Zaktualizowana instrukcja zmiany stawki VAT w systemie MAAT

Komentarze

Transkrypt

Zaktualizowana instrukcja zmiany stawki VAT w systemie MAAT
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
1. Zmiany w kartotece asortymentowej
W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została
przygotowana formatka tppZmienPA01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji
jak: stawka VAT, jednostka podstawowa, PKWiU, kod CN, typ i stan asortymentu, jednostka II
oraz wymiar domyślny.
Wyszukiwanie pozycji asortymentowych
Na formatce obsługiwane są następujące mechanizmy umożliwiające wyszukiwanie:
• standardowe zapytanie obsługiwane w systemie MAAT za pomocą ikony „Znajdź”,
• standardowy mechanizm filtrów w systemie MAAT uruchamiany za pomocą ikony
„Ustaw/Usuń filtr”,
1
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
• przy użyciu mechanizmu filtrowania etykiet indeksu, wywoływanego za pomocą
przycisku „Filtr etykiet”. Umożliwia on ograniczenie wyników wyszukiwania wg
wartości dla wybranych składowych indeksu.
Dodatkowe parametry:
• „Domyślnie zaznaczaj” – gdy ten parametr jest zaznaczony, wówczas zwrócone wyniki
zapytania zostaną automatycznie zaznaczone. W celu zaznaczenia/odznaczenia
wybranych pozycji asortymentowych należy kliknąć na checkbox znajdujący się obok
danej pozycji. Opcja zaznaczenia/odznaczenia wszystkich wyświetlonych pozycji
asortymentowych jest dostępna z menu kontekstowego nad polami checkbox.
• „Pokaż usunięte” - gdy ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlone zostaną
również pozycje asortymentowe, które znajdują się w stanie USUN.
2
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
Zmiana informacji dodatkowych
Zmiana informacji dodatkowych możliwa jest dla wybranej pozycji asortymentowej lub
grupowo dla wszystkich zaznaczonych pozycji. Dla takich informacji jak: stawka VAT,
jednostka podstawowa, PKWiU, kod CN, typ i stan asortymentu, jednostkę II oraz wymiar
domyślny dostępne są kontekstowo dwie opcje, umożliwiające zmianę danej wartości dla
wybranej pozycji asortymentowej lub wszystkich zaznaczonych pozycji.
Na przykład w celu zmiany jednostki podstawowej należy wybrać kontekstowo opcję „Zmień
jednostkę dla pozycji” lub „Zmień jednostkę dla zaznaczonych pozycji”. Następnie zostanie
wyświetlona lista wartości ze zdefiniowanymi jednostkami w systemie. Po wybraniu
odpowiedniej jednostki należy zapisać zmiany za pomocą ikony „Zapisz”.
W analogiczny sposób przeprowadzane są zmiany dla pozostałych informacji w kartotece
asortymentowej.
Informacje dodatkowe:
• jednostkę podstawową asortymentu można zmieniać tylko dla indeksów, które nie
mają zapasu na żadnym magazynie. Jeżeli istnieje zapas system zablokuje możliwość
wykonania takiej zmiany,
• stan asortymentu zmieniany jest poprzez rejestr zmian stanów – wywoływane jest
dodatkowe okno na którym rejestrowana jest zmiana stanu i powód zmiany stanu,
który musi zostać wypełniony.
3
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
2. Zmiany w cennikach
Do przeprowadzania zmian w cennikach została przygotowana formatka spZmVat01,
umożliwiająca m.in.:
• tworzenie kopii cenników wraz z automatyczną modyfikacją stawek VAT,
• aktualizację programów sprzedaży,
• grupową aktualizację stawki VAT dla wybranych pozycji asortymentowych.
Zakładka „Cenniki”
Na zakładce „Cenniki” wyświetlane są aktywne cenniki na wskazany dzień (data aktywności).
Listę cenników można ograniczyć przy pomocy standardowych mechanizmów wyszukiwania
dostępnych w systemie MAAT (ikona „Znajdź”). Dodatkowo można wykorzystać dostępne
parametry filtrowania:
• „Ukryj cenniki posiadające kopię” – cenniki dla których została utworzona kopia nie
będą wyświetlone,
• „Ukryj cenniki, które są kopią” – cenniki, które były utworzone podczas operacji
kopiowania nie będą wyświetlone,
• „Pokaż cenniki występujące w aktywnych programach sprzedaży” – cenniki, które nie
występują w aktywnych programach sprzedaży nie będą wyświetlone.
4
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
Lista cenników przedstawia następujące informacje:
• nazwę i opis cennika,
• daty obowiązywania cennika „od – do”,
• typ cennika,
• stan cennika,
• opcja VAT – przy tworzeniu kopii cennika możemy wybrać jedną z następujących opcji
według której zostanie przypisana stawka VAT przy pozycjach asortymentowych
w cenniku:
o „Bez zmian” – stawki VAT zostaną przeniesione z cennika źródłowego,
o „Z kartoteki asort.” – stawka VAT zostanie przeniesiona z kartoteki
asortymentowej,
o „Zwiększ VAT o 1%” – stawka VAT zostanie zwiększona o 1 punkt procentowy
w stosunku do pozycji źródłowej,
• postfix – tekst, który zostanie dodany do nazwy tworzonej kopii cennika (domyślna
wartość NOWY, można zastosować inne oznaczenia np. OD_2011)
• waluta cennika,
• programy sprzedaży w których wybrany cennik występuje.
Legenda określa:
• kolor niebieski – cennik posiada kopię,
• kolor zielony – cennik jest kopią,
• kolor pomarańczowy – cennik występuje w programach sprzedaży.
Zaznaczanie i odznaczanie cenników odbywa się za pomocą pola checkbox przy danym
cenniku poprzez pojedyncze zaznaczenie/odznaczenie lub z menu kontekstowego dla
wyświetlonych cenników.
Ustawienia pól „Opcja VAT” oraz „Postfix” mogą być dokonywane zbiorczo z menu
kontekstowego dla zaznaczonych pozycji.
Tworzenie kopii cennika/cenników
W celu utworzenia kopii cennika/cenników należy zaznaczyć cennik/cenniki dla których mają
być utworzone kopie. Tworzenie kopii cenników odbywa się za pomocą przycisku „Utwórz
kopię zaznaczonych cenników”. Podczas tworzenia kopii cenników dostępne są dodatkowe
opcje:
• „aktualizuj cenniki w programach sprzedaży” – po zaznaczeniu tej opcji utworzona
kopia cennika będzie obowiązywała w programie sprzedaży od wskazanej na
formatce daty (data aktywności), natomiast cennik źródłowy będzie obowiązywał do
tej daty minus jeden dzień. W przypadku, gdy kopiowany cennik występuje jako
cennik główny w programie sprzedaży, wówczas zostanie on zapisany jako cennik
dodatkowy z datą obowiązywania do daty z formatki minus jeden dzień, natomiast
utworzona kopia cennika będzie cennikiem głównym.
5
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
• „udostępnij cenniki dodatkowe” – parametr ten jest dostępny tylko dla zaznaczonej
opcji „aktualizuj cenniki w programach sprzedaży” i powoduje automatyczne
udostępnienie cenników dodatkowych dla wszystkich kontrahentów przypisanych do
danego programu sprzedaży.
Zakładka „Cenniki – kopie”
Na zakładce „Cenniki – kopie” wyświetlona jest lista kopii cenników, które zostały utworzone
na podstawie cenników źródłowych. Powyższą listę można ograniczyć przy pomocy
parametru „Pokaż cenniki występujące w aktywnych programach sprzedaży”.
Na zakładce „Cenniki – kopie” istnieje możliwość usunięcia wybranego cennika kopii. Opcja
ta dostępna jest kontekstowo dla wybranego cennika. Wykonanie operacji usunięcia
wybranej kopii cennika powoduje nie tylko usunięcie cennika, ale również automatyczne
przywrócenie cennika źródłowego w programach sprzedaży (o ile cennik był przypisany do
programu/programów sprzedaży).
Legenda określa:
• kolor pomarańczowy – cennik występuje w programach sprzedaży.
6
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
Zakładka „Asortyment”
Na zakładce „Asortyment” przedstawiony jest asortyment występujący w cennikach.
Zaznaczając parametr „Pokaż tylko asortyment cenników – kopii” można ograniczyć listę do
pozycji asortymentowych występujących tylko w kopiach cenników.
Wyszukiwanie pozycji asortymentowych
Na formatce obsługiwane są następujące mechanizmy umożliwiające wyszukiwanie:
• standardowe zapytanie obsługiwane w systemie MAAT za pomocą ikony „Znajdź”,
• filtr etykiet wywoływany za pomocą przycisku „Filtr etykiet”, umożliwiający
ograniczenie wyników wyszukiwania wg składowych indeksu.
Zaznaczanie i odznaczanie pozycji asortymentowych odbywa się za pomocą pola checkbox
przy danej pozycji poprzez pojedyncze zaznaczenie/odznaczenie lub z menu kontekstowego
dla wyświetlonych pozycji.
Zmiana stawki VAT
Zmiana stawki VAT może odbywać się dla wybranej pozycji asortymentowej lub dla
zaznaczonych pozycji. Opcje te dostępne są z menu kontekstowego dla kolumny „Stawka
VAT” – „Zmień stawkę pozycji” oraz „Zmień stawkę zaznaczonym”. Po wybraniu
odpowiedniej operacji, wyświetlona zostanie lista wartości ze zdefiniowanymi w systemie
stawkami VAT. Następnie należy wybrać właściwą stawkę VAT i zapisać zmiany za pomocą
ikony „Zapisz”.
7
Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych
dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT
Uwagi końcowe:
Zmiany stawek VAT mogą być wykonane tylko dla aktualnych cenników, jednak należy
pamiętać, że wszystkie dokumenty sprzedaży generowane zgodnie z ustawieniami
z nagłówka dokumentu sprzedaży będą zawierały stawki VAT aktualne na daną chwilę
z wybranego cennika.
8

Podobne dokumenty