowania
go poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki,
zmianę barw, wielkości i treści całości dzieła albo jego części, a w szczególności do modyfikowania
dzieła przez Zamawiającego.
6
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, określonego w § 1.
3. Przejście autorskich praw majątkowych do dzieła następuje wraz z wydaniem egzemplarza dzieła przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
§ 6.
1. Wykonawca oświadcza, iż dzieło, o którym mowa w § 1. ust. 1., jest wolne od wad prawnych.
2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dziełem, o
którym mowa w § 1. ust. 1., w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach.
3. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia –
w wyniku korzystania przez Zamawiającego z dzieła, określonego w § 1. ust. 1.w zakresie wskazanym w
§ 5. – przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń.
§ 7.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dzieło, o którym mowa w § 1. zostanie poddane ocenie przez ekspertów wyznaczonych na zasadach opisanych w § 17 ust. 3 rozporządzenia powołanego w § 1 ust. 3., a w
przypadku wykorzystania przedmiotu umowy na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w języku obcym, odpowiednim tłumaczom.
§ 8.
1. Za wykonanie dzieła określonego w § 1. ust. 1. i pozytywnie zweryfikowanego przez ekspertów, o których mowa w § 7., Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ................... zł (słownie
..............................................).
2. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dzieła przez Zamawiającego na
poszczególnych polach eksploatacji, wskazanych w § 5.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od wykonania dzieła wszelką dokumentację niezbędną do ustalenia i przekazania wynagrodzenia, a w szczególności dane osobowe
i numer rachunku bankowego. Bezskuteczny upływ powyższego terminu spowoduje obniżenie wysokości wynagrodzenia o 50%. W razie niewykonania obowiązku dostarczenia dokumentacji do 15 grudnia
roku kalendarzowego, w którym dzieło było wykonane, wynagrodzenie nie przysługuje.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu rachunku wystawionego
i podpisanego przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 9.
1) Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać lub nie wykorzystywać informacji powziętych w związku z
opracowaniem dzieła, o którym mowa w § 1.
2) Wykonawca oświadcza, że jest świadom odpowiedzialności karnej, za niedochowanie tajemnicy służbowej, to jest za przestępstwo opisane w art. 266 § 1 K.k. oraz odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) uregulowanej w art. 415 i 471 K.c.
3) Wykonawca oświadcza, że zadania testowe stanowiące przedmiot dzieła nie były udostępniane wcześniej studentom lub lekarzom w toku stażu podyplomowego z działu objętego problematyką dzieła.
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 11.
1. Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zarządzenia nr 10/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko–
Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
7
§ 12.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 13.
Wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 oraz art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 j.t. ze zm.).
§ 14.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
.......................................
Zamawiający
.......................................
Wykonawca
Załącznik do umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich
Łódź, dn. ................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że według art. 1. ust. 2. oraz art. 8. ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 j.t. z późn. zm.) dzieło wykonane zgodnie z
treścią umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich jest przedmiotem prawa autorskiego.
................................
Podpis Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
8
Załącznik Nr 2
UMOWA nr ...................
O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Zawarta dnia .................. w Łodzi pomiędzy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 reprezentowanym przez Dyrektora prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza
zwanym dalej Zamawiającym, a ............................................................................................................ zamieszkałym w .................................................................................................., posiadającym nr PESEL
……………….. zwanym dalej Wykonawcą.
1.
2.
3.
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dzieło w postaci opracowania zestawu
............. (liczba zadań) zadań testowych w dziedzinie .................. z przeznaczeniem na Lekarski Egzamin Państwowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy* wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.
Zadania testowe powinny cechować się oryginalnością. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zadań
użytych na innych egzaminach ani tłumaczenie zadań opublikowanych w piśmiennictwie obcojęzycznym.
Zadania testowe powinny posiadać właściwy poziom merytoryczny oraz odpowiadać wymogom, określonym w § 17. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553, ze zm.).
§ 2.
Strony ustalają termin zakończenia pracy i oddania dzieła Zamawiającemu na dzień ...............
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło osobiście. Powierzenie wykonania dzieła osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4.
Autor oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do dzieła, o którym
mowa w § 1 ust. 1., w zakresie określonym w § 5.
§ 5.
1. Wykonawca rozporządza na rzecz Zamawiającego swoimi majątkowymi prawami autorskimi do dzieła,
określonego w § 1. ust. 1., na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji (dyskietki komputerowe, twarde dyski, CD-ROM);
2) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych;
3) wprowadzania do pamięci komputera,
4) umieszczania na stronie internetowej Zamawiającego na zasadach określonych w § 19a rozporządzenia, powołanego w § 1 ust. 4;
5) wprowadzania do obrotu egzemplarza utworu, określonego w § 1. ust. 1., utrwalonego w sposób,
określony w pkt. 1.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, określonego w § 1.
2. Przejście autorskich praw majątkowych do dzieła następuje wraz z wydaniem egzemplarza dzieła przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
1.
2.
§ 6.
Wykonawca oświadcza, iż dzieło, o którym mowa w § 1. ust. 1., jest wolne od wad prawnych.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dziełem, o
którym mowa w § 1. ust. 1., w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach.
9
3.
W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
– w wyniku korzystania przez Zamawiającego z dzieła, określonego w § 1. ust. 1.w zakresie wskazanym w § 5. – przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie
Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń.
§ 7.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dzieło, o którym mowa w § 1. zostanie poddane ocenie przez ekspertów wyznaczonych na zasadach opisanych w § 17 ust. 3 rozporządzenia powołanego w § 1 ust. 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
§ 8.
Za wykonanie dzieła określonego w § 1. ust. 1. i pozytywnie zweryfikowanego przez ekspertów, o których mowa w § 7., Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ................... zł (słownie
..............................................).
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dzieła przez Zamawiającego na
poszczególnych polach eksploatacji, wskazanych w § 5.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od wykonania dzieła
wszelką dokumentację niezbędną do ustalenia i przekazania wynagrodzenia, a w szczególności dane
osobowe i numer rachunku bankowego. Bezskuteczny upływ powyższego terminu spowoduje obniżenie
wysokości wynagrodzenia o 50%. W razie niewykonania obowiązku dostarczenia dokumentacji do 15
grudnia roku kalendarzowego, w którym dzieło było wykonane, wynagrodzenie nie przysługuje.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu rachunku wystawionego i podpisanego przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 9.
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać lub nie wykorzystywać informacji powziętych w związku z
opracowaniem dzieła, o którym mowa w § 1.
Wykonawca oświadcza, że jest świadom odpowiedzialności karnej, za niedochowanie tajemnicy służbowej, to jest za przestępstwo opisane w art. 266 § 1 K.k. oraz odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) uregulowanej w art. 415 i 471 K.c.
Wykonawca oświadcza, że zadania testowe stanowiące przedmiot dzieła nie były udostępniane wcześniej studentom lub lekarzom w toku stażu podyplomowego z działu objętego problematyką dzieła.
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
1.
2.
§ 11.
Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zarządzenia nr 10/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko–
Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 12.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 13.
Wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 oraz art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 j.t. ze zm.).
10
§ 14.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
.......................................
Zamawiający
.......................................
Wykonawca
Załącznik do umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich
Łódź, dn. ................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że według art. 1. ust. 2. oraz art. 8. ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 j.t. z późn. zm.) dzieło wykonane zgodnie z
treścią umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich jest przedmiotem prawa autorskiego.
................................
Podpis Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
11
Załącznik Nr 3
UMOWA nr ...................
O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Zawarta dnia .................. w Łodzi pomiędzy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 reprezentowanym przez Dyrektora prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza
zwanym dalej Zamawiającym, a ........................................................................................................... zamieszkałym w .................................................................................................., posiadającym nr PESEL
……………….. zwanym dalej Wykonawcą.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dzieło w postaci tłumaczenia z języka
polskiego na język angielski ............. (liczba zadań) zadań egzaminacyjnych w dziedzinie .................. z
przeznaczeniem na Lekarski Egzamin Państwowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy*.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania układu graficznego oryginału, odtwarzania tabel i wykonywania innych prac edytorskich związanych z zachowaniem szaty graficznej oryginału.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz z
należytą starannością i odpowiada przed Zamawiającym za poprawność merytoryczną, stylistyczną oraz
leksykalną wykonywanych na jego rzecz tłumaczeń.
§ 2.
Strony ustalają termin zakończenia pracy i oddania dzieła Zamawiającemu na dzień ...............
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. uznaje się za wykonany po przedstawieniu przez Wykonawcę zweryfikowanego językowo tekstu tłumaczenia pisemnego w formie wydruku maszynopisu
komputerowego lub w formie elektronicznej – w formacie i edytorze wskazanym przez Zamawiającego.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło osobiście. Powierzenie wykonania dzieła osobie trzeciej
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4.
Autor oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do dzieła, o którym
mowa w § 1 ust. 1., w zakresie określonym w § 5.
1.
§ 5.
Wykonawca rozporządza na rzecz Zamawiającego swoimi majątkowymi prawami autorskimi do dzieła,
określonego w § 1. ust. 1., na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji (dyskietki komputerowe, twarde dyski, CD-ROM);
2) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych;
3) wprowadzania do pamięci komputera,
4) umieszczania na stronie internetowej Zamawiającego na zasadach określonych w § 19a rozporządzenia, powołanego w § 1 ust. 4;
5) wprowadzania do obrotu egzemplarza utworu, określonego w § 1. ust. 1., utrwalonego w sposób,
określony w pkt. 1.
6) korzystania z zależnych praw autorskich, a w szczególności do korzystania z tłumaczenia lub weryfikacji w całości lub z części oraz łączenia każdego takiego dzieła z innymi dziełami i opracowania
go poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki,
12
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zmianę barw, wielkości i treści całości dzieła albo jego części, a w szczególności do modyfikowania
dzieła przez Zamawiającego.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, określonego w § 1.
Przejście autorskich praw majątkowych do dzieła następuje wraz z wydaniem egzemplarza dzieła przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
§ 6.
Wykonawca oświadcza, iż dzieło, o którym mowa w § 1. ust. 1., jest wolne od wad prawnych.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dziełem, o
którym mowa w § 1. ust. 1., w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach.
W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
– w wyniku korzystania przez Zamawiającego z dzieła, określonego w § 1. ust. 1.w zakresie wskazanym w § 5. – przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie
Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń.
§ 7.
Za wykonanie dzieła określonego w § 1. ust. 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
................... zł (słownie ..............................................).
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dzieła przez Zamawiającego na
poszczególnych polach eksploatacji, wskazanych w § 5.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od wykonania dzieła
wszelką dokumentację niezbędną do ustalenia i przekazania wynagrodzenia, a w szczególności dane
osobowe i numer rachunku bankowego. Bezskuteczny upływ powyższego terminu spowoduje obniżenie
wysokości wynagrodzenia o 50%. W razie niewykonania obowiązku dostarczenia dokumentacji do 15
grudnia roku kalendarzowego, w którym dzieło było wykonane, wynagrodzenie nie przysługuje.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu rachunku wystawionego i podpisanego przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 8.
W razie ustalenia, że przedmiot umowy został wykonany wadliwie, Zamawiający może:
1) zażądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu odmówi odbioru, lub
2) odmówić odbioru i odstąpić od wadliwie wykonanego zlecenia tłumaczenia pisemnego bez obowiązku zapłaty.
1.
2.
§ 9.
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać lub nie wykorzystywać informacji powziętych w związku z
opracowaniem dzieła, o którym mowa w § 1.
Wykonawca oświadcza, że jest świadom odpowiedzialności karnej, za niedochowanie tajemnicy służbowej, to jest za przestępstwo opisane w art. 266 § 1 K.k. oraz odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) uregulowanej w art. 415 i 471 K.c.
§ 10.
Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich materiałów uzyskanych od Zamawiającego.
§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
1.
2.
§ 12.
Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zarządzenia nr 10/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Me-
13
dycznych z dnia 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko–
Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 13.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 14.
Wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 oraz art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 j.t. ze zm.).
§ 15.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
.......................................
Zamawiający
.......................................
Wykonawca
Załącznik do umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich
Łódź, dn. ................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że według art. 1. ust. 2. oraz art. 8. ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 j.t. z późn. zm.) dzieło wykonane zgodnie z
treścią umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich jest przedmiotem prawa autorskiego.
................................
Podpis Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
14
Załącznik Nr 4
UMOWA O DZIEŁO Nr ………………..
Zawarta dnia .................. w Łodzi pomiędzy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 reprezentowanym przez Dyrektora prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza
zwanym
dalej
Zamawiającym,
a
......................................................
zamieszkałym
w
.................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dzieło w postaci opracowania oceny
oraz kwalifikacji zestawu zadań testowych w dziedzinie .....................................................
Wykonanie dzieła polega na dokonaniu oceny zadania testowego pod kątem spełnienia warunków formalnych i merytorycznych, a w szczególności:
1) ustaleniu, czy treść zadania odpowiada wymogom określonym w § 17 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
Nr 57, poz. 553 z późn. zm.);
2) wskazaniu stopnia trudności zadania w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza łatwe, a 5 – bardzo trudne;
3) ocenie poprawności konstrukcji zadania, jego treści oraz układu i zróżnicowania odpowiedzi;
4) wskazaniu ewentualnych uchybień i zaleceń, służących Autorowi jako wskazówki do dokonania poprawek.
§ 2.
Wykonawca może zakwalifikować zadania jako:
1) przyjęte bez poprawek i przeznaczone do bazy zadań,
2) nieprzyjęte, z zastrzeżeniem możliwości przyjęcia po dokonaniu wskazanych poprawek,
3) odrzucone.
W przypadku przyjęcia zadania testowego do bazy zadań, Wykonawca może zasugerować zmianę przeznaczenia zadania testowego i wskazać rodzaj egzaminu, na którym zadanie może być wykorzystane,
uwzględniając w tym zakresie stopień jego trudności.
W przypadku nieprzyjęcia zadania z zastrzeżeniem możliwości przyjęcia po dokonaniu poprawek, Wykonawca określa swe zastrzeżenia i wskazuje kierunek dokonania zmian w zadaniu.
Odrzucenie zadania wymaga pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez Wykonawcę.
§ 3.
Strony ustalają termin wykonania dzieła i wydania go Zamawiającemu na dzień .....................
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło osobiście i nie może powierzyć wykonania dzieła osobie trzeciej.
§ 5.
1. Zamawiający oświadczy w terminie 14 dni od otrzymania dzieła, czy je przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w ust. 1., uznaje się, iż dzieło zostało przyjęte
bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od otrzymania dzieła do
korekty.
4. W wypadku zwłoki w oddaniu dzieła powyżej 14 dni lub niedokonania wskazanych przez Zamawiającego poprawek, Zamawiający ma prawo według swego wyboru odstąpić od umowy albo wyznaczyć
dodatkowy termin z obniżeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy o 50%.
1.
§ 6.
Za wykonanie dzieła określonego w § 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
................... zł (słownie ..............................................).
15
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od wykonania dzieła
wszelką dokumentację niezbędną do ustalenia i przekazania wynagrodzenia, a w szczególności dane
osobowe i numer rachunku bankowego. Bezskuteczny upływ powyższego terminu spowoduje obniżenie
wysokości wynagrodzenia o 50%. W razie niewykonania obowiązku dostarczenia dokumentacji do 15
grudnia roku kalendarzowego, w którym dzieło było wykonane, wynagrodzenie nie przysługuje.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od odbioru dzieła oraz przesłania Zamawiającemu rachunku przedstawionego przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku niedostarczenia dzieła w terminie ustalonym w § 3., wynagrodzenie zostanie obniżone o
0,5% za każdy dzień zwłoki.
W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 7.
Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane, niezbędne koszty, które ten poniósł w związku z
wykonaniem przedmiotu dzieła.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w zarządzeniu nr 10/2008
Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu
Państwowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać lub nie wykorzystywać informacji powziętych w związku z
wykonywaniem dzieła.
Wykonawca oświadcza, że jestem świadom odpowiedzialności karnej, za niedochowanie tajemnicy
służbowej, to jest za przestępstwo opisane w art. 266 § 1 K.k. oraz odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) uregulowanej w art. 415 i 471 K.c.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
1.
2.
§ 10.
Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz zarządzenia nr 10/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 11.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający
Wykonawca
.......................................
.......................................
16
UMOWA ZLECENIA NR ………..
Zawarta dnia .................. w Łodzi pomiędzy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, ul. Rzgowska
281/289 reprezentowanym przez
1. prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza – Dyrektora,
2. …………………………………. – Główną Księgową
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a ................................................................................... zamieszkałym w ................................, przy ul.
.................................................................., legitymującym się nr PESEL ………………………….. zwanym
dalej Zleceniobiorcą.
1.
2.
3.
1.
2.
§ 1.
Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do konwojowania i dostarczenia książeczek
testowych i kart odpowiedzi, zwanych dalej przesyłką, przygotowanych na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Państwowego (zwanego dalej „LEP”)/Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego
(zwanego dalej „LDEP”) w dniu ……………… r. w …………………..
Umowa obejmuje dostarczenie przesyłki do miejsca odbywania się LEP/LDEP w miejscowości, wskazanej w ust. 1., a następnie, po zakończonym LEP/LDEP ww. miejscowości, odebranie przesyłki od Zespołu Egzaminacyjnego, przeprowadzającego egzamin, i dostarczenie przesyłki do siedziby Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas transportu zachować wszelkie środki ostrożności w celu bezpiecznego dostarczenia przesyłki i uniemożliwić do niej dostęp osobom trzecim.
§ 2.
Przesyłka, zostanie pobrana przez Zleceniobiorcę w siedzibie Zleceniodawcy.
Fakt pobrania przesyłki od Zleceniodawcy, Zespołu Egzaminacyjnego oraz zwrotne zdanie przesyłki
Zleceniodawcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
§ 3.
Zleceniobiorca dokona przewozu przesyłki własnym środkiem transportu, tj. samochodem marki
……………………..………….nr rej. …………………..
§ 4.
Od momentu pobrania przesyłki do momentu protokolarnego jej przekazania Zespołowi Egzaminacyjnemu
w miejscowości, o której mowa w § 1 ust.1, oraz od momentu odebrania przesyłki od Zespołu Egzaminacyjnego do momentu przekazania jej Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przypadkową
utratę przesyłki.
§ 5.
Wykonanie umowy nastąpi w dniu ………………….. r.
1.
2.
1.
2.
3.
§ 6.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać umowę osobiście i nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy innej osobie.
Przekazanie przesyłki osobie trzeciej będzie uznane za rażące naruszenie postanowień umowy.
§ 7.
Zleceniobiorcy za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………… (słownie …………………..……………………….) brutto.
Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu ……….. dni po wykonaniu zlecenia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w Banku …………………………….. nr rachunku ………………...……………….
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
17
4.
5.
6.
W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe.
Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy udokumentowane, niezbędne koszty, które ten poniósł w związku
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 5, nastąpi na zasadach określonych w zarządzeniu nr 10/2008
Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu
Państwowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 8.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Zleceniobiorcę, traci on prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1., a ponadto Zleceniodawca może domagać się stosownego odszkodowania za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
1.
2.
§ 10.
Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz zarządzenia nr 10/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 11.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zleceniodawcy.
§ 12.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
.......................................
.......................................
18
Załącznik nr 6
UMOWA O DZIEŁO ……………
Zawarta dnia .................. w Łodzi pomiędzy
Centrum Egzaminów
Medycznych w
Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 reprezentowanym przez Dyrektora prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza zwanym dalej Zamawiającym, a ...................................................... zamieszkałym w
................................, posiadającym nr PESEL .............................. zwanym dalej Wykonawcą.
1.
2.
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dzieło w postaci przeprowadzenia egzaminu z ……………………….. i sporządzenia jego protokołu.
Przedmiot dzieła będzie wykonany z materiałów Zamawiającego.
§ 2.
Zakończenie wykonania dzieła nastąpi do dnia ......................
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło osobiście. Powierzenie wykonania dzieła osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 4.
Za wykonanie dzieła określonego w § 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
................... zł (słownie ..............................................).
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie rachunku przedstawionego przez Wykonawcę, na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od odbioru dzieła oraz przesłania Zamawiającemu podpisanej
niniejszej umowy.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ........................ nr rachunku ...........................................................
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku niedostarczenia działa w terminie ustalonym w § 2., wynagrodzenie zostanie obniżone o
0,5% za każdy dzień zwłoki.
W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 5.
Zamawiający zwróci koszty podróży i noclegu poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1., nastąpi na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 10/2008
Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu
Państwowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego, zwanym dalej „zarządzeniem”.
Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1., jest:
1) przedłożenie druku ewidencji poniesionych kosztów, stanowiącej załącznik nr 8 do zarządzenia oraz
2) potwierdzenie obecności Wykonawcy podczas przeprowadzania egzaminu, dokonane własnoręcznym podpisem na liście obecności, której wzór stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia;
3) przedstawienie dokumentów (biletów PKP, PKS, rachunków, faktur itp.) potwierdzających poniesione wydatki.
Koszty noclegu zwracane są na podstawie faktury wystawionej na Centrum Egzaminów Medycznych,
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, NIP: 729-24-78-202. Faktury imienne, wystawione na Wykonawcę nie stanowią podstawy do rozliczenia kosztów noclegu.
Koszty noclegów zwracane są do wysokości:
1) noclegi w Warszawie – 350,00 zł/doba;
2) noclegi w innych miastach w Polsce – 300,00 zł/doba.
19
1.
2.
§ 6.
Wykonawca dzieła nie podlega kierownictwu Zamawiającego, w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiający nie może wydawać Wykonawcy dzieła wiążących poleceń w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 7.
W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania dzieła, o którym mowa w § 1., Wykonawca traci
prawo do wynagrodzenia oraz zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
1.
2.
§ 9.
Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz zarządzenia Nr 10/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 18.07.2008 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 10.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający
Wykonawca
.......................................
.......................................
20
Załącznik nr 7
Stopnie taksonomii skali Blooma
Najniższy, a zatem pierwszy stopień taksonomii Blooma bada zdolność zapamiętywania, a zatem
odtwarzania informacji które każdy powinien posiadać. W szkole jest to np. tabliczka mnożenia; na studiach
medycznych - znajomość prostych faktów jak budowy narządu, wartości składu komórkowego krwi, różnych wykładników zmian biochemicznych itd.
Drugi poziom bada umiejętność kojarzenia dwóch-trzech faktów, zwykle wyuczonych w toku nauki. Najbardziej prymitywnym przykładem jest umiejętność np.:
• kojarzenia patogenu z wywoływaną chorobą;
• zaburzenia genetycznego i związanych z tym konsekwencji somatycznych;
• zmian niedokrwiennych w mięśniu sercowym z różnymi wariantami zaburzeń elektrycznych w
elektrokardiogramie;
Trzeci poziom dotyczy umiejętności wyszukiwania różnych informacji pozwalających na zbudowanie konkretnej hipotezy. Przedstawia się uczniowi bądź lekarzowi szereg faktów np. podstawowych danych
z historii choroby (dolegliwości, zmian ujawnionych badaniem rtg, usg itp., zaburzeń biochemicznych) w
celu określenia najbardziej prawdopodobnej jednostki chorobowej. Przypadków takich można mnożyć.
Zadania tego typu stwarzają zatem egzaminowanemu sytuację, jakiej nie znalazł w podręczniku, musi szacować prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zmian w odniesieniu do postulowanej jednostki chorobowej.
21
Załącznik Nr 8
Wzór aktu powołania do Komisji Egzaminacyjnej
22
Załącznik Nr 9
EWIDENCJA PONIESIONYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM
W PRACACH ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
(po wypełnieniu należy przesłać do CEM)
Nazwisko i imię...................................................................................................................................
Lekarski Egzamin Państwowy/Lekarsko–Dentystyczny Egzamin Państwowy
w dniu ....................................................................................................................................
wyjazd
Przyjazd
miejscowość
data
godzina
miejscowość
data
Godzina
Środek lokomocji:
PKP
PKS
Samochód własny
W przypadku zaznaczenia samochodu własnego należy wypełnić:
Numer rejestracyjny pojazdu.................................................................................................................
Pojemność silnika (cm3)........................................................................................................................
Liczba faktycznie przejechanych kilometrów........................................................................................
Rozliczenie poniesionych kosztów
Razem przejazdy, dojazdy....................................................................................................................
Noclegi wg rachunków.........................................................................................................................
Ogółem.................................................................................................................................................
Niniejsze rozliczenie przedkładam.
...............................................
data
...............................................
podpis
Zatwierdzono do wypłaty kwotę...................................................................................
słownie...................................................................................................................................................
...............................................
podpis Głównej księgowej
...............................................
podpis Dyrektora
23
Załącznik Nr 10
LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
Lekarski Egzamin Państwowy/ Lekarsko–Dentystyczny Egzamin Państwowy*
Miejsce przeprowadzenia egzaminu ………………………………………………………………
Data przeprowadzenia egzaminu ………………………………………………………………….
Podpisy członków Zespołu Egzaminacyjnego
(tytuł naukowy, imię i nazwisko, proszę wypełnić własnoręcznie umieszczając podpis składający się
z pełnego imienia i nazwiska).
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego
…………………………………………………………………….. ……………………….
Podpis
Członkowie:
1. ……………………………………………………………………..
………………………..
Podpis
2. ……………………………………………………………………..
………………………..
Podpis
3. ……………………………………………………………………..
………………………..
Podpis
4. ……………………………………………………………………..
………………………..
Podpis
5. ……………………………………………………………………..
………………………..
Podpis
* niepotrzebne skreślić
24
Załącznik Nr 11
Wzór układu graficznego świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego
25
Załącznik Nr 12
Wzór układu graficznego świadectwa złożenia Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego
26

Podobne dokumenty