PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA

Komentarze

Transkrypt

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI
PRACODAWCY WOBEC
PRACOWNIKA
KANCELARIA PRAWNA R E G U L U S
Jachranka kwiecień 2009
ŹRÓDŁA OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY
WOBEC PRACOWNIKA
„
„
„
„
POWSZECHNE PRAWO PRACY – KONSTYTUCJA,
KODEKS PRACY
PONADZAKŁADOWE PRAWO PRACY –
PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
ZAKŁADOWE PRAWO PRACY – ZAKŁADOWY UKŁAD
ZBIOROWY PRACY, REGULAMIN ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, REGULAMIN
PRACY, UMOWY SPOŁECZNE, POROZUMIENIA
SPOŁECZNE, PAKIETY SOCJALNE,
INDYWIDUALNE PRAWO PRACY – UMOWA O PRACĘ
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
„
„
Podstawowe /obowiązki pracodawcy
będące jednocześnie głównymi
zasadami prawa pracy
Obowiązki szczegółowe
OBOWIĄZKI PRACODAWCY A PODSTAWOWE
ZASADY PRAWA PRACY
„
„
„
„
Art. 11 [1]. KP p. 4 RVHP Pracodawca jest obowiązany
szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
godność pracownika to:
szacunek przysługujący pracownikowi ze względu na
jego osobowość, indywidualność, płeć, postawę
obywatelską i społeczną, wyznawany system wartości,
Przy ocenie naruszenia dóbr osobistych należy
stosować różnorodne kryteria, a więc poglądy
rozsądnych i uczciwie myślących ludzi, doświadczenie
życiowe, a także opinia społeczna, czyli panujący w
społeczeństwie nim system wartości
Przykłady braku naruszenia
godności osobistej
„
„
„
„
Nie narusza godności pracownika:
przeszukiwanie pracownika w celu zapobieżenia
wynoszenia mienia pracodawcy, gdy
pracownicy zostali uprzedzeni o możliwości
stosowania kontroli
krytyczna ocena wykonywania zleconych zadań,
nawet jeśli ocena przełożonych okaże się
niesłuszna,
uzasadnione okolicznościami polecenie udania
się na komisariat policji w celu zbadania
trzeźwości pracownika
Przykłady naruszania dóbr
osobistych
„
„
„
„
Naruszaniem godności pracownika jest:
ujawnienie przez pracodawcę bez zgody
pracownika wysokości jego wynagrodzenia
molestowanie seksualne
wszelkie czyny mające jednocześnie charakter
mobbingu
katalog dóbr osobistych, które
pracodawca obowiązany jest chronić
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
dobra osobiste człowieka to w szczególności:
zdrowie,
wolność,
cześć,
swoboda sumienia,
nazwisko lub pseudonim,
wizerunek,
tajemnica korespondencji,
nietykalność mieszkania,
twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i
racjonalizatorską.
prawo do intymności i do prywatności życia osobistego.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY A PODSTAWOWE
ZASADY PRAWA PRACY - cd
„
„
Art. 11 [2] Obowiązek zapewnienia pracownikom
równych praw z tytułu jednakowego wypełniania
takich samych obowiązków; dotyczy to w
szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet
zatrudnieniu.
Art. 11 [3] Obowiązek zapobiegania dyskryminacji w
zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w
niepełnym wymiarze czasu pracy
Przestrzeganie BHP – obowiązek podstawowy
pracodawcy
„
„
„
„
Art. 15. kp, RVHP. Pracodawca jest
obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy.
Art. 66 ust. 1 Konstytucji, każdy ma prawo do
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Obowiązek; powszechny i bezwzględny; ciąży
na wszystkich pracodawcach w odniesieniu do
wszystkich pracowników, jego realizacja nie
jest zależna od tego, jak pracownik pracuje,
Z zasady tej wynika także obowiązek
egzekwowania od pracowników przestrzegania
przepisów i zasad bhp.
Przestrzeganie BHP – obowiązek podstawowy CD
„
„
ZAPENIENIE BHP; pracodawca obowiązany jest
do zapewnienia pracownikowi faktycznego
bezpieczeństwa, a nie tylko do realizacji
obowiązków wynikających z przepisów bhp.
Zapewnienie pracownikom BHP polega na
stworzeniu przy wykorzystaniu nie tylko
instrumentów prawnych, lecz także
technicznych, technologicznych,
organizacyjnych takiej sytuacji, w której nie
będą zagrożone życie, zdrowie i spokój
psychologiczny pracownika.
Przestrzeganie BHP CD.
„
„
„
Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom
BHP pracy nie ma charakteru absolutnego.
Istnieją prace, które ze swej istoty zakładają znaczny
element niebezpieczeństwa, działanie w warunkach
ekstremalnych, np. prace osób uczestniczących w
akcjach ratowniczych. Oraz prace, przy których nie
jest możliwe, uwzględniając aktualny stan nauki i
techniki, wyeliminowanie warunków szkodliwych lub
uciążliwych,
Formami rekompensaty naruszenia BHP są: skrócony
czas pracy, dodatkowe urlopy wypoczynkowe, dodatki
za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych.
Konkretyzacja obowiązków
pracodawcy w ramach BHP
„
„
Dział X Kodeksu pracy,
Regulamin Pracy VHP rozdział XI
OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I
HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY –
ROZWINIĘCIE - ART. 207
„
„
„
„
„
kp Regulamin VHP
Pracodawca jest obowiązany:
chronić zdrowie życie pracowników
organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy,
zapewniać przestrzeganie w zakładzie przepisów BHP,
wydawać polecenia usunięcia uchybień, kontrolować
wykonanie tych poleceń,
zapewniać wykonanie nakazów, wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy,
w tym wykonanie zaleceń społecznego inspektora
pracy.
OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I
HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY –
ROZWINIĘCIE - ART. 207 [1] KP Regulamin VHP
„
„
„
„
„
„
Pracodawca jest obowiązany przekazywać
pracownikom informacje o:
zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w
zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach
pracy i przy wykonywanych pracach,
działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych
w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
pracownikach wyznaczonych do:
udzielania pierwszej pomocy,
wykonywania czynności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY A PODSTAWOWE
ZASADY PRAWA PRACY - PŁACA
„
„
Art. 13. KP, Rgulamin Pracy VHP, Regulamin
wynagrodzenia VHP Pracownik ma prawo do
godziwego wynagrodzenia za pracę.
Warunki realizacji tego prawa określają
przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w
dziedzinie płac, w szczególności poprzez
ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę
PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY
CD.
„
„
„
[WARUNKI SOCJALNE] Art. 16. KP, regulamin
Pracy VHP Pracodawca, stosownie do
możliwości i warunków, zaspokaja bytowe,
socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.
[PODNOSZENIE KWALIFIKACJI] Art. 17.
kp. Regulamin Pracy VHP
Pracodawca jest obowiązany ułatwiać
pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych
obowiązek ułatwiania pracownikom
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
„
„
Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom
podnoszenia kwalifikacji zawodowych reguluje
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października
1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).
Nakłada ono na pracodawcę obowiązek udzielania
pracownikowi określonych świadczeń związanych z
dokształcaniem się w formach szkolnych i
pozaszkolnych tylko w tym przypadku, gdy pracownik
został skierowany na naukę przez pracodawcę.
Obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb
pracowników
„
„
Obowiązek pracodawcy zaspokajania potrzeb
socjalnych pracowników jest ujęty w sposób
względnie bezwarunkowy w ustawie z 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70,
poz. 335).
Z tego obowiązku nie wynikają żadne
roszczenia pracownika świadczenia. Pracownik
nabywa prawo do otrzymania świadczenia z
funduszu socjalnego wtedy, gdy to świadczenie
zostanie mu przyznane
Obowiązek zaspokajania socjalnych
potrzeb pracowników
„
„
„
„
„
„
Działalność socjalna - usługi świadczone przez pracodawców na
rzecz:
wypoczynku na terenie kraju i zagranicy,
działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej lub
finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele
mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są
pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści, byli pracownicy i ich
rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał takie
prawo w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych
Obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający
według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20
pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
Obowiązek zaspokajania socjalnych
potrzeb pracowników cd
„
„
„
„
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego,
naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
Szczegóły naliczania funduszu reguluje art. 8 ustawy.
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy i tym samym
jest on źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p.
Zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele,
zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych
z funduszu ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z
zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli w sprawie
regulaminu organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie
uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, regulamin
wprowadza sam pracodawca.
Pracodawca dysponuje środkami funduszu.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
USZCZEGÓŁOWIENIE
ART. 94 kp, Regulamin pracy
VHP KATALOG OBOWIĄZKÓW
PRACODAWCY WOBEC
PRACOWNIKA
OBOWIĄZKI PRACODAWCY – USZCZEGÓŁOWIENIE
„
„
„
„
Art. 94 KP. PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK:
1) zaznajamiać pracowników z zakresem ich
obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich
podstawowymi uprawnieniami, p.4 ust2 lit b)
regulaminu pracy
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne
wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie
przez pracowników, wysokiej wydajności i należytej
jakości pracy, p.4 ust2 lit K) regulaminu pracy
2a) organizować pracę w sposób zapewniający
zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy
monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, p.4
ust2 lit j) regulaminu pracy
OBOWIĄZKI PRACODAWCY – USZCZEGÓŁOWIENIE
„
„
„
2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w
szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
a także ze względu na zatrudnienie na czas określony
lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym
wymiarze czasu pracy, p.4 ust2 lit t) regulaminu
pracy
4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy
oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.4 ust2
lit c g h) regulaminu pracy
5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
p.4 ust2 lit n) regulaminu pracy
OBOWIĄZKI PRACODAWCY – USZCZEGÓŁOWIENIE
„
„
„
6) ułatwiać pracownikom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, p.4 ust2 lit m)
regulaminu pracy
7) stwarzać pracownikom podejmującym
zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej
warunki sprzyjające przystosowaniu się do
należytego wykonywania pracy,
8) zaspokajać w miarę posiadanych środków
socjalne potrzeby pracowników ust2 lit l)
regulaminu pracy
OBOWIĄZKI PRACODAWCY – USZCZEGÓŁOWIENIE
„
„
„
9a) prowadzić dokumentację w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników, p.4 ust2 lit p)
regulaminu pracy
9b) przechowywać dokumentację w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników w warunkach
niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
10) wpływać na kształtowanie w zakładzie
pracy zasad współżycia społecznego. p.4 ust2
lit r) regulaminu pracy
Obowiązki Pracodawcy nałożone innymi
przepisami KP i regulaminu pracy VHP
„
„
„
„
KP i P. 22 RVHP - obowiązek przestrzegania
ustalonej normy czasu pracy,
KP i P. 23 RVHP obowiązek stosowania
wprowadzonego regulaminem systemu
organizacji czasu pracy
KP i P. 25 RVHP obowiązek stosowania
przyjętego okresu rozliczeniowego – 4 miesiące
KP i P. 28 RVHP obowiązek przestrzegania
ograniczeń dotyczących zatrudniania
pracowników w godzinach nadliczbowych
Obowiązki Pracodawcy nałożone innymi
przepisami KP i regulaminu pracy VHP
„
„
„
KP i p.30 RVHP obowiązek udzielenia
pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu
pracy wynosi co najmniej 6 godzin, 15
minutowej przerwy na spożycie posiłku
wliczanej do czasu pracy
KP i p.33 RVHP obowiązek przestrzegania
przepisów dotyczących pracy w soboty,
niedziele, święta oraz dni wolne od pracy
jw. udzielenia dnia wolnego w zamian za pracę
w dniu wolnym od pracy
Obowiązki Pracodawcy nałożone innymi
przepisami KP i regulaminu pracy VHP wynagrodzenie
„
„
„
Kp, p.38 RVHP obowiązek wypłaty
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą na zasadach
ustalonych w kodeksie prac
obowiązek wypłaty wynagrodzenia w sposób
wybrany przez pracownika - do rąk pracownika
albo na wskazany rachunek bankowy
obowiązek wypłaty wynagrodzenia z dołu, raz
w miesiącu, nie później niż do 10-go dnia
następnego miesiąca
Obowiązki Pracodawcy nałożone innymi
przepisami KP i regulaminu pracy VHP –
wynagrodzenie CD
„
„
„
„
Kp i p 40,41,42 RVHP
obowiązek wypłaty wynagrodzenia
wypłacanego do rąk pracownika w kasie w
siedzibie pracodawcy
obowiązek wypłaty pełnego wynagrodzenia i
niedopuszczalność dokonywania potrąceń
innych niż przewidziane w przepisach kodeksu
pracy
obowiązek zachowania w tajemnicy
wynagrodzeń pracowniczych
Obowiązki Pracodawcy nałożone innymi
przepisami KP i regulaminu pracy VHP – Urlop i
wypoczynek
„
„
obowiązek udzielenia dodatkowego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 4 dni roboczych,
ponad udzielany na zasadach określonych w
kodeksie pracy
obowiązek udzielenia pracownikowi
zatrudnionemu w pięciobrygadowym systemie
organizacji pracy w ruchu ciągłym dnia wolnego
od pracy za każdy miesiąc zatrudnienia w tym
systemie z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia za ten dzień obliczonego jak za
urlop wypoczynkowy
Obowiązki Pracodawcy nałożone innymi
przepisami KP i regulaminu pracy VHP –
„
„
Art. 94 [1]. Pracodawca udostępnia pracownikom
tekst przepisów dotyczących równego traktowania w
zatrudnieniu w formie pisemnej informacji
rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub
zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w
inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Do pracodawcy należy wybór, czy tekst przepisów
dotyczących równego traktowania rozpowszechni
wśród pracowników jako informację na piśmie, czy
umożliwi dostęp do nich w inny, przyjęty sposób.
Obowiązki Pracodawcy nałożone innymi
przepisami KP i regulaminu pracy VHP
„
Art. 94[2]. Pracodawca jest obowiązany
informować pracowników w sposób
przyjęty u danego pracodawcy o
możliwości zatrudnienia w pełnym lub w
niepełnym wymiarze czasu pracy, a
pracowników zatrudnionych na czas
określony - o wolnych miejscach pracy.
„
„
„
„
„
Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa
pracy w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca
Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle
określonej treści,
Pracodawca jest bezwzględnie obowiązany wystawić i
wydać pracownikowi z chwilą rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy.
Żadne okoliczności nie zwalniają pracodawcy z
obowiązku wydania świadectwa pracy i nie
usprawiedliwiają późniejszego jego wydania niż w
momencie ustania stosunku pracy.
pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa
pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika.
Wyjątek - gdy bezpośrednio po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu umowy o pracę strony zawierają kolejną
umowę o pracę
Odszkodowanie za niewydanie
świadectwa pracy
„
„
„
Pracownikowi przysługuje roszczenie o
naprawienie szkody wyrządzonej przez
pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub
wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
Odszkodowanie, przysługuje w wysokości
wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6
tygodni.
Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z
wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy
stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.
Obowiązki pracodawcy nałożone
samym regulaminem VHP
„
„
„
„
„
Obowiązek przechowywania rzeczy związanych z
procesem pracy w miejscach do tego wyznaczonych i
odpowiedzialność za ich utratę p. 9 RVHP
Obowiązek ( w miarę możliwości) zapewnienia
parkingu p. 10 RVHP
obowiązek zapewnienia miejsc wyznaczonych
do palenia tytoniu miejsca te muszą być higieniczne i
spełniać wymogi bhp i ppoż. p. 14 RVHP
obowiązek przyjmowania pracowników w sprawach
skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Spółki,
obowiązek udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski w
terminie 14 dni p. 17 RVHP
Obowiązki pracodawcy wynikające z Wykazu
dodatkowych świadczeń przysługujących
pracownikowi na podstawie Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
„
„
„
obowiązek opłacania pracownikowi składki emerytalnej
na III filar w wysokości 4% podstawy składki na
ubezpieczenie społeczne (w ramach Pracowniczego
Programu Emerytalnego)
obowiązek zapewnienia bezpłatnej opieki medycznej w
prywatnej klinice medycznej LuxMed
obowiązek pokrywania kosztów dowolnej ilość
połączeń do korporacyjnych numerów telefonów oraz
innych usługi o określonej wartości, stosownie do
danego pakietu, wykonywanych z służbowych
telefonów komórkowych
Obowiązki pracodawcy wynikające z
Regulaminu Programu Ochrony
Zdrowia
„
obowiązek utworzenia i finansowania
Programu Ochrony Zdrowia, z którego
środki przeznaczane są na dofinansowanie
i refundację kosztów poniesionych na
ratowanie zdrowia lub życia pracowników,
emerytów i rencistów - byłych
pracowników oraz członków ich rodzin
Obowiązki pracodawcy wynikające z
Regulaminu wynagradzania
„
„
„
§ 6 ust. 2 obowiązek aktualizacji taryfikatora
stanowisk i tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzeń zasadniczych w porozumieniu ze
związkami
§ 7 obowiązek negocjowania z organizacjami
związkowymi wysokości funduszu wynagrodzeń
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o
negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń
13 ust. 2 obowiązek utrzymania w tajemnicy
wysokości wynagrodzenia pracownika
Obowiązki pracodawcy wynikające z
Regulaminu wynagradzania
„
„
„
§ 14 ust. 1 obowiązek stosowania form wynagradzania
(miesięczna, ryczałtowa, godzinowa)
§ 14 ust. ust. 4 obowiązek kształtowania
wynagrodzenia pracownika w taki sposób, aby stawka
wynagrodzenia zasadniczego pracownika nie była
niższa od minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
najniższej stawki ustalonej dla kategorii
zaszeregowania pracownika stosownej tabeli stawek
§ 15 obowiązek wypłacania dodatków: za pracę w
godzinach nadliczbowych; za pracę w porze nocnej; za
pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych; za pracę
w soboty, niedziele i święta; za pełnienie pogotowia
domowego; za staż pracy
Obowiązki pracodawcy wynikające z
Regulaminu wynagradzania
„
„
„
„
„
§ 17 obowiązek utworzenia funduszu motywacyjnego
(gromadzącego środki na premie i nagrody)
§ 22 obowiązek wypłaty premii rocznej
§ 23 obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej
§ 24 obowiązek wypłaty jednorazowej odprawy
pieniężnej w związku z przejściem pracownika na
rentę lub emeryturę
§ 25 obowiązek wypłaty jednorazowej odprawy w
związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn
niedotyczących pracownika
Obowiązki pracodawcy wynikające z
Regulaminu wynagradzania
„
„
§ 26 obowiązek finansowania pracownikowi
mającemu co najmniej roczny staż pracy
korzystania z energii elektrycznej według
ulgowej taryfy
§ 27 obowiązek dofinansowania pracownikom
biletów miesięcznych na przejazdy środkami
komunikacji miejskiej w wysokości 60%
Obowiązki wynikające z definicji
stosunku pracy - art. 22 kp
„
„
obowiązek zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem
obowiązek kierowania pracą pracownika
Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych
„
obowiązek szanowania praw
przysługujących związkom zawodowym,
pracownikom pełniącym z wyboru funkcje
związkowe i ich członkom oraz realizacji
nałożonych przez ustawę obowiązków
Obowiązki wynikające z art. 29 określającego
obligatoryjną treść umowy o pracę
„
„
„
„
„
„
obowiązek zawarcia umowy o pracę na piśmie
obowiązek poinformowania pracownika o jego
warunkach zatrudnienia:
obowiązującej pracownika dobowej i
tygodniowej normie czasu pracy,
częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu
wypoczynkowego,
obowiązującej pracownika długości okresu
wypowiedzenia umowy o pracę,
Obowiązki wynikające z art. 29 określającego
obligatoryjną treść umowy o pracę cd
„
„
„
„
„
„
układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest
objęty,
porze nocnej,
miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i
obecności w pracy oraz usprawiedliwiania
nieobecności w pracy)
zmianie jego warunków zatrudnienia,
o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a
także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym
pracownik jest objęty
Obowiązki pracodawcy – spółki
Vattenfall Heat Poland S.A.
wynikające z Pakietu
Gwarancji Socjalnych
Obowiązki Pakiet socjalny
„
„
§4
- obowiązek pozostania członkiem Związku
Pracodawców Elektrociepłowni –
sygnatariusza Ponadzakładowego Układu
zbiorowego Pracy dla Pracowników
Przemysłu Energetycznego
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
„
„
„
„
§6
obowiązek zapewnienia pracownikom prawa wyboru
członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu
obowiązek konsultowania z organizacjami
związkowymi utworzenia podmiotu zależnego od EW
S.A. na bazie majątku EW S.A.
obowiązek objęcia pracowników podmiotu zależnego
gwarancjami Pakietu
obowiązek odkupienia akcji EW S.A. od osób, które
nabyły akcje w trybie art. 36 ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw
obowiązek wypłaty pracownikom nagrody
prywatyzacyjnej
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
„
§ 7 obowiązek zatrudniania pracowników objętych
Pakietem i zakaz wypowiadania im umów o pracę
przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie Pakietu, a
w przypadku rozwiązania umowy o pracę obowiązek
wypłaty odprawy
§ 8 obowiązek wypłaty odprawy w przypadku
rozwiązania umowy o pracę w ciągu 60 miesięcy po
upływie okresu gwarancyjnego
§ 9 obowiązek wypłaty odprawy w przypadku
rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia
stron w okresie od dnia 1 czerwca 2000 r. do 31
grudnia 2000 r.
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
§ 11 obowiązek zatrudniania pracownika,
któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do
osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres
zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do
emerytury z osiągnięciem tego wieku
§ 14 obowiązek zwiększenia środków na
wynagrodzenia
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
„
„
„
„
§ 16 obowiązek utrzymania dotychczasowej działalności
socjalnej
obowiązek dokonywania odpisu podstawowego na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 200% odpisu na
jednego zatrudnionego
obowiązek dodatkowego zasilania ZFŚS w przypadku
wypracowania zysku
obowiązek uregulowania zasobów mieszkaniowych EW S.A.
§ 17 obowiązek utworzenia pracowniczego programu
emerytalnego
obowiązek kontynuowania grupowego ubezpieczenia
pracowników na dotychczasowych zasadach i warunkach przez
okres 10 lat
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
„
„
§ 19 obowiązek wypłacenia odprawy rodzinie
pozostającej po pracowniku zmarłym w wyniku
nieszczęśliwego wypadku przy pracy lub
pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy
powodującemu trwałą niezdolność do pracy
§ 20 obowiązek przekazywania co roku pieniędzy na
Scentralizowany Fundusz Sportu
§ 22 obowiązek utrzymania dotychczasowego
standardu i zakresu opieki zdrowotnej nad
pracownikami
§ 23 obowiązek przeprowadzania szkoleń
pracowników
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
„
„
§ 24 obowiązek przekwalifikowania i przyuczenia
pracownika do nowej pracy w razie likwidacji albo
przekształcenia jego stanowiska pracy
§ 25 obowiązek pokrywania kosztów szkoleń
pracowników, jeżeli przemawiają za tym potrzeby EW
S.A.
§ 26 obowiązek przygotowania programu mającego na
celu zminimalizowanie ryzyka powstawania chorób
zawodowych i wypadków przy pracy
§ 27 obowiązek udzielenia 4 dodatkowych dni urlopu
wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym na
stanowiskach, na których występują warunki
szczególnie uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
§ 28 obowiązek zapewnienia pracownikom
niezbędnych szkoleń z zakresu bhp
§ 29 obowiązek tworzenia miejsc pracy
chronionej dla pracowników, którzy stali
się niepełnosprawni w związku z
zatrudnieniem
Obowiązki Pakiet socjalny cd
„
„
„
„
„
§ 30 obowiązek zapewnienia organizacjom
związkowym warunków do prowadzenia działalności
związkowej
- obowiązek pokrywania kosztów szkoleń związkowych
- obowiązek wyrażania zgody na odbywanie walnych
zebrań członków lub delegatów zakładowych
organizacji związkowych w godzinach pracy z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia
- obowiązek pokrywania kosztów ww. zebrań
§ 32 obowiązek stosowania postanowień
korzystniejszych dla pracowników w okresie
poprzedzającym zintegrowanie Pakietu z zakładowym
układem zbiorowym pracy
OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC
PRACOWNIKA – PODSUMOWANIE
„
„
„
1) OBOWIĄZEK zatrudniania pracownika i
należytego współdziałania przy wykonywaniu
zobowiązania przez pracownika,
2) OBOWIĄZEK spełnienia świadczenia
wzajemnego wobec wykonywanej przez
pracownika pracy, czyli zapłaty wynagrodzenia,
3) OBOWIĄZEK przejawiania troski o interesy
pracownika.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA –
ART. 100 KODEKSU PRACY KATALOG
„
„
„
Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Pracownik jest obowiązany w szczególności:
przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie
pracy,
„
przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w
zakładzie pracy porządku,
„
przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA –
ART. 100 KODEKSU PRACY KATALOG CD.
„
„
„
dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego
mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę,
przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych
przepisach,
przestrzegać w zakładzie pracy zasad
współżycia społecznego.
WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI
PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Obowiązki pracodawcy przykładowo wskazane
w art. 94 i obowiązki pracownika wskazane w
art. 100 tworzą łącznie opis zasadniczej treści
stosunku pracy. Każdy stosunek pracy można
bowiem opisać bądź od strony uprawnień, bądź
od strony obowiązków podmiotów tego
stosunku.
Konsekwencje nierealizowania obowiązków wobec pracowników
przez pracodawcę - brak współdziałania z pracownikiem w
wykonywaniu jego obowiązków pracowniczych
„
Jeżeli z braku należytego współdziałania
pracodawcy praca nie zostanie zrealizowana lub
zrealizowana nienależycie, to w zależności od
stopnia braku współpracy pracownik będzie
przede wszystkim zwolniony w całości lub w
części z odpowiedzialności za poniesioną przez
pracodawcę szkodę wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania.
Konsekwencje nierealizowania obowiązków wobec pracowników
przez pracodawcę - brak współdziałania z pracownikiem w
wykonywaniu jego obowiązków pracowniczych
„
„
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas
niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej
świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn
dotyczących pracodawcy (art. 81 kodeksu
pracy).
Ciężkie naruszenie przez pracodawcę
obowiązku współdziałania z pracownikiem przy
wykonywaniu zobowiązania daje też
pracownikowi podstawę do rozwiązania
stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy
pracodawcy (art. 55 § 1 1 ).
OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA
MOBBINGOWI
„
„
„
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące
pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające
na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu
pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z
zespołu współpracowników.
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może
dochodzić od pracodawcy odszkodowania tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę,
ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w
wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA
MOBBINGOWI działania mobbingowe
„
„
działania zaburzające możliwość
komunikowania się ofiary ze
współpracownikami czy z przełożonymi,
działania mające na celu zaburzenie
społecznego odbioru dręczonego
pracownika
Obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi cd.
„
„
obowiązek szanowania godności i innych
dóbr osobistych pracowników (art. 11 [1]
obowiązek zapewnienia pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy (art. 15, 94 pkt 4, art. 207);
Obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi – definicja
„
„
„
Mobbing - to rodzaj terroru psychicznego
stosowanego przez jedną lub kilka osób
przeważnie przeciwko jednej osobie.
Istotą mobbingu jest jego trwałość.
Maltretowanie psychiczne, które stanowi istotę
mobbingu, trwa długo w przeciwieństwie na
przykład do molestowania, które może mieć
charakter jednorazowy
Cechą mobbingu jest bezbronność ofiary wobec
mobbera.
Obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi – rodzaje
„
„
Mobbing bierny - powtarzające się
lekceważenie pracownika, niezauważanie go i
niewydawanie jakichkolwiek poleceń,
Mobbing czynny - obarczanie zbyt dużą
odpowiedzialnością pracownika przy
jednoczesnym ograniczeniu mu możliwości
podejmowania decyzji, co stwarza u niego
poczucie zagrożenia.
Obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi – sprawcy
„
Portret psychologiczny dręczyciela - mobbera.
Często to współpracownicy ofiary. Jest to
bardzo często osoba o wyolbrzymionym
poczuciu własnej wartości, która przecenia
swoje umiejętności i wiedzę, nie przyjmuje
krytyki innych i stosuje szykany wobec
każdego, kto odważy się być wobec niej
krytyczny),
Mobbing - sprawcy
„
„
„
„
„
Kto może dokonywać czynów
mobbingowych:
pracodawca będący osobą fizyczną,
osoby zarządzające jednostkami
organizacyjnymi będącymi pracodawcą,
przełożeni
inni pracownicy
Obowiązek przeciwdziałania
mobbing – ofiary
„
„
„
„
„
„
Ofiarą może być każdy,
Najczęściej mobbingowi poddawane są osoby
zatrudnione na czas nieokreślony.
Dominujące działania mobbingowe mają na celu
zaburzenie społecznego odbioru osoby
mobbingowanej.
Sprawcą mobbingu w 2/3 badanych przypadków jest
osoba współpracująca z ofiarą, a w 1/3 - przełożony.
Kobiety są poddawane mobbingowi najczęściej przez
przełożonych - też kobiety, a mężczyźni przez
kolegów mężczyzn.
Najczęstszą reakcja na mobbing jest jego
ignorowanie, a nie konfrontacja.
Obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi – czynniki sprzyjające
„
„
„
„
Czynniki wywołujące mobbing:
związane z działalnością zakładu pracy jako
organizacją, w tym zła struktura organizacyjna,
koncentracja nadmiernej władzy przez
przełożonych,
czynniki osobiste; zawiść, nieżyczliwość,
odwracanie przez osoby mobbingujące uwagi
od swoich błędów,
czynniki makrospołeczne - bezrobocie,
Mobbing objawy
„
„
„
„
Według wyników badań lekarskich mobbing
może być przyczyną:
zaburzeń psychicznych - zakłócenia
koncentracji, stanów zwątpienia, stanów
lękowych, depresji, prób samobójczych,
chorób układu krążenia,
zawałów serca chorób nowotworowych.
Mobbing objawy cd
„
Osoby, wobec których jest stosowany
mobbing, w pierwszej fazie nie poddają
się, starają się lekko traktować
spotykające je szykany. Następnie, po
dłuższym czasie, tracą poczucie własnej
wartości, stają się coraz mniej efektywne
w pracy, co naraża je na uzasadnioną
krytykę
Odpowiedzialność za stosowanie
mobbingu
„
„
„
spoczywa na każdym pracodawcy, choćby nie był
osobiście zaangażowany w stosowanie mobbingu, a
nawet nie orientował się, iż mobbing jest stosowany
wobec pracowników u niego zatrudnionych.
Rzeczą pracodawcy i w jego dobrze pojętym interesie
jest stworzenie mechanizmów zapobiegających
mobbingowi.
Za brak odpowiednich działań w tym zakresie
pracodawca może ponieść odpowiedzialność w
postaci zadośćuczynienia pracownikowi, u którego
mobbing wywołał rozstrój zdrowia
Obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi - podstawa prawna
„
„
„
„
„
„
Podstawa prawna odpowiedzialności pracodawcy za szkodę
wyrządzoną pracownikowi własnymi działaniami
mobbingowymi:
art. 471 k.c. o odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania
art. 415 k.c. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
zawinionym czynem niedozwolonym.
Podstawa prawna odpowiedzialności pracodawcy za szkodę
wyrządzoną działaniami innego pracownika:
art. 430 k.c. o odpowiedzialności zwierzchnika za szkodę
wyrządzoną innej osobie przez podwładnego przy wykonywaniu
powierzonej mu czynności.
Pracodawca może też ponosić odpowiedzialność za szkody
wyrządzone pracownikowi działaniami mobbingowymi innego
pracownika jako podżegacz, pomocnik albo podmiot świadomie
korzystający z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 k.c.).
Obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi - odszkodowanie
„
„
„
„
Pracownik ma roszczenie do pracodawcy o zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę w każdym wypadku, gdy doznał
rozstroju zdrowia wskutek mobbingu, niezależnie od tego, czy
zachodzą określone w przepisach Kodeksu cywilnego przesłanki
odpowiedzialności pracodawcy za szkodę wyrządzoną czynem
niedozwolonym.
Odpowiedzialność pracodawcy za krzywdę pracownika w
postaci rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem jest
absolutna.
Pracodawca ponosi tę odpowiedzialność nawet wówczas, gdy o
stosowaniu mobbingu wobec pracownika przez innego
pracownika nie wiedziały osoby kierujące zakładem pracy.
art. 445 § 1 k.c. odszkodowanie za krzywdę, gdy wskutek
działań dochodzi do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Dochodzenie tego zadośćuczynienia jest jednak możliwe tylko
wówczas, gdy spełnione są przesłanki odpowiedzialności
odszkodowawczej z KC określonego podmiotu za ten czyn
Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi prawo
pracownika poddanego mobbingowi w zakładzie pracy
do rozwiązania stosunku pracy
„
„
„
„
Przyczyną uprawniającą pracownika do rozwiązania stosunku
pracy jest sam fakt poddania pracownika mobbingowi w
zakładzie pracy.
Pracownik może rozwiązać stosunek pracy nawet wówczas, gdy
został poddany mobbingowi przez innego pracownika, a
pracodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ten
mobbing.
Pracownikowi, który rozwiązał stosunek pracy wskutek
stosowanego wobec niego mobbingu, przysługuje
odszkodowanie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę nawet wtedy, gdy nie poniósł szkody majątkowej.
Wyższego odszkodowania może pracownik dochodzić, gdy
udowodni, że wskutek rozwiązania stosunku pracy poniósł
większą szkodę majątkową niż wysokość minimalnego
wynagrodzenia.

Podobne dokumenty