siwz - Instytut Włókiennictwa

Komentarze

Transkrypt

siwz - Instytut Włókiennictwa
IWfNSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Przędza poliestrowa
Tryb:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nicprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Znak sprawy: KF”ZP-236-0 I/14
Łódź, dnia t4.0I .2014 r.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Yrawo zamówień puhficznych
(PZP) (L j.- Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
teł.: 04261-63-101
faks. : O 42 679-26-38
Regon: 000050239
VAT UE: PL 724-000-06-64
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, od 7.30 cło 15.30.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nic przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot
określonych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przędza tkacka poliestrowa teksturowana, czarna, sczepiana dtex 334
Ilość: 1400 kg
Kod CPV oraz Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:
19.44.10.00- 9 przędze syntetyczne
Termin realizacji sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.
Warunki płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia fitktury Zamawiającemu.
* 4.
Opis zamówienia.
Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. W przypadku nie ujawnienia zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający uzna. że Wykonawca realtzue zamówienie samodzielnie.
5. Zamawiający nie zabrania powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. ale niedopuszczalne jest
powierzenie im całości zamówienia.
1.
2.
3.
4.
5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywiiie dc) 3 1.12.2014
t.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składnia ofert:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu,, o których mowawart. 22 ust. 1 ustawy PZP. tj
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie, wykonal należycie co najmniej I dostawę przędzy o wartości co najmniej 10 000 zi brutto (w
pr:ypadku rcali:owania dostawj: :a kiórą ij”nagrod:enic określone beja w walucie obcej, wurlo.c tukwj th)S!Ć114
nate;y pr:ebc”zj” na PŁ.Ai wg. kurwą NBP z dnia uka:ania .yię Qg/OS:c”fliĆl t) ZaUloWWflhtą)
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 P/P,
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udzialu w postępowaniti nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z
ofertą oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spelnia/nie spełnia). zgodnie z wymogami Ro:p r”cłd.t”niĆI Pn”:esct RcztJi”
Mintsirów z dnia 19 lutego 2013 r. W .prawie rodzajów doku,,zentów, jakich m.”±e ;c1doć Zamait”iajqcy od Wykonuwći.
te dO/(Umc”OO) maga być SA/ada/IŁ” (Dz. U. Z 2t)13 ą, p 23/).
oia.Jorin, li
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniciiia
warunków w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy” wraz z otertą muszą przestawić poniższe
oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie C) spełnieniu warunków ticiziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz).
2) („)świadczenic o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4do siwz).
3) Listę podmiotów należących do te samej erupy kapitałowej. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. L. 2007 nr 50. poz. 33 I. z późn. zm.) co Vyykonawcy skladający otzrtę
zalączyc do otrty tę
albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (zalącznik nr Sdo siwz
inł)rmację. która dotyczy Wykonawcy składająceoo okrtę).
4) Akttialny odpis z właściweuo rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wskazanych w pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. potwierdzające odpowiednio. że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
6) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju. w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem. Wymagania z pkt 5 co do terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
7) W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia polegał będzie na zasobach (wiedzy i doświadczeniu.
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych) innych
podmiotów. niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu. iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. w szczególności
przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b) PZP).
II. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzające, że oferowane
zamówienie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginatem (na każdej stronie) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy ( 7 ust. I
Rozporządzenia Prezesci Raci Ministrów z dnia 19 lutego 2013 i: w sprali/e
dokumentów jakie/i mo±e
żądać Zcnnaii”iajqcy od U””konrni”cy, oraz Jbrm, w jcikieh te dokumenfl” mogą lwć sk/cmdane (Dz. U. z 2013 ;: po:. 231).
HI. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą poświadczyć za zgodność z
oryginałem Wykonawca lub te podmioty.
IV. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
zobowiązany jest przedłożyć odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
VI. Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
doktimentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, faksowej lub drogą
elektroniczną ty ten sposób, że:
a) o1rta (wraz z załącznikami) oraz dokumenty uzupełniane muszą być składane w formie pisemnej we
wskazanym miejscu i czasie,
b) wszystkie pozostałe oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia Zamawiający
i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej
2. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać urządzenie lłiksowe w stanie gotowości do pracy.
3. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie informacji przesłanej w formie lhksu poprzez odesłanie
otrzymanego faksu opatrzonego datą i podpisem. W przypadku braku potwierdzenia, informację wysłaną traktuje
się jako doręczoną.
4. Osoby uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Michał Kułakowski, Małgorzata Piotrowska, liks.:
042 679-26.-38, e-mail: zamowieniariw.1odz.pl.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
10. Termin związania ofertą.
1. Termin związania o1rtą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania olrt.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania olrtą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania o]rtą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania oIrtą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania olrt.
9.
11.
Opis
sposobu przygotowania oferty.
Olrta winna być zlożona na krmularzu ofertotyym (załącznik nr I do siwz).
2. Warunki sporządzenia o6.rty:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie (art. 9 ust. 2, art. 82 ust. 2 u.p.z.p.).
b) Oferta powinna być zlożona na kolejno ponumerowanych stronach.
c) Każda strona powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
d) Każda poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania o%rty.
e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena (art. 82
ust. 1 u.p.z.p.).
fl Treść oferty musi odpowiadać treści specylkacji istotnych warunków zamówienia (art. 82 ust. 3 u.p.z.p.).
g) Ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. v sposób uniemożliwiający
przypadkowe otworzenie.
Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
oraz opatrzona napisem: „Dostawa przędzy tkackiej poliestrowej teksturowanej, czarnej, sczepianej dtex 334”
z dopiskiem: „nie otwierać przed dniem 24.01.2014 r. do godz. 11:00”.
Koperta ponadto powinna być opatrzona pekią nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem Wykonawcy. aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.
3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
4. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiibiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostała część oferty będzie dopuszczona do tyglądu dla wszystkich
zainteresowanych (art. 8 ust. 1, 2, 3 oraz 96 ust. 1, 2, 3 u.p.z.p.).
5. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób
jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę. Jeśli uprawnienie to wynika z określonego
dokumentu np. KRS należy jego oryginał lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
załączyć do oferty. (Wp;.zypadku wykoncni”eów pioi /2[cych d:/a/a/uość gospoc/arc:c( w .tbrm/e spólki ywiliicj
zatc”cci się dolqc.c”nie c/o of.”r( tonoiiy spólki cywilnej [o;ygincil tub kopic” poświadc:ona a z godnoźć o;yginulc”ni
pr:c”: Wykonciwcęj).
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania otrty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do
oferty.
12.Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania olrt. zmienić lub wycoflić otrtę
(art. 84 ust I PZP).
2. Zmiana albo wycofmie oferty może być dokonane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Do oświadczenia woli należy dołączyć również oryginał pełnomocnictwa lub kopie poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument z którego wynikało będzie prawo danej osoby dc)
reprezentowania Wykonawcy (w przypadku dołączenia oryginałów dokumentów do wycofywanej o]rty.
umocowanie zostanie sprawdzone na sesji otwarcia ofert).
3. Oświadczenie woli Wykonawcy c) zmianie albo cokiięciu oferty musi być przekazane Zamawiającemu według
takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznakowanej napisem „Zmiana o]rty” albo „Cotiiiecie
oferty”. dodatkowo w przypadku złożenia kilku zmian każdą kopertę należy odpowiednio ponumerować. Koperty
oznakowane napisem ..Zmiana oferty” zostaną otwarte równocześnie z otwarciem koperty z ofertą, której zmiana
dotyczy. Po sprawdzeniu poprawności dokonanej zmiany zostaną ona dołączona do oJrty.
4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofrt nie będą otwierane koperty zawierające otrty wycofane, chyba że
czynność ta będzie niezbędna do zbadania poprawności wycofania danej oIrty. Po sprawdzeniu poprawności
dokonanego wyco]ui ia otrty wy cofane zostaną zwrócone Wykonawcom po sesji otwarcia olrt.
5. Złożenie nowej oJrty bez ycohmia poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch o1rt, cc) spowoduje
odrzucenie o1rt z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Miejsce i termin składania ofert.
Olrtę należy złożyć w lnstylucie Włókiennictwa ul. lłrzezińska 5/15. 92-103 Lódź sekretariat. J pic”tro w terminie
do dnia 24.01.2014 r. godz. 10:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie o1rt nastąpi w dniu 24.01.2014 r. o godz. 11:00 w” Instytucie Wlókiennictwi. nI. Brzezińska S”l 5.
92-J 03 Łódź.
4
14. Opis sposobu obliczania
ceny.
1. Cena oferty jest cenąw rozumieniu art. 3 List. I pkt I ustawy z dn. 5 lipca 20t)l r. ocenach ([)z.U. Nr 97. poz. 1050 z
późn. zm.).
2. Ceną oferty jest iloczyn ceny jednostkowej netto pomnożonej przez przewidywaną ilość i powiększoną o podatek
VAT.
3. W cenie jednostkowej netto powinny być uwzględnione wszelkie uwarunkowania wynikające z informacji zawartych
w 3, wszystkie opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp.
4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej to Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN wedle średniego kursu
NBP na dzień otwarcia ofert celem dokonania porównania złożonych ofert.
6. Jeżeli złożono ofertę. której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zaniawiającego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia toarów lub
importu. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli w powyższej sytuacji z olrty wynikać
będzie, że oferent samodzielnie dokonał takiego doliczenia, Zamawiający przyjmie powyższą cenę.
15. Kryterium oceny ofert.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą otrtę spośród ofert nieodrzueonyeh.
2. Zamawiający wskazuje ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała największą liczbę
punktów na podstawie kryteriów oceny otrt.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej ofrty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriuni:
-
-
-
4.
Cena (Cc)Warunki płatności (Co)Termin realizacji sukcesywnych dostay (C1)-
75
20
5
%
%
Opis kryteriów oceny oferty.
oo każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
Zamawiający będzie oceniał elementy olrty odpowiadające kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać
będzie ocenie punktowej opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów.
Ogólna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.
K
=
C. + C +C
Sposób określenia ceny:
A. Cena—C—75%
Zamawiający ze wszystkich formularzy olrtowych przyjmie wartość najniższą CLNY okrty
badanej ołirty.
Punktacja za cenę oferty ustalana jest w sposób następujący:
jako c do ceny
C.”,
xtOOpktx75%
gdzie: Cc— cena
C najniższa cena
C cena ołrty badanej
B. Warunki płatności
zapłata w terminie 60
zapłata w terminie 45
zapłata w tenninie 30
—
C
dni
dni
dni
20 % będą pLIiktoane w następujący sposób:
od daty wystawienia kiktury
od daty wystawien ta Iiktury
od daty wystawietiia kiktury
—
=
ilość punktów
t
lOt) pkt
60 pkt
O pkt
20 %
C. Termin realizacji sukcesywnych dostaw C —5 % będzie punktowany
nastę)uji)cy sposób:
1-7 dni od daty złożenia zamówienia
100 pkt
X-14 dni od daty złożenia zamówienia
50 pkt
ii ofn/ in osi pot/cit 4o,ckicint //ccśc LIfl/ „ta//:tlcj/ :umcuft”n/c itp. t) /„ u izh „;c// c/itp.
/4
„.„.
-
-
-
=
t/ni)
ilość punktów x 5%
16. Inforniacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być I)rowadzone rozliczenia pomidzy zamawiającym a
wykonawcą
• Rozliczenia z wykonawcą krajowym prowidione będą w złotych (PLN).
2. Rozliczenia z wykonawc zagranic/nym prowadzone będą w walucie. w której podana była celta w otrcie.
5
3. W przypadku wystawienia przez krajowego Wykonawcę faktury w walucie obcej. płatności dokonywane będ w
PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień ystawienia fiiktury.
4. W przypadku podania przez krajowego Wykonawcę ceny w ofercie w walucie obcej a wystawienia 1cktury w PLN,
Wykonawca dokona przeliczenia waluty obcej na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
wystawienia faktury.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w cclii
zawarcia urnowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od momentu
powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu ustalenia terminu podpisania umowy.
będzie
2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu dc) zawarcia umot
jej
zawarcia.
jako
odmowa
traktowane
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19. Istotne postanowienia urnowy
• Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego eałkottitej wartości umowy brutto Zamawiający dopuszcza
przedłużenie terminu realizacji umowy. Termin ten może być przedłużony maksymalnie o 6 m-cy aneksem za zgodą
Stron.
3. Dopuszcza się zmianę w %rmie aneksu całkottitej wartości brutto niewykorzystanej części umowy, w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VA F na
oferowane materiały w okresie trwania umowy.
20. Pouczenie o środkach odwoławczych przysiugujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
J. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
określonych w ustawie prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w l)ziale VI art.
J 7— I 9 ustawy prawo zamówien l)tib]icznycłl z dnia 29 stycznia 2t)04 r. wraz z późiiiejszyrni zmianami.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy zastosowanie mają
przcpiy kodeksu cywilnego.
21. Lista załączników
Wymienione niżej załaezniki stanowią integralnt część Specyfikacji Istotnych Warunków Lairiów ienia.
• Załącznik nr I Wzór fbrinularza oferty.
2. Załącznik nr 2 wskazanie części zaniótt icnia. które Wykonawca zamierza pott ierzyć podttykonawcom
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spetnieniu warnnkótt udziału w postępowali iu
4. Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia c braku pcxIstiw do wykluczenia
5. Załącznik nr 5 Informacje na temat grupy kapitałowej.
6. Załącznik nr 6— Projekt urilowy.
—
—
—
—
Kierownik Zamawiającego osoba upow ażniona
osoba przygotowująca specyfikację
6
Załącznik
ni
I do siwz KF/ZP 236-01/14
Pieczęć Oferenta
OFERTA
złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. S ustawy PZP na dostawę przędzy
poliestrowej.
Nazwa i adres oferenta:
nr faksw
nr tel
e—mail
Zamawiaj4cy: Instytut Włókiennictwa, ni. Brzezińska 5115, 92-103 Łódź.
Oferujemy dostawę przędzy poliestrowej zgodiie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
nazwa
Lp.
ilość
Przędza tkacka poliestrowa teksturowana,
czarna, sczepiana dtex 334
• Cena
jednostkowa
netto
Stawka
VAT
Cal ko\ ita wartość
brutto pozycji
k
cena brutto oferty
(słownie
)
L
Termin wykonania: sukcesywnie do 31.12.2014 r.
2.
3.
Oferujemy następujące warunki płatności (w dniach)
Termin realizacji zamówienia (w diiach)
.
(1O”/sonauca
4.
u ofercie
musi podać konkrelnq i/ość dni real;:acji :amóuienh np. 9 dnia nie pr:ed:ial np. —14 dni)
Oświadczamy. że nie powierzamy wykonania zamówienia podwykonawcom/powierzamy podwykonawcom
wykonanie następujących części
(niepolr:cbnc skreślić)
Akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) oraz warunki spełnienia świadczenia określone treścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
I
3
2
4
miejscowość i data
Podpisy osób uprawiionych
do reprezentacji Wykonawcy
Oferta nioe być porzjdzo mi nn form ułanach przyotow ;inycli przez W Lo nawcę, lecz w lorijije pnlniaj erj wyIIIoi pec lLirji. Na le
dc)lcZyć w”szytkie zaLiczn i Li %%ym;Igane specyfikacji.
i% j)rz padku, idy znLcziijh nie tlot3cz3 W3 honawcy, należy napisać nn nim „iiie dot3czy”
7
Zalącznik ii-2 do siwz KF!ZP 236-Ol/14
Wskazanie części zamówienia, któie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
L.p.
Część zamówienia
2.
3.
4.
WYKONAWCA (podpis i data)
Załącznik nr 3 do siwz KF/ZP 236-Ol/14
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
miejscowość, data
czytelnie imię i nazwisko i podpis
osoby / osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
9
Załącznik nr 4 do siwz kF,”ZP 236-Ol/14
pieczątka [rmy
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
Niniejszym oświadczamy. iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 list. I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
czytelnie imię, nazwisko i podpis
osoby / osób uprawnionych
dc) reprezentacji Wykonawcy
miejscowość i data
10
Załącznik nr 5 do siwz KF/ZP 236-0]I]4
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż
(podać nazwę Wykonawcy)
należy do
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:
L.p.
Dokladna nazwa podmiotu
Dokładny adres podmiotu
Uwaga
Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy
kapitałowej. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2007 lir 50, poz. 331, z późn. zm.) co Wykonawca składający ortę.
miejscowość, data
czytelnie imię i nazwisko i podpis
osoby / osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 5 do siwz KF/ZP 236-O 1/14
pieczątka
firmy
OŚWIADCZENIE
nie należy do
(podać nazwę Wykonawcy)
InFormuję, iż
i
konkurencji
ochronie
r.
o
2007
16
lutego
z
dnia
żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
czytelnie imię i nazwisko i podpis
osoby I osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
miejscowość, data
12
Załącznik nr 6do siwz K KF/ZP 236-01/14
Urnowa nr KF/ZP 236-O 1/14
(projekt)
Zawarta w dniu
2014 r., w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę
przędzy poliestrotyej zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
.....................
porn
iędzy:
Instytutem Wiókiennictwa, instytutem badawczym z siedzibą w Łodzi (adres: 92-103 Łódź, ul, flrzezińska 5/15)
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródrnieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000043804, NIP: 724-000-06-64, Regon: 000050239
zwanym dalej .„Zamawiającyrn”. reprezentowanym przez:
1) mgr inż. Jolantę Mamenas
2) mgr 1-lannę Paszkiewicz
-
-
Prokurenta
Głównego Księgowego
a
zsiedzibąw
NIP
zwanyrn/ą dalej ‚„Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:
1)
2)
Umowa uwzględnia wynik postępowania opartego o przepisy art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (u.p.z.p.), mocą którego wyłoniono Wykonawcę.
1.
2.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu a Zamawiający zobowiązuje się odebrać towar i zapłacić
umówioną cenę za wymienione w
2 pkt 2 ilości przędzy tkackiej poliestrowej teksturowanej, Czarnej,
sczepianej dtex 334
Przewidywana ilość do realizacji:
1 400 kg
-
1. Wykonawca realizuje zamówienie sukcesywnie w okresie trwania urnowy, o którym mowa w 8.
2. Wielkość dostaw Zamawiający określa w formie pisemnej zwanej dalej „zamówieniern” na
dni przed
wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy.
3. Zamawiający ma prawo zwiększyć lub zmniejszyć wielkości dostaw realizowanych sukcesywnie o czym
niezwłocznie in formuje Wykonawcę.
1. Wykonawca dostarcza na swój koszt zamówioną dostawę.
2. Warunki dostawy: loco magazyn Zamawiająceno, 92-103 Łódź ul. Rrzezińska 1/3, CIP ŁODZ (INCOTERMS 2010).
3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o terminie dostawy w lormie pisemnej (faksem lub drogą elektroniczną).
1. Dostarczona przędza poliestrowa powinna odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym y
2 pkt J
niniejszej umowy.
2 Dostawa powinna być odpowiednio oznakowana oraz posiadać świadectwo jakości/atest, lub inny dokument
potwierdzający posiadanie systemu zapewnienia jakości.
1. Strony ustalają, ze ceną I kg przędzy tkackiej poliestrowej teksturowanej czarnej, sczepianej dtex 334 jest cena
jednostkowa netto
powiększona o podatek VAT.
2. Maksymalna nominalna wartość brutto umowy wynosi:
zł (słownie:
3. Rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z łączną wartością łiktycznie zrealizowanych dostaw wskazaną w Jhkturach
VAT w okresie jej trwania określonym w 8.
13
4. Dopuszcza się zmianę w lbrmie aneksu całkowitej wartości brutto niewykorzystanej części umowy. w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT na
oferowane materiały w okresie trwania umowy”.
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane na tikturze
dni od daty wystawienia faktury Zamawiąjącemu.
w terminie
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia fbktuiy bez swojego podpisu.
3. W przypadku wystawienia przez krajowego Wykonawcę faktury w walucie obcej, płatności dokonywane będą w
PLN wo średnieito kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tktury (:apis :osiank” iIsflHicJ)” W
ale±iiosei od ki jii J?Oc.h0Ć/.eilIa Wiko,iiicy” lub naloty n jukkI :10±01W zostanie ofeila).
4. W przypadku podania pl-zez krajowego Wykonawcę ceny w ofercie w walucie obcej a wystawienia faktury w PLN.
Wykonawca dokona przeliczenia waluty obcej na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
wystawienia faktury.(:apis :osraiiie iIsuIiię(3” ii :ale±nosei od krajtt pocho±wiia Wi”konau”cy lub naloty w jakiej
:lo:onu Zosi unie ofniu).
I. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i będzie realizowana sukcesywnie do 31.12.2014 r. z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa wygasa v przypadku, gdy wartość przedmiotu zamówienia określona w niniejszej umowie zostanie
zrealizowana.
3. Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego wartości
umowy. Termin ten może być przedłużony max o 6 rn-cy aneksem za zgodą stron.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy:
w przypadku gdy dostarczony towar zawiera wady, w szczególności nie spełnia parametrów określonych
w 2 ust. I niniejszej umowy. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu w ciągu miesiąca od otrzymania
dostawy lub ujawnienia wady jeżeli wada wyszła na jaw później.
w zakresie reszty niespełnionego świadczenia w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzymuje określonego
w umowie terminu realizacji dostaw bez wyznaczenia dodatkowego terminu spełnienia świadczenia
1.
2.
3.
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości:
10 % wartości umowy określonej w 6 ust. 2 umowy za odstąpienie przez Zamawiającego na podstawie
a)
8 ust. 4 umowy,
b) 0,2 % wartości danej zamówionej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia w realizacji tej partii dostawy, nie
więcej niż 10% wartości urnowy określonej w 6 ust. 2 umowy.
Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych. jeżeli wysokość
szkody spowodowanej naruszeniem postanowień umownych przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych poprzez pomniejszenie sumy pieniężnej należnej do zapłaty
na podstawie otrzymanej od Wykonawcy liktury VAT.
1o
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dc) przeprowadzenia prób technologicznych przedmiotu zamówienia na kilku
partiach produkcyjnych wyrobu finalnego oraz do oceny zgodności wyrobu finalnego z kartą parametrów
technicznych i wymaganiami Zamawiającego.
2. Zaniawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 diii od daty oceny wyTohu finalnego. w
przypadku jeżeli wyrób tinalny nie jest zgodny z kartą parametrów technicznych i wymaganiami Zamawiającego.
* „1
zastosowanie przepisy prawo polskiego. w tym kodeksu
mają
umową
niniejszą
W sprawach nieuregulowanych
publicznych.
zamówień
Prawo
przepisy
Ustawy
cywilnego i
12
Spory wynikające z umowy rozstrzyga sąd miejsca siedziby Instytutu Włókiennictwa.
*13
Zmiany do umowy” mogą być wprowadzane tylko w Jormie pisemnej pocI rygorem nieważności z uwzględnieniem 7asad
art. 114 ustawy Prawo zamóyień publicznych.
*14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzrniących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZA(VIAWIAJĄCY
14

Podobne dokumenty