Artykuł w wersji PDF - Pro-Test

Komentarze

Transkrypt

Artykuł w wersji PDF - Pro-Test
fot. Gabor Bibor
ciekawostki
KONIEC NATR¢CTWA OWADÓW?!
Naukowcy z Wysp Brytyjskich wyizolowali zwiàzki chemiczne z zapachu wydzielanego z przez ludzi, których nie gryzà komary. Obecnie badacze porównujà wp∏yw
tych zwiàzków na owady z dzia∏aniem lekarstw zatwierdzonych przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (WHO). Badacze majà nadziej´, ˝e ich Êrodek b´dzie móg∏ tak˝e
odstraszaç kleszcze i inne owady przenoszàce choroby.
OWOCE POD LASEREM
W USA w sprzeda˝y pojawi∏y si´ owoce i warzywa, na których informacje zosta∏y
wypalone bezpoÊrednio na skórce roÊlin. Laser wypala nazw´ produktu, numer identyfikacyjny, kraj pochodzenia itp. Informacja jest wyraênie widoczna dla klientów i kasjerów. Jest to alternatywa dla wszystkich tych którzy majà ju˝ dosyç rozmaitych
etykietek z cenà i informacji nalepianych na cytrusach i warzywach.
EKO-PRYSZNIC
W Wielkiej Brytanii, jeden ze studentów Royal College of Art, Peter Brewin, wynalaz∏
prysznic, który odzyskuje i oczyszcza zu˝ytà wod´. Zu˝yta woda przepuszczana jest
przez filtry i podgrzewana do odpowiedniej temperatury. Prysznic jest nie tylko ekologiczny, ale pozwala oszcz´dziç energi´ i pieniàdze u˝ytkowników.
FILTRY (NIE)OCHRONNE
Zwiàzki chemiczne zawarte w kremach z filtrami ochronnymi poch∏aniajàcymi
promieniowanie ultrafioletowe (UV), b´dàc d∏ugo pod wp∏ywem dzia∏ania s∏oƒca
paradoksalnie, tracà swoje w∏aÊciwoÊci os∏aniajàce. Dowiedli tego naukowcy z w∏oskiego Universita di Pavia. Z ich badaƒ wynika, ˝e dwie najcz´Êciej stosowane w kremach substancje pe∏niàce rol´ filtrów UV, ju˝ po dwóch godzinach nas∏oneczniania,
tracà niemal 50% zdolnoÊci ochronnych.
ZA MIESIÑC
Za miesiàc
Co kryje ∏osoÊ?
Polacy coraz ch´tniej jedzà ryby i coraz cz´Êciej na naszych sto∏ach goÊci wykwintny ∏osoÊ. Du˝o mówi si´ o tym, ˝e to bardzo zdrowa ryba. „Âwiat Konsumenta”
sprawdzi∏, czy na pewno.
Prawdy i mity o rzucaniu palenia
Rzuciç palenie – to jedno z najcz´stszych noworocznych postanowieƒ. Tylko jak je
zrealizowaç? Pierwszy krok to oddzieliç prawd´ od fikcji na temat rzucania palenia,
bo mitów na ten temat krà˝y wiele.
Singiel – nasz Pan?
Jak pokazujà dane Eurostatu, 160 mln osób w Europie ˝yje w pojedynk´. Bez partnera pozostaje co drugi Fin i Irlandczyk, co trzeci Amerykanin i co czwarty Szwed. Czy
ktoÊ tu zw´szy∏ ju˝ niez∏y interes?
48
 W I A T
K O N S U M E N T A
g r u d z i e ƒ
2 0 0 6

Podobne dokumenty