POWIĄZANIE ZADAŃ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Z INNYMI

Komentarze

Transkrypt

POWIĄZANIE ZADAŃ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Z INNYMI
POWIĄZANIE ZADAŃ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Z INNYMI ZADANIAMI KOMPLEMENTARNYMI
Zadania komplementarne wobec
zadań planu
Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno – tłocznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w. Wysoczka
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – ul. Ogrodowa m. Wysoka
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – rej. ul. Kościelna m. Wysoka
Budowa sieci wodociągowej – w. Rudna a Kostrzynek a Mościska
Budowa sieci wodociągowej – m. Wysoka a w. Bądecz 
Budowa nawierzchni drogowej bitumicznej z chodnikiem jednostronnym – ul. Ogrodowa m. Wysoka
Budowa nawierzchni drogowej bitumicznej lub brukowcowej z chodnikiem dwustronnym
– ul. Boh. 17 – Go Października m. Wysoka
Remont nawierzchni drogowych bitumicznych – osiedle domów jednorodzinnych m. Wysoka
Budowa hali widowiskowo sportowej – ul. Szkolna m. Wysoka
Remont kapitalny pomieszczeń biblioteki szkolnej wraz z wyposażeniem kompleksowym biblioteki,
czytelni, pomieszczeń świetlicowych i socjalnych - SSP m. Wysoka
Modernizacja budynku administracyjno – usługowego „Wysoczanka” na cele infrastruktury społecznej – Pl.
Powstańców Wlkp. m. Wysoka
Przygotowanie analizy kosztowo –
merytorycznej rozstrzygającej
zasadność powołania straży miejskiej.
Urządzenie terenów zieleni publicznej;
- przygotowanie projektów
przestrzeni i realizacja,
- organizacja i powołanie oraz
wyposażenie służb zieleni
publicznej
a) budowa dróg o znaczeniu
ponadlokalnym
- Rudna a Zelgniewo a Piła,
- Kijaszkowo a Kruszki a
Łobżenica
- obwodnica miasta w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 190
b) remont nawierzchni bitumicznej i
urządzeń małej architektury – rynek m.
Wysoka
Przygotowanie planu remontów i
modernizacji sieci oraz urządzeń na
lata 2007-2013
Zadania objęte interwencją Planu Rozwoju Lokalnego
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺


☺
☺
☺

Podobne dokumenty