załącznik 1 warunki licencji na pakiet api

Komentarze

Transkrypt

załącznik 1 warunki licencji na pakiet api
ZAŁĄCZNIK 1
WARUNKI LICENCJI NA PAKIET API
1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwana dalej Giełdą,
oświadcza, że na podstawie umowy w sprawie dostawy i instalacji nowego
systemu informatycznego dla Giełdy z dnia 21 sierpnia 1998 r. zawartej z SBF
BOURSE DE PARIS oraz EURONEXT jest uprawniona do udzielania sublicencji
na korzystanie z pakietu API, zwanego dalej Oprogramowaniem, stanowiącego
element składowy Oprogramowania Obsługi Klienta.
2. Giełda udziela Upoważnionemu Użytkownikowi, zwanemu dalej Użytkownikiem,
niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieodpłatnej sublicencji na Oprogramowanie.
3. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w celu komunikacji z
systemem informatycznym GPW.
4. Sublicencja na Oprogramowanie zostaje udzielona z zastrzeżeniem poniższych
warunków:
a) Użytkownik ma prawo do zaimplementowania bibliotek API do swoich
aplikacji ,
b) Użytkownik ma prawo wykorzystania przykładowych źródeł API w swoich
opartych na protokole MMTP aplikacjach klienckich.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest chronione
prawem autorskim i pozostaje własnością Atos Euronext Market Solutions, który
jest sukcesorem SBF Bourse de Paris a także zobowiązuje się nie naruszać praw
własności intelektualnej przysługujących SBF lub jej partnerom oraz dostawcom,
takich jak prawa autorskie, patentów, znaków towarowych, know-how, tajemnic
handlowych dotyczących przedmiotowego Oprogramowania.
6. Prawa, o których mowa powyżej obejmują nie tylko kod źródłowy, ale także
architekturę, projekt, organizację modułów, interfejsy użytkowników i ekrany oraz
dokumentację przekazaną wraz z Oprogramowaniem.
7. Giełda nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od wad i nie zawiera
błędów.
8. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną funkcjonowaniem
Oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją.
9. Użytkownik
ponosi
odpowiedzialność
za
szkodę
spowodowaną
wykorzystywaniem Oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
instrukcją.
10. Niniejsza licencja zostaje udzielona do dnia 21 sierpnia 2023 roku, tj. na czas
udzielonej przez SBF licencji Giełdzie.
11. Niniejsza licencja wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy licencyjnej zawartej
pomiędzy Giełdą a SBF.
Akceptuję
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
Data i podpis: