Regulamin oraz inne załączniki

Komentarze

Transkrypt

Regulamin oraz inne załączniki
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież Gminy Kowala do udziału w XI Gminnym
Turnieju Halowej Piłki Nożnej „KOWALA 2014”. Turniej odbędzie się w okresie ferii
zimowych w dniach od 17 lutego 2014 r. do 22 lutego 2014 r. w hali sportowej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali. Regulamin Turnieju wywieszony jest na
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu i umieszczony na stronie internetowej Urzędu
Gminy www.kowala.pl oraz w szkołach na terenie Gminy Więcej szczegółów można
uzyskać pod numerem telefonu 665-065-586. Dla drużyn przewidywane są
pamiątkowe puchary, medale i dyplomy.
Wójt Gminy Kowala
SŁAWOMIR STANIK
XI Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dzieci
i Młodzieży „KOWALA 2014”
1.Cel
- Popularyzacja piłki nożnej w gminie wśród dzieci i młodzieży.
- Wychowanie przez sport.
- Stworzenie możliwości spędzenia wolnego czasu w okresie ferii 2014r.
- Integracja mieszkańców Gminy, oraz poprawa ich sprawności fizycznej.
- Ocena poziomu wykształcenia i umiejętności najlepszych drużyn w gminie.
- Rozbudzenie zainteresowania sportem w środowisku lokalnym.
2. Termin i miejsce
- od 17 lutego 2014 r. do 22 lutego 2014 r. hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kowali. Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi 17 lutego 2014 r. o godzinie 9.00.
3. Organizatorzy
- Urząd Gminy Referat Oświaty, Kultury i Sportu.
- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali.
4. Patronat
- Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Kowala Pan Sławomir Stanik.
5. Uczestnictwo
Prawo startu mają drużyny zgłoszone do organizatora na piśmie. W zespole mogą występować
tylko zawodnicy zamieszkali na terenie Gminy Kowala ur. 1998r i młodsi. Każdą drużynę
reprezentuje jej pełnoletni opiekun, który działa w jej imieniu. W przypadku stwierdzenia gracza
nieuprawnionego drużyna oddaje punkty walkowerem. Każdy z uczestników turnieju przedkłada
organizatorowi oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na uczestnictwo
w rozgrywkach. Każdy uczestnik turnieju winien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem
w celu jego identyfikacji w przypadku uwagi opiekuna drużyny przeciwnej, co do tożsamości
zawodnika. Opiekun swoje wątpliwości, co do tożsamości zawodnika drużyny przeciwnej
zgłasza przed przystąpieniem drużyn do gry. Po tym terminie uwagi opiekuna nie będą
rozpatrywane.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia pisemne należy składać do Urzędu Gminy Referat Oświaty, Kultury i Sportu
u Pan Janusza Mroza pok. Nr.23 do dnia 10 lutego 2014r. do godz.12.00.( po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowanie) Po wpłynięciu zgłoszeń w dniu 10.02.2014r.
o godz. 12.30 w Sali Nr 43 w Urzędzie Gminy w Kowali odbędzie się spotkanie
z opiekunami zespołów w celu losowania i podziału drużyn na grupy. W przypadku nie
zgłoszenia się opiekuna na losowanie drużyna nie będzie dopuszczona do rozgrywek.
7. Sposób przeprowadzenia turnieju
Drużyny grają systemem grupowym ( jak liga podział na dwie grupy.) Zwycięzca grupy I gra
z drugą drużyną grupy drugiej. Zwycięzca grupy drugiej gra z drugą drużyną grupy pierwszej.
Zwycięzcy tych spotkań grają o pierwsze miejsce w turnieju pokonane drużyny o miejsce
trzecie.
Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN i regulaminem. Z każdego
przeprowadzonego spotkania spisany będzie protokół.
8. Nagrody
Za miejsca od I do IV drużyny otrzymają pamiątkowe puchary. Trzy pierwsze drużyny wraz
z opiekunem otrzymują okolicznościowe medale. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy.
Najlepszy strzelec i bramkarz turnieju otrzymają pamiątkowe statuetki.
najlepszy bramkarz turnieju zostanie wyłoniony przez sędziów i organizatorów.
Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Kowala Pan Sławomir Stanik.
9. Uwagi końcowe
- zawodników obowiązuje bezwzględnie halowe obuwie sportowe na spodzie które
nie zostawia na podłodze hali niezmywalnych śladów !!!!
- zawodnik posiadający inne obuwie nie będzie dopuszczony do gry.
- uczestnicy winni posiadać badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w turnieju oraz pisemne oświadczenie opiekuna prawnego oświadczającego, że
stan zdrowia dziecka pozwala na Jego uczestnictwo w turnieju oraz ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
- dowóz i stroje drużyny organizują we własnym zakresie.
- we wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyzję podejmie organizator.
- interpretacja niniejszej informacji oraz ewentualne zmiany należą do organizatorów.
.- brak na turnieju opiekuna, który zgłosił drużynę skutkuję niedopuszczeniem zespołu do gry
i oddanie punktów walkowerem.
Za organizatorów:
Kierownik Referatu Oświaty,
Kultury i Sportu
Janusz Mróz
REGULAMIN ROZGRYWEK XI GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY „KOWALA 2014”
1. Zgłoszona drużyna musi liczyć min. 6 zawodników max 10.
2. Zawodnik zgłoszony w danym zespole nie może zmienić barw drużyny.
3. Zespoły grają w pięcioosobowych składach (bramkarz + 4 zawodników)
4. Każdy zawodnik podczas trwania zawodów musi posiadać dokument tożsamości.
5. Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.
6. Ilość zmian w „locie” zawodników z pola podczas meczu jest nieograniczona.
Zmiana bramkarza może być dokonana tylko wtedy, kiedy piłka nie jest w grze.
7. W rozgrywkach nie obowiązuje przepis o „pozycji spalonej”.
8. Czas trwania każdej połowy powinien być wydłużony o czas potrzebny do
wykonania karnego, udzielenia pomocy medycznej lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
9. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy wszelkiego rodzaju rzutach
ustala się na 4 m za wyjątkiem gry od środka (poza kręgiem środka boiska).
10. Po wybiciu piłki aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca gdzie piłka opuściła
pole gry.
11. Rzut od bramki bramkarz wykonuje wyrzucając piłkę ręką lub wykopując nogą poza pole karne,
lecz nie dalej niż do linii środkowej boiska ( w obrębie własnej połowy)
12. Rzut z rogu należy wykonać nogą z ustawionej piłki w punkcie przecięcia się linii
bocznej i linii bramkowej.
13. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRY WŚLIZGIEM.
14. Sędzia może ukarać zawodnika „żółtą” kartką (wykluczenie czasowe 2 minuty) lub
‘czerwoną” kartkę. W przypadku udzielenia zawodnikowi drugiej „żółtej” kartki
zostaje on wykluczony z gry w tym meczu.
15. Zawodnik wykluczony z gry musi natychmiast opuścić boisko, a w przypadku
ociągania się lub sprzeciwu sędzia informuje kapitana drużyny o zakończeniu
meczu, jeżeli zawodnik ten w ciągu 2 minut nie opuści boiska.
16. W sprawach spornych nieujętych niniejszym regulaminem prawo podejmowania
ostatecznej decyzji będzie miał organizator po konsultacji z sędzią.
17. Za każde spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku:
- 3 punkty za zwycięstwo
- 1 punkt za remis
- 0 punktów za porażkę
18. O kolejności w tabeli decyduje:
- ilość zdobytych punktów
- wynik bezpośredniej rywalizacji
- różnica bramek
- ilość strzelonych bramek
- rzuty karne
19. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko opiekun drużyny oraz zawodnicy
rezerwowi.
20. Czas gry wynosi 2 x 10 minut z 2 minutową przerwą. (czas ten może ulec zmianie)
21. Pole karne w obrębie linii 6 metrów (do piłki ręcznej)
22. Rzuty karne w odległości 7 m od bramki.
23. Ubezpieczenie zawodników należy do obowiązku zgłaszającego.
Za organizatorów
Janusz Mróz
……………………….. , dnia ………………………
/miejscowość/
/data/
…………………………………………………..
/ imię i nazwisko rodzica dziecka lub opiekuna prawnego/
……………………………………………………………
/ adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego/
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, ze wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna
…………………………………………. urodzonego …………………………………
/imię i nazwisko dziecka/
w XI Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży „KOWALA,
2014” który odbędzie się w dniach 17 lutego 2014 r do 22 lutego 2014r. w drużynie
sołectwa………………………………………………………………………………..
Turniej organizowany jest przez Urząd Gminy w Kowali pod Patronatem Wójta Gminy
Kowala Pana Sławomira Stanika.
Jednocześnie z pełną odpowiedzialnością oświadczam, ze stan zdrowia mojego
syna pozwala na Jego uczestnictwo w tym turnieju oraz nie będę rościł/a/*
pretensji do organizatorów w związku z ewentualnymi kontuzjami i urazami,
które mogą powstać w trakcie trwania imprezy.
…………………………………………..
/czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/
*- niepotrzebne skreślić
LISTA UCZESTNIKÓW X GMINNEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI
NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, „KOWALA 2014”
DRUŻYNA SOŁECTWA ………………………………………………………..
L.p.Nazwisko i imię zawodnika
Dokładna data
urodzenia
Dokładny adres
zameldowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OPIEKUNEM DRUŻYNY JEST ……………………………...…………….....
/Nazwisko i imię/
Telefon kontaktowy:…………………………
OPIEKUN DRUŻYNY DZIAŁA W JEJ IMIENIU I REPREZENTUJE DRUŻYNĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM
TURNIEJU I W CZASIE JEGO TRWANIA JAK RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚCISŁEGO
PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW REGULAMINU.
JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZA, ŻE DANE ZAWARTE W ZGŁOSZENIU ZESPOŁU SĄ ZGODNE
Z PRAWDĄ I SPEŁNIAJĄ ZAŁOŻENIA REDULAMINU XI GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY „KOWALA 2014”
………………………………
/czytelny podpis opiekuna/
……………………………, dnia ……………………………
/ miejscowość/
/data/

Podobne dokumenty