Stylus Series

Komentarze

Transkrypt

Stylus Series
Epson
Stylus
Oferta doskona∏ych drukarek
atramentowych firmy Epson
D Series
Drukarki z rodziny Epson Stylus D umo˝liwiajà
tworzenie wysokiej jakoÊci wydruków za niewielkà
cen´. Idealne dla wszystkich potrzeb drukowania,
w tym drukowania zdj´ç - szybko otrzymasz
profesjonalnie wyglàdajàce wydruki dla wszystkich
zadaƒ domowych i biznesowych.
Niedrogie drukarki niedopuszczajàce
kompromisów w zakresie jakoÊci
Drukarki z serii Epson Stylus D
nale˝à do wszechstronnych drukarek
spe∏niajàcych wszystkie potrzeby
domowe i biznesowe. Dokumenty i
litery sà wyraêne, ostre i profesjonalne.
Ulotki, broszury, zaproszenia, a nawet
kartki urodzinowe - wszystko jest
szybkie i ∏atwe do wydrukowania.
Mo˝na nawet drukowaç zdj´cia o
wysokiej jakoÊci. Drukarki z tej serii
sà nie tylko wszechstronne, lecz
sà równie˝ ekonomiczne dzi´ki
indywidualnym wk∏adom atramentowym
Epson DURABrite Ultra.
Drukowanie w wysokiej jakoÊci
Mo˝na uzyskaç fantastycznie
wyglàdajàce dokumenty na zwyk∏ym
papierze lub wysokiej jakoÊci
zdj´cia na b∏yszczàcym papierze
fotograficznym, które sà niezmiernie
trwa∏e. Mo˝na drukowaç zdj´cia bez
marginesów do formatu maksymalnie
A4 w rozdzielczoÊci maksymalnie
5760 zoptymalizowanych dpi* dla
obrazów o drobniutkich szczegó∏ach,
które natychmiast wysychajà, co
oznacza, ˝e mo˝na tworzyç szybko
zdj´cia bez ˝adnych smug i czekania.
Zaawansowana technologia tuszy
Drukarki z serii Epson Stylus D
wykorzystujà indywidualne wk∏ady
atramentowe, co oznacza koniecznoÊç
wymiany tylko tego koloru, który
si´ skoƒczy∏, co zmniejsza liczb´
zanieczyszczeƒ i oszcz´dza pieniàdze.
Tusze DURABrite™ Ultra firmy Epson
zapewniajà maksymalnà dowolnoÊç
w wyborze papieru. Nie wa˝ne,
czy tworzysz kolorowe projekty do
szko∏y, drukujesz strony internetowe,
czy tworzysz w domu w∏asne
b∏yszczàce zdj´cia – zawsze uzyskasz
osza∏amiajàce wydruki, które pozostanà
˝ywe przez wiele najbli˝szych lat.
¸atwe w obs∏udze oprogramowanie
Cokolwiek drukujesz ka˝de zadanie
jest proste, kiedy u˝ywasz
oprogramowania Epson Creativity
Suite. Pakiet obejmuje program Easy
Photo Print, który znacznie u∏atwia
i przyspiesza edycj´ i drukowanie,
program Print Image Framer (PIF)
umo˝liwia wykorzystanie w∏asnej
kreatywnoÊci przy zdj´ciach przez
dodanie zabawnych marginesów i
ramek oraz program Web-To-Print,
umo˝liwiajàcy automatyczne
dopasowanie witryn internetowych
do rozmiaru papieru.
G∏ówne korzyÊci i zalety
• Pojedyncze wk∏ady atramentowe
zapewniajàce oszcz´dne drukowanie
• Proste po∏àczenie z komputerem
przez z∏àcze USB lub z∏àcze
równoleg∏e**
• Tusze Epson DURABrite Ultra
zapewniajàce ˝ywe i trwa∏e wydruki
• Wysokiej jakoÊci zdj´cia na zwyk∏ym
papierze lub b∏yszczàcym papierze
fotograficznym
• Wiodàca rozdzielczoÊç - do
5760 zoptymalizowanych dpi*
• Wysoka szybkoÊç druku - do
22 stron na minut´
• Prosta edycja i drukowanie zdj´ç
za pomocà programu Epson
Creativity Suite
Wersja Photo posiada równie˝
pakiet Photo Starter:
• B∏yszczàcy papier fotograficzny firmy
Epson o wymiarach 13 na 18 cm
(5 x 7 cali)
• Album fotograficzny o wymiarach
13 x 18cm (5 x 7”)
• Oprogramowanie ArcSoft Photo
Impression*** pozwalajàce rozwijaç
kreatywnoÊç i dobrze si´ bawiç!
*
NA ODPOWIEDNIM NOÂNIKU
** Wy∏àcznie seria Epson Stylus D88
Epson Stylus D68 Photo Edition
Nie wszystkie modele sà dost´pne we wszystkich krajach/ u wszystkich
sprzedawców. W celu uzyskania szczegó∏owych informacji prosz´ skontaktowaç
si´ z lokalnym oddzia∏em firmy Epson.
Stylus
Epson Stylus D88 Photo Edition
Epson
D Series
*** Wy∏àcznie Epson
Stylus D88 Photo Edition
(SVRQ6W\OXV'3KRWR(GLWLRQ
0RGHO
6HULD(SVRQ6W\OXV'
NRORURZDGUXNDUNDDWUDPHQWRZDJIJRZLFDGUXNRZDQLD(SVRQ0LFUR3LH]R 70
LDGUXNX
7HFKQRORJLDGUXNX
7HFKQROR
7HFKQRORJLD]PLHQQHMZLHONRŋFLNURSOL(SVRQ]
NURSOöRUR]PLDU]HPLQLPXPSO
*IJRZLFDGUXNXMöFD]G\V]DPLGODF]HUQL
G\V]GODF\MDQRZHJRSXUSXURZHJRŬäIJWHJR
7HFKQRORJLD]PLHQQHMZLHONRŋFLNURSOL(SVRQ]
NURSOöRUR]PLDU]HPLQLPXPSO
*IJRZLFDGUXNXMöFD]G\V]DPLGODF]HUQL
G\V]GODF\MDQRZHJRSXUSXURZHJRŬäIJWHJR
'R[]RSW\PDOL]RZDQ\FKGSLQDRGSRZLHGQLFKQRŋQLNDFKSU]\XŬ\FLXV\VWHPX530
5HVROXWLRQ3HUIRUPDQFH0DQDJHPHQW
-DNRŋøGUXNX
ENRŋøGUXNRZDQLD
6]\ENRŋøGUXNRZDQLD
6]
&]DUQ\WHNVWNRORURZ\WHNVW
2EUD]3KRWR%LNH[FP
EH]PDUJLQHVäZ
VWURQPLQVWURQPLQ7U\EHNRQ VWURQPLQVWURQPLQ7U\EHNRQ VHNXQGGRP\ŋOQ\WU\E3KRWR
VHNXQGGRP\ŋOQ\WU\E3KRWR 2GSRUQRŋFQDEODNQLĊFLHGRODWQDRGSRZLHGQLFKQRŋQLNDFKZFHOXX]\VNDQLD
GDOV]\FKLQIRUPDFMLQDOHŬ\]DSR]QDøVLĊ]]DZDUWRŋFLöZLWU\Q\ZZZHSVRQHXURSHFRP
7UZDIJRŋøZ\GUXNäZ
7UZDIJRŋøZ
GUXNäZ
2EVIJXJDQRŋQLNäZ
2EVIJX
DQRŋQLNäZ
$$%/HWWHU/HJDO$[FP[[FP[]GHILQLRZDQ\SU]H]XŬ\WNRZQLND
)RUPDW\SDSLHUX
&[PP1R[PP'/[PP
.RSHUWD
3UHPLXP,QN-HW3ODLQ3DSHU$%ULJKW:KLWH,QN-HW3DSHU$3UHPLXP*ORVV\3KRWR3DSHU$
[FP[[FP[3UHPLXP6HPLJORVV3KRWR3DSHU$[FP[
8OWUD*ORVV\3KRWR3DSHU$[FP[[FP[0DWWH3DSHUಥ+HDY\ZHLJKW$
'ZXVWURQQ\SDSLHUPDWRZ\$]Z\NIJ\SDSLHU$$%/HWWHU/HJDO$QLHVWDQGDUGRZH
3DSLHUIRWRJUDILF]Q\$[FP[FDOLSDSLHUGRGUXNDUHNDWUDPHQWRZ\FKMDNRŋFLIRWRJUDILF]QHM$
5RG]DMHSDSLHUX
0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ6(0H;3L0DFLQWRVKŸNRQLHF]QHMHVWSREUDQLHVWHURZQLND0DF26Ÿ
]ORNDOQHMZLWU\Q\LQWHUQHWRZHMILUP\(SVRQ'RSDVRZDQLHNRORUäZ6\VWHP]DU]öG]DQLD(SVRQ&RORXUGRIJöF]RQ\
ZVWHURZQLNDFK:LQGRZVŸL0DFLQWRVKŸ0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ6(0H;3,&0V5*%
0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ6(0H;3]JRGQH]$SSOH&RORU6\QF
6\VWHPR
VWHPRSHUDF
HUDF\M
\MQ\
0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ
$SOLNDFMDQLHREVIJXJXMHV\VWHPX0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ
(SVRQ&UHDWLYLW\6XLWH
2SUR
URJUDPRZDQLH
UDPRZDQLH
F]D
=IJöF]D
=IJ
86%
:\PLDU
PLDU\ZD
ZDJD
V]HU[GIJXJ[Z\VPPNJ
* 2 Kolorowy tekst
na stronie A4
86%
5äZQROHJIJH
V]HU[GIJXJ[Z\VPPNJ
G%RNRIJR,62
3R]LRPKDIJDVX
3REäUPRF\
3REäUPRF
* 1 Czarny tekst
na stronie A4
:DWäZ,62
:DWäZ,62
:NIJDG\DWUDPHQWRZH
:NIJDG
DWUDPHQWRZH
7F]HUĴ
7F\MDQRZ\7SXUSXURZ\7ŬäIJW\
&]DUQ\
.RORURZ\
*ZDUDQFMD
*ZDUDQF
D
URNJZDUDQFMLVWDQGDUGRZHM
3U]HGIJXŬHQLHGRODWJZDUDQFMLVWDQGDUGRZHMSU]HGIJXŬHQLHGRODWQDPLHMVFX
6WDQGDUG
2SFMD
* 3 Obraz
PhotoBike
=DOHFDQHPLQLPODQH
PDJDQLDV
DQLDV\VWHPRZH
VWHPRZH
:\PD
0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ
0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ6(0H
0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ;3
0DF26Ÿ싩
0DF26Ÿ;싩
&38
3HQWLXP0+]
3HQWLXP*+]OXEV]\EV]\
3HQWLXP*+]OXEV]\EV]\
3RZHU3&*‘0+]OXEV]\EV]\
3RZHU3&*‘0+]OXEV]\EV]\
3DPLĊø5$0
0%
0%
0%
0%
0%
'\VNWZDUG\
0%
0%
0%
0%
*%
D Series – 1PL – 08/05
:\IJöF]QLHVHULD(SVRQ6W\OXV'$SOLNDFMDQLHREVIJXJXMHV\VWHPX0LFURVRIWŸ:LQGRZVŸ
2IHUW\JZDUDQF\MQHQLHVöGRVWĊSQHGODZV]\VWNLFKNUDMäZ3URV]ĊVNRQWDNWRZDøVLĊ]ORNDOQ\PSU]HGVWDZLFLHOHPILUP\(SVRQ
Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddzia∏ w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501
Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 z∏/min.)
www.epson.pl
EPSON® jest zastrze˝onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy
produktów i firm u˝yte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogà one byç znakami
towarowymi lub zastrze˝onymi znakami towarowymi ich w∏aÊcicieli. Wszystkie dane techniczne mogà ulec
zmianie bez powiadomienia, wy∏àczajàc b∏´dy i pomini´cia.
Uwaga dotyczàca
szybkoÊci
drukowania:
szybkoÊci
drukowania mogà
byç ró˝ne w
zale˝noÊci od
warunków
drukowania.

Podobne dokumenty