Mainplastik Innenwandfarbe 3131

Komentarze

Transkrypt

Mainplastik Innenwandfarbe 3131
Karta techniczna
Superweiss PT D 4
Farba dyspersyjna
Do wewnątrz
wg DIN EN 13 300
Malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiem, metodą airless
dysza 0,026 - 0,031 cala
0,66 - 0,79 mm
Ciśnienie materiału
160 - 180 bar
Kąt natrysku 40 - 80°
Kolor:
Stopień połysku:
Rodzaj środka wiążącego:
Baza pigmentowa:
Gęstość:
Zastosowanie:
Właściwości:
Podłoże:
Prowadzenie prac:
Barwienie
Czyszczenie narzędzi:
Przechowywanie:
Opakowania:
Zużycie:
Czas schnięcia:
Temperatura podczas prac:
Biały
Matowy
Dyspersja żywic sztucznych
Biel tytanowa
Ok. 1,55 g/cm²
Do wykonywania dobrze kryjących wymalowań wewnętrznych na ścianach i sufitach np. na tapety typu raufaser i tapety wytłaczane, na tynki i
beton, także na beton komórkowy.
Farba dyspersyjna do wnętrz wg DIN EN 13 300. Klasa 2 krycia, klasa 3
ścierania. Matowa, miałka, o wydajności 6 m²/l lub 170 ml/m²
Uwaga: Ten produkt został oznaczony znakiem "Niebieski Anioł" - jest
nieszkodliwy dla środowiska.
Nadają się podłoża takie jak: tynki wapienne i cementowo wapienne,
gips, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, beton komórkowy, beton, piaskowiec, wymurowania z cegły, a także wszystkie nośne stare wymalowania.
Podłoże musi być mocno związane, nośne, czyste i suche. Części luźno
trzymające się podłoża starannie usunąć, powierzchnię gruntownie
zmyć. Mocno higroskopijne powierzchnie zagruntować środkiem düfa
Tiefgrund LF.
Malować pędzlem, wałkiem z długim włosiem, natryskiem (także metodą
airless). Przed użyciem farbę rozmieszać. Podczas krótkich przerw w
pracy narzędzia zanurzyć w farbie by uniknąć ich zasychania.
Barwnikami düfa Voll- und Abtönfarbe.
Umyć w wodzie z dodatkiem detergentów.
W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Farba w szczelnie zamkniętym pojemniku zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy.
2,5 l, 5l i 10 l
Około 6 m²/ltr
Aby obliczyć dokładne zużycie zaleca się wykonanie malowania próbnego na danym obiekcie.
W normalnej temperaturze pokojowej ok. +20°C po ok. 4 - 6 godzin powierzchniowo sucha, można ponownie malować. Mniejsze temperatury
powodują wydłużenie się czasu schnięcia.
Minimum +5°C dla podłoża i powietrza, podczas prac i podczas schnięcia.
Środki ostrożności
Utylizacja:
Przy stosowaniu materiałów niegroźnych dla środowiska należy stosować znane środki ostrożności. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów. Podczas obróbki i w czasie schnięcia dbać o wystarczającą wentylację. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami - przemyć natychmiast
wodą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie prac. Nie dopuścić do przedostania się środka do kanalizacji. Inne ważne oznaczenia produktu
znajdują się w karcie charakterystyki.
Materiał związany lub suchy można usuwać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Puste opakowania wyrzucać do pojemników na surowce wtórne. Pojemniki z płynnym materiałem oddawać do punktu
zbiórki starych farb. Odpady utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów:
08 01 12 - odpady farb i lakierów niewymienione w 08 01 11
Malowanie farbami dyspersyjnymi / Superweiss D4
Poz. Podłoże
Przygotowanie podło- Malowanie wstępne
ża
Malowanie końcowe
1. Malować farbą rozcieńczoną max do
10% wodą.
2. Malować nierozcieńczoną farbą.
Patrz pkt1
1.
Tynki wapienne, cementowe, cementowowapienne
Uzupełnić ubytki masą
szpachlową düfa Füllstoff
innen
Środek gruntujący düfa
Tiefgrund LF D 314
2.
Tynki gipsowe, bloki gipsowe, płyty kartonowogipsowo
Stare mineralne mocno
chłonne tynki wapienne i
cementowe
Powierzchniowo suchy
beton
Powierzchniowo suchy
piaskowiec lub mur ceglany
Powierzchniowo suchy
beton komórkowy
Mocno związane fyrby
dyspersyjne
Tapety raufaser
Mocno związane powłoki
lakiernicze
Patrz pkt1
Środek gruntujący düfa
Tiefgrund LF D 314
Patrz pkt1
Nanieść środek düfa
Tiefgrund LF D 314 2 x
metodą „mokre na mokre”
Środek gruntujący düfa
Tiefgrund LF D 314
Środek gruntujący düfa
Tiefgrund LF D 314
Patrz pkt1
Środek gruntujący düfa
Haftgrud LF
Patrz pkt1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stare powłoki farb klejowych i kredowych
Twarda płyta pilśniowa,
sklejka
Powierzchnie pożółkłe
przez wodę, nikotynę i
dym
Patrz pkt1
Patrz pkt11
Patrz pkt1
Patrz pkt11
Patrz pkt1
Nanieść środek düfa Anlauger, przeszlifować,
potem jak w punkcie 1.
Zmyć całkowicie
Patrz pkt1
Patrz pkt1
Środek gruntujący düfa
Tiefgrund LF D 314
Farba podkładowa düfa
Vorstreichfarbe
Patrz pkt1
Patrz pkt11
Zastosować farby izolujące düfa SchnellRenovierfarbe lub düfa
Nikotinfarbe.jedno lub
dwukrotne malowanie
Jednokrotne lun dwukrotne malowanie farbą düfa
Schimmelschutzfarbe D
112
Pomieszczenia narażone
na wilgoć
Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15,
55543 Bad Kreuznach.
düfa – Polska Sp. z o.o.
ul.Żernicka 296
54-510 Wrocław
071/354-59-71

Podobne dokumenty