Zajęcia dodatkowe z matematyki

Komentarze

Transkrypt

Zajęcia dodatkowe z matematyki
Mołodiatycze, 22.06.2012
PUBLIKACJA
PODSUMOWUJACA „ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI”
realizowane w ramach projektu „Stąd do przyszłości”
nr. POKL.09.01.02-06-090/11
Opracował: Zygmunt Krawiec
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach projektu w zajęciach tych uczestniczyło siedmioro dzieci z klas IV –
VI. Byli to uczniowie ze średnią ocen z matematyki przynajmniej 4.0 oraz deklarujących
zainteresowanie tym przedmiotem.
Różnorodność metod i form pracy proponowanych w programie miała na celu
rozbudzić zainteresowanie matematyką wśród szerokiego grona uczniów, jak również
rozwijać ich uzdolnienia matematyczne. Program oferował uczniom odmienne sposoby
zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach.
Zdecydowanie większy nacisk postawiony był na aktywizowanie uczniów i stwarzanie
takich sytuacji dydaktycznych, by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i
odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu.
Cele ogólne:
 rozwijanie uzdolnień ucznia,
 rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia,
 rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego
rozumowania,
 aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania
własnych pomysłów,
 kształtowanie
pozytywnego
nastawienia
do
podejmowania
wysiłku
intelektualnego,
 wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,
Cele operacyjne – uczeń potrafi:
 uważnie analizować treść zadania oraz poszukiwać różnych, nietypowych
rozwiązań,
 czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny,
 stosować rysunki i schematy w trakcie rozwiązywania zadania,
 obsługiwać matematyczne komputerowe programy interaktywne, oraz tablicę
multimedialną
 korzystać z tabel, wykresów, diagramów, instrukcji oraz tekstów użytkowych,
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 interpretować
informacje,
wyciągać
wnioski
poparte
poprawnym
rozumowaniem,
 rozwiązywać problemy praktyczne,
 współpracować w grupie,
 sprawdzać otrzymane wyniki i korygować błędy,
 skutecznie poszukiwać potrzebnych wiadomości na stronach internetowych,
 samodzielnie zdobywać wiedzę.
Metody i formy pracy:
Metody
 podające:
-
elementy wykładu
-
objaśnienie nowego materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem wiedzy
ucznia,
-
pokaz animacji komputerowej, programów komputerowych,
-
objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań,
 problemowe:
-
pogadanka poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania,
-
rozwiązanie problemu w oparciu o tekst matematyczny,
-
rozwiązywanie zadań problemowych,
-
aktywizujące: gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, praca z tablicą
interaktywna, burza mózgów,
 eksponujące:
- dyskusja na temat rozwiązania problemu,
- konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie,
- zawody matematyczne,
- rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia,
 praktyczne:
-
pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania,
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
-
rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających,
 programowane – z użyciem komputerowych programów dydaktycznych.
Formy pracy
 indywidualna,
 zbiorowa,
 grupowa .
Środki dydaktyczne i literatura pomocnicza
Ze względu na specyfikę programu, zajęcia odbywały się w pracowni
komputerowej wyposażonej w tablicę multimedialną.
Realizacja założeń projektu
Na początku zajęć przeprowadziłem ankietę wstępną która miała mi odpowiedzieć
na pytania jakie są oczekiwania, potrzeby i zainteresowania uczestników projektu. Biorąc
pod uwagę to że są to zajęcia dodatkowe nie chciałem by uczniowie jedynie utrwalali
zdobytą wiedzę ale ją rozwijali, poszerzali i umiejętnie wykorzystywali.
W ramach projektu uczniowie otrzymali lub mogli korzystać z różnych materiałów:
„Matematyka dla naszych dzieci. Nietypowe gry i zabawy matematyczne”, „Matematyczne
gry i zabawy - Gra planszowa”,
„IQ Twist”, „Trening matematyczny - pokonaj
dyskalkulię”, „EduROM Matematyka – klasa 4,5,6”, „Nauka mimo woli. Matematyka –
mnożenie jest łatwe -
Dobre Stopnie”, „EduROM Matematyka – Tajemnicza
wiadomość”, „EduROM Matematyka – Stare zamczysko”, „Matma na wesoło (pakiet
dwóch programów), „Matematyka To Proste”.
Dużą pomocą i zachętą w pracy była też możliwość wykorzystania na zajęciach
tablicy multimedialnej.
Na zakończenie zajęć uczniowie wypełniali ankiety:
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ankieta 1
ANKIETA DLA UCZNIA
Proszę Cię o uważne przeczytanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Ankieta jest
anonimowa. Pozwoli ona ocenić prowadzone zajęcia pozalekcyjne z matematyki.
1. Czy chętnie uczestniczyłaś/eś w zajęciach?
a) tak
b) nie dlatego, żę.........................................................
2. Czy potrafisz rozwiązać kilka zadań i przykładów z zakresu treści poznanych podczas
zajęć?
a) tak
b) nie
3. Czy zadania i przykłady prezentowane podczas zajęć uczyły Cię umiejętności
matematycznych?
a) tak
b) nie
4. Czy wykorzystywałaś/eś swoją wiedzę matematyczną w zadaniach, ćwiczeniach i
zabawie?
a) tak
b) nie
5. Czy chcesz, aby w szkole realizowane były podobne projekty?
a) tak
b) nie
W ankiecie tej na wszystkie pytania uczestnicy odpowiedzieli TAK.
Ankieta 2
Proszę Cię o uważne przeczytanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Ankieta jest
anonimowa. Pozwoli ona ocenić prowadzone zajęcia pozalekcyjne z matematyki. Oceń w
skali 0 - 5.
1. Chętnie brałem udział w zajęciach .
5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0
1
2
3
4
5
2. Tematyka poruszana na zajęciach była interesująca.
0
1
2
3
4
5
3. Udział w zajęciach miał pozytywny wpływ na moje oceny z matematyki.
0
1
2
3
4
5
4
5
4. Atmosfera na zajęciach była przyjazna.
0
1
2
3
5. Podkreśl właściwą odpowiedź. Czy chcesz w przyszłym roku brać udział w
podobnych zajęciach?
tak
nie
nie wiem
Na ostatnie pytanie wszyscy odpowiedzieli TAK. Odpowiedzi na pozostałe
pytania obrazuje poniższy wykres.
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ankieta 3
Proszę Cię o uważne przeczytanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Ankieta jest
anonimowa. Pozwoli ona ocenić prowadzone zajęcia pozalekcyjne z matematyki. Oceń w
skali 1 - 6.
1. Jak oceniłbyś swoją wiedzę matematyczną zdobytą na zajęciach pozalekcyjnych?
1
2
3
4
5
6
2. W jakim stopniu zajęcia pomogły ci zdobyć i zrozumieć zagadnienia
matematyczne?
1
2
3
4
5
6
3. Czy wykorzystywałaś/eś swoją wiedzę matematyczną w zadaniach, ćwiczeniach i
zabawie?
1
2
3
4
5
6
4. Jak oceniasz zainteresowanie nauczyciela Twoimi postępami w uczeniu się
matematyki?
1
2
3
4
5
6
5
6
5. Czy zadania na zajęciach były dla ciebie trudne?
1
2
3
4
7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ewaluacja
Postępy osiągane przez uczniów na zajęciach nie podlegały ocenie. Należy jednak
wnikliwie obserwować uczniów, aby w porę zastosować odpowiednie środki zaradcze w
przypadku wystąpienia luk w
wiedzy lub umiejętnościach. Natomiast obserwacja
nakierowana na zachowania uczniów, ich stosunek do rozwiązywanych problemów
pozwoli dobrać właściwy sposób stymulowania ucznia do dalszego rozwoju.
Jednym z możliwych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności jest
organizowanie wśród uczniów mini konkursów. Może to być zadanie kontrolne
rozwiązywane w grupach lub indywidualnie. Ważnym miernikiem wiedzy uczniów będą
również ich postępy zauważone na lekcjach matematyki i osiągnięcia w konkursach
matematycznych.
8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty