Opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

Opis techniczny
DOKUMENTACJA
NAZWA
OBIEKTUROBÓT
ADRES
OBIEKTU –
LOKALIZACJA
PROJEKTOWA
DROGA GMINNA KLASY D (DOJAZDOWA)
Gmina : Czerwin , Obręb : Łady,
działki o numerze ewidencyjnym 81, 101, 46/1, 45/1,44/1,
42/1, 41, 36/1, 35/1, 34/1, 23/1, 25/1, 26/1, 27/1, 82/1
Gmina Czerwin
INWESTOR
Adres inwestora : Pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
powiat: ostrołęcki
województwo: mazowieckie
RODZAJ
OPRACOWANIA
NAZWA
OPRACOWANIA
PROJEKT
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
ŁADY-MANS-CHROSTOWO
NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 1300 m
DROGOWA
BRANśA
ZESPÓŁ
PROJEKTOWY
BUDOWLANY
Funkcja
Imię i Nazwisko
Nr uprawnień
Opracował mgr inŜ. Mariusz Nadwodny
Projektant mgr inŜ. Leszek Chmielewski 66/94/Os
OSTROŁĘKA - 05. 2010 r.
Podpis
Egz. Nr
4
ZAWARTOŚĆ
I. C Z Ę ŚĆ
OPRACOWANIA
OPISOWA
1.Strona tytułowa
2.Zawartość opracowania
3.Oświadczenie projektanta
4.Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
5.Potwierdzenie przynaleŜności do MOIIB w Warszawie
6.Opis techniczny
7. Parametry projektowanych łuków
II.
CZĘŚĆ
RYSUNKOWA
1.Plan orientacyjny przebiegu drogi
– rysunek nr 1
2. Plan sytuacyjny drogi–zagospodarowani eterenu
- rysunek nr 2
3. Profil podłuŜny
- rysunek nr .3
4. Wykaz znaków do wykonania stałej organizacji ruchu - rysunek nr 4.1
5. Sposób ustawienia oznakowania
- rysunek nr 4.2
6. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni
– rysunek nr 5.1 i 5.2
Ostrołęka : maj 2010r.
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam niniejszym, Ŝe dokumentacja p.n. Projekt budowlany przebudowy drogi
gminnej Łady-Mans-Chrostowo na odcinku o długości 1300 m
( branŜa drogowa) składający się z:
-
projektu budowlanego branŜy drogowej,
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami uzyskanymi w
trakcie opracowania, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową
i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma słuŜyć.
Podpis projektanta:
O P I S
T E C H N I C Z N Y
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Łady-Mans-Chrostowo
na odcinku w km 0 + 000,00 – 1+300,00
I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej opracowano na zlecenie
Urzędu Gminy Czerwin , który pełni rolę zarządcy drogi i będzie takŜe inwestorem
przebudowy tej drogi.
Projekt opracowano na podstawie:
-
II.
mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu ( skala 1: 1000 ),
uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,
inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni Ŝwirowej,
ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej
nawierzchni Ŝwirowej na bitumiczną i zakresu przebudowy,
Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA
Warszawa 1997r.
ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoŜa,
obowiązujących norm i przepisów prawnych,
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano– wykonawczej, której celem jest
określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi o nawierzchni
Ŝwirowej na bitumiczną przez ustalenie przebiegu osi jezdni i krawędzi korony w planie
sytuacyjnym ( zagospodarowanie terenu pasa drogowego ), ustalenie technologii przebudowy
nawierzchni Ŝwirowej na bitumiczną ( ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie sposobu
oznakowania pionowego po przebudowie drogi ( stała organizacja ruchu ) oraz określenie
ilości robót do wykonania ( sporządzenie przedmiaru robót ).
Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót będzie stanowiła podstawę do
przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz
określenia warunków wykonania i odbioru robót.
Projekt
-
zawiera w szczególności:
ustalenie przebiegu jezdni i poboczy drogi w planie sytuacyjnym,
ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni jezdni,
sporządzenie
przedmiaru robót do wykonania przy przebudowie istniejącej
nawierzchni Ŝwirowej na bitumiczną,
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
stałe oznakowanie pionowe po przebudowie drogi,
ustalenie niwelety jezdni w profilu podłuŜnym drogi,
III.
STAN ISTNIEJĄCY
Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej
klasy D ( dojazdowej ) Łady-Mans-Chrostowo w gminie Czerwin i słuŜy obsłudze
komunikacyjnej zabudowy typu wiejskiego wsi Łady .
Jednocześnie droga ta słuŜy jako połączenie komunikacyjne do drogi gminnej
o nawierzchni bitumicznej oraz połączenie pomiędzy miejscowościami Łady i Chrostowo .
Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię Ŝwirową o
szerokości od 5,00 m do 6,00 m, a korona drogi ma szerokość około – 7,00 m i wydzielona
jest granicami działek i ogrodzeniami posesji .
Nawierzchnia Ŝwirowa wykazuje lokalnie utratę nośności objawiającą się przełomami
oraz nie ma właściwego profilu poprzecznego i podłuŜnego.
Przebieg jezdni Ŝwirowej jest nieuporządkowany i wymaga wyznaczenia odcinków
prostych i wpisania w ich załamania łuków kołowych .
Obecnie brak jest oznakowania pionowego na drodze i nie są ustalone zasady
organizacji ruchu.
Lokalizację projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie
topograficznej terenu w skali 1 : 50 000 ( rysunek nr 1 ).
IV.
PROJEKTOWANY ZAKRES
PRZEBUDOWY
DROGI
1. W planie sytuacyjnym
Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym
( kopii mapy zasadniczej terenu do celów projektowych ) w skali 1: 1000 (rys. nr 2 ).
Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej
drogi gminnej . Koniec opracowania przyjęto w km 1 + 300,00 koniec ostatniej posesji
zlokalizowanej przy tej drodze . Granice robót ustalono z uwzględnieniem wykonania
jezdni bitumicznej na skrzyŜowaniu według opisu na planie sytuacyjnym ( rysunek nr 2 ).
Przyjęte parametry projektowe drogi klasy D ( dojazdowej ) o podanych niŜej wartościach są
dostosowane do istniejącej szerokości, przebiegu pasa drogowego oraz warunków terenowych
i nie jest wymagana korekta istniejącego przebiegu pasa drogowego, który obejmuje działki
o nr ewidencji geodezyjnej: 81, 101, 46/1, 45/1,44/1, 42/1, 41, 36/1, 35/1, 34/1, 23/1, 25/1,
26/1, 27/1, 82/1 na gruntach wsi Łady w gminie Czerwin .
Projektowane
-
parametry
drogi:
droga gminna klasy „D”( dojazdowa, dla obsługi ruchu lokalnego , dojazdowego),
szerokość projektowana korony drogi – 6,00 m,
pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione Ŝwirem o szerokości – 2 x 0,50 m,
jezdnia bitumiczna o szerokości – 5,00 m,
prędkość projektowa VP = 60 km/h ,
kategoria obciąŜenia ruchem ruchu - KR 2,
obciąŜenie osi obliczeniowej - 80 kN,
przekrój szlakowy na całym odcinku,
odwodnienie powierzchniowe,
2. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni
przedstawiono i opisano na rysunku nr 5.
2.1 . Zaprojektowano następujące parametry przekroju normalnego:
- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,
- szerokość jezdni – 5,00 m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),
- pobocza obustronne o szerokości po – 0,50 m ze spadkiem poprzecznym – 4 %.
Projektowane parametry przekroju drogi są dostosowane do istniejących
parametrów nawierzchni Ŝwirowej .
2.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoŜa określone jako G1, istniejące
obciąŜenie ruchem na poziomie kategorii KR 1 i jego moŜliwy wzrost w perspektywie 10
lat eksploatacji drogi po przebudowie do poziomu kategorii obciąŜenia KR 2 oraz
etapowanie realizacji przebudowy ze względu na koszty zaprojektowano następującą
konstrukcję nawierzchni jezdni drogi:
- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciąŜenie ruchem KR 2 o
grubości – 3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70
według PN – S – 96025 ( szerokość warstwy – 5,00 m),
- projektowana warstwa wiąŜąca-wyrównawcza z betonu asfaltowego na obciąŜenie
ruchem KR 2 o grubości – 2 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/16 mm ,
asfalt D 50/70 według PN – S – 96025 ( szerokość warstwy – 5,10 m),
- projektowana warstwa podbudowy zasadniczej o grubości – 10 cm wykonana z
mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego frakcji 0/31,5 rozściełanego
mechanicznie w proporcjach (50%/50%) ( szerokość warstwy – 5,20 m ),
- podłoŜe: grunt rodzimy typu nośności G1 (dobre warunki gruntowo-wodne)
UWAGA:
Przygotowanie istniejącej nawierzchni Ŝwirowej obejmuje uzupełnienie kruszywem
naturalnym warstwą średniej grubości – 10 cm na szerokości - 5,20 m oraz
przeprofilowanie równiarką w przekroju poprzecznym i podłuŜnym do uzyskania
projektowanego spadku poprzecznego – 2,00 % na prostych oraz projektowanego profilu
podłuŜnego z jednoczesnym zagęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo – stalowym).
Pobocza naleŜy wykonać z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
wbudowując go warstwą o grubości średniej – 7 cm wraz z wyprofilowaniem spadku
poprzecznego oraz zagęszczeniem na szerokości – 0,50 m.
3. Profil podłuŜny ( rysunek nr 4 )
Przebieg projektowanej niwelety jezdni w dostosowaniu do istniejącego ukształtowania
wysokościowego wzdłuŜ profilu podłuŜnego nawierzchni Ŝwirowej drogi z uwzględnieniem
projektowanego
pogrubienia warstwą grubości średniej - 10 cm z mieszanki kruszywa
łamanego i naturalnego i warstw bitumicznych o grubości – 2 i 3 cm przedstawiono na
rysunku nr 4.
V.
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
Na rysunku nr 2 przedstawiono lokalizację i sposób oznakowania
pionowego, które naleŜy ustawić po wykonaniu przebudowy drogi.
Do oznakowania pionowego naleŜy zastosować tablice znaków o wielkości
średniej z folią odblaskową min. I generacji.
Wykaz projektowanego oznakowania pionowego zawiera Rysunek nr 4 .
VI.
OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI
Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ich
ilości przedstawiono w przedmiarze robót wraz z odniesieniem do szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót .
Przebudowa istniejącej nawierzchni Ŝwirowej na bitumiczną przewiduje wykonanie
następujących robót:
1. Prace przygotowawcze obejmują:
-
wyznaczenie przebiegu osi, krawędzi korony drogi i jezdni bitumicznej na odcinku od
km 0+000,00 do 1 + 300,00 wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą
(pozycja nr 1 przedmiaru robót),
2.Wykonanie podbudowy zasadniczej obejmuje:
-
UłoŜenie przepustu z rur stalowych, śr. 80 cm . Pozycja obejmuje wykonanie wykopu
pod przepust , wykonanie fundamentu z kruszywa , ułoŜenie rur , zasypanie wykopu z
zagęszczaniem warstwami , wybrukowanie wlotu i wylotu kamieniem . – długość
przepustu 12 m ( pozycja nr 2 przedmiaru robót ),
3.Wykonanie podbudowy zasadniczej obejmuje:
-
przygotowanie istniejącej nawierzchni Ŝwirowej obejmuje przeprofilowanie poprzeczne i
podłuŜne równiarką nawierzchni Ŝwirowej na szerokości –5,20 m, i na długości odcinka
wraz z dogęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo – stalowym), zacięciem koryta
na szerokości – 5,20 m ( pozycja nr 3 przedmiaru robót ),
-
wykonanie warstwy podbudowy o grubości 10 cm z mieszanki kruszywa łamanego i
naturalnego frakcji 0/31,5 w proporcjach (50%/50%) z wyprofilowaniem spadków
poprzecznych do – 2,00 % na prostych oraz zagęszczenie wykonanej podbudowy i jej
pielęgnację . Szerokość podbudowy – 5,20 m (pozycja nr 4 przedmiaru robót).
4. Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni obejmuje:
-
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy z mieszanki
kruszywa łamanego i naturalnego ,
-
wykonanie warstwy wiąŜącej wyrównawczej z betonu asfaltowego jak dla KR2 z
mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/16 mm i grubości – 2 cm na szerokości –
5,10 m , asfalt D 50/70 wg PN-S-96025,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jak dla KR2 z mieszanki mineralnej o
uziarnieniu – 0/12,80 mm i grubości – 3 cm na szerokości –5,00 m , asfalt D 50/70
wg PN-S-96025,
-
obcięcie krawędzi zewnętrznych wykonanej warstwy ścieralnej i uszczelnienie przez
skropienie emulsją asfaltową K 75%,
( WyŜej wymienione czynności obejmuje pozycja nr 5 i 6 przedmiaru robót )
5. Prace wykończeniowe obejmują:
-
Uzupełnianie mieszanką kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm warstwą o średniej
grubości grubości – 7 cm, ścinanie i profilowanie oraz zagęszczanie poboczy
Ŝwirowych drogi,
( pozycja nr 7 przedmiaru).
-
ustawienie słupków stalowych o średnicy 5 cm oraz zamocowanie projektowanych
tablic znaków pionowych ( pozycja nr 8 przedmiaru robót),
VII. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robót zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r.( Dz. U. z 10 .07. 2003) r
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nie stwarza szczególnego zagroŜenia dla
pracowników wykonawcy i osób postronnych przy przestrzeganiu zasad ujętych w
powszechnie obowiązujących przepisach bhp.
Projektowany zakres robót wymaga sporządzenia planu bioz.
Na czas wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca powinien opracować
projekt czasowej organizacji ruchu, który będzie podstawą oznakowania drogi w czasie
realizacji robót przebudowy.
VIII. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU
( dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia )
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla przebudowy
drogi gminnej o nawierzchni Ŝwirowej na bitumiczną na odcinku długości1300,00 mb w istniejącym pasie drogowym, bez konieczności jego poszerzania
czyli zajmowania terenów prywatnych, przylegających do drogi.
Projektowany przebieg jezdni bitumicznej oraz korony drogi ( jezdni z poboczami)
pokrywa się z istniejącym przebiegiem nawierzchni Ŝwirowej i poboczy gruntowych.
Realizacja przebudowy drogi nie wymaga wycinki istniejącego drzewostanu
w pasie robót ani w jego otoczeniu.
Nie zmieni się takŜe sposób uŜytkowania terenu zarówno w granicach pasa
drogowego ( realizowanego obiektu ) jak i na gruntach bezpośrednio do niego
przyległych.
Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego - uŜytkowanego obiektu
( drogi Ŝwirowej) dlatego jego realizacja nie będzie oddziaływać negatywnie na
najbliŜsze otoczenie jak i nie zmieni sposobu uŜytkowania terenu. Nie ma więc
w tej sytuacji konieczności określania zasięgu bezpośredniego oddziaływania
przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi
Łady w gminie Czerwin , na działkach nr : 81, 101, 46/1, 45/1,44/1, 42/1, 41,
36/1, 35/1, 34/1, 23/1, 25/1, 26/1, 27/1, 82/1
( stanowiącą teren pasa drogowego ), które stanowią własność komunalną
gminy Czerwin .
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (obiektu budowlanego),
dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (obiektu budowlanego) jest równa
powierzchni terenu pasa drogowego, na którym będzie realizowana.
Pas drogowy ma szerokość zmienną 6,00 - 12,00 m. Powierzchnia terenu
( realizowanego obiektu) wynosi: 1300,00 mb x 6,00 m + skrzyŜowania (208 m2 ) = 8008
m2.
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na
realizacji obsługi komunikacyjnej terenu, tj. ruchu pieszych i pojazdów w
układzie lokalnym – dojazdowym oraz zapewniającym dojazd do drogi powiatowej.
Sposób wykorzystania (przeznaczenia terenu ) po przebudowie nie ulegnie zmianie.
Na terenie realizacji przedsięwzięcia jak i w jego pobliŜu nie występują
obszary zawierające waŜne zasoby środowiska np. wody podziemne, wody
powierzchniowe oraz zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rybołówstwie
czy turystyce. Droga nie przebiega przez obszary tzw. głównych zbiorników wód
podziemnych.
Na powierzchni pasa drogowego nie występuje i nie będzie występować
szata roślinna.
3. Rodzaj technologii przebudowy
Przebudowa drogi polega na , przygotowaniu istniejącej nawierzchni Ŝwirowej przez
wzmocnienie i wyprofilowanie mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego warstwą – gr.
10 cm do projektowanego profilu poprzecznego i podłuŜnego, a następnie wykonaniu
nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiąŜąca wyrównawcza ) o grubości – 2 cm i
( warstwa ścieralna ) o grubości – 3 cm
Prace wykończeniowe obejmują profilowanie i zagęszczanie poboczy Ŝwirowych
2 x 0,50 m, ustawienie projektowanego oznakowania pionowego .
4. Warianty wykonania przebudowy
Przyjęty sposób przebudowy jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym ze
względu na technologię wykonania oraz koszty jej realizacji.
W związku z powyŜszym rozwiązania wariantowe nie były brane pod uwagę.
Wariant zerowy „0 ” to stan, w którym droga pozostaje bez przebudowy, tj. pozostaje
z nawierzchnią Ŝwirową wymagającą ciągłego wykonywania prac utrzymaniowych z
okresowymi utrudnieniami w przejeździe ze względu na warunki atmosferyczne.
5. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowców, materiałów,
paliw oraz energii
Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga Ŝadnych materiałów, paliw
oraz energii, a droga jako obiekt nie będzie emitować do powietrza substancji
zanieczyszczających lub szkodliwych.
Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiały, paliwa i energia występują
w procesach technologicznych, które są dopuszczone do stosowania i nie stwarzają
zagroŜenia dla środowiska naturalnego, pracowników i uŜytkowników drogi.
W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady.
6. Rozwiązania chroniące środowisko
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań
chroniących środowisko.
Wykonanie przebudowy drogi wpłynie pozytywnie na warunki przejazdu.
Nastąpi skrócenie czasu przejazdu na przebudowanym odcinku drogi, zmniejszy
się hałas i ilość spalin wydzielanych przez pojazdy mechaniczne.
Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie
realizowanej inwestycji.
7. Rodzaj i przewidywane ilości substancji wprowadzanych do
środowiska
Zarówno w trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakończeniu nie będą
występować ścieki socjalno-bytowe, ścieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania Ŝadnych urządzeń i maszyn mogących
oddziaływać na środowisko ( otoczenie ).
Wody opadowe z jezdni bitumicznej oraz utwardzonych poboczy drogi
będą spływały powierzchinowo wzdłuŜ drogi lub w przylegające do drogi
obniŜenia terenu.
PoniewaŜ przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej wody opadowe
i roztopowe wprowadzane do gruntu (ziemi) nie muszą być oczyszczone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków,
jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ).
8. MoŜliwość trans-granicznego oddziaływania na środowisko
Nie będzie występowało trans-graniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy O ochronie przyrody
obszarów znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary
podlegające ochronie, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać.
Nie znajdują się w strefie oddziaływania obiekty o wysokich walorach
krajobrazowych lub widokowych, a takŜe o znaczeniu historycznym lub kulturowym
objęte szczególnymi warunkami ochrony.
IX.
KOLIZJE
Nie występują kolizje projektowanego przebiegu jezdni bitumicznej
z naziemnymi lub podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu.
Opracował:
...........................................
Wykaz znaków do wykonania stałej organizacji ruchu w ciągu przebudowywanego odcinka drogi
gminnej Łady-Mans-Chrostowo na odcinku o długości 13000 m.
L.p.
Symbol znaku
Symbol graficzny
Ilość
Znaki ostrzegawcze
1.
1 szt.
A-1
” niebezpieczny zakręt w prawo ”
2.
1 szt.
A-2
” niebezpieczny zakręt w lewo ”
3.
2 szt.
” dwa niebezpieczne zakręty ”
4.
1 szt.
A-6b
” skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną”
5.
1 szt.
A-6c
” skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną”
6.
2 szt.
A-7
” ustąp pierwszeństwa”
Znaki informacyjne
7.
2 szt.
D-1
” droga z pierwszeństwem ”
Tabliczki pod znaki
8.
3 szt.
” schemat skrzyŜowanis”
Sposób ustawienia oznakowania.
Inwestor : Gmina Czerwin
Adres inwestora : Pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
Nazwa obiektu : Przebudowa drogi gminnej Łady-Mans-Chrostowo na
odcinku o długości 1300 m
Lokalizacja : działki nr 81, 101, 46/1, 45/1,44/1, 42/1, 41, 36/1, 35/1,
34/1, 23/1, 25/1, 26/1, 27/1, 82/1 obręb Łady , gm. Czerwin
Nazwa rysunku : Sposób ustawienia oznakowania
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Opracował : mgr inŜ. Mariusz Nadwodny
Podpis :
Projektant : mgr inŜ. Leszek Chmielewski
Uprawnienia nr: 66/94/Os
Podpis :
BranŜa
InŜynieria ruchu
Rys. nr 4 , strona 1
Stadium
P.B.
Skala : rys.
bezskalowy
Data :
Maj 2010 r.

Podobne dokumenty