Statut Twojego Ruchu

Komentarze

Transkrypt

Statut Twojego Ruchu
TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
T: 731.537.500
E: [email protected]
W: www.twojruch.eu
TEKST STATUTU
TWOJEGO RUCHU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
rg
§ 1.
1. Twój Ruch jest partią polityczną, działającą na podstawie ustawy o partiach politycznych oraz na podstawie niniejszego statutu. Partia Twój
Ruch posługuje się skrótem „Ruch”.
.o
2. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny Ruchu korzystają z ochrony prawnej.
3. Ruch posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Ruchu jest m. st. Warszawa.
ia
5. Ruch działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także może ustanawiać swoje przedstawicielstwa za granicą.
6. Ruch może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i inne organizacje o podobnych celach i
założeniach programowych, a także może z takimi organizacjami współpracować.
pa
rt
§ 2.
1. Przez „Parlamentarzystę Ruchu” należy rozumieć Członka Ruchu będącego parlamentarzystą Rzeczypospolitej Polskiej lub Parlamentu
Europejskiego.
2. Przez „Radnego Ruchu” należy rozumieć Członka Ruchu będącego członkiem organu stanowiącego lub wykonawczego samorządu
terytorialnego każdego szczebla.
§ 3.
e-
Celami Ruchu są:
1. rozwój i ochrona demokracji rozumianej jako rządy przedstawicielskie pochodzące z wolnych, uczciwych, równych, bezpośrednich i
proporcjonalnych wyborów w warunkach politycznego pluralizmu;
2. dbanie o prawa i wolności obywatelskie – w szczególności o wolność sumienia, wyznania, myśli, słowa i zgromadzeń – oraz o poszanowanie
praw wszelkiego rodzaju mniejszości;
3. obrona zasady świeckości państwa i osiągnięcie stanu jej pełnej realizacji we wszystkich dziedzinach życia;
4. obrona zasady racjonalności stanowionego prawa oraz kierowania się rzetelną – i w miarę możliwości naukowo zweryfikowaną – wiedzą przy
podejmowaniu decyzji politycznych;
5. obrona zasady rządów prawa i przeciwdziałanie przejawom arbitralności władzy politycznej lub administracyjnej;
6. obrona równego statusu kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 1 z 24
7. ograniczenie nierówności społecznych i ekonomicznych do poziomu gwarantującego każdemu obywatelowi porównywalne szanse realizacji
indywidualnych planów życiowych;
8. budowa klimatu wzajemnego zaufania pomiędzy obywatelami, jak również między obywatelami a państwem;
9. zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju materialnego, w tym poprzez zaangażowanie państwa w życie gospodarcze;
10. obrona zasad wolnego rynku we wszystkich dziedzinach, w których jego działanie nie jest sprzeczne z interesem społecznym.
§ 4.
Ruch dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez:
1. udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w wyborach powszechnych do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej,
Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego;
rg
2. wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność krajowych i europejskich władz publicznych;
3. udział w debacie publicznej;
1) w organach Ruchu wszystkich szczebli;
.o
4. stosowanie parytetu kobiet i mężczyzn:
2) wraz z regułą naprzemienności płci – przy tworzeniu list kandydatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
ia
Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego;
5. przygotowywanie i przedstawianie programów, analiz i projektów aktów prawnych;
6. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej między innymi poprzez sprzedaż tekstu statutu, programu, przedmiotów symbolizujących
pa
rt
Ruch i wydawnictw popularyzujących cele i działalność Ruchu.
CZŁONKONKOWIE ORAZ SYMPATYCY RUCHU
§ 5.
1. Członkiem Ruchu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta
z pełni praw publicznych, akceptuje statut i program Ruchu, a także spełnił wymogi formalne określone w § 8 Statutu.
2. Członek Ruchu nie może należeć do innej partii politycznej, działać na jej rzecz albo kandydować do organów władzy publicznej z komitetu
e-
wyborczego innego niż komitet wyborczy Ruchu chyba, że na takie kandydowanie wyrazi zgodę Zarząd Krajowy Ruchu.
§ 6.
1. Członkom Ruchu przysługują równe prawa.
2. Członkowie Ruchu mają w szczególności prawo:
1) inicjowania i brania udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych Ruchu;
2) używania odznak organizacyjnych i legitymacji członkowskiej;
3) kształtowania programu Ruchu;
4) zgłaszania inicjatyw politycznych i społecznych organom Ruchu;
5) brania udziału w posiedzeniach organów Ruchu w sprawach ich dotyczących;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 2 z 24
6) odwołania się od decyzji ich dotyczących do organów wyższego szczebla;
7) występowania z wnioskiem do Zarządu Klubu o wystawienie potwierdzenia wpisu do Centralnego Rejestru Członków.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Ruchu przysługuje Członkowi po upływie 90 dni od dnia przyjęcia w poczet członków
Ruchu.
4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się:
1) do członków grupy inicjatywnej, którym czynne i bierne prawo wyborcze do organów Klubu przysługuje po przyjęciu
ich w poczet członków Ruchu,
2) do członków, którzy zostali przyjęci w poczet członków Ruchu w wyniku porozumień koalicyjnych z innymi partiami
politycznymi i organizacjami pozarządowymi.
Członkowie Ruchu mają obowiązek:
1. przestrzegania niniejszego Statutu, stosowania się do uchwał organów Ruchu;
rg
§ 7.
.o
2. wspierania realizacji programu i celów Ruchu poprzez aktywny udział w jego działaniach;
3. sumiennego pełnienia funkcji w organach Ruchu i organach władzy publicznej, do których zostali wybrani lub powołani;
5. regularnego opłacania składek.
ia
4. dbania o pozytywny wizerunek i dobre imię Ruchu;
§ 8.
pa
rt
1. O przyjęciu w poczet członków Ruchu decyduje Zarząd Klubu z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 9 ust. od 1 do 3 Statutu.
2. Przyjęcie w poczet członków Ruchu następuje po złożeniu przez kandydata prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.
3. Zarząd Klubu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Ruchu na najbliższym zebraniu Zarządu Klubu, nie później jednak niż
w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku nie podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały we wskazanym terminie, uchwałę w sprawie
przyjęcia w poczet członków Ruchu podejmuje właściwy Zarząd Okręgu.
4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, kandydatowi przysługuje odwołanie do organu wyższego szczebla, za wyjątkiem gdy
e-
odmowa przyjęcia nastąpiła z powodu braku zgody, o której mowa w § 9 ust.1 i 3 Statutu. W takim przypadku decyzja Zarządu jest ostateczna.
5. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków Ruchu, Zarząd Klubu zobowiązany jest dostarczyć do
właściwego Zarządu Okręgu oryginał deklaracji oraz oryginał uchwały o przyjęciu w poczet członków Ruchu.
6. Kopie deklaracji członkowskich i uchwał o przyjęciu w poczet członków Ruchu przechowywane są w systemie teleinformatycznym
udostępnionym przez Zarząd Krajowy.
§ 9.
1. Przyjęcie w poczet członków Ruchu osoby, która jest lub była Parlamentarzystą Rzeczypospolitej Polskiej lub Parlamentu Europejskiego,
członkiem naczelnych organów administracji państwowej, wojewodą lub wicewojewodą, członkiem organu stanowiącego lub wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, wymaga zgody Zarządu Krajowego Ruchu.
2. Przyjęcia w poczet członków Ruchu na mocy porozumień koalicyjnych osoby, która była członkiem partii politycznej lub organizacji
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 3 z 24
pozarządowej dokonuje Zarząd Krajowy Ruchu. Szczegółowe wymogi przyjęcia w poczet członków Ruchu osób wskazanych w zdaniu poprzednim
określi uchwała Zarządu Krajowego.
3. Przyjęcie w poczet członków Ruchu osoby, która jest lub była członkiem organu stanowiącego lub wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego na szczeblu powiatowym lub gminnym, a także osoby która była w przeszłości członkiem innej partii politycznej wymaga zgody
Zarządu Okręgu. Brak stanowiska Zarządu Okręgu w sprawie zgody o przyjęcie w poczet członków Ruchu kandydata, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oryginału deklaracji członkowskiej kandydata poczytuje się jako zgodę Zarządu Okręgu na
przyjęcie kandydata w poczet członków Ruchu.
4. Od decyzji Zarządu Okręgu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Ruchu przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego.
§ 10.
1. Zarząd Krajowy prowadzi Centralny Rejestr Członków, którego zasady funkcjonowania określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.
stwierdzania liczby członków Ruchu .
§ 11.
.o
1. Każdy członek Ruchu może należeć do jednego Klubu Ruchu.
rg
2. Wpis do Centralnego Rejestru Członków ma charakter deklaratoryjny i stanowi potwierdzenie członkostwa w Ruchu oraz jest podstawą do
2. Przeniesienie się do innego Klubu Ruchu, możliwe jest po wyrażeniu na to zgody przez Zarząd Klubu do którego chce się przenieść członek
Ruchu.
Klubu, który dany członek chce opuścić.
ia
3. O wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 2, Zarząd Klubu do którego chce się przenieść członek Ruchu informuje Zarząd Okręgu oraz Zarząd
§ 12.
pa
rt
1. Członek Ruchu, który w wyniku rozwiązania terenowej jednostki Ruchu stracił członkostwo w klubie, może w terminie 14 dni od daty
otrzymania uchwały o rozwiązaniu terenowej jednostki, złożyć oświadczenie Zarządowi Klubu o chęci przystąpienia do Klubu Ruchu.
2. W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zarząd Klubu, do którego członek Ruchu chce przystąpić, Zarząd ten zobowiązany jest w
terminie 14 dni poinformować o tym fakcie Zarząd Okręgu.
§ 13.
1. Utrata członkostwa w Ruchu następuje wskutek:
e-
1) rezygnacji z członkostwa, złożonej w formie pisemnej Zarządowi Klubu, do którego należy członek;
2) wykreślenia z rejestru członków;
3) śmierci;
4) prawomocnego orzeczenia przez Sąd Koleżeński kary wykluczenia z Ruchu;
5) rozwiązania terenowej jednostki Ruchu i nie przystąpienia w terminie przez członka rozwiązanej jednostki do
dowolnego Klubu Ruchu;
6) prawomocnego wyroku sądowego pozbawiającego członka Ruchu pełni praw publicznych.
2. Wykreślenia z rejestru członków, o którym mowa § 13 ust.1 pkt.2 Statutu może dokonać Zarząd Krajowy po stwierdzeniu zaległości w
opłacaniu składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich zapłaty przez Zarząd Klubu lub
Zarząd Okręgu i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego, co najmniej tygodniowego terminu lub w przypadku naruszania przez członka
określonych w Statucie obowiązków.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 4 z 24
3. Z wnioskiem do Zarządu Krajowego o wykreślenie z rejestru członków Ruchu może zwrócić się Zarząd Klubu, Zarząd Okręgu, Zarząd
Województwa lub Przewodniczący Ruchu. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie.
4. Uchwała Zarządu Krajowego w sprawie wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 13 ust.2 jest ostateczna.
§ 14.
1. Członek Ruchu może z ważnych powodów zawiesić na czas określony swoje członkostwo w Ruchu, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
2. Wniosek o zawieszenie członkostwa należy zgłosić na piśmie do Zarządu Klubu podając powody uzasadniające wniosek i czas, na który
nastąpić ma zawieszenie członkostwa.
§ 15.
1. Członek Ruchu może zostać ukarany przez Sąd Koleżeński za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał organów
Ruchu, postępowanie w sposób sprzeczny z programem Ruchu, działanie na szkodę Ruchu oraz dopuszczanie się czynów nieetycznych lub
rg
hańbiących.
2. Karami wymierzanymi przez Sąd Koleżeński są:
2) nagana;
.o
1) upomnienie;
4) wykluczenie z Ruchu.
ia
3) zawieszenie w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 2 lat;
3. Od ostatecznych decyzji organów Ruchu w sprawach wynikających z członkostwa w Ruchu, członkowie mogą
pa
rt
odwoływać się do sądów powszechnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie.
4. Osoba wykluczona z Ruchu może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków Ruchu, nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty
prawomocnego orzeczenia kary wykluczenia.
5. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy, może podjąć w stosunku do członka Ruchu, przeciwko któremu został skierowany wniosek o
ukaranie do Sądu Koleżeńskiego, uchwałę o tymczasowym zawieszeniu w prawach członka, do czasu wydania prawomocnego wyroku przez Sąd
Koleżeński.
§ 16.
1. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych funkcji oraz utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w Ruchu, a także zakaz
e-
ubiegania się z rekomendacji Ruchu o mandat w organach władzy publicznej.
2. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
3. Nabycie czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Ruchu następuje automatycznie po upływie okresu trwania zawieszenia.
§ 17.
1. Sympatykiem Ruchu może być ten, kto ukończył 18 lat i wyraził zgodę na umieszczenie jego danych w Centralnym Rejestrze Członków, w
charakterze Sympatyka.
2. Zarząd Krajowy określi w drodze uchwały prawa i obowiązki Sympatyków.
ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW
§ 18.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 5 z 24
1. Organy Ruchu działają w oparciu o przyjęte przez siebie regulaminy, zgodnie z programem Ruchu.
2. Organy Ruchu wyrażają swoją wolę w drodze uchwał.
3. Uchwały podejmowane przez organy Ruchu są wiążące dla organów niższego szczebla oraz dla członków Ruchu.
4. Uchwały organów Ruchu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
5. W przypadku oddania w głosowaniu równej ilości głosów „za” i głosów „przeciw” decyduje głos przewodniczącego organu danego szczebla.
6. Podjęcie uchwały przez kolegialny organ Ruchu wymaga uprzedniego zawiadomienia wszystkich członków tego organu o terminie posiedzenia.
Zawiadomienie może być dokonane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na 24 godziny przed
planowanym terminem posiedzenia.
§ 19.
rg
7. Głosowania w sprawach, wyboru i odwołania członków organów Ruchu są tajne.
1. Uchwały podejmowane przez organy Ruchu przekazywane są do organów wyższego szczebla niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
.o
dnia ich podjęcia, w celu ich zarejestrowania. W przypadku nie przekazania uchwały w powyższym terminie jest ona niewiążąca.
2. Odwołanie od uchwał organów Ruchu przysługuje do organów wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały chyba, że
uchwała została podjęta przez organ Ruchu na szczeblu krajowym.
ia
3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.
§ 20.
pa
rt
1. Kadencja organów Ruchu trwa 4 lata.
2. Kadencja członków organów Ruchu powołanych w czasie trwania kadencji, o której mowa w ust. 1, kończy się wraz z końcem kadencji tych
organów.
3. Ta sama osoba może pełnić tę samą funkcję maksymalnie przez dwie kadencje.
4. Osoby zajmujące stanowiska w organach Ruchu wykonują swą funkcję nieodpłatnie.
§ 21.
e-
Nie można łączyć następujących funkcji w Ruchu :
1. Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej z jakąkolwiek inną funkcją;
2. członka Okręgowej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej z jakąkolwiek inną funkcją;
3. członkostwa w Zarządzie Klubu z członkostwem w Zarządzie Okręgu;
4. Przewodniczącego Okręgu z członkostwem w Zarządzie Krajowym za wyjątkiem jednego rekomendowanego przez Przewodniczącego Ruchu
Przewodniczącego Okręgu;
5. członkostwa w Zarządzie Klubu, Zarządzie Okręgu, Zarządzie Województwa z członkostwem w Zarządzie Krajowym;
6. Parlamentarzysty Ruchu z funkcjami:
1) Przewodniczącego Okręgu;
2) Przewodniczącego Klubu;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 6 z 24
3) członka Okręgowej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej;
4) członka Sądu Koleżeńskiego.
§ 22.
1. W przypadku wyboru na funkcję w organach Ruchu nie podlegające łączeniu, osoba której to dotyczy, jest zobowiązana do złożenia, w
przeciągu 14 dni od dnia wyboru, organowi odpowiedniego szczebla, rezygnacji z jednej z aktualnie pełnionych funkcji. Brak rezygnacji w
powyższym terminie jest równoznaczny z zrzeczeniem się funkcji pełnionej poprzednio z upływem 14-go dnia od daty wyboru.
2. W przypadku zmniejszenia liczebności członków danego organu kolegialnego Ruchu może nastąpić uzupełnienie składu poprzez kooptację, nie
więcej jednak niż 1/2 początkowej liczby członków w trakcie jednej kadencji. Kooptacji dokonuje organ, którego skład osobowy uległ
zmniejszeniu, spośród członków Ruchu posiadających bierne i czynne prawo wyborcze do tego organu.
3. Kooptacja nie dotyczy jednoosobowych organów Ruchu.
rg
4. W przypadku rezygnacji lub wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwią pełnienie funkcji Przewodniczącemu danego organu, cały ten
organ ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 5 W takiej sytuacji odpowiedzialność za przeprowadzenie nowych wyborów przejmuje zarząd
wyższego szczebla lub powołany pełnomocnik.
5. W przypadku rezygnacji lub wystąpienia innych okoliczności (z wyłączeniem sytuacji określonej w § 31 ust 9 Statutu), które uniemożliwią
.o
pełnienie funkcji Przewodniczącemu Ruchu, Zarząd Krajowy Ruchu nie ulega rozwiązaniu. W takim przypadku Zarząd Krajowy ma obowiązek
zwołania Kongresu Krajowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rezygnacji lub wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią pełnienie
ia
funkcji Przewodniczącemu Ruchu.
pa
rt
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 23.
1. Terenowymi jednostkami Ruchu są Województwa, Okręgi i Kluby Ruchu.
2. Okręgi obejmują zasięgiem swego działania okręgi wyborcze do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Kluby Ruchu mogą być terytorialne lub środowiskowe.
4. Kluby terytorialne obejmują zasięgiem działania teren gminy, w której jest siedziba klubu, lub teren kilku sąsiadujących ze sobą gmin, z
e-
siedzibą w jednej z nich.
5. Kluby terytorialne działające w miastach na prawach powiatu obejmują swoim zasięgiem jednostki pomocnicze lub okręgi do rady miasta.
6. Nie tworzy się klubów terytorialnych na obszarze działania innego klubu terytorialnego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 Statutu.
7. Kluby środowiskowe zrzeszają przedstawicieli danego środowiska, niezależnie od zasięgu działania oraz miejsca zamieszkania członków.
§ 24.
1. Klub Ruchu liczy minimum 7 członków.
2. Klub Ruchu tworzony jest na podstawie uchwały grupy inicjatywnej uchwałą właściwego Zarządu Okręgu.
3. W przypadku nie podjęcia uchwały o utworzeniu Klubu przez Zarząd Okręgu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały grupy inicjatywnej,
uchwałę o utworzeniu Klubu może podjąć Zarząd Krajowy.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 7 z 24
4. Szczegółowy tryb tworzenia Klubów określi uchwała Krajowej Rady Politycznej.
§ 25.
1. Rozwiązanie Klubu Ruchu, dokonywane jest uchwałą Zarządu Okręgu lub uchwałą Zarządu Krajowego w przypadku gdy:
1) liczba członków Klubu Ruchu spadnie poniżej 7 członków;
2) Klub Ruchu zaniechał działalności statutowej, w szczególności nie odbywają się zebrania członków Klubu oraz Zarządu
Klubu.
2. Zmiana obszaru działania Klubu Ruchu, dokonywana jest uchwałą Zarządu Okręgu w przypadku gdy:
1) ten sam obszar objęty jest lub miałby być objęty zakresem działania, co najmniej dwóch klubów terytorialnych;
2) Zarząd Klubu terytorialnego złoży wniosek do Zarządu Okręgu o rozszerzenie obszaru działania o obszar nie objęty
rg
zakresem działania innego Klubu Ruchu.
3. W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd Krajowy, Zarząd Okręgu może powołać
pełnomocnika klubu, którego uprawnienia są takie same jak Zarządu Klubu i Przewodniczącego Klubu. Z chwilą
zawieszeniu.
.o
powołania pełnomocnika klubu obowiązki i kompetencje Zarządu Klubu i Przewodniczącego Klubu ulegają na ten okres
4. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy może powołać pełnomocnika okręgu, którego uprawnienia są takie same jak Zarządu Okręgu i
Przewodniczącego Okręgu. Z chwilą powołania pełnomocnika okręgu obowiązki i kompetencje Zarządu Okręgu i Przewodniczącego Okręgu
ia
ulegają na ten okres zawieszeniu.
5. Pełnomocnik nie może sprawować swojej funkcji dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Jeśli po upływie wskazanego okresu nie zostanie wybrany
nowy zarząd, kompetencje i obowiązki zawieszonego organu ulegają odwieszeniu.
pa
rt
ORGANY KRAJOWE RUCHU
§ 26.
Na szczeblu krajowym organami Ruchu są:
1. Kongres Krajowy;
2. Krajowa Rada Polityczna, zwana w skrócie Radą;
e-
3. Zarząd Krajowy;
4. Przewodniczący Ruchu;
5. Krajowa Komisja Rewizyjna;
6. Sąd Koleżeński.
§ 27.
1. Delegaci na Kongres Krajowy wybierani są według zasady 1 na 50 członków okręgu jednak nie mniej niż jeden i nie więcej niż określona
prawem liczba mandatów poselskich wybieranych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w danym Okręgu.
2. Delegaci na Kongres Krajowy wybierani są przez Kongresy Okręgowe zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem
parytetu płci.
3. Mandat Delegata na Kongres Krajowy może być sprawowany wyłącznie osobiście.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 8 z 24
4. Mandaty delegatów na Kongres Krajowy zachowują ważność po zakończeniu Kongresu, aż do zwołania kolejnych wyborów delegatów w
okręgach.
5. W przypadku rezygnacji z mandatu Delegata lub utraty przez Delegata członkostwa w Ruchu w trakcie trwania kadencji, jego miejsce podlega
uzupełnieniu w drodze kooptacji dokonywanej przez Klub do którego należał Delegat. W takim przypadku o wyborze nowego delegata decyduje
Zebranie Członków Klubu.
§ 28.
1. W Kongresie Krajowym udział biorą:
1) delegaci wybrani na Kongres Krajowy;
2) członkowie Krajowej Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
rg
2. Do wyłącznych kompetencji Kongresu Krajowego Ruchu należy:
1) wnioskowanie do Przewodniczącego Ruchu, zmian do Statutu Ruchu zgodnie z Regulaminem Kongresu
uchwalanym przez Zarząd Krajowy Ruchu,
.o
2) wybór Przewodniczącego Kongresu i jego zastępców oraz Komisji Kongresu
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego, Krajowej Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego;
ia
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowemu na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
5) wybór i odwołanie Przewodniczącego Ruchu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób
pa
rt
uprawnionych do głosowania;
6) wybór i odwołanie na wniosek Przewodniczącego Ruchu Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania;
7) wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;
8) uchwalenie statutu i zmian w statucie na wniosek Przewodniczącego Ruchu;
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych w statucie do kompetencji Kongresu Krajowego.
e-
3. Kongres Krajowy zwołuje Przewodniczący Ruchu z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Zarządu Krajowego;
2) Krajowej Komisji Rewizyjnej;
3) co najmniej ½ członków Krajowej Rady Politycznej.
§ 29.
1. Krajowa Rada Polityczna Ruchu składa się z:
1) Przewodniczącego Ruchu;
2) Członków Zarządu Krajowego;
3) Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 9 z 24
4) Przewodniczących Okręgów;
5) Parlamentarzystów Ruchu;
6) Przewodniczącego Ruchu Młodych;
7) Przewodniczącej Ruchu Kobiet;
8) Przewodniczącego Gabinetu Cieni,
9) Do 30 członków zwykłych wybieranych przez pozostałych członków Krajowej Rady Politycznej.
2. Do obowiązków Krajowej Rady Politycznej należy:
1) uchwalanie regulaminu Krajowej Rady Politycznej;
rg
2) przygotowanie programu i kierunków działania Ruchu.
3. Do kompetencji Krajowej Rady Politycznej należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej;
.o
2) wybór i odwoływanie na wniosek Przewodniczącego Ruchu, członków Zarządu Krajowego, z zastrzeżeniem § 28 ust 2
pkt 6);
ia
3) rekomendowanie kandydatów na członków Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie parytetu płci oraz zasad tworzenia list wyborczych Ruchu;
5) rekomendowanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
pa
rt
6) podejmowanie uchwał politycznych dotyczących zawierania przez Ruch koalicji wyborczych oraz współpracy z innymi
partiami i organizacjami pozarządowymi;
7) podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu konsultacji z członkami Ruchu w istotnych sprawach z zakresu polityki
krajowej;
8) przygotowywanie propozycji zmian w Statucie Ruchu i wnioskowanie do Przewodniczącego Ruchu o zgłoszenia
propozycji zmian na Kongresie Krajowym;
9) podejmowanie innych uchwał w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Krajowej Rady Politycznej niniejszym
e-
statutem.
4. Pracami Krajowej Rady Politycznej kieruje Prezydium Krajowej Rady Politycznej w oparciu o regulamin Krajowej Rady Politycznej. Do
kompetencji Prezydium Krajowej Rady Politycznej w szczególności należy:
1) przygotowywanie projektów planów pracy Krajowej Rady Politycznej,
2) ustalanie terminów i porządków dziennych posiedzeń Krajowej Rady Politycznej,
3) czuwanie nad przygotowaniem posiedzeń.
5. Prezydium Krajowej Rady Politycznej składa się
1) Przewodniczącego Krajowej Rady Politycznej Ruchu;
2) 3 Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Politycznej,
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 10 z 24
3) 5 członków Prezydium Krajowej Rady Politycznej
wybieranych przez członków Krajowej Rady Politycznej.
§ 30.
1. W skład Zarządu Krajowego wchodzi od 5 do 20 osób, tj.:
1) Przewodniczący Ruchu;
2) Wiceprzewodniczący Ruchu;
3) Sekretarz Zarządu Krajowego;
4) Skarbnik Zarządu Krajowego;
rg
5) Członkowie Zarządu Krajowego.
2. Do obowiązków Zarządu Krajowego należy:
.o
1) kierowanie bieżącą działalnością Ruchu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał Kongresu Krajowego i Krajowej Rady Politycznej;
3) ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej, legitymacji członkowskiej;
ia
4) ustalanie rodzaju i wysokości poszczególnych składek członkowskich Ruchu;
5) sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności dla Kongresu Krajowego;
pa
rt
3. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1) zwoływanie pierwszego posiedzenia Rady Wojewódzkiej i Wojewódzkiego Kongresu Ruchu;
2) występowanie z wnioskiem o zwołanie Kongresu Krajowego Ruchu;
3) ostateczne zatwierdzanie list wyborczych kandydatów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu
Europejskiego i Sejmików Wojewódzkich;
4) ostateczne zatwierdzanie kandydatów na Prezydentów miast;
e-
5) ustalanie sposobu tworzenia list kandydatów do Parlamentu Europejskiego;
6) uchwalanie regulaminu Ruchu Kobiet i Ruchu Młodych;
7) powoływanie rad programowych;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Okręgów Ruchu;
9) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia członków z rejestru członków;
10) ostateczne zatwierdzanie kandydatów na członków organu wykonawczego województwa;
11) podejmowanie uchwał w sprawie ustanawiania przedstawicielstw Ruchu za granicą;
12) podejmowanie uchwał, na wniosek Krajowej Rady Politycznej o członkostwie Ruchu w krajowych i
międzynarodowych organizacjach zrzeszających partie polityczne i inne organizacje o podobnych celach i założeniach
programowych oraz o współpracy Ruchu z takimi organizacjami;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 11 z 24
13) uchylanie w każdym czasie uchwał władz niższego szczebla sprzecznych z obowiązującym prawem, Statutem Ruchu
lub uchwałami wydanymi na jego podstawie, programem Ruchu lub sprzecznych z interesem politycznym Ruchu;
14) powoływanie zespołów eksperckich i sekcji Ruchu;
15) powoływanie pełnomocnika okręgu;
16) wyrażanie zgody w przedmiocie powołania pełnomocnika klubu na wniosek Zarządu Okręgu;
17) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej właściwości innych organów Ruchu.
§ 31.
Na czele Zarządu Krajowego stoi Przewodniczący Ruchu, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji
Przewodniczącego Ruchu należy także:
rg
1. kierowanie bieżącymi sprawami Ruchu;
2. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Kongresu Krajowego;
.o
3. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Krajowego, nie rzadziej niż raz na miesiąc;
4. zwoływanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
5. ustalanie liczby członków Zarządu Krajowego;
ia
6. wnioskowanie do Krajowej Rady Politycznej o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu Krajowego,
7. zapraszanie gości i osób z głosem doradczym na posiedzenia Zarządu oraz Krajowej Rady Politycznej;
8. wnioskowanie w szczególnie uzasadnionych wypadkach do Zarządu Krajowego o dokonanie zmian na listach kandydatów do Parlamentu
pa
rt
Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i sejmików województwa;
9. upoważnianie Wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego Ruchu;
10. przygotowywanie i zgłaszanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ruchu;
11. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych organów Ruchu.
§ 32
e-
1. Przy Zarządzie Krajowym tworzy się Gabinet Cieni odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne dla członków organów Ruchu.
2. Na czele Gabinetu Cieni stoi Przewodniczący Gabinetu Cieni powoływany przez Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego Ruchu.
3. Członkowie Gabinetu Cieni wybierani są przez Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego Gabinetu Cieni.
4. Gabinet Cieni funkcjonuje na podstawie Regulaminu, uchwalonego przez Zarząd Krajowy Ruchu. Członkami rady programowej mogą być osoby
nie należące do Ruchu.
§ 33.
1. Sekretarz Zarządu Krajowego koordynuje i nadzoruje działania terenowych jednostek organizacyjnych Ruchu.
2. Do kompetencji Sekretarza Zarządu Krajowego należy:
1) współpraca z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Ruchu;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 12 z 24
2) wnoszenie do Zarządu Krajowego spraw związanych z funkcjonowaniem terenowych jednostek organizacyjnych
Ruchu;
3) zapewnienie technicznych, lokalowych i personalnych warunków funkcjonowania organów krajowych Ruchu oraz
kontaktu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Ruchu;
4) prowadzenie i aktualizowanie Centralnego Rejestru Członków
3. Przy Zarządzie Krajowym Ruchu tworzy się Krajowy Komitet Wykonawczy, który:
1) kieruje działalnością organizacyjną Ruchu ,
2) udziela zgody na posługiwanie się nazwą, skrótem nazwy i symbolem graficznym partii przez inne podmioty niż
organy i jednostki organizacyjne Ruchu,
rg
3) może wydawać wytyczne dla organów wojewódzkich i okręgowych oraz sprawować nadzór nad ich funkcjonowaniem.
4. W skład Krajowego Komitetu Wykonawczego wchodzi do 7 członków, w tym: Sekretarz Zarządu Krajowego Ruchu,
dwóch Wiceprzewodniczących powoływanych przez Zarząd Krajowy na wniosek Sekretarza Zarządu Krajowego.
.o
4. Pracami Krajowego Komitetu Wykonawczego kieruje Sekretarz Zarządu Krajowego Ruchu,
5. Krajowy Komitet Wykonawczy funkcjonuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Krajowy Ruchu.
§ 34.
1) Przewodniczący Komisji;
pa
rt
2) Wiceprzewodniczący Komisji;
ia
1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby tj.:
3) Sekretarz Komisji
2. Do obowiązków Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji;
2) bieżąca kontrola działalności finansowej Ruchu;
e-
3) występowanie z wnioskami pokontrolnymi;
4) sporządzanie sprawozdania dla Kongresu Krajowego Ruchu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Krajowemu;
5) uchwalanie regulaminu działania komisji rewizyjnych Ruchu;
6) nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.
§ 35.
1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozstrzygania spraw, o których mowa w § 15 ust.1 Statutu oraz sporów między członkami Ruchu.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 41 Okręgowych Rzeczników Dyscypliny Partyjnej po jednym z każdego okręgu.
3. Okręgowy Rzecznik Dyscypliny Partyjnej powinien posiadać wykształcenie prawnicze.
4. Członkowie Sadu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie:
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 13 z 24
1) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego;
2) trzech Wiceprzewodniczących Sądu;
3) dwóch Sekretarzy Sądu.
5. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:
1) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarzy Sądu;
2) prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń w pierwszej i drugiej instancji;
3) uchwalanie regulaminu działania Sądów Koleżeńskich Ruchu;
4) prowadzenie rejestru postępowań i orzeczeń;
§ 36.
1. W pierwszej instancji orzeka Sąd Koleżeński w składzie 3 osobowym.
rg
5) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności na Kongres Krajowy.
.o
2. W drugiej instancji orzeka Sąd Koleżeński w składzie 5 osobowym, który rozpatruje odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego pierwszej
instancji.
ia
3. Wniosek o ukaranie do Sądu Koleżeńskiego może złożyć każdy członek Ruchu.
4. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego może złożyć obwiniony członek Ruchu, wnioskujący o ukaranie członek Ruchu, Przewodniczący
Okręgu oraz Przewodniczący Ruchu lub inny członek Zarządu Krajowego.
5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydali zaskarżone orzeczenie podlegają wyłączeniu
pa
rt
z mocy prawa od orzekania w instancji odwoławczej w danej sprawie.
6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego podlegają wyłączeniu z mocy prawa, w sprawach w których obwiniony, wnioskujący o ukaranie, lub osoba
uprawniona zgodnie z ust. 4 składająca odwołanie jest członkiem tego samego okręgu co członek składu orzekającego.
7. Skład orzekający Sądu wyznaczany jest przez Przewodniczącego Sądu lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
8. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego, którzy wyznaczali członków składu orzekającego dla danej sprawy, wyłączeni są z
e-
mocy prawa od orzekania w danej sprawie.
ORGANY WOJEWÓDZKIE RUCHU
§ 37.
Na szczeblu wojewódzkim organem Ruchu jest :
1. Wojewódzki Kongres Ruchu;
2. Rada Wojewódzka Ruchu;
3. Zarząd Województwa Ruchu;
4. Przewodniczący Zarządu Województwa Ruchu.
§ 38.
1. W Wojewódzkim Kongresie Ruchu udział biorą wszyscy członkowie Ruchu z terenu danego województwa posiadający czynne i bierne prawo
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 14 z 24
wyborcze do organów Ruchu.
2. Do Kompetencji Wojewódzkiego Kongresu należy:
1) uchwalanie regulaminu obrad Wojewódzkiego Kongresu;
2) wybór trzy osobowego Prezydium Kongresu, w tym Przewodniczącego Kongresu Wojewódzkiego, oraz komisji
zjazdowych;
3) wybór Przewodniczącego Zarządu Województwa bezwzględną większością głosów;
4) ustalanie liczby członków Zarządu Województwa;
5) wybór wiceprzewodniczących, sekretarza, i członków Zarządu Województwa, przy czym wybór sekretarza i
wiceprzewodniczących następuje na wniosek Przewodniczącego Zarządu Województwa;
7) wybór członków zwykłych Wojewódzkiej Rady Politycznej.
rg
6) ustalenie liczby członków zwykłych Wojewódzkiej Rady Politycznej;
3. Kongres Wojewódzki zwołuje Przewodniczący Zarządu Województwa z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na
.o
wniosek:
1) Zarządu Wojewódzkiego;
ia
2) Zarządu Krajowego.
§ 39.
1. Rada Wojewódzka Ruchu składa się z:
pa
rt
1) Zarządu Województwa;
2) Przewodniczących Zarządów Okręgów z terenu danego województwa;
3) Parlamentarzystów Ruchu z terenu danego województwa;
4) członków organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, będących członkami
Ruchu.
e-
5) prezydentów miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców będący członkami Ruchu;
6) do 16 członków zwykłych,
2. Do obowiązków Rady Wojewódzkiej Ruchu należy uchwalanie regulaminu Rady Wojewódzkiej.
3. Do Kompetencji Rady Wojewódzkiej Ruchu należy:
1) rekomendowanie Zarządowi Województwa kandydatów w wyborach do Europarlamentu oraz kandydatów do Sejmiku
Wojewódzkiego w wyborach samorządowych;
2) rekomendowanie Zarządowi Województwa kandydatów na członków organu wykonawczego województwa oraz na
stanowisko wojewody i wicewojewody;
3) proponowanie wspólnych działań o zasięgu wojewódzkim.
§ 40.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 15 z 24
1. Pracami Rady Wojewódzkiej kieruje Zarząd Województwa który składa się od 5 do 9 członków, w tym z:
1) Przewodniczącego Zarządu Województwa;
2) Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa w przypadku pięcioosobowego Zarządu Województwa lub dwóch
Wiceprzewodniczących w przypadku co najmniej sześcioosobowego Zarządu Województwa,
3) Sekretarza Zarządu Województwa
4) członków Zarządu Województwa.
2. Do Kompetencji Zarządu Województwa Ruchu należy:
1) prowadzenie bieżących spraw i kierowanie strukturami Ruchu w Województwie w zakresie spraw nie zastrzeżonych
dla innych organów Ruchu;
rg
2) przygotowanie listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, listy kandydatów do Sejmiku
Wojewódzkiego w wyborach samorządowych, kandydatów na członków organu wykonawczego województwa,
kandydatów na stanowisko wojewody i wicewojewody, oraz przekazywanie ich Zarządowi Krajowemu do ostatecznego
zatwierdzenia.
.o
§ 41.
1. Przewodniczący Zarządu Województwa kieruje pracami Ruchu w województwie oraz reprezentuje go na zewnątrz.
ia
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Województwa należy:
1) zwoływanie, co najmniej raz na dwa miesiące, posiedzeń Zarządu Województwa, proponowanie porządku obrad i
kierowanie jego pracami,
pa
rt
2) zwoływanie, co najmniej raz na trzy miesiące posiedzeń Rady Wojewódzkiej, proponowanie porządku obrad i
kierowanie jego pracami,
ORGANY OKRĘGOWE RUCHU
§ 42.
Organami Ruchu w Okręgu są:
1. Kongres Okręgowy;
e-
2. Zarząd Okręgu;
3. Przewodniczący Okręgu;
4. Okręgowa Rada Polityczna;
5. Okręgowy Rzecznik Dyscypliny Partyjnej;
6. Okręgowa Komisja Rewizyjna.
§ 43.
1. W Kongresie Okręgowym udział biorą wszyscy członkowie Ruchu z terenu danego okręgu posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do
organów Ruchu.
2. Do Kompetencji Kongresu Okręgowego należy:
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 16 z 24
1) uchwalanie regulaminu obrad Kongresu Okręgowego;
2) wybór trzy osobowego Prezydium Kongresu, w tym Przewodniczącego Kongresu Okręgowego, oraz komisji
zjazdowych;
3) wybór Przewodniczącego Okręgu bezwzględną większością głosów;
4) ustalanie liczby członków Zarządu Okręgu;
5) wybór wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu Okręgu, przy czym wybór sekretarza,
skarbnika i wiceprzewodniczących następuje na wniosek Przewodniczącego Okręgu;
6) wybór członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
7) wybór delegatów na Kongres Krajowy;
rg
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do obowiązków Kongresu Okręgowego Statutem Ruchu.
3. Kongres Okręgowy zwołuje Przewodniczący Okręgu z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek:
.o
1) Zarządu Okręgu;
2) Więcej niż 1/2 Zarządów Klubów z terenu Okręgu;
3) Zarządu Krajowego.
ia
4. Przewodniczący Okręgu zwołuje Kongres Okręgowy w terminie 30 dni po doręczeniu wniosku w tej sprawie. W razie
niezwołania Kongresu Okręgowego w powyższym terminie Kongres Okręgowy zwołuje w terminie kolejnych 14 dni Zarząd
Krajowy.
pa
rt
§ 44.
W skład Zarządu Okręgu wchodzi od 5 do 10 członków w tj:
1. Przewodniczący Okręgu;
2. Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu w przypadku pięcioosobowego Zarządu Okręgu lub dwóch Wiceprzewodniczących w przypadku co
najmniej sześcioosobowego Zarządu Okręgu;
e-
3. Sekretarz Zarządu Okręgu;
4. Skarbnik Zarządu Okręgu;
5. Przewodnicząca Ruchu Kobiet w okręgu lub reprezentantka Ruchu Kobiet w Okręgu.
5. Członkowie Zarządu Okręgu;
§ 45.
1. Do obowiązków Zarządu Okręgu należy:
1) prowadzenie bieżących spraw i kierowanie strukturami Ruchu w Okręgu;
2) tworzenie i rozwiązywanie Klubów na terenie Okręgu oraz określanie i zmiana ich terytorialnego zasięgu działania;
3) uchylanie uchwał i decyzji Zarządów Klubów z terenu Okręgu, w przypadku gdy są sprzeczne z prawem lub niezgodne
z programem Ruchu;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 17 z 24
4) przechowywanie oryginałów uchwał w sprawie powołania klubów Ruchu na terenie okręgu oraz oryginalnych
deklaracji członkowskich członków z terenu okręgu, po spełnieniu wymogów formalnych przewidzianych prawem;
2. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:
1) przygotowanie programu działania struktur Okręgowych Ruchu;
2) negocjowanie z koalicjantami i ruchami społecznymi poparcia Ruchu dla kandydatów na prezydentów miast;
3) zwoływanie Zebrania członków klubu w razie nie zwołania go przez Przewodniczącego klubu w statutowo
przewidzianym terminie;
4) rekomendowanie spośród osób przedstawionych przez Kluby Ruchu kandydatów na starostę i wicestarostę;
5) powoływanie Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej;
rg
6) powoływanie okręgowych zespołów roboczych;
7) podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu prawyborów - w porozumieniu z Zarządem Krajowym;
8) ustalanie list wyborczych kandydatów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazywanie ich Zarządowi
.o
Krajowemu do ostatecznego zatwierdzenia;
9) zatwierdzanie list kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów;
żadnego Klubu;
ia
10) ustalanie list kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów na terenach nie wchodzących w zakres działania
11) ustalanie spośród osób zgłoszonych przez Kluby Ruchu listy kandydatów do Rad Powiatowych;
pa
rt
12) rekomendowanie kandydatów na Prezydentów Miast oraz przekazywanie ich nazwisk Zarządowi Krajowemu do
ostatecznego zatwierdzenia;
13) powoływanie pełnomocnika klubu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zarząd Krajowy;
14) podejmowanie uchwał w sprawach o zasięgu okręgowym nie zastrzeżonych w Statucie do wyłącznej właściwości
innych władz Ruchu;
3. Zebranie Zarządu Okręgu zwołuje Przewodniczący Okręgu nie rzadziej niż raz na miesiąc.
e-
§ 46.
Pracami Zarządu Okręgu kieruje Przewodniczący Okręgu, do którego kompetencji należy:
1) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Kongresu Okręgowego;
2) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Okręgu;
3) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Okręgowej Rady Politycznej;
4) upoważnianie Wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego Okręgu;
5) reprezentowanie okręgu w Krajowej Radzie Politycznej;
6) reprezentowanie na zewnątrz Zarządu Okręgu.
§ 47.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 18 z 24
1. W skład Okręgowej Rady Politycznej wchodzą:
1) Przewodniczący Okręgu;
2) Członkowie Zarządu Okręgu;
3) Przewodniczący Klubów z terenu danego okręgu;
4) Parlamentarzyści Ruchu z terenu danego okręgu;
5) członkowie wojewódzkiego organu stanowiącego i wykonawczego pochodzący z terenu danego okręgu;
6) członkowie organów wykonawczych na szczeblu gminnym i powiatowym będący członkami Ruchu;
7) Przewodniczący Klubu Radnych Ruchu w Radach Gmin z terenu danego okręgu będący członkami Ruchu;
rg
8) Przewodniczący Klubu Radnych Ruchu w Radach Miast na prawach powiatu z terenu danego okręgu będący
członkami Ruchu;
9) Przewodniczący Ruchu Młodych w Okręgu.
3. Do kompetencji Okręgowej Rady Politycznej należy:
.o
2. Zwoływanie obrad, przygotowywanie i prowadzenie zebrań Okręgowej Rady Politycznej należy do Przewodniczącego Okręgu.
ia
1) opiniowanie kierunków działania Ruchu w okręgu;
2) przygotowywanie okręgowych programów wyborczych;
3) wyrażanie opinii i stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących działalności Ruchu w okręgu;
pa
rt
4) rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Przewodniczącego Okręgu i członków Ruchu w okręgu;
5) proponowanie do Zarządu Okręgu, wspólnych działań klubów o zasięgu okręgowym;
6) opiniowanie list kandydatów do Rad Powiatu w wyborach samorządowych przedłożonych przez Zarząd Okręgu;
7) opiniowanie listy kandydatów do organu stanowiącego na szczeblu gminnym przedłożonych przez Zarząd Okręgu;
8) opiniowanie kandydatów do organu wykonawczego na szczeblu gminnym;
e-
9) opiniowanie propozycji list w wyborach do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej przedłożonych przez Zarząd Okręgu.
§ 48.
1. Zarząd Okręgu powołuje Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej:
2. Do kompetencji Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej należy:
1) monitorowanie niezgodnego ze Statutem lub obowiązującym prawem, nieetycznego postępowania członków Ruchu;
2) składanie do Sądu Koleżeńskiego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt.1.
3) składanie organowi przez który został powołany sprawozdań ze swojej działalności.
§ 49.
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób tj.:
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 19 z 24
1) Przewodniczący Komisji;
2) Wiceprzewodniczący Komisji;
3) Sekretarz Komisji.
2. Do obowiązków Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza komisji;
2) bieżąca kontrola działalności finansowej organów Ruchu w Okręgu;
3) występowanie z wnioskami pokontrolnymi;
4) realizacja zadań zleconych przez Krajową Komisję Rewizyjną.
Krajowego Ruchu.
rg
3. Wnioski pokontrolne kierowane są do jednostki kontrolowanej i przekazywane do wiadomości właściwego Zarządu Okręgu i Zarządu
4. Przewodniczący Komisji jest wybierany na pierwszym zebraniu członków Komisji, zwołanym przez Przewodniczącego Zarządu Okręgu.
.o
ORGANY MIEJSKIE
§ 50.
ia
1. W miastach w których struktura Ruchu składa się z co najmniej 300 członków, za wyjątkiem m. st. Warszawy, za zgodą
Zarządu Krajowego, może zostać utworzony Zarząd Miejski, składający się od 5 do 9 członków.
2. Członkowie Zarządu Miejskiego wybierani są w wyborach powszechnych przez członków Ruchu, należących do Klubów obejmujących
zasięgiem terytorialnym miasto w którym utworzony ma być Zarząd Miejski (Zebranie Członków Miasta)
pa
rt
3. Do kompetencji Zarządu Miejskiego należy ustalanie listy kandydatów do rady miejskiej.
4. Organy miejskie funkcjonują na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Krajowy Ruchu.
KLUBY I ICH ORGANY
§ 51.
Organami Klubu Ruchu są:
e-
1. Zebranie Członków Klubu;
2. Zarząd Klubu;
3. Przewodniczący Klubu;
4. Koordynator Gminny.
§ 52.
1. Do obowiązków Zebrania Członków Klubu należy:
1) wybór Przewodniczącego Klubu bezwzględną większością głosów;
2) wybór pozostałych członków Zarządu Klubu, przy czym wybór Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika
następuje na wniosek Przewodniczącego Klubu;
3) zatwierdzanie programu działania Klubu Ruchu;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 20 z 24
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do obowiązków tego organu niniejszym statutem lub
uchwałami organów wyższego szczebla;
5) wybór Delegata na Kongres Krajowy w przypadkach określonych niniejszym Statutem.
2. Zebranie Członków Klubu zwołuje Przewodniczący Klubu z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub w terminie 14 dni
od dnia doręczeniu w tej sprawie wniosku złożonego przez:
1) Zarządu Klubu;
2) Więcej niż 1/2 Członków Klubu;
3) Zarządu Okręgu.
§ 53.
rg
1. W skład Zarządu Klubu wchodzą:
1) Przewodniczący Klubu;
.o
2) Wiceprzewodniczący Klubu;
3) Sekretarz Klubu;
4) Skarbnik Klubu.
2. Do obowiązków Zarządu Klubu należy:
ia
5) Do 3 członków Zarządu Klubu
pa
rt
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu Ruchu;
2) przygotowanie programu działania Klubu Ruchu;
3) czuwanie nad realizacją obowiązku terminowego opłacania składek przez członków Klubu Ruchu;
4) przechowywanie kopii deklaracji członkowskich.
3. Do kompetencji Zarządu Klubu Terytorialnego należy:
1) ustalanie listy kandydatów do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, za
e-
wyjątkiem § 50.
2) ustalanie kandydatów na wójtów i burmistrzów w gminach objętych obszarem działania klubu i przekazywanie ich
Zarządowi Okręgu do ostatecznego zatwierdzenia,
3) proponowanie kandydatów do Rad Powiatu;
4) powoływanie Koordynatorów Gminnych;
5) proponowanie Zarządowi Okręgu, kandydatów na listy wyborcze w wyborach samorządowych, parlamentarnych i
europejskich.
4. Do kompetencji Zarządu Klubu Środowiskowego należy:
1) proponowanie Zarządowi Okręgu, kandydatów na listy wyborcze w wyborach samorządowych, parlamentarnych i
europejskich;
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 21 z 24
2) wnioskowanie do Zarządu Okręgu o powołanie zespołu roboczego zajmującego się w Okręgu, problematyką danego
środowiska.
5. Zebranie Zarządu Klubu zwołuje Przewodniczący Klubu nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 54.
1. Pracami Zarządu Klubu kieruje Przewodniczący Klubu, do którego obowiązków należy:
1) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zebrania Członków Klubu;
2) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Klubu;
3) upoważnianie Wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego Klubu;
§ 55.
rg
4) zdawanie relacji Zarządowi Klubu z tematów sesji rady miasta i gminy.
1. Koordynator Gminny odpowiedzialny jest za działania na terenie jednej z podległych Zarządowi Klubu gmin, w której nie ma siedziby klubu.
3. Do obowiązków Koordynatora Gminnego należy :
.o
2. Koordynator Gminny może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym, na zaproszenie Przewodniczącego Klubu.
ia
1) zdawanie relacji Zarządowi Klubu z tematów sesji rady miasta i gminy, w której jest Koordynatorem;
2) proponowanie w wyborach samorządowych do Zarządu Klubu, kandydatów do rady miasta i gminy, w której jest
Koordynatorem;
pa
rt
3) podejmowanie działań mających na celu powołanie Klubu Ruchu w gminie, w której działa Koordynator.
RUCH MŁODYCH
§ 56.
1. Ruch Młodych to komórka Ruchu, skupiająca osoby ze środowiska młodzieżowego związanego z Ruchem.
2. Członkami Ruchu Młodych mogą być osoby poniżej 30 lat a które mają ukończone co najmniej 15 lat, a także akceptują cele, zasady i metody
działania Ruchu, przepisy zawarte w niniejszym statucie, regulaminach oraz uchwałach organów Ruchu.
e-
3. Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjną określa Regulamin Ruchu Młodych, uchwalany przez Zarząd Krajowy Ruchu.
4. Uchwały i działania Ruchu Młodych w Okręgu są konsultowane z Zarządem Okręgu.
RUCH KOBIET
§ 57.
1. Ruch Kobiet jest to sekcja Ruchu skupiająca kobiety należące do Ruchu, którym przyświeca idea faktycznego równouprawnienia kobiet i
mężczyzn we wszystkich aspektach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego.
2. Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjna Ruchu Kobiet określa Regulamin uchwalany przez Zarząd Krajowy Ruchu.
3. Uchwały i działania Ruchu Kobiet w Okręgu są konsultowane z Zarządem Okręgu.
SPRAWY MAJĄTKOWE
§ 58.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 22 z 24
1. Majątek Ruchu powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł finansowania dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi
ustawami.
2. Organem uprawnionym do prowadzenia gospodarki finansowej, zaciągania zobowiązań majątkowych jest Zarząd Krajowy, reprezentowany
przez Skarbnika Zarządu Krajowego Ruchu. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Skarbnikowi Zarządu Krajowego
wykonywania swych obowiązków lub wcześniejszego odwołania go z funkcji, jego obowiązki wykonuje Przewodniczący Ruchu.
3. Zarząd Krajowy reprezentowany przez Skarbnika Zarządu Krajowego może ustanawiać pełnomocników uprawnionych do zaciągania
zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE i KOŃCOWE
§ 59.
Wszystkie czynności przewidziane Statutem Ruchu w szczególności głosowania nad uchwałami mogą odbywać się drogą teleinformatyczną za
§ 60.
rg
pomocą zatwierdzonych i udostępnionych przez Zarząd Krajowy narzędzi informatycznych.
1. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego organu Ruchu posiedzenia tego organu w statutowym terminie, uprawnienie do zwołania
oraz poprowadzenia posiedzenia nabywa Wiceprzewodniczący tego organu oraz Przewodniczący organu wyższego szczebla.
.o
2. W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie w wyniku czego warunek postawiony w § 18 ust.4 nie zostanie
spełniony, posiedzenie organu może się odbyć w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu, i może podejmować wiążące
uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Drugi termin
pierwszego posiedzenia.
ia
posiedzenia może być wyznaczony na ten sam dzień, w którym miało się odbyć pierwsze posiedzenie co najmniej 30 minut później po terminie
§ 61.
1. W przypadku rozwiązania Okręgu Ruchu, rozwiązaniu ulegają wszystkie jego organy oraz wszystkie Kluby istniejące na terenie tego Okręgu
pa
rt
wraz z ich organami.
2. Do czasu zwołania pierwszego Kongresu Okręgowego Ruchu, funkcję organów Okręgu pełni Komisarz powołany przez Zarząd Krajowy na
wniosek Przewodniczącego Ruchu.
§ 62.
1. W przypadku, gdy organ Ruchu za wyjątkiem Zarządu Krajowego, lub skład Sądu Koleżeńskiego, obowiązany do rozpatrzenia odwołania w
sytuacji określonej statutem, nie zajmie stanowiska w przewidzianym terminie, sprawę uznaje się za zakończoną zgodnie z żądaniem
odwołującego się. W razie zbiegu odwołań na korzyść i na niekorzyść członka Ruchu, którego sprawa bezpośrednio dotyczy, sprawę uznaje się za
e-
zakończoną na jego korzyść.
2. Zarząd Krajowy Ruchu określa zasady ogłaszania i doręczania uchwał, orzeczeń Sądów Koleżeńskich oraz odwołań. Doręczenia uchwał i
orzeczeń mogą odbywać się za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zarząd Krajowy.
§ 63.
1. Połączenie Ruch z inną partią lub partiami politycznymi może nastąpić na podstawie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.
2. Treść porozumienia jest ustalana przez Zarząd Krajowy Ruchu i wymaga zatwierdzenia przez Krajową Radę Polityczną Ruchu, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 64.
Uchwałę o rozwiązaniu Ruchu może podjąć Kongres Krajowy Ruchu, większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Kongresu.
Wniosek w sprawie rozwiązania Ruchu może zgłosić Zarząd Krajowy, Krajowa Rada Polityczna lub grupa co najmniej ½ członków Ruchu.
Podejmując uchwałę o likwidacji Ruchu Kongres Krajowy Ruchu wskazuje likwidatora i określa przeznaczenie środków finansowych i majątku
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 23 z 24
Ruchu, pozostałych po likwidacji.
§ 65.
1. Zmiana Statutu może nastąpić uchwałą Kongresu Krajowego Ruchu podjętą na wniosek Przewodniczącego Ruchu, większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków Kongresu. Wnioski w sprawie zmiany Statutu do Krajowej Rady Politycznej mogą składać: Zarząd
Krajowy, Zarządy Okręgów lub 100 członków Ruchu.
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie lub budzących wątpliwości kompetencję do dokonywania wykładni Statutu posiada Zarząd Krajowy
Ruchu.
§ 66.
Wszystkie nazwy stanowisk organów powinny być używane w formie odpowiadającej płci osoby piastującej funkcję na tym stanowisku.
rg
§ 67.
1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku pozostają w mocy postanowienia Statutu uchwalonego na Krajowym Kongresie Ruchu w dniu 23 września 2012
roku w zakresie procedury wyboru i odwołania członków Zarządu Krajowego, z wyjątkiem § 20 tegoż Statutu.
2. Wybór Członków Zarządu Krajowego, który nastąpi po dacie uchwalenia niniejszego Statut traktowany jest jako nowa kadencja tego organu.
Zarządu Okręgu i uzupełnić ich skład na zasadzie kooptacji.
.o
3. Do czasu zwołania Okręgowych Kongresu Ruchu w poszczególnych Okręgach, Zarządy Okręgu mogą samodzielnie określić liczbę członków
4. Do czasu zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Politycznej po dacie III Krajowego Kongresu Ruchu w dniu 05 października 2013
ia
roku, Członków Zwykłych oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Politycznej wybierają Przewodniczący Okręgów.
5. Zmiany ilości członków organów Ruchu, wynikające z wprowadzonych zmian w Statucie na III Krajowym Kongresie Ruchu w dniu 05
e-
pa
rt
października 2013 roku nie naruszają proporcji kooptacji wymienionych w Statucie przed wprowadzeniem zmian.
© 2013 Twój Ruch - mod. doc. wer:0.1 e-partia.org:eJzjTPfyCHN2jQqN9QQAEf0DNg==
Strona 24 z 24

Podobne dokumenty