Budowa Sali Gimnastycznej w Albigowej, Eta

Komentarze

Transkrypt

Budowa Sali Gimnastycznej w Albigowej, Eta
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa Sali Gimnastycznej w Albigowej, Etap II – roboty wykończeniowe budowlane
i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu
w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:
Pytanie 1:
Zgodnie z rysunkiem „8533T500_rys_1 Rzut suteren i parteru – rozm_sprzętu” sala gimnastyczna ma
byd wyposażona m.in. w taki sprzęt jak:
- siłownia na 5 stanowisk – mini Atlas – 1 szt.
- stół do tenisa stołowego składany – 3 szt.
- stół bilardowy ZEFIR z płytą MDF – 1 szt.
Natomiast brak jest tego sprzętu na zestawieniu wyposażenia technologicznego. W związku z
powyższym proszę o jednoznaczne określenie czy jest on przedmiotem zamówienia czy nie.
Odpowiedź:
Sprzęt, m.in. :
- siłownia na 5 stanowisk – mini Atlas – 1 szt.
- stół do tenisa stołowego składany – 3 szt.
- stół bilardowy ZEFIR z płytą MDF – 1 szt.
pokazany na rysunku „8533T500_rys_1 Rzut suteren i parteru – rozm_sprzętu” nie jest przedmiotem
zamówienia. Rysunek „8533T500_rys_1 Rzut suteren i parteru – rozm_sprzętu” traktowad należy
jako rysunek ukazujący sposób montażu wyposażenia technologicznego. Ilośd wyposażenia
technologicznego jakie Wykonawca winien dostarczyd i zamontowad w ramach przedmiotu
zamówienia określony został jednoznacznie w wykazie szczegółowym wyposażenia sali gimnastycznej
( patrz załącznik nr 3 do materiałów przetargowych ).
Pytanie 2:
Czego dotyczy pozycja 9 przedmiaru robót budowlanych (niekompletny opis pozycji w przedmiarze)?
Odpowiedź:
Pozycja 9 przedmiaru robót budowlanych dotyczy lakierowania boazerii wykonanej z desek
drewnianych, którą należy wykonad od strony wewnętrznej pomiędzy płatwiami dachu nad areną
główną sali gimnastycznej ( patrz pkt H opisu, rysunek nr 6 projektu wykonawczego
architektonicznego ).
Pytanie 3:
Czego dotyczy pozycja 15 przedmiaru robót budowlanych (niekompletny opis pozycji w
przedmiarze)?
Odpowiedź:
Pozycja 15 przedmiaru robót budowlanych dotyczy wykonania systemowych ścianek działowych
laminowanych typu LTT, które stanowią oddzielenie kabin prysznicowych w umywalniach ( patrz
rysunek nr 6 - rzut parteru projektu wykonawczego architektonicznego ).
Pytanie 4:
Proszę skorygowad ilośd w pozycji 54 przedmiaru robót budowlanych ( 5890 m 2 jest wartością
błędną)
Odpowiedź:
Omyłkowo podano ilośd 58,90 przy założonej jednostce miary *100 m2]. Do wyceny proszę przyjąd
ilośd 5,89 przyjmując jednostkę miary określoną w przedmiarze .
Pytanie 5:
Proszę skorygowad jednostkę lub wartośd w pozycji 67 przedmiaru robót budowlanych. Zgodnie z
rysunkiem powierzchnia daszku jest 15,10 m2 a waga 0,7871 t, a nie jak jest w pozycji 15,10 t.
Odpowiedź:
Proszę przyjąd jednostkę miary określoną w przedmiarze. Ilości przyjąd zgodnie z dokumentacją
projektową.
Pytanie 6:
Proszę skorygowad jednostkę lub wartośd w pozycji 68 przedmiaru robót budowlanych. Zgodnie z
rysunkiem powierzchnie daszków wynoszą 15,10 m2 a waga 0,7871 t, a nie jak jest w pozycji 15,10 t.
Odpowiedź:
Proszę przyjąd jednostkę miary określoną w przedmiarze. Ilości przyjąd zgodnie z dokumentacją
projektową.
Pytanie 7:
Proszę o sprecyzowanie co wchodzi w skład 100 szt. Wyposażenia z poz. 72 przedmiaru robót
budowlanych.
Odpowiedź:
Wyceny wyposażenia proszę dokonad przyjmując w przedmiarze [ 1kpl ] jako jednostkę miary. Ilośd
wyposażenia - 1 kpl. Całośd wyposażenia technologicznego sali gimnastycznej jakie Wykonawca
winien dostarczyd i zamontowad w ramach przedmiotu zamówienia określony został jednoznacznie w
wykazie szczegółowym wyposażenia sali gimnastycznej (patrz załącznik nr 3 do materiałów
przetargowych).
Pytanie 8:
Co oznacza 1 m wyposażenia w WC dla niepełnosprawnych z poz. 73 przedmiaru robót
budowlanych?
Odpowiedź:
Wyceny wyposażenia w WC dla niepełnosprawnych proszę dokonad przyjmując w przedmiarze jako
jednostkę miary [ 1kpl ]. Ilośd wyposażenia - 1 kpl. Rodzaj pochwytów i ich ilośd w jakie powinno byd
wyposażone WC dla niepełnosprawnych proszę przyjąd zgodnie z przepisami i normami
obowiązującymi w polskim prawie.
Pytanie 9:
Czy warstwy pośrednie pod podłogę sportową są już wykonane czy należy je dopiero wykonad? Jeżeli
są dopiero do wykonania to proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje kosztorysowe.
Odpowiedź:
Warstwy pośrednie są już wykonane. W celu dokładnego zapoznania się z wykonanym zakresem i
jakością ich wykonania zapraszam do dokonania wizji lokalnej, zwłaszcza, że Wykonawca składa
później oświadczenie, że zapoznał się z terenem realizacji robót.
Wójt Gminy Łaocut
mgr inż. Zbigniew Łoza

Podobne dokumenty