Deklaracja o wysokości dochodów

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja o wysokości dochodów
............................................................
............................................
(imię i nazwisko składającego deklarację)
(miejscowość)
(data)
....................................................................
(dokładny adres)
……………………………........................
(nr telefonu)
....................................................................
(adres e-mail)
Deklaracja o wysokości dochodów
za okres ...................................................................................
(za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia deklaracji)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
L.p.
Imię i nazwisko
data urodzenia
1
stopień pokrewieństwa
najemca / wnioskodawca
2
3
4
5
6
7
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego
gospodarstwa wynosiły:
Lp. 1
Miejsce pracy – nauki
Źródła dochodu 2
Średni miesięczny
dochód
gospodarstwa w zł
Średni 3miesięczny
dochód
gospodarstwa
w zł
Razem dochód gospodarstwa
domowego :
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na których podstawie
zadeklarowałam (em) dochody, jestem zobowiązana (y) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzona (y) o
odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych w deklaracji.
..........................................................
(podpis przyjmującego)
1
2
......................................................................
(podpis składającego deklarację)
Podać liczbę porządkową według tabeli wykazu osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego - tabela wyżej.
Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
OBJAŚNIENIA
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z
tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z
pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w
hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo jednoosobowe prowadzone przez
jedną osobę, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo wieloosobowe prowadzone przez
osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które
swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
Do deklaracji należy dołączyć oryginały zaświadczeń o dochodach.

Podobne dokumenty