Polityka prywatności - Esero

Komentarze

Transkrypt

Polityka prywatności - Esero
Polityka prywatności
1.
Niniejsza
polityka
prywatności
określa
zasady
gromadzenia,
przetwarzania
i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu
www.esero.kopernik.org.pl (dalej „Serwis”).
2.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Centrum Nauki
Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej
„CNK”).
3.
Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, ze zm.).
4.
Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu
traktowana jest przez CNK w sposób priorytetowy. CNK dokłada wszelkich starań
w tym stosuje wszelkie środki ostrożności oraz zabezpieczania w postaci separacji
serwera bazy danych od sieci zewnętrznej, aby przekazywane przez użytkowników
Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub
dostępem osób niepowołanych.
5.
Dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik
wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie
danych CNK oraz na ich przetwarzanie przez CNK w celu kontaktu z Użytkownikami,
i lepszego rozpoznania ich potrzeb. Dane osobowe przekazane przez użytkowników
Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od
nich odpowiedniej zgody.
6.
Zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 3 użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do
wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania
i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu
jest dobrowolne.
7.
Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez CNK sprzedawane ani użyczane.
Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy, o której mowa w pkt. 3 przetwarzanie danych
osobowych użytkowników Serwisu może być przez CNK powierzone podmiotom
trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.
8.
CNK ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych
użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań.
9.
Niniejsza
polityka
prywatności
dotyczy
jedynie
Serwisu.
CNK
nie
ponosi
odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził
użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
10.
Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom
Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja,
o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed
wejściem w życie zmian.

Podobne dokumenty