Pobierz plik - sedziszow.pl

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik - sedziszow.pl
Bezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów
R
NUME NY
T
A
Ł
BEZP
Nr 1 (85) • Luty 2014 • Nakład 550 szt. • ISSN 1733-0173 • www.sedziszow.pl
Pamięć Powstania
Styczniowego
XXII Finał WOŚP
w Sędziszowie
„Moje obrazy,
mówią za mnie”
Budżet 2014 roku to budżet realny
Na pierwszej sesji Rady Miejskiej w
Sędziszowie Radni przyjęli budżet gminy na 2014 rok. Ten najważniejszy dla
rozwoju gminy dokument został przegłosowany: 13 głosami „za” i 1 głosem
„przeciwko” (na sesji obecnych było 14
radnych).
Planowane dochody gminy wyniosą kwotę 36.996 tys. i będą większe od
wykonanych za 2013 rok o około 792
tys. Założone wydatki mają zamknąć się
kwotą 38.158 tys. i wzrosną w stosunku
do minionego roku o 2.767 tys. Znaczny wzrost wydatków należy tłumaczyć
realizacją zaplanowanych inwestycji o
łącznej wartości 7.603 tys., w 2013 roku
wyniosły one 3.885 tys.
Budżet zamyka się jak wynika z
podanych liczb deficytem 1.162 tys. i
będzie pokryty kredytem. Łącznie na
pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych
zobowiązań z lat poprzednich planuje
się go w kwocie 2.606 tys.
O uwarunkowaniach i założeniach budżetu w czasie sesji mówił
Burmistrz p. Wacław Szarek: Jest to
budżet oszczędny ale prorozwojowy.
Przeznaczymy w nim 20 % wydatków
na inwestycje, to sporo. Największe
wartościowo zadania to dalsza odbudowa dróg gminnych, wodociągi w
pięciu miejscowościach: Mstyczów,
Podsadek, Wojciechowice, Swaryszów
i Bugaj, modernizacja Remizy OSP w
Sędziszowie oraz remont sali kinowej
w SCK. Zadania inwestycyjne to jedno
ale są inne ważne zadania zabezpieczające funkcjonowanie naszej wspólnoty.
Dużą uwagę przywiązujemy na etapie
konstruowania budżetu do zabezpieczenia środków na wszelką pomoc dla
mieszkańców którzy znajdą się w trudnych sytuacjach losowych, dla rodzin
wielodzietnych czy osób bezrobotnych.
Oszczędności po reorganizacji oświaty
zostały przekierowane na dalszy rozwój
edukacji, w tym finansowanie przedszkoli, w tym w terenach wiejskich.
Praktycznie każde dziecko z gminy ma
>> str. 2
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
Budżet 2014 roku to budżet realny
<< str. 1
możliwość uczęszczania do przedszkola. Ważna role odgrywa współpraca z
organizacjami pozarządowymi i integracja ludzi”.
Ponieważ pojawiają się dyskusje o
zadłużeniu gminy, często oparte o nieprawdziwe dane, w czasie dyskusji nad
budżetem do tego zagadnienia odniosła
się skarbnik p. Lucyna Nahajczuk – według poniższej oceny: „Zadłużenie gminy na 01.01.2014 roku to 16.796 tys., co
w stosunku do planu dochodów 2014
roku wynosi 45,4 % (przy max. progu
60%). Po odjęciu pożyczki jaką budżet
udzielił Sędziszowskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w kwocie
1 300.tys. faktyczne zadłużenie wynosi
15.496 tys. co stanowi 41,88% planowanych dochodów Gminy. Jeżeli założymy, że w 2014 roku będzie w 100%
wykonany plan dochodów i wydatków,
oraz po uwzględnieniu zaciągniętego kredytu i dokonanych spłat wcześniejszych kredytów przypadających do
spłaty, to zadłużenie gminy na koniec
roku wyniesie 17.958 tys. tj. 48,54% dochodów. Jeżeli odliczymy pożyczkę dla
SPEC uzyskamy kwotę 16.658 tys. tj.
45,03 %. Taki stan jest bezpieczny dla
finansów gminy.”
Planowane inwestycje na drogach w
2014 roku to odbudowa kilkunastu odcinków dróg gminnych za łączną kwotę
1.050 tys., w tym będą wykorzystane
środki poszczególnych funduszów sołeckich. Zadanie obejmie drogi w miejscowościach: Mstyczów, Podsadek, Jeżów,
Pawłowice odbudowa rowów, Boleścice, Krzcięcice, Słaboszowice, Łowinia,
Zagaje, Zielonki, Aleksandrów, Klimontów, Piła, Piołunka, Tarnawa, Wojciechowice, Swaryszów, Białowieża.
Zakresy robót na poszczególnych odcinkach są różne. Jest to położenie nakładek bitumicznych, utwardzenie kruszywem czy odbudowa lub udrożnienie
rowów.
Ze wsparciem środków NPODL zostanie przebudowana ulica 1000-lecia
w Sędziszowie. Wartość prac wyniesie
ogółem 825 000 zł., z tego z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji 412.500
zł. budżet gminy 312.500 zł i budżet powiatu 100 000 zł.
Ponadto w budżecie zabezpieczono
środki na wkład własny do odbudowy dróg gminnych Nowa Wieś – Bugaj (109.799 zł) i na ul. Gniewięcińską
(115.141zł.), bowiem gmina oczekuje w
kolejce po przyznane środki na ich odbudowę. Środki te mogą być dostępne
w bieżącym roku. Zależy to od decyzji
Ministerstwa.
Będą realizowane duże zadania inwestycyjne na wodociągach w miejscowościach Swaryszów, Podsadek,
Mstyczów, Wojciechowice. Wodociąg
Mstyczów oraz Podsadek za 1 635 500
zł, wodociąg Swaryszów za 171 511 zł,
wodociąg Wojciechowice za 646 749 zł,
oraz wodociąg Bugaj za 783 795 zł. W
budżecie na te cele zostały zabezpieczone środki własne gminy w wysokości
826 943 zł.:, a planowane do pozyskania
to kwota około 2 300 000 zł. Pozwoli to
zbliżyć się od osiągnięcia prawie 100
procentowego zwodociągowania gminy.
Zadania, które nie zakończą się w bieżącym roku będą kontynuowane w roku
następnym .
„Udało się pozyskać znaczną kwotę,
bo ponad 630 tys na modernizację sali
kinowej w Samorządowym Centrum
Kultury. Jesteśmy już po przetargu,
całość wyniesie prawie kwotę ponad
1 200 tys. Kolejne duże zadanie to Remiza OSP w Rynku w Sędziszowie wraz
ze świetlicą środowiskową dla tamtego rejonu miasta. Zadanie rozpoczęte
w ubiegłym roku będzie zakończone,
a całość wydatków to kwota 634 tys.,
z czego w 2014 roku wydamy 391 670
zł. Bardzo się cieszę, że te zadania wykonany w tym roku. Są one bardzo potrzebne dla samego miasta i gminy” -
komentuje burmistrz.
Wśród innych zadań inwestycyjnych
do większych należeć będzie rozbudowa
infrastruktury informatycznej w ramach
dużego wojewódzkiego projektu e- świętokrzyskie realizowana w dwóch zadaniach: rozbudowa sieci informatycznej i
informacji przestrzennej za łączną kwotę 340 968 zł w tym wkład gminy 56 450
zł, pozostała kwota to środki Urzędu
Marszałkowskiego. Zaplanowano: wykonanie utwardzenia placu przed Remizą OSP w Przełaju za 23 tys., boiska
sportowego przy SP w Pawłowicach za
22 tys. dobudowę oświetlenia ulicznego
(Kielecka, Wodzisławska, Partyzantów,
Batalionów Chłopskich) i wymianę
opraw na sodowe w Piołunce za 71,6
tys., - budowę odcinka kanalizacji sanitarnej za 10 tys., przebudowę MGOZ w
Sędziszowie za 40 tys., urządzenie placu
zabaw za 13.290 zł, czy zakup domku z
przeznaczeniem na świetlicę wiejska dla
sołectwa Szałas za 25 tys.
Wydatki na oświatę to kwota 10.964
tys. Planowania do budżetu subwencja
oświatowa wyniesie 7.801 tys. i nie jest
to kwota ostateczna może ulec zmianie
na minus (w lutym MF poinformuje o
ostatecznej wielkości kwoty). Z tego
wynika że planowana dopłata do zadań
oświatowych w 2014 roku to kwota co
najmniej 3.164 tys.
Na pomoc społeczną zabezpieczono
kwotę 5 622 tys., w tym dotacja z budżetu Wojewody to 3.736 tys., a dopłata
z budżetu gminy to 1.886 tys.
Ewa Kubas - Samociuk.
Gminne Podatki w 2014 roku
Podatki od zarania dziejów są częścią naszego życia. Nikt ich nie kocha i
zapewne nie oczekuje w nich nowości – bo te zawsze łączą się z ich podwyżką.
Podwyżka podatków to mniej kasy w naszym portfelu.
Stanowią bardzo istotny element życia publicznego. Wpływy z podatków finansują poprawę i budowę naszej infrastruktury, wszystkiego tego co wspólne
jako społeczność konsumujemy. Często tego nawet nie zauważamy, tak wtedy
kiedy jedziemy samochodem po nowej drodze, kiedy w łazience czy kuchni
odkręcamy kurek, czy kiedy patrzymy na piękne miejskie rabaty kwiatów zdobiące miasto. To wszystko za nasze podatki.
Rola samorządu jest ustalenie podatków i kierowanie wydatkami budżetu. Rzecz w tym aby między tymi dwoma stronami „co mamy” i „na co wydać”
zachować zasady zdrowego rozsądku, szczególnie aby zachować podatki na
właściwym wyważonym poziomie, tj. adekwatnym do udźwignięcia przez podatników.
Taką zasadę stosują organy samorządu w naszej gminie już od kilku lat.
A oto co nas czeka w 2014 roku, jakie będą obowiązywały nas podatkowe
stawki? Takie oto gminne vademecum podatkowe.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
Rodzaj podatku
1
Stawka
podatku w
2013 r.
2
Stawka
proponowana na
2014 r.
3
Stawka
max. na
2014 r.
4
% stawki
max
5
OD NIERUCHOMOŚCI
od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej
0,79
0,81
0,89
91,01
b. pod jeziorami zaj. na zbiorniki wodne retencyjne
4,51
4,56
4,56
100,00
c. pozostałych
0,17
0,18
0,46
39,13
d. pozostałych byłych właścicieli gosp. rolnego
0,08
0,09
0,46
19,57
0,47
0,48
0,74
64,86
19,70
20,20
23,03
87,72
6,83
7,03
10,75
65,40
4,63
4,68
4,68
100,00
4,08
4,20
7,73
54,33
2,82
2,82
7,73
37,52
2%
1%
2%
1%
2%
2%
100,00 50,00
49,44 za q
123,60
50,80 za q
127,00 z 1 ha
69,28
173,20
73,33
247,20
254,00
346,40
186,42 41,0124
171,05 37,6310
171,05
37,6310
20,5062
18,8155
18,8155
50,00
50,00
121,01
od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych
b. związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej
c. zajętych na prowadzenie dział. gospod. z zakresu obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
d. zajętych na prowadzenie dział. gospodarczej z zakresu udzielania
świadczeń zdrowotnych
e. pozostałych
d. pozostałych byłych właścicieli gosp. Rolnego od m2
od budowli
od budowli (sieć ciepł. wodoc. kanaliz)
PODATEK ROLNY
a. w gospodarstwach rolnych (pow. 1 ha)
b. w gospodarstwach nierolnych (do 1 ha)
PODATEK LEŚNY
lasy ochronne
OPŁATA OD POSIADANIA PSA
100,00
41,32
OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Podatek na terenie gminy dotyczy 112 pojazdów zarejestrowanych z terenu naszej gminy, jest uzależniony od
tonażu pojazdu i posiadanego zawieszenia a także nacisku na osie – aby nie zacieniać obrazu (uchwała bardzo
obszerna) zainteresowanych odsyłamy do stron BIP-u gminy w zakładce prawo lokalne jest opublikowany
pełny jest tekst – nr uchwały XXXVIII/291/2013 z dnia 20.11.2013r
WODA I ŚCIEKI
Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku Rada podjęła uchwałę o przedłużeniu stawek obowiązujących w 2013
roku do 30 kwietnia 2014 roku na niezmienionym poziomie. Podobnie Rada zdecydowała o przedłużeniu
dopłat do wody w wysokości dotychczas obowiązującej tj. 70 groszy do 1 m3. Przypomnijmy : za 1 m3
wody stawka z VAT wynosi 5,56 zł minus dopłata 0,70 zł co daje kwotę 4,86 zł - tyle opłaca mieszkaniec.
Stawka opłat za odbiór i unieszkodliwianie ścieków wynosi ze stawką VAT 7,52 zł. Dla mieszkańców
gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej aktualnie według cennika Zakładu Usług Komunalnych za odbiór ścieków
beczką asenizacyjną obowiązują stawki:
- ulice miasta Sędziszów i miejscowość Piła – 100 zł
- miejscowości: Swaryszów, Tarnawa, Szałas, Bugaj, Krzelów, Gniewięcin, Borszowice, Zagaje, Grązów,
Boleścice, Boleścice – Zapusta, Pawłowice, Czekaj, Sosnowiec, Marianów - 120 zł
- miejscowości: Słaboszowice, Mierzyn, Krzcięcice, Piołunka, Aleksandrów, Przełaj, Czepiec, Przełaj
Czepiecki, Klimontów, Jeżów, Mstyczów, Białowieża, Zielonki, Łowinia, Zagórze – 140 zł.
OPŁATA TARGOWA
W dalszym ciągu obowiązują
stawki z 2013 roku, Rada
nie podwyższała wysokości
stawek. Dla zainteresowanych
przypomnijmy ich wysokości
określa
uchwała
Nr
XXVII/195/2012 z 29 listopada
2012 roku , jak niżej:
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
W soboty
Strefa I
Strefa II
w zł
w zł
15,00
150,00
- za sprzedaż z samochodu osobowego
W pozostałe dni tygodnia
Strefa I
Strefa II
w zł
w zł
7,50
75,00
- za sprzedaż z samochodu dostawczego do 1 tony
19,00
190,00
9,50
95,00
- za sprzedaż z samochodu ciężarowego i samochodu dostawczego
pow. 1 tony
- za sprzedaż z ręki, wózka ręcznego, kosza, skrzynki tj. stanowiska
do 1 mb
25,00
250,00
12,50
125,00
5,00
50,00
2,50
25,00
- za sprzedaż z obwoźnych punktów małej gastronomii
15,00
150,00
7,50
75,00
- za sprzedaż ze stanowiska podstawowego (za wyjątkiem
ziemiopłodów, owoców i warzyw)
- za sprzedaż ze stanowiska podstawowego ziemiopłodów, warzyw
i owoców
14,00
140,00
7,00
70,00
11,00
110,00
5,50
55,00
- za sprzedaż mebli
30,00
210,00
15,00
105,00
Strefy handlu zostały wprowadzone w
2012 roku w celu uporządkowania i wyznaczenia pożądanych terenów do handlu
bazarowego tak, aby nie zakłócał komunikacji na ulicach. Do strefy I zaliczono:
zorganizowane i ogrodzone obszary targowisk przy ul Majowej, ul Dworcowej i
przy Os. Na Skarpie.
Do strefy II zaliczono pozostały obszar
w granicach gminy gdzie odbywa się handel bazarowy. Pożądanym jest świadczenie
usług handlowo – usługowych w strefie I,
stąd dla strefy II stawki opłaty targowej,
które są stawkami dziennymi, zostały
znacznie podwyższone.
Analizując kolumny 2 i 3 w realny sposób dostrzegamy nieznaczna 12 podwyżkę
w kwotach.
Kolumna 4 stanowi o maksymalnie
możliwej stawce do uchwalenia w gminie
którą to stawkę ustala Minister Finansów.
Kolumna 5 określa % wysokości stawki
gminnej w odniesieniu do stawki maksymalnej.
Jak widać prawie w każdym przypadku
(wyj.2 pozycje gdzie zastosowano stawki
Ministra) uchwalone stawki zostały obniżone, a to przekłada się na korzyść podatnika.
Należy pamiętać o tym, iż obniżka
podatków to uszczuplenie dochodów budżetu, i to podwójne, ponieważ za obniżką
podatków idzie zmniejszenie dotacji z budżetu państwa. Myślenie Ministra Finansów działa na zasadzie reguły: „obniżyłaś
gmino podatki mieszkańcom to znaczy że
nie potrzebujesz pieniędzy, dlatego budżet
państwa da ci też mniej”.
Z tytułu obniżenia maksymalnych
stawek podatkowych do budżetu gminy
wpłynie mniej o 1.343.580 zł. i dodatkowo
zostanie zmniejszona subwencja z budżetu
państwa (ogólna i wyrównawcza) co łącznie uszczupli środki do dyspozycji na wy-
INFORMACJA DLA
MIESZKAŃCÓW
W związku z zawieszeniem przez niektórych przewoźników świadczenia usług
transportu osobowego na kilku trasach, w
tym od Przełaja i Mstyczowa w kierunku
Sędziszowa, Wodzisławia i dalej Jędrzejowa podaje się, iż decyzja przewoźników jest niezależna od samorządu.
Świadczenie usług przewozowych
opiera się o swobodę działalności gospodarczej przewoźnika, tj. o czysty szacunek
ekonomiczny prowadzonej działalności.
Ujemny wynik finansowy spowodował
rezygnację z obsługi niektórych kursów.
Samorząd gminy nie dotował i nie
dotuje żadnego z przewoźników świadczących usługi na terenie gminy. Nie ma
takiej możliwości prawnej, chyba że gmina stworzyłaby własny system komunikacji dla terenu całej gminy, co w naszych
uwarunkowaniach pociągałoby ogromne
koszty finansowe niewspółmierne do osiąganych efektów.
Natomiast władze samorządowe podejmowały wszelkie możliwe działania, które
na pewien czas przyniosły efekt uruchomienia kursów, w tym z kierunku Przełaja
i Mstyczowa. Ze względu na małą ilość
pasażerów zostały ponownie wycofane.
datki w wysokości około 2 mln. zł.
To znaczący uszczerbek w dochodach
budżetu gminy. Niemniej jednak decyzja
o obniżaniu stawek podatku jest zasadna,
wynika z kondycji finansowej naszego
społeczeństwa. To bardzo dobrze czują i
rozumieją nasi Radni i Burmistrz. Dla osób
w szczególnie trudnej sytuacji materialno
– finansowej lub innej losowej Burmistrz
jest z mocy prawa upoważniony do stosowania ulg podatkowych i umorzeń .
W 2014 roku zaplanowano wydatki
inwestycyjne na poziomie prawie 20%
przy 8% w roku 2013. Zbliża się też kolejny okres programowania środków z UE
do pozyskania których musimy mieć swój
własny wkład finansowy i o tym też należy
myśleć kształtując właściwą politykę podatkowa gminy.
Ewa Kubas – Samociuk
Samorząd nadal podejmuje dalsze działania, aby znalazły się chętne podmioty do
obsługi tych tras.
Z myślą o mieszkańcach zamieszkałych w najbardziej odległych miejscowościach przy organizowaniu przetargu na
dowóz dzieci zdecydowaliśmy, aby były
to kursy otwarte z możliwością dowozu
każdego chętnego, z czego część mieszkańców korzysta od kilku lat. Dla terenu
Białowieża, Mstyczów, Przełaj uzgodniona jest możliwość dojazdu z Przełaja III
(odjazd o godz. 620) do Sędziszowa. Kurs
powrotny jest z Sędziszowa, odjazd o
godz. 1325 w kierunku Przełaja III przez
Białowieżę i Mstyczów.
Burmistrz Sędziszowa
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
Pamięć Powstania Styczniowego
W Sali kinowej Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie w dniu 31
stycznia odbył się koncert pn. „Powstanie
Styczniowe w literaturze, poezji, muzyce i malarstwie”. Koncert został zorganizowany przez Burmistrza p. Wacława Szarek na okoliczność uczczenia 151 rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego.
Rozpoczynając spotkanie Burmistrz
w krótkim słowie wprowadzającym podkreślił: „Poszli walczyć choć był to trud
pozbawiony szans. Wierzyli w zwycięstwo
choć nadzieja okazała się złudna. Mimo
klęski wzmocniło ono poczucie narodowej solidarności wśród Polaków, które
doprowadziło w 1918 roku do odzyskania
niepodległości”.
Koncert miał charakter wielowątkowy.
W poszczególnych odsłonach recytowano wiersze oraz wymieniono największe
dzieła literatury polskiej okresu popowstańczego, które opiewają losy narodu
polskiego przed wybuchem powstania, w
czasie jego trwania, a także losy zesłańców
i emigrantów po jego klęsce. Uczestnikom
zaprezentowano przepiękną multimedialną prezentację obrazów najsłynniejszych
malarzy opiewających wielki narodowy
zryw powstańczy, opracowaną przez Marcelego Lipca. Na podkładzie muzycznym
zebrani mieli okazję obejrzeć dzieła: Jana
Matejki, Artura Grottgera, Wojciecha i
Juliusza Kossaków, Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana Gierymskiego i in. Tak
naprawdę w trakcie koncertu królowała
pieśń i piosenka patriotyczna. Koncert
rozpoczęły te najbardziej podniosłe
z 1863 roku śpiewane w powstańczych oddziałach
jak: „Boże coś
Polskę”, „Warszawianka”, „Z dymem
Pożarów”, „Marsz Polonia”, a także lżejsze melodie z tamtych czasów „Jak
to na wojence ładnie”, czy „Ostatni
mazur” i kolejne już z późniejszego okresu: „Rota”, „Białe róże”, „Deszcz jesienny
deszcz”, „Biały Krzyż” oraz „Niepodległość”. Wykonawcami nich byli: zespół
„ARS NOVA” ze Studia Piosenki przy
domu Kultury w Żarnowcu oraz młodzi
wykonawcy z naszej gminy skupieni przy
studiu Piosenki w SCK w Sędziszowie w
osobach: Karoliny Kalicińskiej, Natalii
Ryś, Agaty Fugat, Darii Opałka i Mateusza
Gregorczyka. Młodzi wykonawcy zostali
przepięknie przygotowani przez Panią Katarzynę Kornaś, która w czasie koncertu
im akompaniowała. Donośnym, mocnym
głosem zaprezentowali się członkowie
chóru Parafii Św. Brata Alberta, którymi
kierował Dariusz Banaś. Wykonywanie
poszczególnych pieśni i piosenek było
przeplatane opowieściami o tym najdłuższym zrywie powstańczym Polaków w
czasie 123 letniego czasu niewoli: o jego
genezie, symbolach, przywódcach, roli kobiet, wydarzeniach z powstania w powiecie
jędrzejowskim i w samym Sędziszowie. W
drugiej części koncertu wystąpił Zespół
„Helios”, który wspaniale zaprezentował
się w powszechnie znanych piosenkach
patriotycznych: „Przybyli ułani pod okienko”, „O mój rozmarynie”, Serce w plecaku”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”,
„Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Dziś do
Ciebie przyjść nie mogę”, „Kalina malina”
Wszystkie wykonywane pieśni i piosenki
były śpiewane wraz z wykonawcami przez
całą widownie, czemu służyły wyświetlane teksty na ekranie. W czasie koncertu
wiersze recytowali: Michał Pakos i Karol
Żebrowski, a o historii poszczególnych
pieśni opowiadał Gracjan Grabek – wszyscy są uczniami LO w Sędziszowie.
>> str 6
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
<< str 7
Na zakończenie koncertu Kierownik
Biblioteki Publicznej w Sędziszowie p.
Renata Gądek zaprosiła wszystkich na
przepiękną wystawę pocztówek patriotycznych. Wystawa pochodzi z prywatnej
kolekcji Pana Stanisława Śliwy z Wodzisławia i składa się z dziewiętnastu plansz,
każda po kilkanaście egzemplarzy. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających na Sali
tanecznej SCK w terminie do 25 lutego od
poniedziałku do piątku w godz.: od 930 do
1630.
Koncert zakończyło wspólne spotkanie
przy kawie i herbacie z pysznym ciasteczkiem.
Koncertem jako społeczność gminy
uczciliśmy pamięć naszych przodków,
którzy 151 lat temu stanęli do nierównej
walki o wolność i powrót Polski na mapę
Europy.
Ewa Kubas - Samociuk
Ze stoku na lód czyli cztery dni Białej szkoły
Od kilku lat młodzież z Sędziszowa
w okresie letnim wyjeżdża na tzw. „białą
szkołę”. Oto relacja z pobytu jej uczestników.
Cztery dni w górach spędzili uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie. Plan
białej szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej i
w Zakopanem był wypełniony po brzegi.
Każdy mógł uczestniczyć w zajęciach,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Uczestniczyliśmy w warsztatach profilaktyczno - plastycznych w Domu Ludowym.
Nowatorskie podejście do tematu gór i
zwyczajów góralskich to tylko niektóre
motywy naszych prac. Powstałe dzieła
zostaną przekazane na aukcje charytatywne i dary dla sponsorów wyjazdu. Najważniejszy punkt wyjazdu – nauka jazdy
na nartach. Po wizycie w wypożyczalni i
dokładnym dopasowaniu sprzętu narciarskiego: kasków, butów i nart, wszyscy wy-
ruszyliśmy na stok. Nowicjusze zjeżdżali
ze stoku pod okiem instruktorów. Kilkoro
z nas dobrze jeździ na nartach i na stoku
cierpliwie uczyliśmy swoich kolegów i
koleżanki. Młodzi nauczyciele wykazali
się wyrozumiałością i cierpliwością. Tłumaczyli, że najważniejsze to nauczyć się
sprawnie upadać. Dla tych, którzy nie byli
zainteresowani jazdą na nartach pozostała
jazda na sankach. Szaleńcze zjazdy dostarczały dużo emocji. Tylko powroty do
góry trwały długo. Wieczory również były
zajęte. Jeden z nich spędziliśmy w teatrze na spektaklu komediowym pt. „Portki”. Góralski humor, gwara i scenografia
białej i czarnej izby stworzyły niezwykłą
opowieść o miłości i walce z nałogami,
czasami podstępem a najczęściej mądrymi
radami. Kolejny dzień upłynął na lodowisku. Muzyka, piękna słoneczna pogoda,
w tle góry i zmagania z trudną jazdą na
łyżwach. Okazało się, że nie dla wszyst-
kich. Z nieukrywana zazdrością wszyscy
podziwiali umiejętności Bartka Krempica,
który jeździł jak natchniony. Po południu
na chętnych czekały wody termalne, a kolejny wieczór spędziliśmy w kinie, śledząc
przygody Bilbo Bagginsa, Gandalfa i Krasnoludów. Nocna wyprawa do Zakopanego,
świetlne świąteczne iluminacje i niebanalne o tej porze roku Krupówki zrobiły na
wszystkich duże wrażenie. Kolejny dzień
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
i ponownie Zakopane. Zwiedzanie miasta
rozpoczęło się od zabytkowego drewnianego kościoła i cmentarza na Pęksowym
Brzysku. Spoczywa tu wielu ludzi znanych i zasłużonych dla gór, między innymi
Witkacy i Makuszyński. Znajduje się tu
też symboliczny grób himalaisty - Macieja Berbeki. W milczeniu oddaliśmy hołd
przewodnikom górskim, poetom i pisarzom. Dalej trasa wiodła pod Gubałówkę,
następnie na najsłynniejszy zakopiański
deptak – Krupówki aż do „domu do góry
nogami”. Nie każdy odważył się zmylić
swój zmysł równowagi. Kolejny punktem
wyprawy była Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza i Centralny Ośrodek
Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Tu odbyły się niezapomniane sesje
zajęciowe na torze lodowym dla panczenistów i lodowisku, na którym na co dzień
ćwiczą sportowcy przygotowujący się do
olimpiady w Soczi. Podczas gdy my uczy-
lismy się jeździć, tuż obok ćwiczyli
sportowcy z Ukrainy. Wspomniany
Bartek Krempiec zrobił 36 okrążeń na torze panczenistów. Reszcie też wiodło się całkiem nieźle.
Zapadała noc kiedy opuszczaliśmy
gościnne góry. Za nami pozostały
cztery niezwykłe dni. Wszystko się
udało. Doborowe miejsce noclegowe, ze świetlicą, w której można
było pograć w tenisa i piłkarzyki.
Było to miejsce spotkań na naukę
i zabawę. Dużo śmiechu dostarczały drużynowe zmagania w kalambury. W zaciętej rywalizacji nie było
zwycięzców. Wszyscy stanowiliśmy jedną
drużynę. Gospodyni pensjonatu szykowała obiadki, a jedną z kolacji spędziliśmy
przy góralskich przyśpiewkach. Wieczór
zakończył się tańcami, imitującymi góralskie hołubce. Wyjazd nie doszedłby do
skutku gdyby nie niezawodni sponsorzy.
To dzięki ich ofiarności wielu uczniów nauczyło się jeździć na nartach i na łyżwach.
Niezwykle istotne jest to, że zasmakowali
oni z radości jaką niesie uprawianie sportu. Grupa była przeciwieństwem panującej
opinii, że młodzież nie lubi sportu. Największym wyzwaniem było pokonanie
wstydu przed porażką i narażanie się na
ośmieszenie gdyby coś z nauki nie wyszło.
Wyjazd sfinansowali: burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, Bank Spółdzielczy w
Sędziszowie, Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Dariusz Foltyn, Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im.
T. Kościuszki, Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta
i Gminy Sędziszów, Iwona Kwiatkowska,
Anna Maria Kwiatkowska z Gdyni. Organizatorkami wyjazdu były nauczycielki Grażyna Grochowina, Elżbieta Juran,
Magdalena Trelińska - Kwiecień.
Studniówka
2014
,,O tańcu nie da się pisać [...] taniec
trzeba tańczyć”.
Paulo Coelho - ,,Czarownica
z Portobello”.
Mroźny i śnieżny zimowy wieczór 25
stycznia 2014r. Za oknami szaleje śnieżyca, a mróz iskrzy pod stopami. W tak
pięknej, białej i pełnej mistycyzmu scenerii polskiej zimy tegoroczni Maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Sędziszowie o godz. 19.00 rozpoczęli ten
wyjątkowy w życiu bal, który zapamiętają
na długo. W przepięknej Sali bankietowej
w Rakoszynie mieliśmy zaszczyt gościć
Pana Starostę Jędrzejowskiego Edmunda
Kaczmarka oraz Pana Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka. Oczywiście nie
zabrakło Pana Dyrektora Leszka Szkliniarza, przedstawicieli grona pedagogicznego
oraz rodziców. Ale pierwszoplanowe role
w tym niezwykłym filmie grali Oni – Tego-
roczni Maturzyści. Panie w przepięknych
kreacjach oraz Panowie w eleganckich
garniturach brawurowo i niezwykle dostojnie odtańczonym polonezem Wojciecha Kilara z ekranizacji ,,Pana Tadeusza”
w reżyserii Andrzeja Wajdy otworzyli Bal
Studniówkowy. I warto dodać, że wszyscy
razem i każdy z osobna zagrali swe role
oskarowo!!!
Tegoroczni Maturzyści technikum mechanicznego, elektronicznego i budow-
lanego w tym wyjątkowym dla nich dniu
mogli liczyć na wsparcie swoich wychowawców: Pani Agnieszki Koniarz i Pana
Jarosława Pieca, którzy czuwali nad oprawą całej uroczystości studniówkowej dopingując swoich podopiecznych.
A co było potem? Potem było jeszcze
lepiej!!! Wspaniała zabawa w rytm przebojów muzyki rozrywkowej trwała do samego rana. Zespół muzyczny trafił w gusta
>> str 8
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
<< str 7
wszystkich uczestników Balu, którzy prezentując w pełni swoje niezwykłe umiejętności taneczne na parkiecie nie pozostawili
złudzeń, że młodość ma swoje prawa i potrafi wytrzymać wiele. Kondycja dopisała
do samego rana!!!
Oczywiście nie byłoby tej uroczystości
gdyby nie wspaniali rodzice. Jak zawsze
stanęli na wysokości zadania i zadbali, aby
ta wyjątkowa chwila miała swoją niezwykłą oprawę i mogła na długo pozostać w
pamięci ich pociech.
Czegóż można teraz życzyć tej wyjątkowej młodzieży? Może trochę nietypowo,
ale nie chcąc być sztampowymi życzymy
im tego, aby jak najlepiej tylko potrafią
wykorzystali te momenty w życiu, które
na nich teraz czekają!!!
Niech kierują się jednocześnie i sercem
i rozsądkiem, a młodzieńcza fantazja niech
dodaje pikanterii ich codziennym poczynaniom. Bo czy młodość musi być nudna i
monotonna? Oczywiście, że nie!!!
I nie pozostaje w tym miejscu nie powtórzyć za Marylą Rodowicz brawurowo
wykonującą słynny manifest Agnieszki
Osieckiej: ,,Niech żyje bal! Bo to życie to
bal jest nad bale! Niech żyje bal! Drugi
raz nie zaproszą nas wcale!!!”.
Trzymamy za Was kciuki!!! Powodzenia!!!
AiR
Kolędowanie
Tradycyjnie w końcówce okresu Świąt Bożego Narodzenia, tym
razem 26 stycznia w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie odbył się koncert kolęd w ludowym wykonaniu. Po raz
piąty przed wiernymi wystąpili: Orkiestra Dęta ze Słupi oraz dwie
kapele ludowe: „Całków” z Zielonek wraz ze znanym i cenionym
śpiewakiem ludowym Janem Ozgą i „Helios” z Sędziszowa. Wykonawcy przygotowali własne interpretacje kolęd polskich, które w
ludowych rytmach są jakby powrotem do źródeł, bowiem kolędy
wywodzą się z ludowości.
Licznie zgromadzona publiczność wiernych z Parafii dla i gości
miała okazję wysłuchać kilkunastu kolęd. Kapela „Całków” zagrała
i zaśpiewała: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Z narodzenia Pana”, „Maluśki maluśki”, i „Lulajże Jezuniu”.
A śpiewak Jan Ozga zaśpiewał przepiękną, dowcipną pastorałkę.
Kapela „Helios” zagrała i zaśpiewała „W żłobie leży”, „A wczora
z wieczora”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Gore gwiazda Jezusowi”,
„Mizerna cicha” i „Nie było miejsca”.
Organizatorami koncertu byli Burmistrz p. Wacław Szarek jako
gospodarz gminy i Ks. Kazimierz Wierkowicz – Proboszcz Parafii,
a sponsorowali go samorządowcy na co dzień mieszkający w Parafii
Św. Apostołów Piotra i Pawła: Radni – Adam Mysiara, Zbigniew
Adamski, Zbigniew Gładki, Nikodem Jawor i Skarbnik Gminy –
Lucyna Nahajczuk.
Wykonywane kolędy zostały oplecione opowieściami z historii
ich powstania przez prowadzącą Ewę Kubas-Samociuk, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę w życiu naszego narodu.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
Bluesowe Kolędowanie w Kielcach
Grudniowy weekend 13 - 15.12.2013
roku był bardzo pracowity dla Katarzyny Kornaś i jej podopiecznych ze Studia
Piosenki. 13 grudnia Emanuela Skierska,
Weronika Skierska oraz Daria Opałka członkinie zespołu Ars Nova, prowadzonego przez Katarzynę Kornaś brały udział
w koncercie „EUROKOLĘDOWANIE”,
który odbył się w kinoteatrze RIALTO w
Katowicach. Zespół bardzo się spodobał
nie tylko publiczności, ale także lokalnym
mediom. Kierownika zespołu oraz przedstawiciela grupy poproszono o krótki wywiad, który dotyczył powstania zespołu,
jego działalności oraz najbliższych planów
koncertowych. Tego samego dnia zespół
prosto z Katowic pojechał na Świętokrzyski Festiwal Kolęd i Pastorałek do Kielc,
gdzie w tym roku zdobył wyróżnienie. Jak
to mówią członkowie zespół z dużą dozą
humoru: „… w tym roku tylko wyróżnienie,
bo przecież nie wypada co roku odbierać
miejsca na podium innym …”.
Już następnego dnia Daria Opałka - vocal i Katarzyna Kornaś - fortepian zdobyły
wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu
TĘCZOWE PIOSENKI Jana Wojdaka w
Krakowie.
Niedziela (15.12.2013 r.) okazała się
szczęśliwym dniem dla MARTYNY KOZIARY, reprezentującej Samorządowe
Centrum Kultury w
Kielcach na Świętokrzyskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek.
Martyna w kategorii
soliści starsi wywalczyła III MIEJSCE.
Przesłuchania konkursowe trwały cały
dzień, udział w nich
wzięło 47 podmiotów
wykonawczych, w
tym z samych Kielc
było ich 19. Miej-
sce na podium zdobyła kolędą „Nie było
miejsca dla Ciebie” - zaaranżowanej i zagranej przez Katarzynę Kornaś w wersji
bluesowej. Martyna swoje popisy konkursowe prezentowała szerokiej publiczności
podczas KONCERTU GALOWEGO w
KIELCACH.
Bal Studniówkowy 2014
uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie
Są w życiu człowieka chwile niepowtarzalne, jedyne i wyjątkowe. Takim
ważnym i magicznym momentem w życiu
każdego ucznia szkoły średniej jest bal
zwany Studniówką. To wieczór wyjątkowy, który skłania do wspomnień i chwil
refleksji. To symboliczny krok w dorosłość – pierwszy prawdziwy, dorosły bal.
W sobotę 1 lutego 2014r., na niespełna sto
dni przed maturą, na swojej długo wyczekiwanej Studniówce bawili się uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie.
>> str 10
10
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
<< str 9
Bal odbył się w restauracji „Magnat” w
Ślęcinie. Uczestniczyli w nim oprócz maturzystów i osób towarzyszących zaproszeni goście: Burmistrz Sędziszowa pan
Wacław Szarek, Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sędziszowie pan
Stanisław Mach, Wicedyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie
pani Joanna Rojewska, Grono Pedagogiczne oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Uroczystość rozpoczął punktualnie
o godzinie 1800 Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sędziszowie pan
Stanisław Mach. Serdecznie powitał
wszystkich uczestników balu oraz życzył
młodzieży wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Podziękował rodzicom
za pracę włożoną w przygotowanie tak
wspaniałej uroczystości. Słowa do uczniów liceum skierowała Wicedyrektor
ZSO pani Joanna Rojewska , która życzyła
przyszłym maturzystom sukcesów na egzaminie i mądrego wyboru dalszej drogi
życiowej. Następnie odczytała list zaproszonego na Studniówkę Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Muzoł
skierowany do uczestników balu. Pani
kurator podziękowała Dyrekcji i Nauczycielom za trud włożony w wychowanie i
edukację młodego pokolenia, za naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka, a rodzicom za wysiłek,
poświęcenie i wsparcie, dzięki któremu
młodzi ludzie uzyskali solidny fundament
do podjęcia samodzielnego, dorosłego życia. Słowa do młodzieży liceum skierował
także Burmistrz Sędziszowa pan Wacław
Szarek, który życzył uczniom pomyślnie
zdanej matury i dostania się na wymarzone kierunki uczelni wyższych, a wszystkim uczestnikom balu wspaniałej zabawy
do białego rana. Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Studniówki pani Wioletta Kowalska podziękowała Dyrekcji i Gro-
nu Pedagogicznemu liceum za trzyletnią
współpracę oraz opiekę dydaktyczną i
wychowawczą nad młodzieżą. W imieniu
wszystkich maturzystów słowa wdzięczności za przekazaną wiedzę i trud włożony
w wychowanie, za wsparcie oraz wiarę w
realizację zamierzonych celów w wyrazili
uczniowie: Magdalena Wasik, Monika Seweryn, Radosław Smogóra i Przemysław
Grabek. Symbolem wdzięczności były
przepiękne kwiaty. Po magicznych słowach: ,,Poloneza czas zacząć”, młodzież
ruszyła do tradycyjnego tańca, którego
poprowadził Dyrektor ZSO pan Stanisław
Mach w parze z uczennicą Magdaleną
Wasik. Tuż za nimi tańczyli: Wicedyrektor ZSO pani Joanna Rojewska z uczniem
Patrykiem Kowalskim i Burmistrz Sędziszowa pan Wacław Szarek z uczennicą Katarzyną Marszałek.
Choreografię układu tanecznego przygotował nauczyciel wychowania fizycznego pan Krystian Rokicki. Całość wypadła
bardzo widowiskowo.W ten wyjątkowy
wieczór wszyscy bawili się wspaniale,
parkiet ani przez chwilę nie był pusty. Bal
przebiegł zgodnie z oczekiwaniami uczniów i organizatorów. Muzyczny repertuar
zespołu „Format”, grającego na studniówce przypadł do gustu wszystkim uczestnikom balu. Na parkiecie wirowały suknie
pań w przewadze zawsze modnej czerni.
Panowie przy tej wyjątkowej okazji prezentowali się z dużą elegancją w klasycznych, ciemnych garniturach.
Wszyscy uczestnicy balu bawili się do
białego rana. Ten wieczór na zawsze pozostanie w pamięci. Wspomnienia, piękne
zdjęcia i film nagrany podczas zabawy nie
pozwolą o nim zapomnieć.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
11
OFERTA PRACY
Firma z branży motoryzacyjnej (urządzenia do obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych)
poszukuje do pracy z terenu Sędziszowa, Wodzisławia i okolic osób na stanowisko:
Doradca Techniczno - Serwisowy
(serwisant urządzeń)
Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe, średnie techniczne lub wyższe o
kierunku budowa maszyn, mechatronika, elektromechanika.
Podstawowe wymagania
• Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania
praktycznych problemów technicznych.
• Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
• Zdolności organizacyjne, umiejętność planowania i realizacji
powierzonych zadań
• Mile widziana wiedza praktyczna w branży motoryzacyjnej
od strony budowy i zasady działania urządzeń do obsługi i
diagnostyki pojazdów.
• Wysoka kultura osobista
• Dokładność i sumienność
• Prawo jazdy kat. B
• Znajomość obsługi komputera z zakresu operowania plikami
oprogramowaniami, usuwaniem usterek technicznych.
Oferujemy:
• Gruntowne szkolenie przed przystąpieniem do samodzielnej
pracy.
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Narzędzia niezbędne dla wykonywania powierzonej pracy
• Zarobki uzależnione od własnej aktywności i zaangażowania
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie
swojego CV oraz listu motywacyjnego w terminie do
31.03.2014 na adres poczty internetowej podając swój email i telefon kontaktowy:
[email protected]
informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem:
693 992 201
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z 1997 r., poz. 883)”.
Fakty i mity w sprawie budowy
elektrowni wiatrowych
w Gminie Sędziszów
Elektrownie wiatrowe od kilkudziesięciu lat powstają i funkcjonują jako odnawialne źródła energii elektrycznej będąc
uzupełnieniem konwencjonalnych i jądrowych źródeł energii. Szczególne nasycenie tych źródeł energii odnawialnej jest na
Zachodzie Europy (m.in. Niemcy, Austria,
Hiszpania, Skandynawia) i USA. Rozwój
odnawialnych źródeł energii jest szczególnie ważny dla zapewnienia z nich min.
15 % produkcji zgodnie z obowiązującym
prawem w Unii Europejskiej. Nie spełnienie tego warunku spowoduje nałożenie
olbrzymich kar na Polskę za co zapłacimy
wszyscy.
W 2010 roku do naszej gminy zwróciły się trzy firmy zainteresowane budową
elektrowni wiatrowych z uwagi na sprawdzone dobre warunki wietrzne. Rozpoczęliśmy wnikliwą analizę i rozpoznawanie
możliwości lokalizacji takich inwestycji
na naszym terenie warunkując to przede
wszystkim właściwą ochroną warunków
życia i zdrowia ludzi, tak aby proces powstawania wiatraków przebiegał zgodnie
z przyjętymi zasadami ochrony środowiska, jednocześnie gwarantował standard
życia społeczeństwa lokalnego i zachowanie środowiska przyrodniczego.
>> str 12
12
Przeprowadzone zostały pełne procedury planistyczne (ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia, prognozy oddziaływania na środowisko, dyskusje publiczne) i środowiskowe wymagane przepisami
ustaw o planowaniu przestrzennym i środowiskowych uwarunkowaniach.
Odbyło się wiele spotkań na Komisjach
i Sesjach Rady Miejskiej. Informacje o zamiarach budowy wiatraków przedstawione były w sprawozdaniach, zamierzeniach
inwestycyjnych gminy, mediach, a także
na zebraniach z mieszkańcami.
Przez cały czas trwania tego procesu
doskonaliliśmy wiedzę z różnych opracowań naukowych, które nie potwierdzają
negatywnego oddziaływania na zdrowie i
środowisko przy zachowaniu wymogów
maksymalnych poziomów hałasu wibroakustycznego poniżej 45 db w dzień i 40
db w nocy. Była to pełna, a nie wyrywkowa analiza dokumentów.
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Margoninie
Spotkanie z mieszkańcami Margonina
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
Wizyta na farmie wiatrowej
Dodatkowymi argumentami za zgodą
na realizację tych inwestycji były dla samorządu naszej gminy kontakty z gminami w Polsce, w których farmy wiatrowe
funkcjonują od 2008 – 2009 roku m.in.:
Kobylnica: od 2008 r. 24 szt. X 2,5
MW i 18 szt. X 2,5 MW, lokalizacja w
odległości od 500 mb od zabudowań, nie
było protestów zwiększyła się atrakcyjność turystyczna, dochód dla gminy ok. 4
mln zł.
Karlino: od 2009 r. 51 szt. X 1,5 MW,
lokalizacja w odległości od 350 mb do
najbliższych zabudowań, żadnych potwierdzonych negatywnych skutków zwłaszcza
zdrowotnych, ok. 4,3 mln zł dla gminy za
2013 rok.
Potęgowo: od 2008 r. 6 szt. X 2 MW,
lokalizacja w odległości 500 mb, pod wiatrakami stada bocianów, krowy się pasą,
żadnych narzekań na zakłócenia akustyczne, dochód 480 tys. zł na rok.
Margonin: od 2009 r. 60 szt. X 2 MW,
lokalizacja w odległości od 400 - 500 mb
od zabudowań, pełna harmonia z ludźmi
i przyrodą. Z podatków ok. 5 mln zł dla
gminy, ludzie za dzierżawy ponad 1,2 mln
zł. rocznie.
W w/w i wielu innych gminach firmy
wiatrakowe wspomagają wiele celów społecznych: szkoły, place zabaw, działalność
kulturalna.
Również przemieszczanie się po wielu krajach Unii Europejskiej pokazują jak
wiele farm wiatrowych funkcjonuje w odległości porównywalnych z polskimi przepisami. Tam z tego rodzaju działalności
bogacą się ludzie, gminy, państwa. Zdrowotność z tego powodu się nie pogorszyła, a długość życia rośnie szybciej niż w
Polsce. Jest to świadoma proekologiczna
i rozwojowa działalność.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
13
Przytoczone analizy i obserwacje spowodowały, że jesteśmy otwarci na takie inwestycje przynoszące zdecydowanie więcej korzyści niż strat. Jest to wielka szansa
dla rozwoju naszej gminy, dla mieszkańców, szczególnie tych, którzy będą mieli
pożytki z dzierżawy, ale również pozostałych, bo przy planowanych ok. 22 wiatrakach o mocy 2 MW do budżetu z podatków wpłynęłoby ok. 1,9 mln zł. z przeznaczeniem na cele społeczne w dużej części
dla miejscowości położonych w pobliżu
wiatraków. W Gminie Sędziszów przy planowanej lokalizacji wiatraków zgodnie z
MPZP poziom hałasu nie przekroczy 40 db
w liniach zabudowy, a najbliższe odległości wiatraka od zabudowań mieszkalnych
to min. 516 mb.
Gdyby realizacja doszła do skutku
jako gmina będziemy monitorować sam
proces inwestycyjny, zwracać uwagę, aby
powstały dobre drogi dojazdowe do pól,
aby kontrolowany był poziom hałasu po
zakończeniu inwestycji.
Zwiedzanie wiatraków
W Polsce modne stało się opracowywanie skrajnych opinii najczęściej nie
popartych udokumentowanymi badaniami
niezależnych naukowców w ostatnim czasie mocno wykorzystywanych przeciwko
planowanym inwestycjom. Budzących
niepokój wśród społeczeństwa. Jako samorząd staramy się wysłuchać wszelkich
racji, ale dobro ludzi, dalszy dynamiczny
rozwój gminy w infrastrukturze technicznej i społecznej, powoduje że tłumacząc
i przekonując należy podejmować też odpowiedzialne, ale trudne decyzje i jak pokazuje doświadczenie w innych tematach
służy ono dobru ogólnemu.
Pasące się sarny pod wiatrakami
Burmistrz Wacław Szarek
14
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
OKNO NA ŚWIAT
Przed wiekami przysłowiowym oknem
na świat dla ówczesnych narodów był dostęp do morza. Dzisiaj dla nas współczesnych jest nim …. kabel.
Włókno światłowodowe umieszczone
w kablu światłowodowym, który wchodzi
w skład sieci telekomunikacyjnej – stało
się motorem rozwoju wszelkiej wiedzy i
gospodarki, a także nieodłącznym elementem naszego życia społecznego, rodzinnego, czy nawet towarzyskiego. Służy wielu dobrym pożytecznym celom, ale także
sprawom niepożądanym, które na łączach
należy eliminować z całą surowością jako
szkodliwy produkt uboczny (mam na myśli różnego rodzaju wypaczenia i przestępstwa jakich dopuszczają się internauci).
To wielkie dobrodziejstwo zawitało do
naszej gminy. Nie chcę powiedzieć, że do
tej pory nasza gmina była pozbawiona
internetu. Jest to kolejna firma prywatna
która zajmuje się dostarczaniem Internetu do mieszkańców. Tym razem będzie to
200 km sieci światłowodu w technologii
FTTH co należy tłumaczyć – „światłowód
do domu”. – informuje Burmistrz p. Wacław Szarek.
Przypomnijmy że zaletami szerokopasmowej sieci wykonywanej metodą
FTTH uznawanej za najnowocześniejszą
na świecie w zakresie świadczenia usług
jest brak jakichkolwiek ograniczeń i limitów zarówno na wysyłanie jak i odbieranie danych, istnieje możliwość dowolnego
Sukcesy młodych artystów
Studio Piosenki działające przy SCK im.
Jana Pawła II w Sędziszowie świętuje kolejne sukcesy. Młodzi wokaliści prowadzeni przez Katarzynę Kornaś zdobywają
kolejne nagrody. Dopiero co ochłonęliśmy
po Międzynarodowym Festiwalu Piosenki na Ukrainie, gdzie nasza podopieczna
NATALIA RYŚ reprezentowała Polskę,
zdobywając I miejsce, a już kolejni artyści sięgają po nagrody. W listopadzie
2013 r. KAMILKA OZGA została finalistką Międzynarodowego Festiwalu im.
Henryka Morysa. W grudniu ub.r. DARIA OPAŁKA i MATEUSZ GREGORCZYK zostali finalistami Ogólnopolskiego Festiwalu TĘCZOWE PIOSENKI Jana
Wojdaka. Eliminacje do finału odbywały
się w 8 ośrodkach eliminacyjnych w całej Polsce. Daria i Mateusz startowali we
Włoszczowie, gdzie zmierzyło się ze sceną ponad 90 podmiotów wykonawczych.
Do finału zostało dopuszczonych ponad
100 wykonawców z całej Polski. Mateusz
wystąpił z piosenką „Nie da rady” w nowej
aranżacji i przy akompaniamencie, które-
kreowania przepustowości do jak i od abonenta, usługi internetu świadczone są 24h
na dobę przez 7 dni w tygodniu i nie ma
ryzyka przepięć elektrycznych i uszkodzeń
sprzętu elektrycznego w domu abonenta
na przykład podczas wyładowań atmosferycznych, bo światłowody nie przewodzą
prądu.
Sieć powstaje w ośmiu miejscowościach naszej gminy: Sędziszów, Borszowice Gniewięcin, Pawłowice, Piła, Sosnowiec, Swaryszów i Tarnawa.
W przyjętym przez inwestora rozwiązaniu, sieć zostanie doprowadzona do każdego budynku czy gospodarstwa, zainteresowanego ofertą mieszkańca.
„Widzimy jak szybko postępują prace, co jest dobrym symptomem że za parę
miesięcy to kablowe okno na świat, będzie
w lepszym niż dotychczas standardzie, dostępne dla naszych mieszkańców. Bardzo
cieszymy się z tej inwestycji, która w tym
przypadku jest realizowana poza udziałem samorządu. Jest to osiem miejscowości w naszej gminie, ale jeżeli weźmiemy
pod uwagę ze inwestycja dotyczy miasta
Sędziszowa, gdzie mieszka połowa ludności gminy to należy określić, że ok. 8500
osób będzie miało dostęp do sieci (na 12
998 ogółem) i do tego największe zakłady pracy. Mam nadzieję że w niedalekiej
przyszłości światłowody zostaną położone
w pozostałej części gminy. – wyjaśnia Burmistrz.
Dodajmy ze w oferowanym pakiecie
usług przewidziany jest: dostęp do Internetu, telewizja cyfrowo kablowa i telefonia
stacjonarna. Przedstawiciele inwestora w
niedługim czasie będą docierać z indywidualnymi ofertami do przyszłych odbiorców. Orientacyjnie inwestycja będzie gotowa od podjęcia pracy na końcówkę 2014
roku.
go podobnie jak śpiewu uczy się u Katarzyny Kornaś. Natomiast DARIA zdobyła WYRÓŻNIENIE w finale festiwalu
– wywalczyła je piosenką „Kraj miłości”
w aranżacji Katarzyny Kornaś i przy jej
akompaniamencie na fortepianie.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
15
Firma FLUID S.A. w ofensywie
Siłą rozwoju każdej gminy jest jej
mocna gospodarka. Dlatego dobre wiadomości dla firm to dobre wiadomości
dla całej samorządowej wspólnoty. W
gminie Sędziszów wieści o perspektywie dalszego rozwoju firmy FLUID S.A.
– są bardzo optymistyczne. Na ten temat
rozmawiamy z jej Prezesem Panam Janem Gładkim.
Red: Czy to prawda że w ostatnich
tygodniach podpisał Pan umowę z Państwową Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na sfinansowanie części
inwestycji związanej z budową „ innowacyjnej na skalę światową instalacji produkcji biowęgla”?
Tak, ostatnie tygodnie zaowocowały
ogromnym sukcesem. Zostaliśmy uznani,
jako nieliczni w Polsce a jedyni w województwie świętokrzyskim, za firmę o
ogromnym potencjale innowacyjności w
dowód czego otrzymaliśmy dofinansowanie, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4; Nowe Inwestycje o wysokim Potencjale Innowacyjnym, kwotą prawie 16 milionów złotych.
Red: Proszę wybaczyć ale co to znaczy
dla samego Sędziszowa ?
Zakład w Sędziszowie zostanie zakończony od strony inwestycyjnej i dzięki tym
środkom będzie wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia zabezpieczające
i chroniące środowisko. Produkcja jest
całkowicie czysta dla otoczenia. Spełnia
wszystkie normy czystości powietrza, ziemi i osiąga właściwe normy dla hałasu.
Red: W Sędziszowie brakuje miejsc
pracy. Czy w tym zakresie ma Pan też dobre wiadomości?
Oczywiście, jest zakład potrzebni są
pracownicy z przygotowaniem zawodowym odpowiadającym profilowi produkcji
i ze znajomością obsługi specjalistycznych
urzadzeń. Obecnie zatrudniamy 20 osób ,
ostatnio przyjęliśmy do pracy dwie osoby,
docelowo w Sędziszowie będzie pracować
30 osób.
Red: Ostatnio niektóre samorządy podejmują decyzję o zakazie palenia węglem
w strefach szczególnie zagrożonych smogiem, tj głównie stare zabytkowe rewiry
dużych miast Kraków, Toruń, Wrocław i
inne. Czy Wasze paliwo może być ekologiczną alternatywą dla węgla.
Myślę że tak. Biowęgiel w postaci
peletu jest wspaniałym ekologicznym,
wysoko energetycznym, bezdymnym paliwem. Mamy certyfikaty które stawiają
pelet marki FLUID jako paliwo odnawialne,
bezdymne paliwo które można stosować
do zdrowego grillowania jak również do
ekologicznego opalania gospodarstw domowych. Jesteśmy zapraszani do udziału
w klastrach na rzecz propagowania biowęgla. Ostatnio uczestniczyliśmy w Powstaniu Klastrów na rzecz rozwoju biowęgla w
województwie dolnośląskim i opolskim.
Wygłosiliśmy tam referaty wprowadzające
oraz złożyliśmy deklaracje uczestnictwa.
Wielkie zainteresowanie tymi zagadnieniami napawa optymizmem i stanowią kolejne źródło przyszłych dochodów firmy.
Red: Jakiego typu składniki używane
są w procesie powstawania biowęgla?
Biowęgiel marki FLUID powstaje w
wyniku energetycznego uszlachetniania
(prażenia) wszelkiego rodzaju biomas roślinnych. Najczęściej używamy biomasę:
po przeróbce drewna w tartakach, jako
pozostałości roślin uprawowych między
innymi słomę, wytłoki z produkcji soków
oraz oleju jak również biomasę z plantacji
energetycznych, obcinania drzew i krzewów przydrożnych itp. Realizując plan
zapewnienia biomasy dla naszych potrzeb oraz zagospodarowania pól uprawnych które z różnych względów są nieobsiewane zaczęliśmy zasadzać je rośliną
energetyczną miskantusem. Na obszarze
pobliskich (4) czterech gmin mamy plany
obsadzenia i założenia około 1000 ( tysiąca) ha plantacji energetycznych w oparciu
o miskantusa. Miskantus jest rośliną energetyczna jednoroczną, sadzoną z korzenia
i rozmnażającego się przez pączkowanie
korzenia. Roślina ta nie rodzi nasion więc
nie zagraża sąsiednim uprawom. Podpisujemy z rolnikami 15 letnią umowę na zakup biomasy, lub wydzierżawiamy pole i
sami obsadzamy plantację płacąc rolnikowi corocznie za dzierżawę.
Red: Widzimy że odwiedzają Was liczne delegacje w tym również z innych kontynentów. Czy są realne plany wybudowania Zakładów Odzysku Energii z biomas
w odległych krajach?
Po trzech latach wytężonej pracy marketingowej rysuje się realna szansa na
podpisanie kontraktu na budowę, opartej
o technologie FLUID, elektrowni o mocy 6
MW elektrycznych z jednoczesną produk>> str 12
16
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
<< str 11
cją chłodu o mocy około 7,0 MW . Instalacja będzie zużywała biomasę miejscową
z czyszczenia pobliskiej dżungli jak również z powstającej plantacji energetycznej,
właśnie miskantusa. Mamy już pozwolenie na budowę na indonezyjskiej wyspie
Seram. Liczymy że podobne inwestycje
będziemy realizowali również na innych
indonezyjskich wyspach.
Prowadzimy intensywny marketing
bezpośredni w bardzo wielu krajach świata. Od Indonezji, Wietnamu, Malezji poprzez Syberię, Ukrainę, Niemcy, Holandię,
Maroko, Kenię, RPA, Kanadę. Jesteśmy
otwarci na współpracę z każdym krajem.
Red: Czy w Polsce są plany budowy
kolejnych zakładów?
Oczywiście tak, w Środzie Śląskiej
jest już pozwolenie na budowę, myślę że
w I kwartale przyszłego roku podpiszemy
umowę i rozpoczniemy budowę Zakładu
Odzysku Energii. Rozmawiamy również o
budowie Zakładu Odzysku Energii z Inwestorami z Przemyśla.
Red: Podobno Wasze plany rozwoju
technologii nie ograniczają się do produkcji biowegla na potrzeby energetyki i
ogrzewania?
We współpracy z wieloma Instytucjami Naukowymi ( PAN w Lublinie, Instytut
w Puławach, Politechnika Częstochowska, Instytut Energetyki) pracujemy nad
nowymi technologiami pozwalającymi
wykorzystywać biowęgiel marki FLUID do
XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sędziszowie.
12 stycznia 2014r. w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbył się XXII
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz dla oddziałów
geriatrycznych. Za zebrane podczas
XXII Finału WOŚP Fundacja zamierza
kupić m.in.: wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością
znieczulenia do badania młodszych i
pobudzonych dzieci, RTG przyłóżkowe, RTG z ramieniem C i monitorem,
radiologiczne stacje diagnostyczne,
aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-doppler. Ponadto w związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych
oddziałów geriatrycznych, a także
deklaracji środowisk medycznych
nowych zastosowań. Właśnie w Środzie
Śląskiej wybudujemy zakład produkujący
nawóz naturalny o długim cyklu rozkładu
bez emisji CO2 który jednocześnie będzie
re na bazie produkcji biowegla
Red: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy aby realizacja projektu przebiegała
bez zakłóceń
o ich tworzeniu. Fundacja zamierza
również przeznaczyć część pieniędzy, na doposażenie już istniejących
oddziałów lub nowo otwieranych
oddziałów geriatrii. Podobnie jak w
roku ubiegłym w Samorządowym
Centrum Kultury utworzyliśmy sztab
WOŚP. Sztab liczył 20 osób, naszymi
wolontariuszami byli : nauczyciele i
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
Przedszkole Samorządowe, strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Sędziszowa, pracownicy Ośrodka Sportu i
Rekreacji i Samorządowego Centrum
Kultury im. Jana Pawła II. Podczas
XXII Finału WOŚP nasz sztab uzbierał
10 545,45 zł. Na terenie gminy zbiórkę pieniędzy prowadzili też harcerze.
Na zorganizowany w SCK koncert
bardzo licznie przybyli mieszkańcy
naszej gminy. Podczas trwającego
ponad cztery godziny koncercie zaprezentowali się: Studio Piosenki z
SCK, Formacja Tańca z SCK, Kacper
Struzik, zespól taneczny Dynamic z
Zespołu Szkól Ogólnokształcących w
Sędziszowie, zespół MAXER, kapela
rockowa YGGDRASILL.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
17
hełm przekazany przez strażaków z
OSP w Sędziszowie. Przez minionych
21 lat z ogromną pomocą zarówno
kwestujących jak i ofiarodawców dokonano rzeczy niezwykłych. Zebrane
pieniądze zostały wydane na zakup
ratujący życie sprzęt medyczny. A co
najważniejsze ogromna mobilizacja i
zaangażowanie wielu młodych ludzi,
którzy każdego roku udowadniają, że
chcą i potrafią ofiarować i poświęcać
swój czas tym, którzy tego potrzebują. Dla nich i ofiarodawców jedyną
nagrodą jest świadomość bezinteresownej pomocy i wzajemnej życzliwości. To wystarczające argumenty
by ponownie nasze miasto i gmina
zagrały w tej niezwykłej orkiestrze.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i osobom zaangażowanym w organizację XXII Finału
WOŚP. Dziękujemy za pomoc przy
liczeniu pieniędzy którą zaoferował
Bank PKO Bank Polski mający swoją
siedzibę przy ul .Dworcowej 30 a. Do
zobaczenia za rok podczas kolejnego
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
J.W. - SCK
W czasie koncertu była prowadzona aukcja , do wylicytowania były
gadżety WOŚP oraz trzy karnety na
basen ufundowane przez dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Pana Krzysztofa Chmaruka,
18
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
„Moje obrazy, mówią za mnie”
Wieczór 22 listopada br., w Centrum Kultury w Jędrzejowie, miał niezwykłą, artystyczną oprawę, do której swój udział wniosła ziemia sędziszowska, a dokładnie twórczość Pana
Eugeniusza Brożka.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
19
W sali obiektu została
otwarta wystawa obrazów
malarza. Licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu
jędrzejowskiego mogli podziwiać 26 obrazów p. Eugeniusza wyeksponowanych w półkolu, jakże mieniących się, wyrazistych
podstawowych i prostych
kolorów
Wystawę otworzył dyr.
Centrum Kultury p. Józef
Straszak. Malarstwo, jego
ocenę i znaczenie dla sztuki ludowej naszego kraju podkreśliła w krótkim
przemówieniu Pani Nina
Skotnicka – kierownik Działu Etnografii Muzeum Narodowego w Kielcach, mówiąc:
„Takich obrazów nikt inny nie
potrafi namalować. Zawsze
bez trudu są rozpoznawalne. W
obrazach Brożka dostrzegamy
bajkowość, a zarazem i prozę
wiejskiego, zwyczajnego życia,
widzianego oczami artysty w
jemu tylko wiadomy i niepowtarzalny. Nikomu nie uda się
go przekopiować ”
Słowa podziękowania dla
malarza w imieniu samorządu
naszej gminy skierował Burmistrz p. Wacław Szarek mówiąc: „Jesteśmy dumni z Pana,
jako mieszkańca naszej Gminy.
Bardzo cieszymy się z kolejnych wystawowych sukcesów.
Dziękujemy za codzienny trud
twórczej pracy wkładany w
te mistrzowskie dzieła, które
sławiąc pana kunszt malarski,
sławią także ziemię sędziszowską”.
Podobnie słowa gratulacji
i podziękowania skierował w
stronę p. Eugeniusza, Starosta
Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, kończąc swoje wystąpienie
zaproszeniem na galę „Złotych
Gryfów” do sali koncertowej
Centrum obok.
Gala miała miejsce o około
30 minut później i tam właśnie zebranym został ogłoszony
werdykt Kapituły, w którym
za tworzenie kultury naszego
regionu został przyznany właśnie p. Eugeniuszowi Brożkowi.
Odbierając statuetkę „Złotego
Gryfa” powiatu Jędrzejowskiego laureat dziękując za wyróżnienie, z właściwym sobie osobistym urokiem
i przebijającą się skromnością, zakończył swoje
wystąpienie: „Co ja będę
mówił, niech za mnie
mówią moje obrazy”.
„Złoty Gryf” to najwyższe lokalne odznaczenie powiatu jędrzejowskiego. Gorąco gratulujemy i cieszymy się
jako społeczność naszej
gminy razem z laureatem.
Ewa Kubas-Samociuk
20
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Luty 2014
Sala widowiskowa w SCK – do remontu
3 lutego br. Burmistrz Wacław Szarek działając w
imieniu gminy zawarł umowę z Firmą Remontowo –
Budowlaną DUD-BUD Łukasz Duda z Tarnowa, której przedmiotem jest przebudowa sali widowiskowej
w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Sędziszowie.
Zaplanowany remont dotyczy jej generalnego
odnowienia. Rzeczowo będzie obejmował wymianę
instalacji elektrycznej, przebudowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a także roboty ogólnobudowlane, które przyniosą całkowicie nowy wygląd
pomieszczenia. Zostanie przebudowana scena oraz
wymienione będą fotele. W wyniku przeprowadzonego remontu sala widowiskowa oraz scena otrzyma
nowy estetyczny wygląd.
ISSN 1733-0173
Bezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów
www.sedziszow.pl
Wymiana instalacji zapewni obowiązujące przepisami warunki bezpieczeństwa.
Całkowita wartość zadania wyniesie kwotę 1.380
tys. złotych, a środki będą pochodziły z budżetu gminy oraz z Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013”. Wysokość dofinansowania
wyniesie 633.969,00 zł.
Termin realizacji umowy ustalono na 30 czerwca
2014 roku, która to data będzie dniem ostatecznego
odbioru końcowego robót.
Ewa Kubas - Samociuk
Zespół Redakcyjny: Ewa Kubas - Samociuk, Krzysztof Malec,
Adres do korespondencji: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
Kontakt: tel. 041 381 11 29, 381 11 30, fax: 041 381 11 31, e-mail: [email protected]
Skład i łamanie: P.U.H. Kartograf, 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice 53,
tel. 606 108 229, e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów
oraz zmiany ich tytułów
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada

Podobne dokumenty