Pobierz plik PDF - Juventur Tarnobrzeg

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik PDF - Juventur Tarnobrzeg
WYCIECZKI KRAJOWE
WROC£AW
NA KRZY¯ACKIM SZLAKU
2 dni
od 295,00 z³
W programie: Wroc³aw-Rynek, Most Grunwaldzki, Panorama Rac³awicka, Plac Solny, UW, nocleg w hotelu we Wroc³awiu, œniadanie, obiad
i obiadokolacja.
WIELICZKA, KRAKÓW, WADOWICE
2 dni
od 245,00 z³
W programie: Kopalnia Soli w Wieliczce, Kraków- Stare Miasto, Wawel-dziedziniec zamkowy, Wadowice-Dom Rodziny Jana Paw³a II, trasa œladami
Karola Wojty³y, nocleg w hotelu w Krakowie, œniadanie, obiad i obiadokolacja.
BIESZCZADY I S£OWACJA
2 dni
PORONIN I ZAKOPANE
2 dni
od 215,00 z³
W programie: Zakopane-Krupówki, Skocznia, Guba³ówka, Dolina Bia³ego i Gêsia Szyja, Dolina koœcieliska-wycieczka piesza, nocleg w Oœrodku
Wypoczynkowym w Poroninie, œniadanie, 2 x obiad.
SZCZAWNICA I S£OWACJA
2 dni
od 315,00 z³
W programie: Czorsztyn, Niedzica, Czerwony Klasztor, Szczawnica, W¹wóz Homole, Ma³e Pieniny, Palenica-wyjazd kolejk¹ linow¹, nocleg
w Oœrodku Wypoczynkowym w Szczawnicy, œniadanie, 2 x obiad.
KRYNICA I OKOLICE
2 dni
od 225,00 z³
W programie: Krynica- Park zdrojowy z Pijalni¹ Wód Mineralnych, Muzeum Nikifora, wejœcie na Górê Parkow¹, wjazd kolejk¹ gondolow¹ na
Jaworzynê Krynick¹, Szczawnik, Stary S¹cz, nocleg w Krynicy Górskiej, œniadanie, obiad i obiadokolacja.
BIESZCZADZKIM SZLAKIEM
2 dni
od 195,00 z³
W programie: Zapora Soliñska, rejs statkiem po Zalewie Soliñskim, spacer Po³onin¹ Wetliñsk¹, Pêtla Bieszczadzka, Sanko – Skansen i Muzeum
Ikon, nocleg w Polañczyku, œniadanie, obiadokolacja.
SZLAKIEM ORLICH GNIAZD
2 dni
od 240,00 z³
W programie: Ogrodzieniec – Zamek, Góra Birów, Ojców: Pieskowa Ska³a, Jaskinia £okietka, Olkusz- Stary rynek, Park Zdrojowy, Pustynia
B³êdowska, nocleg w Olkuszu, œniadanie, obiadokolacja.
GÓRY ŒWIÊTOKRZYSKIE
2 dni
od 195,00 z³
W programie: Kielce-bazylika, klasztor na Karczówce, rezerwat geologiczny Kadzielnia, Ruiny Zamku w Checinach, wjazd kolejk¹ turystyczn¹ na
œwiêty Krzy¿ – muzeum przyrodnicze, klasztor i go³oborza, nocleg, œniadanie, obiadokolacja.
PIENINY
2 dni
od 215,00 z³
W programie: Park Zdrojowy, Palenica lub Wawóz Homole, wyjœcie na Trzy Korony, Niedzica : Zamek, Stary S¹cz : Koœció³ Sanktuarium Œw. Kingi,
nocleg, œniadanie, obiadokolacja.
PIASTOWSKIM SZLAKIEM
3 dni
od 389,00 z³
W programie: Kruszwica-gotycka baszta, Ostrów Lednicki -rezerwat archeologiczno – historyczny, Gniezno -Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego
- spektakl audiowizualny, katedra, zwiedzanie Wenecji -muzeum kolejek w¹skotorowych, Biskupin -rezerwat archeologiczny, nocleg w GnieŸnie
i Biskupinie, 2x œniadanie, 2 obiadokolacja.
KOTLINA K£ODZKA I PRAGA
3 dni
od 425,00 z³
W programie: Kudowa Zdrój-zwiedzanie z przewodnikiem: park zdrojowy, B³êdne Ska³y, Labirynty, Kar³ów, Wambierzyce, Kaplica Czaszek, Twierdza
K³odzka, Praga-zwiedzanie z przewodnikiem: Klasztor na Strachowie, Loreta z kopi¹ domu Marii Panny i koœcio³em Narodzenia Chrystusa,
Hradczany, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz Staromiejski ze s³ynnym zegarem, Plac Wac³awa, Wie¿a Prochowa. 2 x nocleg w hotelu w ok. Kotliny,
2 x œniadanie i 2 x obiadokolacja.
TRÓJMIASTO nad morzem
3 dni
od 484,00 z³
W programie: Gdañsk -Starówka, Ratusz, D³ugie Pobrze¿e, Bazylika Mariacka, Katedra w Gdañsku - Oliwie ze s³ynnymi organami, rejs statkiem
bia³ej floty na Westerplatte, zwiedzanie Stoczni Gdañskiej i Poczty Gdañskiej, Gdynia- Muzeum Oceanograficzne, okrêt wojenny „B³yskawica”,
widok na panoramê Gdyni z Kamiennej Góry, Sopot: Opera Leœna, najd³u¿sze w Polsce molo, 2x nocleg, 2 x œniadanie, 2 X obiadokolacja.
MAZURY - Kraina Tysi¹ca Jezior
3 dni
od 406,00 z³
W programie: Olsztyn - Muzeum Warmii i Mazur, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Mr¹gowo - Ratusz klasycystyczny z XIX w.
z Muzeum Warmii i Mazur , œw. Lipka -Sanktuarium Maryjne z obrazem Matki Bo¿ej , Gier³o¿ - kwatera Hitlera, Miko³ajki, Kadzid³owo -Park dzikich
zwierz¹t, 2x nocleg, 2 x œniadanie, 2 X obiadokolacja.
od 397,00 z³
WOKÓ£ STOLICY WIELKOPOLSKI
3 dni
od 450,00 z³
W programie: Poznañ – starówka z Ratuszem, Pa³ac Dzia³yñskich, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Kórnik- zamek, Rogalin – zespó³ pa³acowoparkowy, Szlak Dêbów Rogaliñskich, Gniezno-katedra ze s³ynnymi Drzwiami GnieŸnieñskimi, 2 x nocleg, 2 x œniadania, 2 x obiadokolacja.
3 dni
POLSKI ORIENT
od 426,00 z³
W programie: Bia³ystok-miasto i pa³ac Branieckich, Bohniki i Kruszyniany – meczety, Tykocin – stara synagoga, Supraœl- Multimedialne Muzeum
Ikon. 2 x nocleg, 2xœniadanie, 2xobiadokolacja. + Bieszcady i S³owacja, Szczawnica i S³owacja, Kotlina K³odzka i Praga.
od 265,00 z³
W programie: Krynica Górska, Bardejov na S³owacji-Stare Miasto, Bardejovskie Kupele, Skansen Budownictwa Ludowego Górnego Œzarysza, Solina,
Po³onina Caryñska-wycieczka piesza, nocleg w Oœrodku Wypoczynkowym w Solinie, œniadanie, 2 x obiad.
3 dni
W programie: Toruñ- stare miasto, ruiny zamku krzy¿ackiego, Muzeum Piernika, Golub Dobrzyñ – zamek krzy¿acki, Che³mno – œredniowieczne
miasto zakochanych, Gniew -pokaz rycerski, Malbork – Zamek Krzy¿acki, 2 x nocleg, 2xœniadanie, 2 x obiadokolacja.
WYCIECZKI ZAGRANICZNE
LWÓW
2 dni
od 345,00 z³
5 dni
od 730,00 z³
W programie: Lwów-zwiedzanie z przewodnikiem, nocleg w hotelu pod Lwowem, œniadanie i obiadokolacja.
WILNO, TROKI, KOWNO
W programie: Wilno-zwiedzanie z przewodnikiem: Góra Trzech Krzy¿y, Stare Miasto, Ostra Brama, Troki-zwiedzanie: Rezydencja Wielkich Ksi¹¿¹t
Litewskich, Kowno-zwiedzanie: Stare Miasto, Muzeum Diab³ów, Bazylika. 1 x nocleg w OW w Augustowie, 2 x nocleg w hotelu w okolicach Wilna,
3 x œniadanie i 2 x obiadokolacja.
PRAGA
4 dni
od 630,00 z³
W programie: Praga-zwiedzanie z przewodnikiem: Kompleks Hradczan, Ma³a Strana, Most Karola, Stare Miasto, 2 x nocleg w hotelu w okolicach
Pragi, 2 x œniadanie i 2 x obiadokolacja.
WIEDEÑ
4 dni
od 630,00 z³
W programie: Wiedeñ-zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto, Katedra Œw. Stefana Schonbrunn, Hofburg, Wzgórze Kahlenberg, 2 x nocleg
w hotelu w ok. Znojma, 2 x œniadanie i 2 x obiadokolacja.
LWÓW-TRUSKAWIEC-KIJÓW
4 dni
od 610,00 z³
W programie: Lwów-zwiedzanie z przewodnikiem: Cmentarz Orl¹t Lwowskich, Katedra Œw. Jura, Muzeum Narodowe, Truskawiec uzdrowisko,
Kijów Z³ota Brama, Uniwersytet Kijowski, Plac Wolnoœci, 2 x nocleg w hotelu w ok. Lwowa, 2 x œniadanie i 3 x obiadokolacja.
4 STOLICE Praga-Wiedeñ-Budapeszt-Bratys³awa
6 dni
od 999,00 z³
W programie: Praga, Wiedeñ, Budapeszt, Bratys³awa - zwiedzanie najwa¿niejszych zabytków z przewodnikiem, 1 x nocleg w hotelu w ok. Pragi,
1 x nocleg w hotelu w ok. Wiednia, 2 x nocleg w hotelu w ok. Budapesztu, 4 x œniadanie i 4 x obiadokol.
BUDAPESZT - EGER
4 dni
od 630,00 z³
W programie: Budapeszt-zwiedzanie z przewodnikiem: Wzgórze Gellerta, Dzielnice Zamkowe, Œródmieœcie Pesztu, Wyspa Ma³gorzaty,
Eger-zwiedzanie z przewodnikiem. 2 x nocleg w hotelu w ok. Budapesztu, 2 x œniadanie i 2 x obiadokolacja.
AUSTRIA-WYSOKIE ALPY-TYROL
6 dni
od 1029,00 z³
W programie: Wiedeñ, Hallstatt, Bad Ischl, Saltzburg, Saint Johann in Tirol, Kitzbuhel, Insbruck, Wattens (kryszta³y Svarovskiego) - zwiedzanie
najwa¿niejszych zabytków z przewodnikiem, 1 x nocleg w hotelu w ok. Wiednia, 1 x nocleg w hotelu w ok. Salzburga, 1 x nocleg w hotelu
w ok. Kitzbuhel, 3 x œniadanie i 3 x obiadokolacja.
CHORWACJA-wzd³u¿ wybrze¿a ADRIATYKU
7 dni
od 1340,00 z³
W programie: Plitvickie Jeziora, Split, Trogir, Sibenik, Krka, Dubrovnik, Medugorje. 4 x nocleg w hotelu w ok. Splitu, 4 x œniadanie i 4 x obiadokol.
PARY¯-ZAMKI NAD LOAR¥
7 dni
od 1540,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków Pary¿a, Wersalu, Luwru, Zamków nad Loar¹. 1 x nocleg w hotelu
w ok. Orleanu, 3 x nocleg w hotelu w ok. Pary¿a, 4 x œniadanie i 5 x obiadokolacja.
W£OCHY W PIGU£CE
6 dni
od 999,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Wenecja, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Asy¿. 3 x nocleg w hotelu
w ok. Rzymu, 3 x œniadanie i 3 x obiadokolacja.
W£OCHY KLASYCZNE
8 dni
od 1490,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Wenecja, Florencja, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Capri, Asy¿, Padva,
San Marino, 1 x nocleg w hotelu w ok. Padvy, 3 x nocleg w hotelu w ok. Rzymu, 1 x nocleg w hotelu w ok. Rimini, 5 x œniadanie i 5 x obiadokolacja.
GRECJA
12 dni
od 1790,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Olimp, Litohoro, Pandelejmon, Meteory, Delf, Ateny, Korynt, Mykeny,
Epidavros. 7 x nocleg w hotelach po trasie, 7 x œniadanie i 7 x obiadokolacja.
W£OCHY - WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE
10 dni
od 1630,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Wenecja, Rzym, Watykan, Neapol, Pompeje, Florencja, Monte Cassino,
Asy¿, San Marino. 1 x nocleg w hotelu w ok. Florencji, 6 x nocleg w hotelu w ok. Rzymu, 7 x œniadanie i 7 x obiadokolacja.
FRANCJA - HISZPANIA
11 dni
od 1780,00 z³
TARNOBRZEG
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Pary¿, Barcelona, Tossa de Mar, Monaco, Monte Carlo. 8 x nocleg
w hotelach po trasie, 8 x œniadanie i 8 x obiadokolacja.
PETERSBURG I NADBA£TYCKIE STOLICE
8 dni
od 1990,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Kowno, Szawle, Ryga, Tallin, Sankt Petersburg, Carskie Sio³o, Peterhof,
Wilno, 1 x nocleg w ok. Rygi, 1 x nocleg w hotelu w ok. Tallina, 3 x nocleg w hotelu w ok. S. Petersburga, 2 x nocleg w hotelu w ok. Wilna ,
7 x œniadanie i 7 x obiadokolacja.
BU£GARIA-TURCJA-WÊGRY
12 dni
od 1920,00 z³
W programie: wypoczynek w hotelu 4* z all inclusive, zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Sozopol, Burgas, Neseber,
S³oneczny Brzeg, Istambu³, Budapeszt. Wieczór Bu³garski. 7 x nocleg w hotelu w Bu³garii, 1 x nocleg w hotelu w Istambule, 1 x nocleg w hotelu
w Budapeszcie, 7 x wy¿ywienie all inclusive, 2 x œniadanie i 2 x obiadokolacja.
PROMEM DO SZWECJI
4 dni
od 1499,00 z³
W programie: Rejs promem Gdañsk-Nynashamn-Gdañsk, zwiedzanie z przewodnikiem Sztokholmu: punkt widokowy Fjallgatan, Muzeum Vasa,
Ratusz Sztokholmski, Wyspa Rycerska, Stare Miasto - Gamla Stan, odprawa warty przy Zamku Królewskim. 3 x nocleg w kabinie na promie,
3 x œniadanie,3 x obiadokolacja i 3 x wieczór rozrywki na promie.
NIEMCY-W£OCHY-FRANCJA – Bawaria-Liguria-Lazurowe Wybrze¿e
10 dni
Juventur
od 1895,00 z³
WYCIECZKI
REKREACYJNE I INTEGRACYJNE, KRAJOWE I ZAGRANICZNE
DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP OSÓB DOROS£YCH
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Zamki Bawarskie – Neuschwanstein i Hohenswangau, Mediolan, San Remo,
Monaco, Monte Carlo, wytwórnia perfum w Eze, Nicea, 1 x nocleg w hotelu w ok. Trento, 6 x nocleg w hotelu w San Remo, 7 x œniadanie,
7 x obiadokolacja.
BERLIN - TROPIKALNA WYSPA
4 dni
od 769,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Berlin - Pa³ac Charlottenburg, Reichstag, Muzeum Pergamonu,
Alexanderplatz, Wie¿a Telewizyjna, Poczdam - Zespó³ Pa³acowo- Ogrodowy Sanssouci, Pa³ac Cecilenhof, Krausnick – pobyt na TROPIKALNEJ
WYSPIE, Wroc³aw – Panorama Rac³awicka, 1 x nocleg w ok. S³ubic, 1 x nocleg w Berlinie, 1 x nocleg w ok. ¯ar, 3 x œniadanie i 3 x obiadokolacja.
CZARNOGÓRA - SKARBY BA£KANÓW
7 dni
WIOSNA
LATO
ZIMA
JESIEÑ
od 1380,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Kanion rzeki Tara, Kanion Moraca, Bar, Stary Bar, Mirovica,
Jezioro Szkoderskie, Pjesacac, Zatoka Koterska, Budva, Kotor, Perast, Sveti Stefan, Cetinje, 1 x nocleg w ok. Nowego Sadu, 4 x nocleg w ok. Baru,
5 x œniadanie, 5 x obiadokolacja.
W£OCHY - TOSKAÑSKA PRZYGODA
7 dni
od 1395,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Lukka, Piza, Siena, San Gimigiano, Chianti – Castel del Brolio,
Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Elba – Portoferraio, Florencja, 4 x nocleg w ok. Florencji, 1 x nocleg w ok. Tarvisio,
5 x œniadanie i 4 x obiadokolacja.
HISZPANIA I PORTUGALIA
15 dni
od 3600,00 z³
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najwa¿niejszych zabytków: Lyon, Zurych, Lozanna, Carcassone, Lourdes, San Sebastian, Burgos,
Segowia, El Escorial – Dolina Poleg³ych, Madryt, Toledo, Salamanka, Fatima, Lizbona, Batalha, Alcobaca, Nazare, Mafra, Sintra, Cascais, Przyl¹dek
Roca, Kordoba, Grenada, Walencja, Barcelona, Awinion, Wenecja, 13 noclegów, 13 x œniadanie, 13 x obiadokolacja.
*****
W CENIE KA¯DEGO WYJAZDU: zakwaterowanie i wy¿ywienie wg programu, transport autokarem klasy LUX i/lub promem,
program, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie NNW i/lub KL i baga¿.
UWAGI OGÓLNE
• Podane ceny zgodnie z opisem obejmuj¹ podstawowe sk³adniki imprezy dla grupy min. 40 osobowej.
• Istnieje mo¿liwoœæ dowolnej modyfikacji programu imprezy wg ¿yczenia przy jednoczesnej zmianie ceny imprezy.
• Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania biesiady przy ognisku/grillu lub uroczystego bankietu do ka¿dej wybranej oferty
w cenie ok. 80-150,00 z³/os.
• Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania zajêæ sportowo rekreacyjnych (sporty ekstremalne min.: quady, skutery œnie¿ne,
wspinaczka linowa) do wybranych ofert. Cena uzale¿niona od wybranego programu.
• Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania dowolnej imprezy nie ujêtej w ofercie wg woli zamawiaj¹cego.
• Programy szczegó³owe i ceny podawane s¹ do wiadomoœci wg z³o¿onego konkretnego zapytania/zamówienia.
Informacja i sprzeda¿ imprez:
• Nale¿noœæ za organizowan¹ imprezê uiszczana jest zgodnie z warunkami uczestnictwa lub na podstawie indywidualnych
uzgodnieñ pomiêdzy zamawiaj¹cym i organizatorem.
• Transport uczestników imprezy organizowany jest wy³¹cznie pojazdami organizatora w zale¿noœci od wielkoœci grupy
i z dowolnie wybranego miejsca.
Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez BTM JUVENTUR dostêpne s¹ w biurze
przy ul. Sokolej 3B w Tarnobrzegu lub za poœrednictwem strony internetowej biura:
www.juventur.travel.pl
BIURO PODRÓ¯Y
„JUVENTUR”
Regina Marzec & Krystyna Skura
Spó³ka Jawna
39-400 Tarnobrzeg ul. Sokola 3B
tel./fax 15 822 13 95, 15 822 54 20, 823 12 16 66

Podobne dokumenty