Instrukcja ecoRoute™ HD ............................................................... 3

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja ecoRoute™ HD ............................................................... 3
Instrukcja ecoRoute™ HD................................................................ 3
ecoRoute HD - informacje
Urządzenie ecoRoute HD podłącza
się do złącza OBD II (On-Board
Diagnostics) Twojego pojazdu.
ecoRoute HD odczytuje dane pojazdu
i bezprzewodowo przesyła je do
kompatybilnego Garmin GPS.
Pełne informacje o użytkowaniu
urządzenia ecoRoute HD w połączeniu
z Garmin GPS znajdziesz w Dodatku
ecoRoute HD na www.garmin.com.
Aktualizacja
oprogramowania GPS
Zanim użyjesz urządzenia ecoRoute
HD w połączeniu z GPS, konieczna
może być aktualizacja oprogramowania
urządzenia GPS.
1. Odwiedź www.garmin.com i kliknij
Support > Software.
2. Postępuj wg wyświetlanych
informacji aby zaktualizować
oprogramowanie Twojego GPS.
Informacje na temat aktualizacji
oprogramowania GPS, znajdziesz w
jego instrukcji obsługi dostępnej na
www.garmin.com.
Odszukaj złącze OBD II
‹ OSTRZEŻENIE
Jeśli w Twoim pojeździe złącze OBD II
znajduje się blisko pedałów, aby
uniknąć ryzyka, że ecoRoute HD będzie
przeszkadzał w posługiwaniu się nimi,
nie instaluj tego urządzenia. Zwróć
produkt w miejscu zakupu w ciągu 7
dni od daty zakupu, aby uzyskać zwrot
płatności za ten produkt.
Złącze OBD II zlokalizowane jest w
różnych miejscach, zależnie od typu
pojazdu. Aby dobrze widzieć złącze,
otwórz drzwi kierowcy i uklęknij.
Poszukaj w Internecie zdjęć
wskazujących lokalizację złącza OBD II
w Twoim pojeździe. Najczęściej
spotykane miejsca
w których może
się ono znajdować
to:
Złącze OBD II
3
• Złącze OBD II często znajduje się
pod kolumną kierowniczą, pomiędzy
konsolą środkową, a drzwiami
kierowcy.
• Złącze OBD II może się znajdować
pod oznaczoną osłoną. Zdejmij, lub
otwórz osłonę, aby uzyskać dostęp
do złącza.
• Złącze OBD II może się znajdować
pod lub za popielniczką, lub w
pobliżu gniazda zapalniczki w
konsoli środkowej.
Podłączanie i montaż
urządzenia ecoRoute HD
‹ OSTRZEŻENIE
Instalując urządzenie w pojeździe,
zwróć uwagę, aby nie utrudniało ono
pracy wyposażenia pojazdu, jak np.
pedałów, oraz nie ograniczało ruchu
stóp kierowcy. Utrudniona praca
wyposażenia pojazdu, lub ograniczenie
ruchu stóp kierowcy, mogą być
przyczyną wypadku, skutkującego
obrażeniami lub nawet śmiercią.
4
‹ POUCZENIE
Sprawdź zapisy gwarancji Twojego
pojazdu oraz instrukcji obsługi,
dotyczące ograniczeń w podłączaniu
urządzeń do złącza OBD II oraz
ewentualnej utraty gwarancji. Garmin
nie ponosi odpowiedzialności za żadne
koszty, lub wydatki związane z naprawą
pojazdu, czy też utratą gwarancji.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany w
pracy silnika po podłączeniu urządzenia,
natychmiat je odłącz i skontaktuj się
ze Wsparciem Technicznym Garmin.
Nie używaj urządzenia, jeśli powoduje
ono np. utratę mocy, lub problemy z
przyspieszaniem w Twoim konkretnym
typie pojazdu.
UWAGA
Permanentna taśma montażowa jest
ekstremalnie trudna do usunięcia po jej
przyklejeniu.
Zanim zainstalujesz urządzenie
ecoRoute HD, musisz zaktualizować
oprogramowanie Twojego GPS i
odnaleźć złącze OBD II w pojeździe.
1. Podłącz wtyczkę ecoRoute HD do
złącza OBD II w Twoim pojeździe.
2. Jeśli korzystasz z dwustronnej taśmy
montażowej, oczyść miejsce w
którym będziesz ją przyklejać.
Złącze OBD II w pojeździe
Wtyczka ecoRoute HD
3. Przymocuj urządzenie ecoRoute
HD i kable do pojazdu, korzystając
z opasem lub taśmy dwustronnej.
Zamocuj urządzenie z dala od
pedałów i stóp kierowcy.
LED
Urządzenie ecoRoute HD
Opaski
Przycisk RESET
Zagięcie kabla
W niektórych pojazdach może być
potrzebne zagięcie kabla wtyczki, do
czego możesz wykorzystać opaski.
1. Aby umożliwić instalację, zagnij
kabel wokół wtyczki.
2. Użyj opaski aby przymocować
kabel.
Bezprzewodowe
połączenie z Garmin GPS
Zanim połączysz się bezprzewodowo
z urządzeniem GPS, zaktualizuj jego
oprogramowanie oraz zainstaluj
urządzenie ecoRoute HD.
1. Uruchom pojazd, ale pozostań na
parkingu (nieruchomo).
LED mrugnie trzy razy co dwie
sekundy. Urządzenie ecoRoute
HD oczekuje na połączenie z
urządzeniem GPS.
5
2. Włącz urządzenie GPS.
3. Umieść GPS nie dalej niż 10 metrów
od urządzenia ecoRoute HD.
4. W menu Narzędzia, dotknij
ecoRoute.
5. Jeśli potrzeba postępuj wg
wyświetlanych wskazówek aby
wybrać ustawienia ecoRoute.
6. W menu ecoRoute dotknij
Połączenie HD.
7. Postępuj wg wyświetlanych
instrukcji aby połączyć urządzenie
ecoRoute HD z urządzeniem GPS.
Gdy urządzenie ecoRoute HD
połączy się z Twoim GPS, LED
będzie świecić na niebiesko.
8. Wyłącz pojazd, następnie ponownie
go włącz, aby zapisać ustawienia.
Po wykonaniu pierwszego połączenia,
urządzenie ecoRoute HD będzie się
automatycznie łączyć z GPS po jego
włączeniu, jeśli odległość pomiędzy
nimi będzie mniejsza niż 10 metrów.
UWAGA: Jeśli ecoRoute HD nie
jest połączony z urządzeniem GPS,
6
rejestruje dane pojazdu i przesyła je do
GPS po nawiązaniu połączenia.
Włączanie ecoRoute bez
uruchamiania pojazdu
W niektórych pojazdach możesz
wyzerować kody błędów, gdy silnik nie
jest uruchomiony, a klucz w stacyjce
znajduje się w pozycji Włączony.
1. Przekręć klucz w stacyjce do pozycji
Włączony. Nie uruchamiaj silnika.
2. Naciśnij i zwolnij Reset.
Statusy LED
Dwie diody LED (zielona i niebieska)
na górze urządzenia ecoRoute HD
wskazują status połączenia.
LED
Trzy zielone
mrugnięcia
Znaczenie
Nawiązywanie połączenia
pomiędzy pojazdem i
GPS. Tryb ustawień.
Wolne zielone Trwa łączenie z pojazdem
mrugnięcia
Ciągłe zielone Komunikacja z pojazdem
LED
Niebieskie
mrugające
Ciągłe
niebieskie
Dwa zielone
mrugnięcia
Naprzemienne
mrugnięcia
trzy zielone/
trzy niebieskie
Znaczenie
Trwa łączenie z
urządzeniem GPS.
Komunikacja z
urządzeniem GPS.
Tryb aktualizacji
Uszkodzenie
Błędy elektryczne
Jeśli do ecoRouteHD zostanie przesłany
z pojazdu błąd elektryczny, połączenie
ecoRoute HD zostanie automatycznie
przerwane i LED mrugać będzie
naprzemiennie na zielono i niebiesko.
Ponowne połączenie ecoRoute
HD
1. Odłącz urządzenie ecoRoute od
złącza OBD II.
2. Poczekaj 30-60 sekund.
3. Podłącz ponownie ecoRoute HD do
złącza OBD II.
4. Wykonaj kroki 4–8 procedury
“Bezprzewodowe połączenie z
Garmin GPS.” Zajrzyj na str. 5.
Dane ecoRoute HD
UWAGA
Jeśli kiedykolwiek w czasie używania
ecoRoute HD, stwierdzisz zmianę w
pracy Twojego pojazdu, bezpiecznie
i zgodnie z przepisami zjedź z drogi.
Odłącz urządzenie ecoRoute HD od
złącza OBD II.
1. W urządzeniu GPS dotknij
Narzędzia > ecoRoute.
2. Wybierz opcję ecoRoute.
Więcej informacji o korzystaniu z
urządzenia Garmin GPS z danymi
ecoRoute HD znajdziesz w Dodatku
ecoRoute HD dostępnym na www.
garmin.com.
Zakres temperatur pracy
Od -15°C do 70°C.
Zerowanie urządzenia
ecoRoute
Wyzeruj urządzenie ecoRoute jeśli nie
funkcjonuje prawidłowo.
7
• Naciśnij i zwolnij przycisk Reset
aby wyzerować urządzenie.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Reset przez 3 sekundy aby
przywrócić ustawienia fabryczne.
UWAGA: Przywrócenie ustawień
fabrycznych spowoduje usunięcie
informacji o połączeniach
bezprzewodowych i zapisanych
danych pojazdu.
Ważne informacje
o produkcie i
bezpieczeństwie
Zgodność FCC
Urządzenie jest zgodne z częścią 15
Postanowień FCC. Praca podlega
następującym warunkom: (1) urządzenie
nie może powodować zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi być odporne na
zakłócenia zewnętrzne, włączając w
to zakłócenia mogące powodować
nieprzewidzialną pracę urządzenia.
Produkt był testowany i spełnia
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych
8
Klasy B, zgodnie z częścią 15
wymagań FCC. Wymagania te mają
na celu zapewnienie odpowiedniego
zabezpieczenia przed zakłóceniami
w istniejących instalacjach. Produkt
generuje, wykorzystuje i może
emitować energię na częstotliwościach
radiowych, stąd może być źródłem
zakłóceń w komunikacji radiowej, jeśli
nie zostanie zainstalowany i nie będzie
wykorzystywany zgodnie z instrukcją.
Mimo to, nie ma gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w określonych
instalacjach. Jeśli produkt zakłóca odbiór
radia lub telewizji, co można sprawdzić
przez jego wyłączenie i włączenie,
użytkownik jest zobowiązany do
usunięcia źródła zakłóceń przez:
• Zmianę położenia lub orientacji
anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy
urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do innego
źródła zasilania.
• Skorzystanie z pomocy
doświadczonego instalatora anten.
Urządzenie nie zawiera żadnych
elementów, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Naprawy powinny być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis
Garmin. Nieautoryzowane naprawy
lub modyfikacje mogą spowodować
trwałe uszkodzenie urządzenia, utratę
gwarancji i Twojego prawa użytkowania
tego urządzenia zgodnie z regulacjami
części 15 postanowień FCC.
Zgodność z Industry Canada
Urządzenia radiokomunikacyjne
kategorii I są zgodne ze standardem
Industry Canada RSS-210. Urządzenia
radiokomunikacyjne kategorii II są
zgodne ze standardem Industry Canada
RSS-310.
Deklaracja zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje, iż
produkt spełnia with the istotne
wymagania i inne powiązane zapisy
Dyrektywy 1999/5/EC. Pełny tekst
Deklaracji zgodności na: www.garmin.
com/declaration-of-conformity.
‹ OSTRZEŻENIE
Produkt, jego opakowanie i komponenty
zawierają związki chemiczne uznane
w Stanie Kalifornia za mogące
powodować raka, uszkodzenia płodu,
lub zaburzenia płodności. Informacja ta
zamieszczona jest zgodnie z Proposition
65 Stanu Kalifornia. Zajrzyj na www.
garmin.com/prop65 po informacje.
Gwarancja
Garmin gwarantuje, że product pozostanie wolny od wad materiałowych i wykonawczych, przez rok od daty zakupu. W
tym okresie, Garmin według własnego
uznania, naprawi, lub wymieni komponenty, które uległy uszkodzeniu w trakcie normalnego użytkowania. Naprawy
te, lub wymiany, będą dokonywane bez
opłat za części, lub robociznę, przy czym
użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kosztów transportu. Gwarancja nie
obejmuje: (i) uszkodzeń wynikających
z użytkowania, takich jak zadrapania,
wyszczerbienia, czy wgniecenia; (ii) wymiennych elementów zużywających się,
takich jak baterie, chyba że uszkodzenie
9
produktu powstało na skutek defektu
materiałowego lub wykonawczego; (iii)
uszkodzeń wynikających z wypadku,
nadużycia, nieprawidłowego użycia,
zamoczenia wodą lub innym płynem,
wpływu ognia, lub innych żywiołów, czy
innych czynników zewnętrznych; (iv)
uszkodzeń wynikających z serwisowania
produktu przez kogokolwiek poza autoryzowanym serwisem Garmin; lub (v)
uszkodzeń produktu w którym dokonano
modyfikacji lub zmian bez pisemnej zgody firmy Garmin. Dodatkowo Garmin rezerwuje prawo do odrzucenia gwarancji
dla produktów lub usług, które zostały
zakupione i/lub użytkowane z naruszeniem prawa jakiegokolwiek państwa.
Produkt jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie jako pomoc w podróży i nie może być wykorzystywany dla
jakichkolwiek celów wymagających
precyzyjnych pomiarów kierunku, dystansu, położenia lub topografii. Garmin
nie gwarantuje jakości, lub kompletności
danych mapowych w tym produkcie.
GWARANCJE I ŚRODKI ZARAD10
CZE ZAWARTE W NINIEJSZYM
DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNE
I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE
GWARANCJE WYRAŻONE, DOROZUMIANE, LUB STATUTOWE, W
TYM TAKŻE JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ
Z GWARANCJI HANDLOWYCH
LUB STOSOWANYCH DLA KONKRETNYCH CELÓW, USTAWOWYCH I INNYCH. GWARANCJA TA
NADAJE CI OKREŚLONE PRAWA,
KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W POSZCZEGÓLNYCH
PAŃSTWACH.
W ŻADNYM WYPADKU GARMIN
NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY
ZA INCYDENTALNE, CELOWE,
POŚREDNIE, LUB WYNIKOWE
USZKODZENIA (W TYM NAPRAWY LUB USZKODZENIA POJAZDU
PRZYPUSZCZALNIE SPOWODOWANE PRZEZ LUB ZWIĄZANE Z
TYM PRODUKTEM), NIEZALEŻNIE
OD TEGO CZY WYNIKŁY ONE Z
UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA TEGO
PRODUKTU, JAK TEŻ Z DEFEKTÓW PRODUKTU. W NIEKTÓRYCH
PAŃSTWACH WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA INCYDENTALNE LUB WYNIKOWE NIE JEST DOZWOLONE,
STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIA
MOGĄ CIEBIE NIE DOTYCZYĆ.
Garmin pozostawia sobie wyłączne
prawo do wyboru sposobu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, poprzez
naprawę lub wymianę (na zamienny
produkt nowy lub zregenerowany) urządzenia, lub oprogramowania, lub też do
zaoferowania pełnej refundacji kosztów
zakupu. TE ŚRODKI ZARADCZE
SĄ WYŁĄCZNYMI W ZAKRESIE
OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI.
Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, skontaktuj się z lokalnym, autoryzowanym dealerem Garmin, lub
zadzwoń do Wsparcia Technicznego
Garmin, aby uzyskać informacje dotyczące przesyłki i otrzymać numer
serwisowy RMA. Zapakuj bezpiecznie
urządzenie i kopię, lub orginał doku-
mentu zakupu, który jest wymagany
jako podstawa gwarancji. Umieść na
zewnątrz opakowania czytelny numer
RMA. Wyślij urządzenie przedpłaconą przesyłką do serwisu Garmin.
Zakupy na aukcjach internetowych:
Produkty zakupione na aukcjach nie
podlegają gwarancji. Potwierdzenia
transakcji dla aukcji nie są akceptowane
jako podstawa gwarancji. Jako podstawa gwarancji niezbędny jest orginał, lub
kopia sklepowego dowodu zakupu. Garmin nie dostarcza brakujących elementów pakietówzakupionych na aukcjach.
Zakupy poza USA: Do urządzeń zakupionych poza USA, dystrybutor krajowy może dostarczyć osobną gwarancję.
Gwarancja ta jest dostarczana przez lokalnego dystrybutora krajowego i dystrybutor ten zapewnia lokalny serwis dla
Twojego urządzenia. Gwarancja ta obowiązuje wyłącznie na obszarze działania
dystrybutora. Urządzenia zakupione w
USA lub Kanadzie, w celu naprawy muszą być zwrócone do serwisu Garmin w
Anglii, USA, Kanadzie, lub na Tajwanie.
11
Najnowsze, darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) przez całe
życie Twojego produktu Garmin znajdziesz na www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub spółki zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com

Podobne dokumenty