PROJEKT BUDOWLANO

Komentarze

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANO
PROBUD – Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj
tel. 607 366 583
e-mail: [email protected]
NIP: 918-160-25-80
REGON: 060038800
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt: Siłownia zewnętrzna w kompleksie sportowym Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Kategoria obiektu: V
Kod CPV: 45212200-8 Budowa obiektów sportowych
Branża: Budowlana
Temat: Projekt architektoniczno-budowlany siłowni zewnętrznej w kompleksie
sportowym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Lokalizacja: Działka nr ewid. 111/7 ark. 27
ul. Przemysłowa
Biłgoraj
Powiat Biłgoraj
Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Przemysłowa 23
23-400 Biłgoraj
Data opracowania: styczeń 2016 r.
Jednostka projektowania:
TOM II
Projektował:
inż. Piotr Gontarz
upr. bud. LUB/0079/ZOOK/09
2
Spis zawartości opracowania
Lp.
Element opracowania
Skala
Nr strony
/ rysunku
Część opisowa
1.
Strona tytułowa
1
2.
Spis zawartości opracowania
2
3.
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
3
4.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
10
Część rysunkowa
5.
Plan sytuacyjny
skala 1:500
13 / 1
6.
Schemat siłowni zewnętrznej
skala 1:100
14 / 2
7.
Wymiary stref bezpieczeństwa
skala 1:100
15 / 3
Załączniki
8.
9.
10.
Załącznik nr 1 – Oświadczenie do projektu, uprawnienia budowlane,
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
Załącznik nr 2 – Projektowana konfiguracja urządzeń siłowni zewnętrznej
Załącznik nr 3 – Karty techniczne dobranych urządzeń siłowni
zewnętrznej (wybór)
16
20
25
3
Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
1. Dane ogólne
1.1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:

Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

Mapa do celów projektowych opracowana przez geodetę uprawnionego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2013 r. poz. 1409,
z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 r. Nr 81,
poz. 462, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU z 2004 r. Nr 202, poz. 2072;
DzU z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Norma PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

Norma PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

Norma PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Katalogi techniczne producentów / dostawców urządzeń siłowni zewnętrznych.
1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego siłowni
zewnętrznej w kompleksie sportowym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju.
Siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie w południowej części terenu przeznaczonego
na inwestycję. Stanowić będzie integralną część projektowanego kompleksu sportowego.
4
1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę
realizacji przedmiotowej inwestycji.
Niniejsza dokumentacja stanowić będzie również podstawę opracowania specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów
inwestorskich.
Urządzenia siłowni zewnętrznej są bezobsługowe, całkowicie bezpieczne, odporne na warunki
atmosferyczne i próby zniszczenia. Służą do ćwiczenia całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców.
Podzielone są na grupy służące do treningu siłowego, poprawiające funkcjonowanie układu
sercowo-naczyniowego, układu oddechowego i trawiennego, poprawiające koordynację ruchową,
kondycję oraz pomagające w rozciąganiu i rozgrzewce. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu
gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, a co za tym idzie – lepsze samopoczucie.
2. Dane konstrukcyjno-materiałowe
2.1. Urządzenia siłowni zewnętrznej
Do realizacji projektowanej siłowni zewnętrznej przyjęto rozwiązania systemowe, tj. wykonane
jako gotowe prefabrykowane urządzenia ćwiczeniowe, możliwe do montażu w ramach
zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta.
Dobór opisanych niżej urządzeń stanowi uszczegółowienie przyjętych założeń użytkowych,
z wykorzystaniem jednego z dostępnych rozwiązań systemowych. Zastosowanie dla potrzeb
niniejszego projektu wskazanych urządzeń sportowych nie ogranicza możliwości stosowania
urządzeń
innych
producentów,
przy
zachowaniu
wymaganych
podstawowych
i równoważnych cech technicznych i użytkowych.
Dobrano urządzenia zestawione w parach, z uniwersalnym pylonem:
1.
Biegacz–Piechur + Pylon + Rower treningowy
2.
Trenażer eliptyczny + Pylon + Wioślarz
3.
Motylek–Rozpiętki + Pylon + Wyciąg górny
4.
Stepper + Pylon + Jeździec konny
Stopy fundamentowe pod urządzenia żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy
C16/20. Zbrojone prętami 4 # 12 ze stali klasy A-III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali
klasy A-0 (St0S).
Należy podkreślić, że wymiary stóp fundamentowych zostaną szczegółowo dobrane
dla zaoferowanych przez wykonawcę systemowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Dostępne
systemy mogą różnić się w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentów dla poszczególnych
urządzeń.
5
Konstrukcja urządzeń sportowych Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur
galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy ø 90 mm.
Pozostałe elementy rurowe średnicy ø 33, 42, 48, 60, 76 mm i grubości ścianki 2,75-3,0 mm.
Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie złączki, podkładki
i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku.
W urządzeniach zastosowano bezobsługowe łożyska NSK.
Urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w monolitycznym
fundamencie betonowym, który stanowi jego widoczną podstawę.
Urządzenia siłowni spełniają wymagania normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów
zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ
Lp.
1.
Nazwa urządzenia
Pylon
Urządzenie przykładowe
2.
Biegacz–Piechur
Opis urządzenia
Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Wysokość
pylonu od podłoża wynosi min. 2000 mm.
Pylon składa się z dwóch stalowych rur galwanizowanych
(malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy
ø 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Rury zakończone górą spajającą
nakładką aluminiową. Pomiędzy rurami na poprzeczkach stalowych
o grubości 5 mm zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją
oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania
urządzeń. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych
blach, każda o grubości 2 mm, montowanych po obu stronach pylonu.
Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy
urządzenia, na który jest nanoszona instrukcja techniką sitodruku
w fazie produkcji (nie stosuje się naklejek).
Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża
oraz nakładka zabezpieczająca pylon od góry wykonane są
z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy (żółty).
Urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej,
zatapianej w monolitycznym fundamencie betonowym, który stanowi
jego widoczną podstawę.
Wymiary: 2799x894x2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 6380x4432 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga
ścięgna kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów kolanowych
i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca.
Urządzenie przykładowe
6
3.
Rower treningowy
Wymiary: 2360x560x2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 6120x4160 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Poprawa ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni
nóg. Ogólna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiększenie
wydolności organizmu.
Urządzenie przykładowe
4.
Trenażer eliptyczny
Wymiary: 2950x528x2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 6060x4150 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej
i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ
oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową.
Urządzenie przykładowe
5
Wioślarz
Wymiary: 2323x1555x2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 5000x4600 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg.
Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek
lędźwiowy kręgosłupa
Urządzenie przykładowe
6.
Motylek-Rozpiętki
Wymiary: 2059x1134x2005 mm
Strefa bezpieczeństwa: 5880x4272 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Wzmocnienie mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki
piersiowej oraz grzbietu. Poprawienie ogólnej kondycji organizmu.
Urządzenie przykładowe
7
7.
Wyciąg górny
Wymiary: 2218x742x2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 5880x4342 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Wzmocnienie mięśni kończyn górnych, obręczy barkowej oraz
grzbietu. Trening zwiększa sprawność fizyczną, szczególnie zalecany
dla osób z bólem pleców.
Urządzenie przykładowe
8.
Stepper
Wymiary: 1717x742x2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 5260x4190 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Zwiększa siłę mięśni nóg, ogólną wydolność organizmu i układu
sercowo-naczyniowego.
Urządzenie przykładowe
9.
Jeździec konny
Wymiary: 1792x1290x2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 5468x4890 mm
Max. waga ćwiczącego: 120 kg
Funkcje:
Zwiększa sprawność i siłę mięśni ramion, brzucha i nóg. Poprawia
ogólną kondycję oraz poprawia krążenie.
Urządzenie przykładowe
2.2. Nawierzchnia
Nawierzchnia siłowni zewnętrznej o budowie:
Podbudowa przepuszczalna
 Warstwa odsączająca z piasku frakcji 0/2 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm, wykonana
i zagęszczona mechanicznie.
 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu
17 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie.
8
 Warstwa klinująca z kruszywa drobnego frakcji 0/4 mm o grubości po zagęszczeniu 3 cm,
wykonana i zagęszczona mechanicznie.
 Pod warstwą odsączającą należy ułożyć geowłókninę filtracyjno-separacyjną.
Nawierzchnia sportowa
 Podkład: Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa typu ET gr. min 30 mm.
 Nawierzchnia: Dolna warstwa z granulatu SBR gr. min. 7 mm, górna warstwa wykonana
z kolorowego granulatu EPDM, z produkcji pierwotnej (barwionego w masie). Grubość
warstwy EPDM min. 7 mm.
 Nawierzchnia poliuretanowa siłowni zewnętrznej w kolorze niebieskim.
2.3. Obramowanie siłowni zewnętrznej
 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową.
 Ława pod obrzeża betonowa z oporem, beton klasy C12/15.
2.4. Ogrodzenie siłowni zewnętrznej stalowe systemowe z elementów ozdobnych
 Przęsło systemowe o wym. 2,40x1,45 m, ozdobne (schemat wg rysunku), z kształtowników
stalowych zamkniętych w kolorze brązowym. Słupki przęsła stalowe systemowe o wym.
80x80x2200 mm, w kolorze brązowym.
 Furtka jednoskrzydłowa systemowa o wym. 1,00x1,45 m, ozdobna (schemat wg rysunku),
z kształtowników stalowych zamkniętych w kolorze brązowym. Słupki furtki stalowe
systemowe o wym. 80x80x2200 mm, w kolorze brązowym.
 Stopy fundamentowe pod słupki przęseł i furtki o wym. 40x40x100 cm z betonu klasy C12/15.
2.5. Urządzenia towarzyszące
W obrębie siłowni zewnętrznej należy zamontować miejsca siedzące (ławki) oraz kosze
na śmieci.
Charakterystyka ławki:
 Deski: drewno iglaste, malowane lakierobejcą,
 Nogi: wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo,
9
 Wymiary: długość 170 cm, wysokość 79 cm, głębokość siedziska 40 cm,
 Montaż: standardowo za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża.
Charakterystyka kosza:
 Pojemność kosza: 35 lub 45 litrów,
 Kosz opróżniany poprzez obrót pojemnikiem,
 Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej,
 Kosz wyposażony w popielnice,
 Słupek kosza metalowy, malowany farbami proszkowymi,
 Montaż do podłoża poprzez zakotwienie słupka w stopie betonowej.
UWAGA!
1. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną.
2. W pobliżu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne należy bezwzględnie wykonywać
ręcznie.
3. Roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
4. Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za które uznaje się, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadające:

certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,

aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
Opracował:
10
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robót obejmuje następujące elementy

Roboty geodezyjne,

Roboty ziemne,

Roboty drogowe w zakresie podbudowy pod boiska.

Montaż nośnych elementów konstrukcji,

Montaż specjalistycznych nawierzchni sportowych,

Roboty wykończeniowe,

Roboty montażowe.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W obrębie terenu przeznaczonego na siłownię zewnętrzną nie występują żadne obiekty
budowlane.
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi to np.: słupy energetyczne, linie wodociągu i kanalizacji, doziemna linia telefoniczna,
sąsiadujące drzewa, itp.
4. Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót

Urządzenia i maszyny elektryczne oraz inne urządzenia mechaniczne.

Roboty ziemne – wykopy.

Roboty ziemne w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie ze szczególną
ostrożnością, w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci podziemnych.

Roboty na wysokościach – rusztowania, schody, drabiny.

Dostarczenie i montaż prefabrykowanych urządzeń sportowych o konstrukcji stalowej.

Roboty drogowe – dostarczenie kruszywa na podbudowę, rozłożenie i zagęszczenie
podbudowy.
5. Instruktaż pracowników

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót na budowie nowych pracowników przeprowadzić
szkolenie BHP w zakresie ogólnych zasad zachowania i postępowania na budowie
oraz w zakresie wykonywania odpowiednich rodzajów robót.
11

Na budowie powinna być widoczna na widocznym miejscu instrukcja w zakresie
przestrzegania ogólnych warunków BHP.
Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie
wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników
przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych i drogowych.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu zagrożeń w trakcie realizacji
robót budowlanych

Utrzymywanie porządku na budowie przy realizacji robót i składowaniu materiałów oraz
odpowiednie zabezpieczenie materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

Zapewnienie
odpowiedniego
oznakowania
i
zabezpieczenia
terenu
budowy
oraz
niebezpiecznych elementów na obiektach i urządzeniach.

Zapewnienie możliwości szybkiego odłączenia prądu na terenie budowy.

Zapewnienie dostępu do wody na terenie budowy.

Zapewnienie środków gaśniczych do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.

Zapewnienie szybkiego dostępu i ewakuacji na terenie budowy w przypadku wystąpienia
zagrożenia oraz dostępu odpowiednich pojazdów ratownictwa (pogotowie ratunkowe, straż
pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

Wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz podręczną apteczkę
pierwszej pomocy.
7. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. Nr 21 poz. 94,
z późn. zm.);

art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2013 r.
poz. 1409, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DzU Nr 122 poz. 1321, z póź. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(DzU Nr 120 poz. 1126);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (DzU Nr 62 poz. 287);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62 poz. 288);
12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (DzU Nr 118, poz. 1263);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (DzU Nr 120, poz. 1021, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU Nr 47, poz. 401).
Opracował:

Podobne dokumenty