sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.
6\JQDWXUDVSUDZR]GDQLDZ\SHáQLD
6\JQDWXUDVSUDZR]GDQLDZ\SHáQLD03L36
MPiPS)
Ministerstwo Pracy
L3ROLW\NL6SRáHF]QHM
5RF]QHVSUDZR]GDQLHPHU\WRU\F]QH]G]LDáDOQRĞFL
RUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
za rok 2012
•
•
•
•
)RUPXODU]QDOHĪ\Z\SHáQLüZMĊ]\NXSROVNLPGUXNRZDQ\PLOLWHUDPL
6SUDZR]GDZFDZ\SHáQLDW\ONRSU]H]QDF]RQHGODQLHJRELDáHSROD
:HZV]\VWNLFKS\WDQLDFKZNWyU\FKLVWQLHMHPRĪOLZRĞüZ\ERUXRGSRZLHG]LQDOHĪ\]D]QDF]\üZáDĞFLZHRGSRZLHG]L]QDNLHP;
:HZV]\VWNLFKSRODFKZNWyU\FKQLHEĊGąZSLVDQHRGSRZLHGQLHLQIRUPDFMHQDOHĪ\ZVWDZLüSRMHG\QF]\]QDNP\ĞOQLND
'DWDZSá\QLĊFLDVSUDZR]GDQLD
Z\SHáQLD03L36
Miejsce na notatki MPiPS
,'DQHRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
FUNDACJA DOGIQ
1. Nazwa organizacji
:RMHZyG]WZRĝ/Ą6.,(
Powiat M. KATOWICE
Ulica BRYNOWSKA
Nr domu 51 D
Nr lokalu
0LHMVFRZRĞü.$72:,&(
Kod pocztowy 40-584
Poczta KATOWICE
Nr telefonu 32/2032225
Nr faksu 32/2032225
E-mail [email protected] Strona www www.dogiq.org.pl
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Kraj
Gmina M. KATOWICE
POLSKA
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
6ąGRZ\P
'DWDX]\VNDQLDVWDWXVXRUJDQL]DFMLSRĪ\WNX
publicznego
5. Numer REGON
Druk: MPiPS
27834046000000
2011-12-23
6. Numer KRS
0000216156
1
6NáDGRUJDQX]DU]ąG]DMąFHJRRUJDQL]DFML
1DOHĪ\ZSLVDüLPLRQDQD]ZLVNDRUD]LQIRUPDFMHRIXQNFML
SHáQLRQHMSU]H]SRV]F]HJyOQ\FKF]áRQNyZRUJDQX
]DU]ąG]DMąFHJR
$QHWD*UDERб3UH]HV=DU]ąGX
/XGZLQD0DFKDáD±:LFHSUH]HV=DU]ąGX
Monika Boryczka - Skarbnik
6NáDGRUJDQXNRQWUROLOXEQDG]RUXRUJDQL]DFML .DWDU]\QD6W\SD3U]HZRGQLF]ąF\
1DOHĪ\ZSLVDüLPLRQDQD]ZLVNDRUD]LQIRUPDFMHRIXQNFML
,ZRQD%RFLDQ:LFHSU]HZRGQLF]ąFD
SHáQLRQHMSU]H]SRV]F]HJyOQ\FKF]áRQNyZRUJDQXNRQWUROL
Joanna Przygodzka - Sekretarz Rady Fundacji
lub nadzoru)
9. Cele statutowe organizacji
1DOHĪ\RSLVDüFHOHQDSRGVWDZLHVWDWXWXRUJDQL]DFML
10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
1DOHĪ\RSLVDüVSRVyEUHDOL]DFMLFHOyZVWDWXWRZ\FK
organizacji na podstawie statutu organizacji)
Druk: MPiPS
V]NROHQLDSVyZDV\VWXMąF\FKGODRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKZ
V]F]HJyOQRĞFLGODRVyEQLHZLGRP\FKRUD]GODRVyEQDZy]NDFKL
RVyEQLHVá\V]ąF\FK
NV]WDáFHQLDWUHQHUyZVSHFMDOL]XMąF\FKVLĊZV]NROHQLXSVyZ
DV\VWXMąF\FKGODRVyE]RNUHĞORQ\PW\SHPQLHSHáQRVSUDZQRĞFL
QLHSHáQRVSUDZQRĞFLZLGRF]QHMLQLHZLGRF]QHMRUD]SVyZ
terapeutycznych,
SURZDG]HQLDUHKDELOLWDFMLLWHUDSLLZVSRPDJDMąFHMRVyE]
wykorzystaniem psów terapeutycznych,
NV]WDáWRZDQLDĞZLDGRPRĞFLVSRáHF]QHMLSUDZQHMZ]DNUHVLHUROLL
SUDZSVyZDV\VWXMąF\FK
ZVSyáSUDF\PLĊG]\QDURGRZHMZ]DNUHVLHSRSUDZLDQLDVWDQGDUGyZ
ZV]NROHQLXSVyZDV\VWXMąF\FKSUDFXMąF\FKGODRVyE
QLHSHáQRVSUDZQ\FK
-selekcja i pozyskiwanie psów;
-hodowla i pozyskiwanie psów;
SR]\VNLZDQLHVHOHNFMDLV]NROHQLHURG]LQ]DVWĊSF]\FKRSLHNXMąF\FK
VLĊSVDPLDV\VWXMąF\PLZRNUHVLHVRFMDOL]DFMLLZRNUHVLH
emerytalnym;
RUJDQL]RZDQLHV]NROHQLDSVyZDV\VWXMąF\FKLWHUDSHXW\F]Q\FK
-organizowanie szkolenia specjalistycznego trenerów;
-organizowanie sesji kynoterapeutycznych;
G]LDáDOQRĞüPDUNHWLQJRZD]PLHU]ąMąFDGRNV]WDáWRZDQLD
ĞZLDGRPRĞFLVSRáHF]QHMZ]DNUHVLHUROLLSUDZSVyZDV\VWXMąF\FK
RUJDQL]RZDQLHRUD]XG]LDáZNRQIHUHQFMDFKVHPLQDULDFK
sympozjach;
-pozyskiwanie funduszy i sponsorów;
G]LDáDOQRĞüHGXNDF\MQD
2
1DMZDĪQLHMV]HVIHU\G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
G]LDáDOQRĞüQDU]HF]RVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FK
1DOHĪ\ZVND]DüQLHZLĊFHMQLĪWU]\QDMZDĪQLHMV]HSRG
Z]JOĊGHPZLHONRĞFLZ\GDWNRZDQ\FKĞURGNyZVIHU\
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRRNWyU\FKPRZDZDUW
XVWXVWDZ\]GQLDNZLHWQLDURG]LDáDOQRĞFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLH(Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536), ]DF]\QDMąFRGQDMZDĪQLHMV]HM
,,&KDUDNWHU\VW\NDG]LDáDOQRĞFLRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
2SLVG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
2SLVJáyZQ\FKG]LDáDĔ
SRGMĊW\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊ
Druk: MPiPS
16W\F]HĔ2012 (Warszawa)
8G]LDáEHQHILFMHQWNLIXQGDFMLZ3\WDQLXQDĞQLDGDQLH
3RND]XPLHMĊWQRĞFL3HIRSLHUZV]HJRZ3ROVFHSVDV\JQDOL]XMąFHJRGĨZLĊNL
Z\V]NRORQHJRLSU]HND]DQHJRSU]H])XQGDFMĊ'2*,4
26W\F]HĔ2012 (Sosnowiec)
3RND]SUDF\SVyZDV\VWXMąF\FK)XQGDFML'2*,4QD=LPRZHM.UDMRZHM
Wystawie Psów Rasowych
3. Luty 20125XGDĝOąVND
3RND]SUDF\SVDDV\VWXMąFHJR
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
ZUDPDFKSURJUDPX&]WHU\àDS\
3UH]HQWDFMDZDUV]WDWXSUDF\SVDDV\VWXMąFHJR
4. Luty 2012 (Komorniki)
3RND]ZUDPDFKSURJUDPX2VRE\QLHSHáQRVSUDZQHVąZĞUyGQDV
3UH]HQWDFMDRUD]SU]HSURZDG]HQLHZ\NáDGXQDWHPDWWROHUDQFMLZREHFRVyE
QLHSHáQRVSUDZQ\FK
5. Luty 2012:LVáD
8G]LDáZ:DUV]WDWDFK$NW\ZQHM5HKDELOLWDFMLRUJDQL]RZDQ\FKSU]H])$5
6. Marzec 2012 (Katowice)
:\NáDGSW3LHVDV\VWHQWZ\NZDOLILNRZDQ\SRPRFQLNRVRE\QLHSHáQRVSUDZQHM´
zorganizowany w ramach inauguracji Dnia Integracji z Osobami
1LHSHáQRVSUDZQ\PL
w Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich
w Katowicach.
6. Marzec 2012 (Tarnowskie Góry)
8G]LDáZLPSUH]LH]RUJDQL]RZDQHM
]RND]MLĝZLDWRZHJR'QLD3VD
w Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach.
7.ZLHFLHĔ2012 (Warszawa)
3RND]SUDF\SVyZDV\VWXMąF\FK
ZVDOLNLQRZHM0XOWLNLQDZUDPDFKSURJUDPXVSRáHF]QHJR3RPyĪP\5D]HP
8.ZLHFLHĔ2012 (Sosnowiec)
Pokaz fundacji DOGIQ na terenie Parku Sieleckiego w Sosnowcu
w ramach „Festiwalu Psa i Kota”.
9.ZLHFLHĔ2012 (Komorniki)
=DMĊFLD]G]LHüPLZMHGQHM]HV]NyáSRGVWDZRZ\FKZ.RPRUQLNDFK
ZUDPDFKSURMHNWXHGXNDF\MQHJR1LHĪ\MĊW\ONRGODVLHELH´3U]\EOLĪHQLH
G]LHFLRPWHPDW\NL]ZLą]DQHM]UROąSVDDV\VWXMąFHJRMHJRV]NROHQLHPL
]DNUHVHPXPLHMĊWQRĞFL
10. Maj 2012 (Zabrze)
Pokaz fundacji DOGIQ podczas "Majowego grania" - imprezy zorganizowanej
SU]H]VFKURQLVNRGOD]ZLHU]ąW3VLWXOZ]DEU]DĔVNLP3DUNX'XELHOD
11. Maj 20125XGDĝOąVND
3RND]IXQGDFML'2*,4]RND]ML'QLD*RGQRĞFL2VyE1LHSHáQRVSUDZQ\FKZ
=HVSROH6]NyáQU3LPĝZLĊWHJRàXNDV]D
12. Maj 2012%LHOVNR%LDáD
8G]LDáZSRND]LHSUDF\SVyZDV\VWXMąF\FKSRGF]DVÄ3LNQLNXURG]LQQHJR]
1DG]LHMą]RUJDQL]RZDQHJRSU]H])XQGDFMĊ=DSRELHJDQLDL5HVRFMDOL]DFML
8]DOHĪQLHĔNadzieja.
12. Czerwiec 2012 (Gdynia)
Zatwierdzenie w porozumieniu z Lions Club Gdynia "Projektu Finka" dot.
V]NROHQLDSVDDV\VWXMąFHJRGODRVRE\QLHSHáQRVSUDZQHM
13. Czerwiec 2012 (Gdynia)
3
3UHOHNFMDLSRND]SUDF\SVyZDV\VWXMąF\FKSRGF]DVV]NROHQLDSUDFRZQLNyZILUP\
Thomson Reuters w ramach programu "Diversity Week".
14. Czerwiec 2012 (Katowice)
8G]LDáZQDJUDQLXRV]NROHQLXLUROLSVyZDV\VWXMąF\FKUHDOL]RZDQ\PSU]H]
WHOHZL]MĊ9HFWUD
15. Czerwiec 2012 (Kraków)
8G]LDáZUHDOL]DFMLPDWHULDáXILOPRZHJRRSVDFKDV\VWXMąF\FKZ\HPLWRZDQHJRQD
áDPDFK7HOH[SUHVVXRUD]793LQIR
16. Czerwiec 2012 (Kraków)
3RND]SUDF\SVyZDV\VWXMąF\FKSRGF]DVDNFMLÄ3RG]LHOVLĊUDGRĞFLą´
organizowanej przez marki Velvet i Huggies wraz
]VLHFLąVNOHSyZ7HVFR
176LHUSLHĔ2012 (Warszawa)
8G]LDáZ,93DUDG]LH/DEUDGRUyZRUJDQL]RZDQHMZUDPDFKSURJUDPXÄ3RPyĪP\
razem”.
18:U]HVLHĔ2012 (Katowice)
3RND]SUDF\SVyZDV\VWXMąF\FKRVRERPQLHSHáQRVSUDZQ\PSRGF]DVURG]LQQHJR
IHVW\QX]RUJDQL]RZDQHJR]RND]MLĝZLĊWD.DWRZLFNLHJR+XIFD=+3GOD
XSDPLĊWQLHQLDZ\GDU]HĔ
]ZU]HĞQLD1939 r.
193DĨG]LHUQLN2012 (Gdynia)
Ä,9:DUV]WDW\GOD2VyE1LHSHáQRVSUDZQ\FK]3VDPL$V\VWXMąF\PL´
20. Listopad 2012 (Katowice)
:DUV]WDW\]SVDPL]RUJDQL]RZDQHGODRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKDSOLNXMąF\FKR
SVDDV\VWXMąFHJR
21*UXG]LHĔ2012 (Gdynia)
8G]LDáZNRQFHUFLH]RUJDQL]RZDQ\PSU]H]JG\ĔVNLRGG]LDá/LRQV&OXEZFHOX
]HEUDQLDĞURGNyZQDV]NROHQLHSVDDV\VWXMąFHJR
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]RUJDQL]DFMĊ
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\NUDM´
„zagranica”)
FDá\NUDM
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDSURZDG]RQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRSODFyZHNZRNUHVLH
sprawozdawczym
1.Organizacja SURZDG]LáDSODFyZNL]DSHZQLDMąFHFDáRGRERZąRSLHNĊRVRERP
QLHSHáQRVSUDZQ\PSU]HZOHNOHFKRU\POXERVRERPZSRGHV]á\PZLHNXFHQWUDLQWHJUDFML
VSRáHF]QHMGRP\SRPRF\VSRáHF]QHMSODFyZNLRSLHNXĔF]RZ\FKRZDZF]HRNUHĞORQHZ
SU]HSLVDFKRSRPRF\VSRáHF]QHMV]NRá\LSODFyZNLSXEOLF]QHRNUHĞORQHZSU]HSLVDFKR
V\VWHPLHRĞZLDW\OXEQLHSXEOLF]QH]DNáDG\RSLHNL]GURZRWQHM
,QIRUPDFMDQDWHPDWORNDOL]DFMLLDNW\ZQRĞFLSODFyZHNRNWyU\FKPRZDZSNW
Lp
Nazwa placówki
0LHMVFRZRĞüFLZNWyUHM\FK
SODFyZNDSURZDG]LG]LDáDQLD
/LF]EDRGELRUFyZG]LDáDĔ
placówki w okresie
sprawozdawczym
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDOLF]E\RGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRw okresie
sprawozdawczym
Osoby
fizyczne
Druk: MPiPS
1000
4
Osoby
prawne
/LF]EDRGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFML
10
1DOHĪ\RV]DFRZDüOLF]EĊRGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFMLZRNUHVLH
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDG]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRRUJDQL]DFMLZRNUHVLH
sprawozdawczym
2SLVSU]HGPLRWXQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
QLHRGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]
RUJDQL]DFMĊQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
RUJDQL]RZDQLHV]NROHQLDSVyZDV\VWXMąF\FKLWHUDSHXW\F]Q\FK
PKD 96.09Z
G]LDáDOQRĞüHGXNDF\MQD3.'85.59B
G]LDáDOQRĞüPDUNHWLQJRZD]PLHU]DMąFDGRNV]WDáWRZDQLD
ĞZLDGRPRĞFLVSRáHF]QHMZ]DNUHVLHUROLLSUDZSVyZDV\VWXMąF\FK
PKD73.11Z
Kod PKD:
96.09.Z
Kod PKD:
85.59.B
Kod PKD:
73.11.Z
FDá\NUDM
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMRUJDQL]DFML
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
2UJDQL]DFMDSURZDG]LáDG]LDáDOQRĞüRGSáDWQąSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
2SLVSU]HGPLRWXG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNX
publicznego
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
RGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
Druk: MPiPS
5
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]
RUJDQL]DFMĊRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
2UJDQL]DFMDSURZDG]LáDG]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ą
2SLVSU]HGPLRWXG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
RGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
6. ĂƐŝħŐƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶLJƉƌŽǁĂĚnjŽŶĞũƉƌnjĞnj
ŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
///͘WƌnjLJĐŚŽĚLJŝŬŽƐnjƚLJŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
àąF]QDNZRWDSU]\FKRGyZRUJDQL]DFMLRJyáHP]JRGQLH]UDFKXQNLHPZ\QLNyZ]\VNyZ
i strat)
]á
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌnjLJĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
ϭ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
Ϯ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
ϯ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
]á
ϰ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ
]á
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
]á
ϲ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚŽŐſųĞŵ͗
]á
Druk: MPiPS
6
ĂͿnjĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽnjƵŵŝĞŶŝƵƉƌnjĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚ
]á
ďͿnjĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
]á
ĐͿnjĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
]á
d) z dotacji z funduszy celowych
]á
ϳ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌLJǁĂƚŶLJĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿnjĞƐŬųĂĚĞŬĐnjųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
]á
]á
b) z darowizn od osób fizycznych
]á
c) z darowizn od osób prawnych
]á
ĚͿnjŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐnjŶĞũ;njďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ
]á
e) ze spadków, zapisów
]á
ĨͿnjǁƉųLJǁſǁnjŵĂũČƚŬƵ;ǁƐnjĐnjĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌnjĞĚĂǏůƵďǁLJŶĂũĞŵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁLJĐŚͿ
]á
ŐͿnjŶĂǁŝČnjĞŬƐČĚŽǁLJĐŚ
]á
ŚͿnjĞƑǁŝĂĚĐnjĞŷƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
]á
ϴ͘ŝŶŶLJĐŚǍƌſĚĞų
]á
:\QLNG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJROXEG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMRUJDQL]DFMLSRĪ\WNX
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϭ͘tLJŶŝŬĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
Ϯ͘tLJŶŝŬĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
]á
ǁƚLJŵ͗ǁLJƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌnjĞnjŶĂĐnjŽŶĂŶĂĚnjŝĂųĂůŶŽƑđƐƚĂƚƵƚŽǁČ
]á
ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁLJĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚnjČĐLJĐŚnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ
ϭ͘tLJƐŽŬŽƑđŬǁŽƚLJƉŽĐŚŽĚnjČĐĞũnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
]á
:\VRNRĞüNZRW\SRFKRG]ąFHM]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FK
Z\GDWNRZDQHMZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PRJyáHP
]á
']LDáDQLDQDNWyUHZ\GDWNRZDQRĞURGNLSRFKRG]ąFH]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FKZRNUHVLH
sprawozdawczym (ZV]F]HJyOQRĞFLRNUHĞORQHZSNW,,RUD]NZRW\SU]H]QDF]RQHQDWHG]LDáDQLD
Druk: MPiPS
7
ϰ͘ĞůĞƐnjĐnjĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽnjƵŵŝĞŶŝƵƉƌnjĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁLJŵŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ͕ǁƐŬĂnjĂŶĞƉƌnjĞnj
ƉŽĚĂƚŶŝŬſǁƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁLJĚĂƚŬŽǁĂųĂ
ŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚnjČĐLJĐŚnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵǁƌĂnjnjŬǁŽƚČ
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
<ŽƐnjƚLJŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵŽŐſųĞŵ͗
]á
]á
]á
]á
ďͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵ
publicznego
]á
]á
ĐͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
]á
ĂͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵ
publicznego
w tym :
<ŽƐnjƚLJŽŐſųĞŵ͗
tƚLJŵ͗ǁLJƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
ĚͿŬŽƐnjƚLJĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐLJũŶĞ͕ǁƚLJŵ͗njƵǏLJĐŝĞŵĂƚĞƌŝĂųſǁŝĞŶĞƌŐŝŝ͕ƵƐųƵŐŝ
ŽďĐĞ͕ƉŽĚĂƚŬŝŝŽƉųĂƚLJ͕ǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵďĞnjƉŝĞĐnjĞŶŝĂŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂ͕ĂŵŽƌƚLJnjĂĐũĂ
]á
]á
ĞͿŬŽƐnjƚLJŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐLJũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũnjǁŝČnjĂŶĞũnj
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
]á
]á
ĨͿƉŽnjŽƐƚĂųĞŬŽƐnjƚLJŽŐſųĞŵ͗
]á
]á
,9.RU]\VWDQLH]XSUDZQLHĔZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
z podatku dochodowego od osób prawnych
]SRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
2UJDQL]DFMDNRU]\VWDáD]QDVWĊSXMąF\FK
]ZROQLHĔ
]SRGDWNXRGF]\QQRĞFLF\ZLOQRSUDZQ\FK
]RSáDW\VNDUERZHM
]RSáDWVąGRZ\FK
]LQQ\FK]ZROQLHĔMDNLFK
Ϯ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŬŽƌnjLJƐƚĂųĂnjƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌnjĞnjũĞĚŶŽƐƚŬŝ
ƉƵďůŝĐnjŶĞũƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝnjũŝŽƉƌŽǁĂĚnjŽŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ͕njŐŽĚŶŝĞnj
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr
43, poz. 226)
Druk: MPiPS
8
ZáDVQRĞü
ϯ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŬŽƌnjLJƐƚĂųĂnjƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďLJĐŝĂŶĂƐnjĐnjĞŐſůŶLJĐŚ
njĂƐĂĚĂĐŚƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐnjLJƐƚĞŐŽ
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝnjnjĂƐŽďƵ^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵ
ƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďnjĂǁĂƌųĂƵŵŽǁLJƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝĂ͕ŶĂũŵƵ͕ĚnjŝĞƌǏĂǁLJůƵď
ƵǏLJĐnjĞŶŝĂŝƉƌnjLJƐųƵŐƵũĞũĞũǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽƚLJĐŚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
XĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWH
najem
XĪ\WNRZDQLH
XĪ\F]HQLH
G]LHUĪDZD
QLHNRU]\VWDáD
s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵ
ϭ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐLJŽƌĂnjŽƐŽďLJƑǁŝĂĚĐnjČĐĞƵƐųƵŐŝ na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
:RGSRZLHG]LQDOHĪ\XZ]JOĊGQLüZV]\VWNLHRVRE\]DWUXGQLRQHZRUJDQL]DFMLQDSRGVWDZLHVWRVXQNXSUDF\HWDW
OXEF]ĊĞüHWDWXZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PQDZHWMHĞOLREHFQLHQLHVąMXĪ]DWUXGQLRQHZRUJDQL]DFML
1.0 osób
3U]HFLĊWQDOLF]ED]DWUXGQLRQ\FKZRUJDQL]DFMLQDSRGVWDZLHVWRVXQNXSUDF\Z
SU]HOLF]HQLXQDSHáQHHWDW\
$E\RNUHĞOLüSU]HFLĊWQH]DWUXGQLHQLHQDOHĪ\]VXPRZDüZV]\VWNLHRVRE\]DWUXGQLRQHQDSRGVWDZLHVWRVXQNX
SUDF\ZSRV]F]HJyOQ\FKPLHVLąFDFKZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]XáDPNDPLRGSRZLDGDMąF\PLF]ĊĞFL
HWDWXQSZSU]\SDGNXRVRE\]DWUXGQLRQHMQDSyáHWDWXGRGDüGRVLHELHVXP\]DWUXGQLRQ\FK]PLHVLĊF\L
SRG]LHOLüSU]H]:\QLNZSLVDü]GRNáDGQRĞFLąGRPLHMVFDSRSU]HFLQNX
3.3 etatów
ϯ͘>ŝĐnjďĂŽƐſďƑǁŝĂĚĐnjČĐLJĐŚƵƐųƵŐŝǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
10.0 osób
Ϯ͘njųŽŶŬŽǁŝĞ;ŶŝĞĚŽƚLJĐnjLJĨƵŶĚĂĐũŝͿ
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŵĂĐnjųŽŶŬſǁ
0.00 osób fizycznych
Ϯ͘>ŝĐnjďĂĐnjųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚnjŝĞŷƌŽŬƵŽďƌŽƚŽǁĞŐŽ
0.00 osób prawnych
RUJDQL]DFMDSR]\VNDáDF]áRQNyZ
ϯ͘ŵŝĂŶĂĐnjųŽŶŬŽƐƚǁĂǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
RUJDQL]DFMDVWUDFLáDF]áRQNyZ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
2UJDQLC]DFMDNRU]\VWDáD]HĞZLDGF]HĔZ\NRQ\ZDQ\FKSU]H]ZRORQWDULXV]\
=JRGQLH]XVWDZą]GQLDNZLHWQLDURG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLHZRORQWDULXV]DPL
VąRVRE\Z\NRQXMąFHQLHRGSáDWQLHLGREURZROQLHSUDFĊQDU]HF]RUJDQL]DFMLQLH]DOHĪQLHRGWHJRF]\VąWRRVRE\
QLH]ZLą]DQH]RUJDQL]DFMąF]áRQNRZLHSUDFRZQLF\RVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\
F\ZLOQRSUDZQHMF]\SU]HGVWDZLFLHOHZáDG]RUJDQL]DFML
/LF]EDZRORQWDULXV]\Z\NRQXMąF\FKĞZLDGF]HQLHQDU]HF]RUJDQL]DFMLprzez okres
NUyWV]\QLĪGQL
.DĪG\ZRORQWDULXV]SRZLQLHQE\üOLF]RQ\W\ONRUD]QLH]DOHĪQLHRGOLF]E\ĞZLDGF]HĔZ\NRQDQ\FKQDU]HF]
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
Druk: MPiPS
0.00 osób
9
ĂͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
w
tym: b) pracownicy organizacji
0.00 osób
0.00 osób
FRVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHM
0.00 osób
ĚͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ
0.00 osób
e) inne osoby
0.00 osób
/LF]EDZRORQWDULXV]\Z\NRQXMąF\FKĞZLDGF]HQLHQDU]HF]RUJDQL]DFMLSU]H]RNUHV
GáXĪV]\QLĪGQL
0.00 osób
.DĪG\ZRORQWDULXV]SRZLQLHQE\üOLF]RQ\W\ONRUD]QLH]DOHĪQLHRGOLF]E\ĞZLDGF]HĔZ\NRQDQ\FKQDU]HF]
organizacji w okresie sprawozdawczym)
ĂͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
b) pracownicy organizacji
w
FRVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHM
tym:
ĚͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ
e) inne osoby
0.00 osób
0.00 osób
0.00 osób
0.00 osób
0.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔEUXWWRZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊZRNUHVLH
sprawozdawczym
ĂͿnjƚLJƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:
]á
]á
]á
nagrody
]á
premie
]á
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂ;ŶƉ͘ƐųƵǏďŽǁLJƚĞůĞĨŽŶ͕ƐĂŵŽĐŚſĚͿ
]á
ďͿnjƚLJƚƵųƵƵŵſǁĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶLJĐŚ
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSUDFRZQLNRPRUD]RVRERP
ĞZLDGF]ąF\PXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHMZ]ZLą]NX]SURZDG]RQą
G]LDáDOQRĞFLąSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
ĂͿǁnjǁŝČnjŬƵnjƉƌŽǁĂĚnjŽŶČĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
w
tym: ďͿǁnjǁŝČnjŬƵnjƉƌŽǁĂĚnjŽŶČĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
]á
]á
]á
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSUDFRZQLNRPRUD]RVRERP
ĞZLDGF]ąF\PXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHMZ]ZLą]NX]SURZDG]RQą
G]LDáDOQRĞFLąJRVSRGDUF]ąRUJDQL]DFML
]á
ϰ͘tLJƐŽŬŽƑđƉƌnjĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞ
ŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
ϱ͘tLJƐŽŬŽƑđƉƌnjĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŝŶŶLJĐŚŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
:\VRNRĞüSU]HFLĊWQHJRPLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLDEUXWWRZ\SáDFRQHJR
SUDFRZQLNRPRUJDQL]DFMLZOLF]DMąFZ\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HQDJURG\SUHPLHLLQQH
ĞZLDGF]HQLDRUD]RVRERPĞZLDGF]ąF\PXVáXJLna podstawie umowy cywilnoprawnej
Druk: MPiPS
]á
10
ϳ͘tLJƐŽŬŽƑđŶĂũǁLJǏƐnjĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
ϴ͘tLJƐŽŬŽƑđŶĂũǁLJǏƐnjĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŝŶŶLJĐŚŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
:\VRNRĞüQDMZ\ĪV]HJRPLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLDEUXWWRZ\SáDFRQHJR
SUDFRZQLNRPRUJDQL]DFMLZOLF]DMąFZ\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HQDJURG\SUHPLHLLQQH
ĞZLDGF]HQLDRUD]RVRERPĞZLDGF]ąF\PXVáXJLna podstawie umowy cywilnoprawnej
]á
'RGDWNRZHXZDJLGRW\F]ąFHZ\QDJURG]HĔ
0RĪQDSRG]LHOLüVLĊ]RSLQLąSXEOLF]QąGRGDWNRZ\PLXZDJDPL
GRW\F]ąF\PLSR]LRPXOXENRQVWUXNFMLZ\QDJURG]HĔZRUJDQL]DFML
ZyZF]DVQDOHĪ\ZSLVDüWHXZDJLZSU]\JRWRZDQHSROH
s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚnjŝĞůŽŶLJĐŚƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽƉŽǏLJĐnjŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƵĚnjŝĞůĂųĂƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
Ϯ͘tLJƐŽŬŽƑđƵĚnjŝĞůŽŶLJĐŚƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
]á
ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌnjLJnjŶĂŶŝĂƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝnjůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽƉƌnjĞnjĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũħƉƵďůŝĐnjŶČǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƌĞĂůŝnjŽǁĂųĂnjĂĚĂŶŝĂnjůĞĐŽŶĞƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶLJũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵ
terytorialnego
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DGDĔLNZRWGRWDFMLRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Kwota
ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵŽƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƌĞĂůŝnjŽǁĂųĂnjĂĚĂŶŝĂnjůĞĐŽŶĞƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶLJ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌnjČĚŽǁĞũ
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DGDĔLNZRWGRWDFMLRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Kwota
/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚLJĐnjČĐĂƌĞĂůŝnjŽǁĂŶLJĐŚƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽnjĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PRUJDQL]DFMDUHDOL]RZDáD]DPyZLHQLDSXEOLF]QH
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DPyZLHĔLNZRWRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Kwota
y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵnjƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
Druk: MPiPS
11
:\ND]VSyáHNZNWyU\FKRUJDQL]DFMDSRVLDGDFRQDMPQLHMXG]LDáyZOXEDNFMLZNDSLWDOH]DNáDGRZ\POXEFR
QDMPQLHMRJyOQHMOLF]E\JáRVyZZRUJDQLHVWDQRZLąF\PVSyáNL
Lp
1D]ZDVSyáNL
^ŝĞĚnjŝďĂƐƉſųŬŝ
йƵĚnjŝĂųſǁ йƵĚnjŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐnjďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp
Przedmiot kontroli
KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐLJ
ĂƚĂnjĂŬŽŷĐnjĞŶŝĂ
kontroli
ϰ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉƌnjĞƉƌŽǁĂĚnjŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁLJnj
ĚŶŝĂϮϵǁƌnjĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;nj͘h͘njϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽnj͘ϭϮϮϯ͕njƉſǍŶ͘njŵ͘Ϳ
ůƵďƌŽnjƉŽƌnjČĚnjĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁnjĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČnjŬƵ
ďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽnjĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁLJĐŚŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ;nj͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽnj͘
2852)
5. Dodatkowe informacje
1DOHĪ\ZSLVDüZSRQLĪV]HSROHLQQHLQIRUPDFMHNWyU\PLRUJDQL]DFMDFKFLDáDE\SRG]LHOLüVLĊ]RSLQLąSXEOLF]Qą
6SRU]ąG]LáD
,PLĊLQD]ZLVNR
Funkcja
'DWDZ\SHáQLHQLD
Druk: MPiPS
$QHWD*UDERĞ3UH]HV=DU]ąGX
0LHMVFHQDSLHF]ĊüRUJDQL]DFMLRLOH
RUJDQL]DFMDSRVLDGDSLHF]Ċü
12

Podobne dokumenty