Uchwała Nr XXXI/170/13 z dnia 22 stycznia 2013 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XXXI/170/13 z dnia 22 stycznia 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 22 marca 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Cezary Widomski; LUW
Poz. 1559
Data: 2013-03-22 15:09:40
UCHWAŁA NR XXXI/170/13
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 12 §2, §3, §11, §12 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –
przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza
Miasta, Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do
publicznej wiadomości.
§ 3. Uchwałę doręcza się Wojewodzie Lubelskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i podaniu do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów oraz zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta
Antoni Adam Czop
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–2–
Poz. 1559
Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/170/13
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 stycznia 2013r.
Nr
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic)
Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
1
Astronautów, Błękitna, Bohaterów Monte Cassino,
Ciołkowskiego, Gagarina, Gen. Jana W. Kiwerskiego,
Gen. Kleeberga, Gen. Stanisława Maczka, Gen. Władysława
Andersa, Gojdana, Gwiezdna, Heweliusza, Hubalczyków, Jasna,
Kawalerzystów, Kombatantów, Kopernika, Kosmiczna,
Kosmonautów, Księżycowa, Lotników, Okopowa, Planetarna,
Polarna, Polesie, Północna, Saperów, Tęczowa, Twardowskiego,
Ułańska, Weteranów, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury.
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Lubartowie
ul. Kosmonautów 11
2
3 Maja od nr 2 do nr 7B, 3 Maja nieparzyste od nr 11 do końca,
Aleje Zwycięstwa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego,
Chopina parzyste od nr 12 do nr 16A, Chopina nieparzyste od nr
13 do nr 15, Chopina od nr 19 do nr 35, Kazimierza Wielkiego,
Klonowa, Królowej Jadwigi, Leśna, Lipowa, Mieszka I,
Paderewskiego, Sienkiewicza, Spacerowa, Stefana Batorego,
Wieniawskiego, Wiśniowa, Władysława Jagiełły, Władysława
Łokietka, Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta.
Zespół Szkół Nr 2
w Lubartowie
ul. Chopina 6
3
3 Maja parzyste od nr 10 do końca, Chopina 2A-11, Harcerska,
Słowackiego nieparzyste od nr 9 do nr 29, Słowackiego od nr 30
do końca.
Przedszkole Miejskie Nr 1
w Lubartowie
ul. 3 Maja 24b
4
Przedsiębiorstwo
Akacjowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, Dębowa, Findera, Firleja,
Gospodarki
Fornalskiej, Jesionowa, Kasztanowa, Krasickiego, Nadrzeczna,
Komunalnej w Lubartowie
Osikowa, Parkowa, Sawickiej, Sławińskiego, Słowackiego
Spółka z o.o. w
parzyste od nr 6 do nr 26, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa.
Lubartowie
ul. Parkowa 6
5
Cmentarna, Kwiatowa, Moniuszki, Nowodworska, Obywatelska,
Prusa, Przechodnia, Reja, Różana, Słoneczna, Szaniawskiego,
Śliwiny, Wspólna, Żeromskiego.
6
11 Listopada, Armii Krajowej, Bema, Czeremchowa, Farna,
Gen. Orlicz-Dreszera, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kościuszki,
Kręta, Krótka, Krzywe Koło, Księcia Poniatowskiego, Księdza
Szulca, Legionów, Lubelska nieparzyste od nr 45 do nr 53,
Lubelska od nr 4 do nr 35A, Mickiewicza, Ogrodowa, Olchowa,
Partyzancka, Piękna, Pocztowa, Pradnik, Rynek I, Rynek II,
Słowackiego nieparzyste od nr 3A do nr 5A, Targowa,
Waryńskiego, Wąska, Zielona.
Gimnazjum Nr 1
w Lubartowie
ul. Legionów 3
(wejście od
ul. Obywatelskiej)
Przedszkole Miejskie Nr 2
w Lubartowie
ul. Kościuszki 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–3–
Poz. 1559
7
Aleje Tysiąclecia od nr 13A do nr 21A, Annoborska, Armii
Ludowej, Baczyńskiego, Broniewskiego, Czwartaków,
Kozłowiecka, Krańcowa, Lubelska parzyste od nr 48 do nr 82,
Mostowa, Powstańców W-wy parzyste od nr 2 do końca,
Powstańców Warszawy nieparzyste od nr 27 do końca, Składowa,
Wrzosowa, Zachodnia, Żołnierska.
Gimnazjum Nr 2
w Lubartowie
ul. Lubelska 68
8
Aleje Tysiąclecia od nr 3 do nr 7, Lubelska parzyste od nr 38 do
nr 44, Powstańców Warszawy nieparzyste od nr 1 do nr 21.
Miejska Biblioteka
Publiczna
w Lubartowie
ul. Lubelska 36
9
1 Maja nieparzyste od nr 75 do nr 87, Cicha, Lubelska
nieparzyste: od nr 63 do nr 73.
Regionalne Centrum
Edukacji
Zawodowej w Lubartowie
ul. 1 Maja 82
10
l Maja parzyste od nr 4 do nr 84, 1 Maja od nr 59 do nr 65,
Księdza Popiełuszki, Ludwika Stanisława Licińskiego.
Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lubartowie
ul. 1 Maja 66-74
11
1 Maja nieparzyste od nr 1 do nr 47, 1 Maja od nr 67 do nr 73,
Ametystowa, Bursztynowa, Chabrowa, Hutnicza, Kolejowa,
Lawendowa, Lubelska nieparzyste od nr 77 do nr 93, Lubelska
parzyste od nr 84A do nr 96, Lubelska od nr 97 do nr 234,
Łąkowa, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Rubinowa,
Rumiankowa, Szafirowa, Szkolna, Turkusowa, Wschodnia,
Zielna.
II Liceum
Ogólnokształcące
w Lubartowie
ul. 1 Maja 66-74