tradycyjne „kopce” na koniec jubileuszu

Komentarze

Transkrypt

tradycyjne „kopce” na koniec jubileuszu
nr 11 (184)
listopad 2010 r.
TRADYCYJNE „KOPCE”
NA KONIEC JUBILEUSZU
żyny harcerskie. Był również dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, przy którym w roku
1983 utworzono Klub Turystyki Jazdy Konnej „TABUN”,
w powstanie którego Pan Zbigniew Sabiński był czynnie zaangażowany. Od 1988 roku, z inicjatywy laureata,
ośrodek służy dzieciom niepełnosprawnym prowadząc ich
rehabilitację w formie hipoterapii. Szczególną rolę pełni
dziś odrestaurowany fort w Olszanicy gdzie mieści się
„Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy FORT 39”, do którego przeniósł swoją siedzibę Klub „Tabun” (obecnie sekcja
jeździecka Młodzieżowego Domu Kultury).
Od wielu lat Rada Dzielnicy nagradza osoby „szczególnie zasłużone w propagowaniu Dzielnicy VII Zwierzyniec
poprzez działalność naukowo-badawczą, publicystyczną
i społeczną”. Symboliczna statuetka Kopca zaprojektowana przez prof. Chromego stała się miłą pamiątką dla osób
zasłużonych dla lokalnej społeczności.
Piotr Tumidajski
Fot. St. Malik
26 października na przedostatniej, uroczystej sesji
Rady grono wyróżnionych za zasługi propagowania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie i nie tylko, powiększyło
się o dwóch laureatów: Katarzynę Brückman de Renstrom
i Zbigniewa Sabińskiego. Uroczystość wręczenia statuetek
zakończyła trwające od wiosny huczne obchody 100-lecia
przyłączenia Zwierzyńca do Krakowa. Tego samego dnia,
w Domu Zwierzynieckim rozstrzygnięto również konkurs
historyczny związany z Wielkim Krakowem, któremu patronowało Muzeum Historyczne m. Krakowa.
Laudację dla Katarzyny Brückman de Renstrom odczytał przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Hawranek. Zwrócił on uwagę na związane z Krakowem studia
architektoniczne, które przekształciły się w latach 80.
w międzynarodowe staże, seminaria i praktyki oraz warsztaty projektowe we Francji i Włoszech. W laudacji wspomniano o pracy doktorskiej „Osiedle Salwator w Krakowie 1908–1998: idea, architektura, konserwacja”, której
promotorem był prof. Andrzej Kadłuczka, a recenzentami prof. Jacek Purchla i prof. Wiktor Zin. Stała się ona
niejako podstawą do wyróżnienia Pani Brückman. Wśród
osiągnięć laureatki jest m.in. praca w Wielkiej Brytanii,
gdzie współpracowała z John Falkoner Associates, RIBA
oraz prowadziła własną praktykę projektową w Oxfordzie. Zajmowała się tam głównie adaptacją i rozbudową
starych domów i farm. Inne ważne publikacje dotyczące
architektury Salwatora, to: „Wstęp do opisu architektury
Salwatora”, artykuł „Salwator a sprawa Howarda, czyli
o wątpliwościach co do Howardowskiego rodowodu
pierwszego willowego osiedla Krakowa” oraz monografia
naukowa „Salwator Kraków Europa”, poświęconą historii i architekturze osiedla na tle przemian w architekturze
krakowskiej i europejskiej początku XX w.
Drugim odznaczonym został Zbigniew Sabiński. Laudację wygłosił radny Piotr Tumidajski. Zwrócił uwagę,
że „Sabiński wywodzi się, jak wiele znanych postaci, ze
Zwierzyńca oraz tutejszego środowiska harcerskiego.
Z harcerstwem związany był «od zawsze». W swej działalności kierował się zasadami harcerskiej służby i metody
wychowawczej. Nawiązywał do najcenniejszych walorów
braterstwa, przyjaźni i poczucia odpowiedzialności dążąc
do ochrony i kultywowania harcerskich tradycji.”
Jego „kariera” na terenie Dzielnicy rozpoczęła się od
objęcia stanowiska Komendanta Hufca ZHP KrakówKrowodrza, zrzeszającego wszystkie zwierzynieckie dru-
Dostojni laureaci: Katarzyna Brückman de Renstrom i Zbigniew
Sabiński.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY
W dniu 12 października 2010 r. odbyła się LXXIII sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec. W trakcie sesji podjęto
uchwały (w nawiasach numery uchwał):
I.
Przyjęto:
Plan finansowy Dzielnicy VII na rok 2011 (631).
II. Przeznaczono:
6.000 zł – na monitoring boiska Gimnazjum nr 20,
3.500 zł – na zakup laptopa z oprogramowaniem dla KM
Policji,
3.500 zł – na zakup materiałów edukacyjnych – realizator Straż Miejska,
4.000 zł – na zakup drukarek dla Komisariatu IV Policji,
3.000 zł – na dofinansowanie remontów chodników (632),
37.900 zł – na remont elewacji Przedszkola nr 76,
25.000 zł – na remont izolacji pionowej i usunięcie zagrzybień w Przedszkolu nr 78,
45.000 zł – na wymianę okien w Szkole Podstawowej
nr 48,
50.000 zł – na wykonanie izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 72,
25.000 zł – na remont schodów wejściowych w Gimnazjum nr 20 (639),
25.000 zł – na wymianę pieca kuchennego w Szkole Podstawowej nr 31,
35.000 zł – na odnowienie elewacji w Szkole Podstawowej
nr 32 (640).
III. Wnioskowano: o zlokalizowanie dodatkowego przystanku linii 152 w ciągu ul. Chełmskiej-Junackiej w rejonie al. Kasztanowej i ul. Wiosennej (633).
IV. Ustalono: listy rankingowe z zakresu „modernizacji
ogródków jordanowskich” oraz „tworzenia zieleńców
i skwerów wraz z małą architekturą” na 2011 r. (634).
V. Zaopiniowano pozytywnie:
– przyznanie statuetek „Kopca” Pani Katarzynie
Brückman de Renstrom oraz Panu Zbigniewowi Sabiń-
skiemu, wyrażając tym samym uznanie dla Ich działalności (635),
– warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 318/4 obr. 11 Krowodrza
przy ul. Przegon (638).
VI. Zaopiniowano negatywnie zbycie działek o numerach
328/3 i 328/5, obr. 13 Krowodrza przy ul. Królowej Jadwigi (636, 637).
W dniu 9 listopada 2010 r. odbyła się LXXIV sesja Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec. W trakcie sesji podjęto uchwały
(w nawiasach numery uchwał):
I.
Wnioskowano o: uhonorowanie medalem CRACOVIAE
MERENTI Stowarzyszenia Willa Decjusza (641).
II. Zmieniono:
– zakres prac w przedszkolu nr 78 (642),
– nazwę opiniowanej inwestycji rozbudowy skrzyżowania ul. Leśmiana z ul. Rzepichy (643).
III. Zaopiniowano pozytywnie: projekt koncepcji budowy
drogi dojazdowej w rejonie ulicy Astronautów na osiedlu
Celiny (644).
IV. Przeznaczono:
32.600 zł – na budowę rowu odwadniającego ul. Wodociągową (645),
26.000 zł – na remont dachu na budynku KS Zwierzyniecki (646).
V. Poparto: starania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa o zagwarantowanie środków na remont części budynku przy ul. Księcia Józefa 337 (647).
Pełna treść uchwał dostępna na stronie internetowej oraz
w siedzibie Rady Dzielnicy.
Opracował Piotr Zaleski
Fot. St. Malik
LITERACKO O PIĘKNIE DZIELNICY
Znamy zwycięzców tegorocznego Zwierzynieckiego
Konkursu Literackiego. Siódma edycja cieszyła się rekordową liczbą uczestników: 106 dzieci ze szkół podstawowych
Dzielnicy VII Zwierzyniec zaprezentowało swój kunszt
literacki. Tradycyjnie, przeważały prace z kategorii prozy.
Nie zabrakło jednak prób podjęcia wyzwań poetyckich.
Uroczystość rozdania nagród, których z okazji kończącego
się jubileuszu 100-lecia przyłączenia Zwierzyńca do Krakowa,
wręczono niemal 1/4
uczestników, odbyła
się 27 października w
Szkole Podstawowej
nr 31.
Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na kategorie
wiekowe. W ten spoNagrody dla laureatów wręcza
sób w kategorii proza
przewodniczący Rady Dzielnicy.
klas 1–3 – I miejsce otrzymała Zula Bartmańska, II – Aleksandra Chwastek, III – Natasza Nocóń. Wyróżnienia w tej
kategorii otrzymali: Zofia Szpila, Małgorzata Włodarczyk,
Szymon Gosek, Lara Domaradzka, Piotr Langier, Mateusz
Łopata, Natalia Radłowska i Olaf Słotwiński.
W klasach 4–6 przyznano dwa I miejsca ex equo, które przypadły Jerzemu Basiurze i Michałowi Domagale.
II miejsce zajął Wojciech Mekla, III miejsca nie przyznano.
W kategorii tej wyróżnienia otrzymali: Karolina Biedroń,
Zuzanna Heller, Sebastian Kaczmarczyk, Kacper Kanturski, Magdalena Macak, Michał Starowicz, Katarzyna Zachariasz, Jan Waligórski, Krzysztof Świątek, Jakub Puchała
oraz Andrzej Bruckman.
W kategorii poezja nagrody przyznano w kategorii wiekowej klas 4–6. I miejsce otrzymał Jan Machejek,
II – Natalia Kuder, III – Eryk Mazurkiewicz. Wyróżnienia
przypadły Agacie Sobieraj-Jakubiec, Piotrowi Michcie, Janowi Kościelniakowi i Magdalenie Jamróz.
Piotr Tumidajski
Kurier Zwierzyniecki
…I PRAWDZIWYM PRZEDSZKOLAKIEM
NIECH KAŻDY ZOSTANIE
Pierwszy wrześniowy dzień był ciepły
i słoneczny. Nie widać jeszcze spadających
kasztanów, a w przedszkolnym ogrodzie
kwitną barwne jesienne kwiaty i wciąż
zielenią się drzewa. Starszaki bez obaw
i z dumą wracają do przedszkola po mile
spędzonych wakacjach. Niestety, nie
wszystkim jest tak wesoło. W dziecięcym
gwarze słychać pochlipywanie najmłodszych dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola. Ktoś tuli się do
mamy, kryjąc zapłakane oczy, ktoś mocno
trzyma za szyję tatę, nie mogąc się rozstać
na kilka godzin, by zostać z rówieśnikami
i bawić się wspaniale. A może rozstanie
z rodzicami i silne emocje z tym związane
Pierwszemu występowi towarzyszyła trema i zrozumiałe emocje...
towarzyszą i jednym i drugim?
„Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie nek wręczany „nowym” przez wychowawczynie jest mipłaczę…” – dziecięce głosiki śpiewają radośnie, a śpiew łym przypieczętowaniem tego aktu. Dzieci, choć przejęte
umyka przez otwarte okna, aż umilkły ptaki w ogrodzie. i pełne emocji, dzielnie wytrzymały aż do końca ceremo20 października przypomina nam, że w kalendarzu już nii. A potem rozbłysły flesze aparatów fotograficznych,
niedługo początek astronomicznej jesieni. Dni są coraz długo brzmiały oklaski. Tak grono pedagogiczne i starsi
częściej szare, wszystkim dokucza chłód i brak słońca. koledzy przyjęli w szeregi przedszkolaków swoich młodW ogrodzie pożółkły liście na żywopłocie, trawa jakby szych kolegów i koleżanki.
przybrudzona, już nie cieszy oczu jaskrawą zielenią. Tego
Nauczycielka Przedszkola nr 76
dnia rankiem w przedszkolu wszystko idzie sprawnie, nikt
Anna Gawlik
już nie płacze, dzieci chętnie żegnają się z rodzicami, a nauczycielki z uśmiechem i dumą patrzą na tych niedawnych,
wrześniowych maruderów.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Dzieci i rodzice są już zintegrowaną przedszkolną spodla kobiet z problemem alkoholowym
łecznością. Czas uświetnić to tradycyjnym „pasowaniem
na przedszkolaka”. Uroczystość w swej oprawie jest nieW siedzibie „Fundacji Razem Bezpieczne” został
zwykle poważna. Zgromadzeni goście, nauczycielki ze
uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny,
starszych grup, rodzice oraz rodzeństwo będą świadkami,
gdzie kobiety zagrożone problemem alkoholowym,
jak „maluchy” dostąpią zaszczytu pasowania na przedwspółuzależnione, z syndromem DDA (dorosłe dzieszkolaka.
ci alkoholików) oraz doświadczające przemocy, mają
Z grona zaproszonych zaszczycił nas swoją obecnością
możliwość: zapoznania się ze specyfiką choroby alprzewodniczący Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec pan Ankoholowej, uzyskania rzetelnych informacji o możlidrzej Hawranek. W kilku zdaniach skierowanych do dzieci
wościach leczenia terapeutycznego, porozmawiania
i rodziców zwrócił uwagę, że ma świadomość, jak ważnym
z kobietami, które same przechodziły przez piekło
etapem w całym dzieciństwie jest edukacja przedszkolna,
uzależnienia i dzięki temu, że w porę uzyskały profeczas beztroskiej i radosnej zabawy w gronie rówieśników.
sjonalną pomoc, dziś mogą spełniać swoje marzenia.
W skrócie wspomniał o radnych, którzy zabiegali o to, by
w Dzielnicy VII najmłodsi mieszkańcy mieli nieograniczoZapewniamy również darmowy dostęp do komputeny dostęp do przedszkoli, by jak najwięcej dzieci korzystarów i internetu, gdzie jest możliwość np. wyszukania
ło z tej formy opieki, wychowania i edukacji. Przedstawił
potrzebnych informacji, ofert pracy, przygotowania
działania Rady zmierzające do rozbudowy naszej placówki
i wysłania dokumentów aplikacyjnych. Pomagamy
uznając zasadnym nieustanne dążenie do celu, jakim jest
również w redagowaniu CV, listu motywacyjnego oraz
sfinalizowanie istniejącego już projektu.
przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.
W krótkim występie artystycznym maluszków mogliZapraszamy do naszej siedziby:
śmy zobaczyć to, czego dzieci nauczyły się od września.
31-450 Kraków, ul. Ugorek 1/221
Z wdziękiem i prawdziwie aktorskim zacięciem 25 „krastel. 12 411 12 81; 519 523 555
noludków” wyrecytowało tekst przysięgi, a pani dyrektor
www.razembezpieczne.org.pl
wielką kolorową kredką dotyka ramienia każdego maluEwa Golarz
cha, wypowiadając regułę pasowania i zarazem oficjalnego
przyjęcia do naszej przedszkolnej rodziny. Drobny upomiKurier Zwierzyniecki
Zdjęcia: St. Malik
Doskonałe warunki do pracy mają dziennikarze, dla których przygotowano ponad
50 miejsc z pulpitami, a także platformy dla
kamerzystów oraz fotoreporterów. Jeszcze
lepiej mają zaproszeni na stadion goście,
VIP-y (472 miejsca) oraz osoby które wykupią specjalne loże – tzw. sky-boxy. Warto
podkreślić, że każda z lóż posiada własną toaletę, barek i wygodne fotele – zarówno wewnątrz pokoju, jak i na „balkonie” z którego
można podziwiać grę piłkarzy.
Zawodnicy rozgrywają mecze na boisku o wymiarach 105x68 metrów. Biegają
po holenderskiej murawie, która zasadzona
jest również poza stadionem, na specjalnym
poletku. Boisko otoczone zostało pasami
sztucznej murawy, a za bramkami ułożono kostkę brukową. Szatnie to nowoczesne pomieszczenia o powierzchni
130 metrów kwadratowych każda.
CRACOVIA OTWARTA!
Od 25 września 2010 r. nasza dzielnica wzbogaciła się
o kolejny obiekt sportowy, stadion Cracovii. W uroczystym otwarciu, które swoim koncertem urozmaicił Maciej
Maleńczuk, wzięli udział przedstawiciele Zarządu i Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec: Andrzej Hawranek, Krzysztof Łuszczek, Piotr Chechelski oraz Krzysztof Kowalski,
a nasz reporter Stanisław Malik z wysokości płyty boiska
wykonał bardzo ciekawy fotoreportaż z tego wydarzenia
(dostępny na stronie internetowej Rady Dzielnicy).
Osobną kwestią jest bezpieczeństwo na stadionie. Strzeże go najnowocześniejszy w Polsce system monitoringu połączony z biometrycznym systemem rozpoznawania twarzy.
Nie ma więc szans, aby tym, którzy rozrabiają na stadionie,
wybryki uszły płazem. Pracownicy bezpieczeństwa w pokoju kontroli czuwają nad tym, aby każdy nieodpowiednio
zachowujący się kibic trafił w ręce służb porządkowych.
Kilka słów o stadionie. Obiekt jest „wzorową miejską
inwestycją” – połączeniem urody i funkcjonalności. Spełnia wymagania 3 kategorii UEFA. Trybuny mogą pomieścić
15 tysięcy widzów, a boisko oświetlają jupitery o łącznej
mocy 3000 luxów. Wybudowany za niespełna 170 milionów złotych obiekt jest areną typowo piłkarską. Murawa
znajduje się bardzo blisko trybun, a widoczność z każdego
niemal miejsca jest doskonała.
Sektor gości – zlokalizowany na trybunie J – mieści prawie 1100 widzów. Na razie nie jest oddzielony strefą buforową od reszty trybun, nie posiada również siatki od strony
boiska, lecz prace nad tym sektorem mają być kontynuowane. Kibice gości nie zostaną jednak zamknięci w odizolowanej klatce. Władze „Pasów” liczą, że przed wbiegnięciem na
boisko powstrzymają ich wysokie kary. Z kronikarskiego
obowiązku, przypomnieć warto, że w meczu otwarcia Cracovia pokonała drużynę Arki Gdynia 2:0
Krzysztof Kowalski
Kurier Zwierzyniecki
JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31
Fot. St. Malik
Młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 31
Fot. St. Malik
21 października 2010 r. w ramach obchodów 100-lecia
przyłączenia Zwierzyńca do Krakowa odbyły się w Szkole
Podstawowej nr 31 przy ul. B. Prusa uroczystości upamiętniające powstanie szkoły. 100 lat temu nasi przodkowie
dając wyraz idei nowoczesnego Krakowa włączyli formalnie część podkrakowskich wsi w administracyjne granice
miasta. Historia szkoły nr 31 jest nierozerwalnie związana
z historią tego terenu. W 1910 r. nadano istniejącej już na
Półwsiu Zwierzynieckim szkole numer XXXI. W 1912 r.
oddano do użytku nowy budynek przy ul. Słonecznej 18
(obecnie B. Prusa), gdzie szkoła mieści się do dzisiaj. Przez
wszystkie te, czasem trudne a nawet dramatyczne, lata
szkoła kształciła młodzież wpajając jej patriotyzm i konieczność doskonalenia swoich umiejętności. Trudne lata
I i II wojny światowej szkoła przetrwała nie zaniedbując
pracy z młodzieżą, co wymagało od uczniów i nauczycieli
ogromnej odwagi i poświęcenia.
Przez cały czas swojej działalności szkoła realizuje ideały obecnego patrona dr. Henryka Jordana – przyjaciela
najmłodszych mieszkańców miasta. Praca z dziećmi i młodzieżą, chęć niesienia pomocy potrzebującym, wzajemne
wspieranie się w trudnych momentach cechują od wielu pokoleń grono pedagogiczne i uczniów tej placówki.
Dzisiejszy obraz szkoły to chęć kontynuowania tradycji
Słodki upominek od naszych radnych
tej części Krakowa. Świadczą o tym chociażby konkurs
szopek organizowany przed Bożym Narodzeniem czy
konkurs palm wielkanocnych. Nie oznacza to jednak, że
szkoła zasklepia się jedynie w tym, co już było w naszej
dzielnicy. Organizowane są imprezy sportowe, Dni Europejskie mające na celu przybliżyć uczniom dorobek innych
narodów i wpoić szacunek do tego, co odmienne.
W ramach obchodów 100-lecia szkoły uczniowie zaprezentowali spektakl teatralny przygotowany na podstawie wodewilu Konstantego Krumłowskiego ,,Królowa
przedmieścia”. Opracowanie na tak profesjonalnym poziomie widowiska artystycznego wymagało od uczniów,
nauczycieli i zapewne rodziców ogromnej pracy. Z przyjemnością można było patrzeć na grę aktorską młodych
mieszkańców naszej dzielnicy, ich popisy taneczne i wokalne. Dopisali także zaproszeni goście, w tym Pani prezydent Elżbieta Lęcznarowicz.
Mam nadzieję, że dostojna jubilatka jeszcze przez wiele stuleci będzie gościć w swoich murach dzieci i młodzież
z naszej dzielnicy i okolic.
Andrzej Hawranek
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32
Kurier Zwierzyniecki
korowanym stole ze słodkościami. Panie wychowawczynie
obu klas Iwona Razowska i Ewa Kłusek otrzymały liczne
pochwały i podziękowania od przybyłych gości.
Ewa Kłusek i Iwona Razowska
Fot. St. Malik
W dniu 14 października 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 32 im. Karola Chodkiewicza przy ul. Królowej
Jadwigi 78 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Na uroczystości zostali zaproszeni między innymi ksiądz
proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora Stefan Misiniec,
dyrektorzy przedszkoli pani Krystyna Dąbrowska oraz pani
Małgorzata Taboła, wychowawcy klas zerowych, przewodniczący Rady Dzielnicy VII pan Andrzej Hawranek oraz
dawny prezydent miasta Krakowa pan Andrzej Gołaś. Licznie zgromadzeni rodzice, babcie oraz dziadkowie z zachwytem uczestniczyli w ważnej chwili pasowania na ucznia oraz
podziwiali występy swoich pociech. Przedstawienie było
humorystyczne, ale jednocześnie zawierało treści wychowawcze, patriotyczne oraz informacje o patronie szkoły.
Po uroczystości wszyscy zgromadzili się przy pięknie ude-
INTERWENCJE MIESZKAŃCÓW
W ostatnim czasie mieszkańcy naszej dzielnicy interweniowali w następujących sprawach:
1. Mieszkańcy ulic Wyrwy-Furgalskiego, Królowej
Jadwigi i Korbutowej skierowali prośbę o podjęcie działań mających na celu zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyrwy-Furgalskiego i Królowej Jadwigi.
W odpowiedzi mieszkańcy zostali poinformowani,
że Rada Dzielnicy od lat czyni starania, by przy okazji
odwodnienia północnych stoków Sikornika i Lasu Wolskiego został uporządkowany układ komunikacyjny Woli
Justowskiej. Wyżej wymienione skrzyżowanie będzie
przebudowane w ramach VI etapu inwestycji przebudowy
ul. Królowej Jadwigi. Z uwagi na opóźniający się termin
realizacji przebudowy tej ulicy zarządca drogi – Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu winien przeanalizować i skorzystać z proponowanych przez mieszkańca
doraźnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo
ruchu na skrzyżowaniu i w jego rejonie.
2. Mieszkanka ulicy Starowolskiej zwróciła się z prośbą o interwencję dotyczącą odświeżenia i namalowania
linii ciągłych i znaku STOP na skrzyżowaniu ulic Starowolskiej, Leśnej i 28 Lipca 1943 r.
Rada Dzielnicy skierowała pismo do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z prośbą o odnowienie oznakowania poziomego.
3. Mieszkaniec ulicy Morelowej zwrócił się z prośbą
o poprawę warunków poruszania się pieszych w rejonie
skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i 28 Lipca 1943 r.
Rada Dzielnicy wystosowała pismo do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z prośbą o przeanalizowanie postulatów mieszkańca zawartych w piśmie
i podjęcie choćby doraźnych działań w celu poprawy istniejącego stanu.
4. Z prośbą o informację dotyczącą otwartej kawiarni obok placu zabaw przy al. Focha, zwrócił się mieszkaniec ul. Salwatorskiej. Jest tam sprzedawane piwo. Czy
są zachowane przepisy w tej sprawie?
Według informacji uzyskanych w Wydziale Spraw
Administracyjnych UMK zezwolenie na sprzedaż alkoholu reguluje uchwała nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 roku w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
5. Mieszkańcy ulicy Becka zwrócili się z prośbą o bieżącą naprawę ulicy, załatanie istniejących dziur.
W piśmie skierowanym do Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu, Rada Dzielnicy zwróciła się
z prośbą o realizację wniosku mieszkańców, informując
ich jednocześnie, że położenie nakładki asfaltowej na tej
ulicy przewidzianej jest do realizacji w latach przyszłych
w ramach zadań powierzonych Dzielnicy. MPWiK planuje w ul. Becka budowę magistrali wodociągowej.
6. W sprawie budowy ścieżki rowerowej biegnącej
koroną wałów Rudawy między mostem na ul. Jesionowej
a ul. Nad Zalewem zwrócił się mieszkaniec ul. Koguciej.
W odpowiedzi Rada Dzielnicy poinformowała, że
uchwały Rady mają charakter intencyjny, gdyż są jednostkami pomocniczymi Rady Miasta. O realizacji inwestycji
poprzez wprowadzenie jej do budżetu gminy ostatecznie
decyduje Prezydent i Rada Miasta. Dla ścieżek rowerowych w Krakowie jest przyjęty program, który jest sukcesywnie realizowany. W roku 2011 planuje się budowę
odcinków: od ul. Jesionowej wzdłuż ul. Zarudawie do ul.
Mydlnickiej, od ul. Mydlnickiej wzdłuż wałów Rudawy
do ul. Piastowskiej. Na rok 2012 jest w przygotowaniu
realizacja odcinków: od ul. Zakliki z Mydlnik wzdłuż
ul. Becka do ul. Jesionowej oraz od al. Focha wzdłuż ul.
Kasztelańskiej do ul. Flisackiej.
7. Mieszkanka ul. Królowej Jadwigi 103 zwróciła się
z prośbą o naprawę chodnika w rejonie jej posesji.
W odpowiedzi na pismo Rada poinformowała, że
w miarę posiadanych środków remontuje odcinkami ulicę Królowej Jadwigi. W roku bieżącym przeznaczono pieniądze na remont chodnika w rejonie budynków 21–35.
8. Mieszkańcy ulic Bąkowskiego, Krzywickiego,
Grudzińskiego, P. Borowego i Wyrwy-Furgalskiego
zwrócili się do Rady z prośbą o wykonanie odwodnienia
tych ulic.
Rada Dzielnicy poinformowała mieszkańców, że od
lat czyni starania w sprawie rozwiązania problemów zalewania terenów położonych pomiędzy Lasem Wolskim,
Sikornikiem a Rudawą. Dotychczas w czterech etapach
została zrealizowana przebudowa ulicy Królowej Jadwigi
na odcinku od ul. Junackiej do ul. Jesionowej. Pomimo
usilnych starań Rada nie może doczekać się realizacji V
etapu inwestycji obejmującej przebudowę od ul. Jesionowej do ul. Korbutowej wraz z ul. Korbutowej. Przebudo-
Kurier Zwierzyniecki redagowany jest przez zespół w składzie: Krzysztof Jakubowski – red. naczelny, Grażyna Malik
– red. techniczny, Bożena Ostachowska-Kos, Paweł Bułat, Szczęsny Filipiak, Tomasz Krawczyk, Piotr Tumidajski.
Adres redakcji: Biuro Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. B. Prusa 18 (wejście od ul. Salwatorskiej),
tel. 012/421-56-66, 012/429-90-47, e-mail: [email protected], www.dzielnica7.krakow.pl
Czynne: w poniedziałek 15.00–17.00, od wtorku do piątku 11.00–13.00.
Skład i druk: Romapol, 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5. Nakład: 5000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru, redagowania oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Kurier Zwierzyniecki
wa przewiduje odprowadzenie wód opadowych z ul. 28
Lipca 1943 r. oraz kolektor deszczowy w ul. Korbutowej
w kierunku Rudawy. Odwodnienie ulic wymienionych
we wniosku mieszkańców będzie możliwe w VI etapie
inwestycji – ul. Królowej Jadwigi od ulicy Borowego
wraz z ul. Borowego. Na końcu tej ulicy planowana jest
przepompownia wód opadowych do Rudawy. Inwestycja jest na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych.
Rada Dzielnicy zakwalifikowała do przebudowy lub remontu ulice wymagające odwodnienia. Są one umieszczone na listach rankingowych w ramach zadań powierzonych Dzielnicy.
9. Mieszkanka ul. Piastowskiej zaniepokojona jest
nieestetycznym wyglądem budynku przy ul. Focha 42,
obok nowej kawiarni „Oranżeria-Pergamin”. Mieszkanka dzwoniła do Straży Miejskiej – dowiedziała się, że
w roku 2010 prawdopodobnie budynek ma być wyburzony.
Rada Dzielnicy skierowała pismo do mieszkanki, informując, że budynek ul. Focha 42 jest własnością prywatną, usytuowany jest na prywatnej działce i nie mamy
możliwości prawnych, aby zmusić właściciela budynku
do zmiany elewacji na bardziej estetyczną. Rada monituje
do Straży Miejskiej, aby otoczenie wspomnianego budynku było utrzymane w czystości.
10. Mieszkańcy osiedla Chełm zwrócili się do Rady
z prośbą o spowodowanie wykonania nowego przystanku dla linii autobusowej 152 na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Chełmską, Kasztanową, Junacką – a Wiosenną. Proszą również o wykonanie remontu chodnika
położonego między zbiegiem ulic: Junackiej, Zakamycze,
Oświęcimskiej i Chełmskiej.
W sprawie wykonania przystanku Rada Dzielnicy
podjęła stosowną uchwałę, natomiast w sprawie remontu
chodnika wymienionego we wniosku mieszkańców Rada
poinformowała, że realizacja może nastąpić najwcześniej
w roku 2012, gdyż na remont ul. Chełmskiej Rada przeznacza 50% budżetu.
11. Mieszkańcy ul. Bł. Bronisławy 15 i 17 zwrócili się z prośbą o prześwietlenie rosnących przy tej ulicy
20-metrowych lip i ewentualne przycięcie wierzchołka.
Lipy zagrażają sąsiednim budynkom. Podczas ostatniej
wichury został poważnie uszkodzony budynek nr 15.
Korzenie lip wypiętrzają płyty chodnikowe, a przejście
alejką staje się niebezpieczne.
Rada Dzielnicy skierowała pismo do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który na wniosek
Miejskiego Konserwatora Zabytków powinien zajmować
się powyższą sprawą.
12. Mieszkaniec ulicy 28 Lipca 1943 r. zwrócił się
do Rady z zapytaniem, jak wygląda sprawa remontu
chodnika na ul. 28 Lipca.
W odpowiedzi Rada poinformowała mieszkańca, że
na ul. 28 Lipca 1943 r. są planowane i realizowane inwestycje, które wstrzymują zaplanowanie i wykonanie
Kurier Zwierzyniecki
w chwili obecnej kompleksowej modernizacji ulicy
(kanalizacja sanitarna, opadowa, obiekty kubaturowe).
W roku 2009 ze środków Rady Dzielnicy został wyremontowany chodnik na odcinku od ul. Leśnej do wjazdu
do Parku Decjusza. W związku z planowaną modernizacją ul. Królowej Jadwigi jest zaprojektowana przebudowa
skrzyżowania obejmująca dolny odcinek tej ulicy. Jest to
część dużego zadania, w którego zakres wchodzi budowa
kanału deszczowego i przepompowni w rejonie ul. Korbutowej i które winno być umieszczone w budżecie Gminy. Inwestycja miała być wykonana w 2008 roku, jednak
do dnia dzisiejszego, pomimo usilnych starań Rady Dzielnicy i wsparcia miejskich radnych z naszego rejonu, nie
doczekała się realizacji. Z uwagi na fakt, że przebudowa
skrzyżowania jest w dalszym ciągu odsuwana w czasie,
Rada Dzielnicy wystąpi do zarządcy drogi o pilną poprawę bezpieczeństwa pieszych w dolnej części ul. 28 Lipca
1943 r., polegającą na remoncie chodnika i wyrównaniu
nawierzchni asfaltowej.
Opracowała Teresa Machowska
Uwaga Mieszkańcy!!!
Zbliża się okres zimowy, w którym część z Państwa będzie dogrzewać swoje mieszkania i domy
używając różnego rodzaju urządzeń grzewczych.
Niestety, jest to okres zatruć tlenkiem węgla oraz
tragicznych w skutkach pożarów. Głównym tego
powodem jest zły stan techniczny urządzeń grzewczych, jak również niezachowanie środków ostrożności przy ich eksploatacji.
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców
Krakowa i powiatu krakowskiego Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje,
że na stronie internetowej www.psp.krakow.pl, w zakładce „Informacje i porady” zamieszczono materiały informacyjne pod nazwą: „Zasady bezpieczeństwa
podczas ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń”.
Dowiedzą się tam Państwo, jak bezpiecznie korzystać
z urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu budynków mieszkalnych.
Nasz apel jest również chęcią przekonania mieszkańców miasta i powiatu krakowskiego do korzystania z czujek wykrywających gazy (bezwonny tlenek
węgla – CO) i dym pożarowy. Trujące gazy i produkty
niecałkowitego spalania rokrocznie są powodem zatruć i sytuacji powodujących bezpośrednie zagrożenie
życia i zdrowia ludzi. Niewielki koszt urządzeń jest
nieporównywalnie niski do skutków i kosztów, jakie
niesie pożar domu.
Dodatkowe informacje: www.straz.krakow.pl
w zakładce „Przydatne informacje – dla zainteresowanych” oraz www.straz.gov.pl w zakładce „Porady
– uwaga Czad!”.
Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
kpt. Filip Czyż
GDY ODCHODZI POETA...
Fot. St. Malik
Odszedł Ludwik Jerzy Kern – jedna z najbardziej
znanych i rozpoznawalnych postaci Krakowa. Pochodził
z Łodzi, gdzie debiutował jako poeta już w roku 1938.
Po kampanii wrześniowej znalazł się w Warszawie,
a z chwilą upadku powstania przybył po raz pierwszy do
Krakowa. Później, po krótkim łódzkim epizodzie, począwszy od roku 1948 już na stałe związał się z Krakowem.
To wówczas został przyjęty w skład redakcji „Przekroju”,
a rekomendował go sam Gałczyński. Jego dziełem była
słynna, uwielbiana przez czytelników ostatnia strona tygodnika. Najbardziej cenił sobie książki pisane dla dzieci, jak
„Ferdynand Wspaniały” z niezapomnianymi ilustracjami
Kazimierza Mikulskiego czy „Proszę słonia”. Uważał się
jednak przede wszystkim za poetę. Zwykł mawiać: poezja
to jest święty spokój, jak ci nikt głowy nie zawraca, jak
możesz spokojnie usiąść... Mniej znana jest jego twórczość
translatorska, choć przekładał z francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego, a także z hebrajskiego.
Od dawna związany był ze Zwierzyńcem. Wraz z żoną,
wybitną aktorką Martą Stebnicką przenieśli się tu niemal
40 lat temu z ul. Rzeźniczej. Zamieszkali na tzw. osiedlu
gipsowym, na południowym stoku salwatorskiego wzgórza. W ostatnich latach życia zmagał się z trudną w leczeniu, rzadką odmianą cukrzycy. W grudniu skończyłby
90 lat.
Trudno będzie pogodzić się z myślą, że już nigdy nie
przeczytamy, przepełnionego ciepłym sarkazmem komentarza, facecji czy kolejnego wiersza autorstwa Ludwika Jerzego Kerna. Na ogół jesteśmy oswojeni ze śmiercią, toteż
Ludwik Jerzy Kern wraz z żoną Marta Stebnicką (2007 r.).
traktujemy ją jako coś naturalnego i nieuchronnego. Jednak kiedy odchodzi poeta, pozostaje trudna do wypełnienie pustka, a świat staje się jeszcze bardziej smutny...
Krzysztof Jakubowski
Fot. St. Malik
PAMIĘTAMY...
Fot. St. Malik
Tradycyjnie już w przeddzień Święta Zmarłych radni Dzielnicy VII Zwierzyniec złożyli wiązanki kwiatów w miejscach
upamiętniających męczeńską śmierć mieszkańców Krakowa.
W skromnych uroczystościach wzięła udział młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjum.
K.J.
Krzysztof Jakubowski w obecności młodzieży
ze Szkoły Podstawowej nr 72 składa wiązankę kwiatów
pod obeliskiem przy ul. 28 Lipca 1943 r.
Krzysztof Kowalski i Piotr Tumidajski uczcili
w asyście uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 pamięć
pomordowanych mieszkańców Naszej Dzielnicy.
Kurier Zwierzyniecki

Podobne dokumenty