Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Źródło: http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalizacje/61,Informacja-dotyczaca-skrocenia-stazu.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 21:43
Informacja dotycząca skrócenia stażu
Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania
lekarzowi przez Ministra Zdrowia staży lub kursów szkoleniowych za równorzędne ze zrealizowaniem programu specjalizacji i
skrócenia lekarzowi czasu odbywania specjalizacji.
Zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 28 kwietnia 2011 r.( Dz. U. Nr 113 poz. 658)
SKRÓCENIE SPECJALIZACJI
Art. 16m. 8. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w pierwszym roku trwania tego szkolenia, po uzyskaniu
pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze
zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i
uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów
szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne
skrócenie okresu odbywanego
szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia
specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat.
9. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na wystąpienie przez lekarza z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 8, w terminie późniejszym.
10. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do
dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, stażu szkoleniowego,
obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży
kierunkowych lub kursów szkoleniowych zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia
specjalizacyjnego.
WNIOSEK O SKRÓCENIE SPECJALIZACJI DOSTĘPNY NA STRONIE www.cmkp.edu.pl zakładka bip.
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
liczba wejść: 5315

Podobne dokumenty