`llt t,,). tfelt, t17

Komentarze

Transkrypt

`llt t,,). tfelt, t17
'llt
t,,).
ośwlAoczENlE MAJĄTKowE
radneqo qminy
r
osoba skladajaca ośwadczetria Óbow]azana jesl
pJnego łype]nbńń każd.iz rubryk
ŻU
3
d
osoba skladająca oswńd*enie Óbowiąana jeśokeślić
L_d' Lo4 ndi"'.Ó^'(
dÓ Tajil.L Ód'ebToo
';"łuL
obję'eqÓ maĘcńslą wspolńÓ.c. m3 allrsa
i
l,
',. ,
Ely:
dnja 3 mar.a
:,
19!0r osano':ądzegmnnym(DŻ L] z200]
3d 24h le] u9ta!ł ośWadcŻam
mąąlkow.) !b sta]ową.ć mo] ńa]Elekodębny
]606). zgoJne Ż
i i. iJtisi-jwspón.n
nrdi p].
€zne
ryomad7or.
W Wa
t.]e obce]
.t/,,
I
tfelt, t17
łł,
2
Mieszkan]e o pÓwEżĆhni
lytuł prawńy
rcdza' qospo.r3śMa
Ż 1e9o tytu|u osiaońal€m(ęlam)
w
W
fuku Ub€o]ym
przvchód do.ho.]
spółkach handlÓły.h z
"l';
UdŻ ały le slanow ą pak]eI
więk9y
Ż lego tylulu osągnalem(ęlam)
n
n
ż
rokuUbegłyńdochódwwysokoś.:
,:/
ii
Ż t€go
tylu! oSągnąłem(ęram)u r
ł.ofą
n3*/ podł
r,
Pos'adań.itcieW inycn spo]ka.h
lrand
owych
'iubę
na
/
labyremlam) (nabył mór małŻonek' Ż wyła.zeń eń m €nia puynaieŻnsqo do]ego maiąlku odrębneqo)
mE pańsMowe] osoby pfawne] ]ednoslk gmouądu brylor.neqo ;h
' d9
'aA), podó op
ó b .]dó '.b'' a od oqo
lnaleŻy podać formę prawn.
09
',"- t ' f ''
d"b"l o--'dr.o.L
młI .r
p. o'or"i-
dz3rahos.' lna ezy poda. foffe prawną pzedmior d? ałaL'roścD
J'/
ł ,'1:/t c.r.
-.1
Ż le]ro IytUł! osaqnalen(ebń)
/r spo]ka.h h2ndLowv.h ln3zwa sjedŻbaspóll)
j.srcm czloike0] zarŻądU
-
.'rll łl|1
cl.c1
t
(Ód k edy]
]e en.złonk'em rady nadzo'cej
1od
kied'
eslem rronk em konrisl rewzyjnei (od k'edyl
(ę]am) W roku !begłym docrlód w wysÓkośc
rnE
do.fLody
osagaE
L
;.: f,
za
Ż lylulu
4
lobkowe]
'lt
1,:,,\r r(
iP.r
l
-l
ścipowy1er r0 oo0 zl (w przypadk
L
'
Lut]
za]eć z podań em
L
tv"
l''/.-

Podobne dokumenty