UCHWAŁA Nr 557/XLIX/2001 RADY GMINY WARSZAWA

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA Nr 557/XLIX/2001 RADY GMINY WARSZAWA
02.27.621
UCHWAŁA Nr 557/XLIX/2001
RADY GMINY WARSZAWA-WAWER
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego w
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem UM-4
oraz południową i północną stronę ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Patriotów.
(Warszawa, dnia 31 stycznia 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591) oraz z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w wykonaniu uchwały nr 193/XXV/95 Rady Gminy Warszawa-Wawer z
dnia 1 grudnia 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru oznaczonego w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. St.
Warszawy symbolem UM-4 oraz południową i północną stronę ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul.
Patriotów, Rada Gminy Warszawa-Wawer uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu
Przedmiot uchwały
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem UM-4 oraz południową i północną
stronę ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Patriotów, zwany dalej planem.
Obszar planu
§ 2. 1. Granice obszaru objętego planem są wyznaczone przez następujące linie: północną granicę działki
przy ul. Rzeźbiarskiej 21 ; północną. granicę terenu ZWAR - ABB ; północną granicę kotłowni ZWAR - ABB ;
północną linię rozgraniczającą ul. Czatów ; północną granicę działek przyległych do Kanału Wawerskiego od dz.
nr 3 w obrębie 251 do dz. nr 16/2 w obrębie 233; granicę strefy ochronnej Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego biegnącą od wschodniego naroŜnika dz. nr 16/2 w obrębie 233 przy ul. Hafciarskiej, w kierunku
południowym przez wschodnią linię rozgraniczającą ul. Skowronka, w kierunku wschodnim przez północną
granicę działek nr 24, 25 w obrębie 252, w kierunku południowym wzdłuŜ wschodniej granicy dz. nr 30, 36 w
obrębie 252, wzdłuŜ wschodniej granicy terenu Instytutu Elektrotechniki, dalej w kierunku wschodnim wzdłuŜ
północnej granicy działek osiedli: wielo i jednorodzinnego do linii rozgraniczającej ul. Bielszowickiej, dalej w
kierunku północnym wzdłuŜ zachodniej linii rozgraniczającej ul. Bielszowickiej do Kanału Wawerskiego, dalej w
kierunku wschodnim wzdłuŜ Kanału Wawerskiego do zbiegu z ul. Czeladniczą; południową stronę Kanału
Wawerskiego do ul. Jelenia; wschodnią linię rozgraniczającą ul. Jelenia; dalej w kierunku południowym
zachodnią granicę Mazowieckigo Parku Krajobrazowego, dalej na zachód do ul. Patriotów, zachodnią linię
rozgraniczającą ul. Patriotów; północną granicę działek przy ul.Patriotów nr 309a i 309; zachodnią linię
rozgraniczającą ul. Mrówczej; południową granicę działek przy ul. Patriotów nr 323 i 321; zachodnią linię
rozgraniczającą ul. Patriotów do naroŜnika działki przy ul Rzeźbiarskiej 21.
2. Granice planu są wyznaczone na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
Ustalenia planu
§ 3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róŜnych funkcjach i zasadach
zagospodarowania.
2. Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
3. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych.
4. Granice i zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tej infrastruktury.
6. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym równieŜ
linie zabudowy i gabaryty obiektów, a takŜe maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.
7. Zasady i warunki podziału na działki budowlane na bazie istniejących podziałów własności gruntów.
8. Zasady i warunki rehabilitacji istniejącej zabudowy infrastruktury technicznej oraz przekształceń
obszarów zdegradowanych.
Zakres obowiązywania rysunku planu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
§ 4. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
granice terenów o róŜnych funkcjach,
linie rozgraniczające ulic i ciągów pieszych,
linie zabudowy nieprzekraczalne,
oznaczenie obiektu zabytkowego podlegającego ochronie,
oznaczenie pomnika przyrody podlegającego ochronie,
granica otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Rozdział 2
Przepisy ogólne
Wyjaśnienie uŜywanych pojęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
Planie - naleŜy przez to rozumieć ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
oznaczonego w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem UM4 oraz południową i północną stronę ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Patriotów. obejmujący
obszar, o którym mowa w § 2.
Uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Warszawa-Wawer.
Przepisach szczególnych i odrębnych - naleŜy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
Rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przewaŜać na
danym terenie wyznaczonym granicami oddzielającymi tereny o róŜnych funkcjach.
Przeznaczeniem dopuszczalnym - naleŜy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ podstawowe, które
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
Powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która
pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów
i dojść pieszych, pokryta roślinnością.
Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleŜy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające
dopuszczalną najmniejszą odległość budynku od ulicy, ciągu pieszego lub innego obiektu.
Wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy I - naleŜy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni
ogólnej wszystkich kondygnacji naziemnych budynku do powierzchni działki budowlanej.
§ 6. Określenie funkcji terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi
1. "MJ" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciąŜliwych.
2. "MN" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciąŜliwych.
3. "MW" - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
4. "UP" - tereny usług publicznych.
5. "UH" - tereny zabudowy o funkcjach handlowych.
6. "UK" - tereny usług kulturalnych - obiekty sakralne.
7. "UO" - teren usług oświaty.
8. "UN" - teren działalności naukowo-badawczej Instytutu Elektrotechniki.
9. "UZ" - teren usług zdrowia.
10. - teren usług hotelarskich.
11. "US" - teren usług sportu.
12. "UTP" - tereny techniczno-produkcyjne z dopuszczeniem usług .
13. "UT" - teren usług technicznych.
14. - teren produkcji energii cieplnej
15. - tereny usług i urządzeń komunikacyjnych.
16. "ZR" - tereny zieleni rekreacyjnej z usługami towarzyszącymi.
17. - tereny zieleni naturalnej.
18. Tereny tras komunikacyjnych i ulic w liniach rozgraniczających, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
- G - ulice główne,
- Z - ulice zbiorcze,
- L - ulice lokalne,
- D - ulice dojazdowe.
Zasady zagospodarowania terenów strefy ochronnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
§ 7. 1. Na terenach strefy ochronnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego objętych granicą oznaczoną
na rysunku planu - obowiązują zasady zagospodarowania ustalone rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego
nr 38a z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka (Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2001r. Nr 13, poz. 118).
2. W szczególności na terenie otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego: zakazuje się lokalizowania
obiektów budowlanych mogących powodować zanieczyszczenie lub inne formy degradacji Parku, w tym
zwłaszcza lokalizowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska;
Zasady rozmieszczania reklam i znaków Miejskiego Systemu Informacji (MSI) na obszarze objętym
planem
§ 8. 1. Umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie moŜe powodować
utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie moŜe, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych,
uniemoŜliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych (place, aleje, ciągi uliczne) i
widoków na obiekty zabytkowe.
2. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych
uŜytkowych elementach wyposaŜenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie moŜe
utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich uŜytkowania.
3. Umieszczanie znaków informacyjno-plastycznych i reklam jest niedopuszczalne:
1) w miejscach i w sposób zastrzeŜony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie;
2) na pomnikach i miejscach pamięci narodowej oraz w promieniu 50m od nich;
3) na pomnikach przyrody oraz w strefie 15m wokół nich i drzewach w obrębie ich korony;
4) na ogrodzeniach historycznych parków i cmentarzy;
5) na obiektach tworzonych dla ozdoby placów i ulic (fontanny, rzeźby, latarnie o kształtach historycznych itp.);
6) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej - wygrodzenia i barierki zabezpieczające, szafki
kontrolne: energetyczne i telekomunikacyjne, słupy trakcji elektrycznych, stacje transformatorowe, czerpnie i
wyrzutnie powietrza itp.;
7) na budowlach drogowych i kolejowych (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, wielopoziomowe węzły drogowe
itp.).
4. Reklamy i znaki informacyjno-plastyczne umieszczane na budynkach winny być lokalizowane przede
wszystkim w ich części cokołowej lub dachowej.
5. Usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic musi być
zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami prawa budowlanego.
6. Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystywane do celów reklamowych bez
ograniczeń.
7.1. Szyldy i tabliczki informacyjne firm i instytucji, w tym tzw. semafory mogą być umieszczane przy
wejściach do budynku w sposób nie zakłócający kompozycji architektonicznej elewacji.
2. JeŜeli lokal mieści się na parterze budynku jego szyld musi być umieszczony w obrębie parteru budynku.
8. Na dachu budynku mogą być umieszczane znaki informacyjno-plastyczne i reklamy o wysokości i
formie zharmonizowanej z architekturą budynku.
9. Dla elementów Miejskiego Systemu Informacji wyznacza się "strefę ciszy", której nie mogą zakłócić
znaki informacyjno-plastyczne nie wchodzące w skład MSI. W wyznaczonej strefie mogą się znajdować
wyłącznie oznaczenia i urządzenia infrastruktury miejskiej.
10. Znaki informacyjno-plastyczne i reklamy rozmieszczane po uchwaleniu planu miejscowego winny być
zgodne z niniejszymi zapisami.
Selekcja odpadów
§ 9. Ustala się wymóg zlokalizowania pojemników do wstępnej selekcji odpadów (szkło, papier, plastik)
na działkach administrowanych przez poszczególnych uŜytkowników.
Rozdział 3
Przepisy szczegółowe
Ustalenia szczegółowe dla terenu MJ/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 34, 35
1)
2)
3)
4)
5)
6)
§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MJ ustala się jako przeznaczenie
podstawowe - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
istniejącą - do kontynuacji uŜytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy z zachowaniem skali i
charakteru architektonicznego istniejącego osiedla;
uzupełniającą - na wolnych działkach oraz wymienną - w miejscach zabudowy zdegradowanej.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciąŜliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. Ustala się typ zabudowy: budynki wolnostojące i bliźniacze.
3. Dopuszcza się zabudowę szeregową z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej.
4. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:
architektura i zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru osiedla,
wysokość budynków do 10m od poziomu terenu do najwyŜszej kalenicy dachu.
dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze uŜytkowe,
wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,7,
utrzymanie min. 50% powierzchni działki biologicznie czynnej,
zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadujących posesji.
6. Ustala się lokalizowanie garaŜy i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
7. Ustala się obowiązek zachowania istniejącego starodrzewu.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MJ/24, 28, 41, 42
§ 11. 1. Tereny zabudowy w strefie uciąŜliwości ponadlokalnych tras komunikacyjnych. Zabudowa
wymaga zabezpieczeń przeciwhałasowych pomieszczeń zgodnie z Polską Normą.
2. Wyklucza się na terenach połoŜonych w strefie uciąŜliwości tras komunikacyjnych lokalizację usług
słuŜby zdrowia i oświaty.
3. Pozostałe ustalenia jak w § 10 ust. 1 do 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MJ/15, 16, 17, 18, 19, 20, 43
1)
2)
3)
4)
5)
§ 12. 1. Tereny połoŜone w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w której obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7.
2. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:
powierzchnia działki nie mniejsza niŜ 1500 m2,
wysokość budynków do 10 m od poziomu terenu do najwyŜszej kalenicy dachu.
dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze uŜytkowe,
wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,5,
utrzymanie min. 75% powierzchni działki biologicznie czynnej.
3. Pozostałe ustalenia jak w § 10 ust. 1, 2, 3, 6, 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MJ/33
§ 13. Dopuszcza się przekształcenie funkcji terenu MJ/33 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
strefę funkcjonalną UO/3 - usługi oświaty.
Ustalenia szczegółowe dla terenu mj/36
§ 14. 1. Budynek przy ul. śegańskiej 46 jest pod ochroną konserwatorską, prace związane z remontem
lub modernizacją budynku winny być uzgadniane z Konserwatorem Zabytków.
2. Pozostałe ustalenia jak w § 10 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN/1, 2, 4, 8, 9, 10
1)
2)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
§ 15. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN ustala się jako przeznaczenie
podstawowe - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną:
istniejącą - do kontynuacji uŜytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy z zachowaniem skali i
charakteru architektonicznego istniejącego osiedla,
uzupełniającą - na działkach wolnych oraz jako wymianę zabudowy i infrastruktury technicznej zdegradowanej
na nową.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1, kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciąŜliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. Ustala się typ zabudowy:
budynki wolnostojące i bliźniacze,
budynki szeregowe i małe domy mieszkalne do 6 mieszkań z przyłączeniami do kanalizacji miejskiej.
4. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:
architektura i zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru osiedla,
wysokość budynków do 10,2m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego budynek,
dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze uŜytkowe,
wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,7,
zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadujących posesji.
5. Ustala się lokalizowanie garaŜy i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
6. Ustala się obowiązek ochrony istniejącej wartościowej zieleni.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN/3
§ 16. 1. Ustala się obowiązek zachowania i ochrony dębu - pomnika przyrody, zachowanie strefy
ochronnej o promieniu 15m.
2. Pozostałe ustalenia jak § 15.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN/ 5
§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/5 ustala się jako przeznaczenie
podstawowe - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.
2. Dopuszcza się na terenie o którym mowa w ust. 1 realizację funkcji usługowych o uciąŜliwości nie
przekraczającej granic terenu własnej działki.
3. Teren MN/5 połoŜony w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w której obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7
4. Pozostałe ustalenia jak w § 15 ust. 4, 5, 6.
Ustalenia szczegółowe dla terenów MN/6, 7
§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/6, 7 ustala się jako przeznaczenie
podstawowe zabudowę mieszkaniową z usługami, jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługową:
1)
2)
3)
4)
istniejącą - do kontynuacji uŜytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy, nowej na działkach
wolnych oraz jako wymianę lub uzupełnienie zabudowy istniejącej.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1, kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciąŜliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymagania:
wysokość budynku do 10,2m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego budynek,
dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze uŜytkowe,
wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 1,0,
usługi w parterze budynku.
4. Dopuszcza się zabudowę zwartą wzdłuŜ pierzei ul. śegańskiej.
5. Ustala się lokalizowanie niezbędnej ilości miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
6. Ustala się obowiązek ochrony istniejącej wartościowej zieleni.
7. Teren MN/6 częściowo połoŜony w strefie uciąŜliwości PKP - dodatkowe ustalenia dla tej części jak w §
11 ust. 1, 2.
Ustalenia szczegółowe dla terenów MW/1, 6, 7, 9
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/1, 6, 7, 9 ustala się przeznaczenie
podstawowe - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Zabudowa istniejąca osiedlowa - kontynuacja uŜytkowania.
3. Dopuszcza się zabudowę nową uzupełniającą na terenie wolnym.
4. Dopuszcza się realizację funkcji usługowych, nieuciąŜliwych dla środowiska.
5. Wysokość zabudowy do 13,2m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego budynek.
6. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy I = 1,5.
7. Ustala się obowiązek zachowania wartościowej zieleni.
8. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garaŜowych na terenie własnej działki.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MW/2, 3
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/2, 3 ustala się przeznaczenie
podstawowe - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Zabudowa istniejąca na terenie MW/2, w realizacji na terenie MW/3 - do kontynuacji uŜytkowania
zgodnie z wydanymi decyzjami.
3. Tereny połoŜone w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - w której obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7.
4. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garaŜowych - na terenie własnej działki.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MW/4, 5
§ 21. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - do kontynuacji uŜytkowania.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MW/8
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/8 ustala się przeznaczenie podstawowe
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Zabudowa osiedlowa w realizacji - do kontynuacji uŜytkowania zgodnie z wydanymi decyzjami o
pozwoleniu na budowę.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UO/1, 2, 4
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UO/1, 2, 4 ustala się przeznaczenie
podstawowe usługi oświaty - obiekty istniejących przedszkoli - kontynuacja uŜytkowania.
2. Na terenie UO/4 połoŜonym w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UO/3
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/3 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi oświaty. Obiekt istniejącej szkoły do kontynuacji uŜytkowania.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację uŜytkowania oraz modernizację i
przebudowę obiektów o funkcji usługowej dla funkcji podstawowej.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UO/5
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/5 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi oświaty, projektowane gimnazjum.
2. Zaleca się zapewnienie korzystania z sąsiednich terenów sportowych na stadionie.
3. Zabudowa do wysokości 3 kondygnacji, dach o pochyleniu połaci równym lub większym od 30 stopni.
4. Niezbędna liczba miejsc garaŜowych i parkingowych - na terenie własnej działki.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UN
§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UN ustala się przeznaczenie podstawowe funkcje związane z działalnością naukowo-badawczą Instytutu Elektrotechniki.
2. Dopuszcza się na terenie UN przebudowę i budowę obiektów związanych funkcjonalnie z podstawową
działalnością Instytutu.
3. Ewentualne uciąŜliwości obiektów i urządzeń winny być ograniczone do terenu własnych działek.
4. Ustala się wymóg zachowania istniejącego wartościowego starodrzewu.
5. Ustala się wymóg zachowania minimum 50% powierzchni terenu biologicznie czynnej.
6. Wysokość zabudowy nowo wznoszonych budynków - do 15m od poziomu terenu do stropu
wieńczącego budynek, przy przebudowie istniejących budynków - nie przekraczać dotychczasowej wysokości.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UZ/1
§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/1 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi zdrowia. Obiekt istniejący - ośrodek zdrowia - do kontynuacji uŜytkowania.
2. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej, prace związane z remontem, modernizacją budynku
naleŜy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.
3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UZ/2
§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/2 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi zdrowia. Obiekt istniejący - Dom dla dzieci głęboko upośledzonych - kontynuacja uŜytkowania.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację uŜytkowania, modernizację i rozwój
obiektów o funkcjach usługowych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.
3. Teren w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w której obowiązują ustalenia określone w § 7
4. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UZ/3
§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/3 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi zdrowia. Obiekt istniejący - Centralny Szpital Kolejowy - kontynuacja uŜytkowania.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację uŜytkowania, modernizację i rozwój
obiektów o funkcjach usługowych i towarzyszących związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.
3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UZ/4
§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/4 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi zdrowia. Obiekt istniejący - Centrum Zdrowia Dziecka.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację uŜytkowania, modernizację i rozwój
obiektów związanych z obsługą podstawowych funkcji terenu.
3. Na terenie UZ/4 połoŜonym w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7
Ustalenia szczegółowe dla terenu UP/1
§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/1 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi publiczne, ośrodek centralny Gminy obejmujący funkcje: administracji, bankowości, ubezpieczeń oraz
innych usług publicznych.
2. Dopuszcza się realizację innych funkcji uzupełniających i obsługujących funkcje podstawowe, jak:
handel, gastronomia.
3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
4. Niezbędna ilość miejsc parkingowych winna być zlokalizowana na terenie własnych działek.
5. Maksymalna intensywność zabudowy I = 1,0.
6. Wysokość zabudowy do 15m od poziomu terenu do stropu wieńczącego budynek, dopuszczalny akcent
wysokościowy w budynku ratusza.
7. Zalecane wykonanie koncepcji przestrzenno-programowej obejmującej cały teren.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UP/2
§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/2 ustala się przeznaczenie podstawowe
- usługi publiczne wielofunkcyjne obejmujące funkcje: administracji, biur, kultury, rozrywki, rekreacji, małej i
średniej wielkości handlu z wyłączeniem supermarketu oraz gastronomii, i inne nieuciąŜliwe usługi.
2. Dopuszcza się realizację nieuciąŜliwych funkcji uzupełniających i obsługujących funkcje podstawowe
oraz mieszkań związanych z usługami.
3. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garaŜowych winna być zlokalizowana na terenie własnych
działek.
4. Maksymalna intensywność zabudowy I = 2,0.
5. Wysokość zabudowy do 10m od poziomu terenu do stropu wieńczącego budynek.
6. Zalecane wykonanie koncepcji przestrzenno-programowej obejmującej cały teren.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UH/1, 4
§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UH/1, 4 ustala się przeznaczenie
podstawowe - usługi nieuciąŜliwe, handel, gastronomia.
2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających i obsługujących funkcje podstawowe oraz mieszkań
związanych z usługami.
3. Wysokość zabudowy do 12 m od poziomu terenu do stropu wieńczącego budynek.
4. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garaŜowych winna być zlokalizowana na terenie własnych
działek.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UH/2, 3
§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UH/2, 3 ustala się przeznaczenie
podstawowe - usługi nieuciąŜliwe, handel, gastronomia.
2. Zaleca się opracowanie całościowego projektu modernizacji i kolorystyki obejmującego istniejące
obiekty celem nadania estetycznego wyglądu całemu zespołowi zabudowy stosownie do rangi centralnego
miejsca osiedla.
3. Pozostałe ustalenia jak w § 33, ust. 2, 3, 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenu U/1, 2
§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/1, 2 ustala się przeznaczenie
podstawowe - usługi hotelowe. Obiekty istniejące - kontynuacja uŜytkowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających i obsługujących funkcję podstawową.
3. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garaŜowych winna być zlokalizowana na terenie własnych
działek.
4. Na terenie U/1 obowiązują zasady zagospodarowania określone w § 7 dla otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UK/1
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK/1 ustala się przeznaczenie podstawowe
- sakralne. Kościół rzymsko katolicki istniejący, kontynuacja uŜytkowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UK/2, 3
§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK/3 ustala się przeznaczenie podstawowe
w zakresie funkcji - kultu religijnego, ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty i wychowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji pomocniczych i uzupełniających funkcje podstawowe.
3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
4. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garaŜowych winna być zlokalizowana na terenie własnej działki
Ustalenia szczegółowe dla terenu US
§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się przeznaczenie podstawowe stadion sportowy, kontynuacja uŜytkowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji pomocniczych i uzupełniających funkcję podstawową.
3. Niezbędna liczba miejsc parkingowych dla obsługi uczestników treningów sportowych winna być
zlokalizowana na terenie własnej działki.
4. Parkingi dla widzów okazjonalnych imprez sportowych - w liniach rozgraniczających ulic.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UTP
§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UTP ustala się przeznaczenie podstawowe
techniczno-produkcyjne.
2. Dopuszcza się funkcje uzupełniające: wystawiennictwo, handel o powierzchni sprzedaŜowej nie
przekraczającej 1000m2 z wykluczeniem supermarketu, usługi techniczne i komunikacyjne.
3. UciąŜliwość obiektów winna być ograniczona do terenów własnych działek.
3. Przy przebudowie i remontach obiektów istniejących i ewentualnej budowie nowych nie przekraczać
wysokości 15 m nad poziom terenu.
5. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garaŜowych winna być zlokalizowana na terenie własnych
działek.
6. W oznaczonej na rysunku planu strefie uciąŜliwości akustycznej tras kolejowej i drogowej nie
lokalizować obiektów oświaty i słuŜby zdrowia, dla innych budynków stosować zabezpieczenia przeciwhałasowe
zgodnie z Polską Normą.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UT/1
§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/1 ustala się przeznaczenie podstawowe
urządzenia techniczne - podstacja energetyczna istniejąca, kontynuacja uŜytkowania.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UT/2
§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/2 ustala się przeznaczenie podstawowe
urządzenia techniczne - ujęcie wody głębinowe, stacja pomp istniejąca, kontynuacja uŜytkowania.
2. Dopuszcza się w przypadku zmiany parametrów technicznych zmniejszenie terenu i włączenie do
terenu UP/2.
Ustalenia szczegółowe dla terenu P
§ 42. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P ustala się kontynuację funkcji
dotychczasowych - produkcję energii cieplnej w istniejących i modernizowanych obiektach bez zwiększania
uciąŜliwości dla środowiska.
2. Dopuszcza się w przypadku zmiany technologii ciepłowni zezwalającej na zmniejszenie terenu
niezbędnego do celów produkcyjnych, włączenie pozostałego terenu do sąsiedniej strefy funkcjonalnej UP/2
Ustalenia szczegółowe dla terenu K/1
§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/1 ustala się przeznaczenie podstawowe
obsługa komunikacji - stacja paliw istniejąca, kontynuacja uŜytkowania.
2. Zaleca się włączenie wjazdu i wyjazdu w ulicę PoŜaryskiego, eliminując dotychczasowy wyjazd na ulicę
Konopną.
3. Zaleca się zachowanie i intensyfikację wartościowej zieleni.
4. Ewentualne uciąŜliwości nie mogą przekraczać granic własnej działki.
Ustalenia szczegółowe dla terenu K/2
§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/2 ustala się przeznaczenie podstawowe
parking samochodów osobowych - kontynuacja uŜytkowania.
Ustalenia szczegółowe dla terenu K/3
§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/3 ustala się przeznaczenie podstawowe
lądowisko helikopterów istniejące - kontynuacja uŜytkowania.
Ustalenia szczegółowe dla terenu K/4
§ 46. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/4 ustala się przeznaczenie podstawowe
obsługa komunikacji.
2. Dopuszcza się lokalizację stacji paliw po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich parametrów i
usytuowania wjazdów i wyjazdów.
3. Ewentualne uciąŜliwości nie mogą przekraczać granic własnej działki.
Ustalenia szczegółowe dla terenu ZR
§ 47. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZR ustala się przeznaczenie podstawowe zieleń ogrodowa, rekreacyjna z obiektami towarzyszącymi: rozrywki, rekreacji, sportu, gastronomii.
2. Ustala się wymóg zachowania na terenie wartościowego starodrzewu.
3. Ustala się zachowanie 75% powierzchni terenu biologicznie czynnej.
4. Zabudowa w formie pawilonowej, wysokość do 7 m od poziomu terenu do stropu wieńczącego
budynek.
Ustalenia szczegółowe dla terenu Z/1
§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z/1 ustala się przeznaczenie - zieleń
naturalna, otoczenie lądowiska helikopterów.
Ustalenia szczegółowe dla terenu Z/2
§ 49. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z/2 ustala się przeznaczenie podstawowe rezerwa pod budowę obiektu usług zdrowia.
2. Ustala się w okresie przejściowym kontynuację funkcji dotychczasowych - zieleń naturalna. Ustala się
obowiązek wykonania projektu docelowego uŜytkowania dla całego terenu.
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie komunikacji
-
§ 50. 1. Dla ulic zapewniających powiązania zewnętrzne układu komunikacyjnego obszaru planu ustala
się klasyfikację funkcjonalną zgodną z Planem Ogólnym Warszawy:
ul. Patriotów (po zachodniej stronie linii kolejowej) - ulica główna G,
ul. Zwoleńska - ulica główna G,
ul. Patriotów (po wschodniej stronie ww. linii PKP) - ulica zbiorcza Z,
ciąg ul. śegańska - Al. Dzieci Polskich - ulica zbiorcza Z,
-
-
ul. M. PoŜaryskiego - ulica zbiorcza Z (oznaczona na planie numerami 1÷2 KUG i 3÷6 KUZ).
2. Plan ustala dla ulic obsługujących obszar planu następującą klasyfikację funkcjonalną:
ulice lokalne L (oznaczone numerami 7÷10 KUL),
ulice dojazdowe D (oznaczone numerami 11÷47 KUD).
§ 51. Ustala się zasady powiązania układu obsługującego obszar planu z układem zewnętrznym poprzez
skrzyŜowania:
ul. Patriotów (po zachodniej stronie linii PKP) z ul. Zwoleńską,
ul. Patriotów (po wschodniej stronie linii PKP) z ulicami śegańską, Drogą Królewską i KoŜuchowską,
ul. M. PoŜaryskiego z ulicami Hafciarską i Czatów,
ciągu ul. śegańska - Al. Dzieci Polskich z ulicami M. PoŜaryskiego, Bursztynową, Bławatków, Celestynową,
Paprociową, Bielszowicką, Czeladniczą, Dzięcieliny, Przedwiośnie, Porostową, Jelenia.
§ 52. 1. Ustala się obowiązujące przebiegi i szerokości ulic w liniach rozgraniczających (w granicach
dokładności skali planu), zasady przekrojów poprzecznych dla ulic układu podstawowego w załoŜeniu zgodności
przebiegu i funkcji z planem ogólnym, dla układu ulic obsługujących przy załoŜonych funkcjach i przebiegach
wynikających z potrzeb proponowanego zagospodarowania terenu.
2. Ustala się ograniczenie obsługi komunikacyjnej od ciągu ul. śegańska - Al. Dzieci Polskich, obowiązuje
zakaz sytuowania nowych wjazdów do posesji naroŜnych, sąsiadujących z ulicami poprzecznymi.
-
-
§ 53. Ustala się objęcie obszaru planu obsługą komunikacji publicznej:
komunikacją autobusową prowadzoną ulicami Patriotów (po obu stronach układu PKP), Zwoleńską, śegańską, Al.
Dzieci Polskich, M. PoŜaryskiego (na odcinku na północ od ul. śegańskiej),
komunikacją kolejową - linia Warszawa Wschodnia - Otwock - Pilawa z przystankiem Warszawa Międzylesie.
§ 54. Ustala się zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie lokalizacji
własnych działek według następujących wskaźników:
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - na terenie działek własnych w ilości 2÷3 miejsca postojowogaraŜowe na działkę;
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 miejsca postojowo-garaŜowego na mieszkanie;
dla obiektów handlu, rzemiosła i usług - 30 stanowisk na 1000m2 pow. uŜytkowej;
dla obiektów oświaty - 30÷35 stanowisk na 100 zatrudnionych;
dla biur i obiektów administracyjnych - 32 miejsca na 1000m2 pow. uŜytkowej;
dla zakładów pracy - 21 miejsc na 100 zatrudnionych;
dla szpitali - 50÷60 miejsc na 100 łóŜek;
dla przychodni zdrowia - 24 stanowiska na 1000m2 pow. uŜytkowej;
dla hoteli - 38 miejsc postojowych na 100 łóŜek;
dla terenów sportowych (obiektów sportowych) - 24 miejsca na 100 uŜytkowników;
dla kościoła - 10÷14 miejsc postojowych na 1000 mieszkańców.
§ 55. Ustala się uszczegółowienie ostatecznego przebiegu osi i linii rozgraniczających ulic w ramach
danych technicznych ulic.
Rozdział 5
Zasady obsługi inŜynieryjnej
Wodociągi
§ 56. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej stacji uzdatniania wody "Radość". Bezpośrednim
źródłem zasilania w wodę będą istniejące główne magistralne i rozbiorcze przewody wodociągowe: DN 150÷250
w ulicach: Patriotów, śegańskiej, Dzieci Polskich, PoŜaryskiego, Królewska Droga i Bielszowickiej.
Kanalizacja
§ 57. Ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do rozdzielczej sieci ogólnomiejskiej w systemie
grawitacyjnym. Odbiornikami ścieków sanitarnych będą istniejące kolektory i kanały sanitarne ∅ 020, ∅ 030, ∅
050 i J 0,50 x 0,95 w ulicach: Patriotów, śegańskiej, Dzieci Polskich, Bursztynowej, Świebodzińskiej,
PoŜaryskiego, Kolarskiej, Dworcowej, Bielszowickiej, Obiegowej, Czeladniczej, Dzidka Warszawiaka i Dzięcieliny.
Ze względu na sąsiedztwo Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ustala się powierzchniowe (w grunt)
odprowadzenie wód opadowych po uprzednim podczyszczeniu.
Gazociągi
§ 58. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu DN 200 w ulicy Patriotów oraz przewodów
rozdzielczych na terenie osiedla. Przewody gazowe muszą być prowadzone w odległości od płotów min. 0,5m,
szafki gazowe w linii ogrodzeń dostępne z zewnątrz.
Sieć cieplna
§ 59. Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z lokalnych źródeł ciepła (gazowych, olejowych lub
elektrycznych).
Elektroenergetyka
§ 60. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji
transformatorowych 15/0,4kV przyłączonych liniami energetycznymi 15kV do RPZ 110/15kV Międzylesie.
2. Ustala się doprowadzanie energii elektrycznej do budynków liniami kablowymi niskiego napięcia,
prowadzonymi w liniach rozgraniczających ulic do złącz kablowych w ogrodzeniach poszczególnych posesji.
Telekomunikacja
§ 61. Ustala się przyłączenie budynków podziemną kanalizacją telefoniczną, prowadzoną w liniach
rozgraniczających ulic, do szafek rozdzielczych połączonych z rozbudowaną centralą telefoniczną Wawer.
Przebudowę kanalizacji teletechnicznej uzgadniać z Komendą Stołeczną Policji, celem uniknięcia kolizji z siecią
Policji.
Ochrona Kanału Wawerskiego
§ 62. 1. Kanał Wawerski jest ciekiem melioracyjnym podlegającym ochronie.
2. Projektowaną zabudowę na terenach bezpośrednio przyległych do Kanału naleŜy uzgadniać z
Wojewódzkim Zarządem Melioracji
3. Strefę ochronną kanału stanowi pas gruntu szerokości 10m od jego osi.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 63. W związku z uchwaleniem niniejszego planu określa się stawkę procentową wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 0% zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami).
§ 64. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie
planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.
§ 65. Z dniem wejścia w Ŝycie uchwały w sprawie niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy uchwalony przez Radę Miasta Stołecznego
Warszawy w dniu 28 września 1992r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 15, poz. 184) na obszarze leŜącym w
granicach niniejszego planu.
§ 66. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 67. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(grafika pominięta)

Podobne dokumenty