Karta opisu stanowiska pracy ds. gospodarki - BIP Lądek

Komentarze

Transkrypt

Karta opisu stanowiska pracy ds. gospodarki - BIP Lądek
Załącznik Nr 2
OPIS STANOWISKA PRACY
A. DANE PODSTAWOWE
1. Nazwa stanowiska pracy:
stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
2. Komórka organizacyjna:
Wydział Infrastruktury i Środowiska
3. Symbol komórki organizacyjnej:
IF
4.Cel istnienia stanowiska pracy:
Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Urzędu w zakresie ładu przestrzennego, planowania
przestrzennego i budownictwa Gminy Lądek Zdrój.
5. Warunki pracy:
wynagrodzenie z tabeli wynagrodzenia zasadniczego:
grupa od IX
kwota od 1350 zł.
czas pracy: pełny etat
6.PrzełoŜeni:
Podlega Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury i Środowiska
7. Relacje do innych pracowników:
a/ pracownik zastępuje: Insp. ds. gosp. komunalnej i budownictwa lub Insp. ds. drogownictwa i
budownictwa
b/ pracownik jest zastępowany przez: Insp. ds. gosp. komunalnej i budownictwa lub Insp.ds
1
drogownictwa i budownictwa
c/ pracownik współpracuje z: wszystkimi pracownikami Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz
pozostałymi Wydziałami, Referatami i stanowiskami samodzielnymi UMiG w zakresie prowadzonych
spraw
B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Zakres obowiązków:
Ogólne :
1. Prowadzenie zadań Gminy Lądek Zdrój w zakresie budownictwa i planowania
przestrzennego
2. Do podstawowych obowiązków pracownika naleŜy ponadto:
1) przestrzeganie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
2) wykonywanie obowiązków pracowniczych zgodnie z przepisami określonymi w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy oraz w Regulaminie Pracy.
3) postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami bądź
instrukcjami
4) zachowywanie drogi słuŜbowej przy wykonywaniu powierzonych obowiązków
5) przestrzeganie przepisów BHP i PpoŜ. podczas wykonywania swoich obowiązków
6) terminowe załatwianie spraw zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
administracyjnego
7) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
8) współdziałanie z instytucjami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi,
działającymi na terenie gminy,
9) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej,
10) rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji – zgodnie z właściwością rzeczową,
11) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
12) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz innych
tajemnic ustawowo chronionych,
13) wykonywanie zadań przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej
14) przestrzeganie przepisów dotyczących finansów publicznych i przepisów dotyczących
zamówień publicznych,
15) przestrzeganie przepisów dotyczących przebywania na terenie urzędu po godzinach
pracy i przepisów bhp,
16) przestrzeganie przepisów dotyczących statystyki państwowej, sporządzanie
sprawozdawczości właściwej dla danego stanowiska pracy,
17) przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej
18) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt
19) przestrzeganie przepisów w zakresie postępowania administracyjnego i postępowania
egzekucyjnego w administracji
20) współdziałanie w przygotowywaniu materiałów do projektu budŜetu oraz przestrzeganie
zapisów budŜetu przy wykonywaniu zadań
21) stosowanie metod i systemów podnoszących jakość świadczonych usług,
22) dbanie o stwarzanie przyjaznej atmosfery w pracy i obsługi klientów.
23) informowanie innych wydziałów lub jednostek organizacyjnych gminy o podjętych
2
rozstrzygnięciach i innych ustaleniach, mających związek z przedmiotem prowadzonych
przez nich spraw lub jeŜeli ich znajomość jest niezbędna do zharmonizowania
działalności urzędu lub gminy,
24) przygotowywanie projektów aktów prawnych,
25) współdziałanie w zakresie pomocy publicznej
26) bieŜące zapoznawanie się ze zmianami przepisów obowiązujących w zakresie danego
stanowiska pracy
27) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy poprzez systematyczne szkolenie i
doskonalenie zawodowe
28) terminowe przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów pod obrady Rady
Miejskiej, komisji i dla potrzeb kierownictwa Urzędu,
29) sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań związanych z zajmowanym stanowiskiem.
30) wykonywanie innych poleceń Burmistrza i bezpośredniego przełoŜonego, wynikających
ze stosunku pracy
31) wykonywanie zadań określonych w ustawie o stanie klęski Ŝywiołowej w ramach
Gminnego Zespołu Reagowania w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska
pracy.
Szczegółowe:
1.
prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowywaniem, przechowywaniem i
archwizowaniem, dokonywaniem zmian w dokumentacjach planistycznych gminy tj;
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- planów zagospodarowania przestrzennego
- ocen aktualności studium i planów przestrzennych
2. Prowadzenie aktualizowanego rejestru studium i planów przestrzennych, gromadzenie
dokumentacji planistycznych dotyczących tych opracowań oraz odpowiednie przechowywanie planów
przestrzennych i studium- równieŜ uchylonych i nieobowiązujących.
3. prowadzenie rejestru wniosków o zmianę studium i planów przestrzennych.
4. opracowywanie SIWZ i udział w pracach komisji przetargowych dla wyłonienia w trybie
zamówień publicznych wykonawców opracowań planistycznych.
5. dbałość o ład architektoniczny i urbanistyczny gminy z obowiązkiem powiadamiania słuŜb
nadzoru budowlanego i słuŜb konserwatorskich o przypadkach samowoli budowlanych, złych stanów
technicznych budynków i budowli, zagroŜeń i katastrof budowlanych.
6. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów przestrzennych i
studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.
7. opiniowanie zgodności z planem przestrzennym projektów podziału działek wraz ze
wskazywaniem koniecznych słuŜebności warunkujących dokonanie podziału.
8. opiniowanie zgodności z planami przestrzennymi przeznaczenia nieruchomości gminnych do
sprzedaŜy.
9.prowadzenie rejestru zaświadczeń i decyzji , w indywidualnych sprawach , z zakresu
administracji publicznej wydawanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania terenu oraz
badanie ich zgodności z planami przestrzennymi.
10. prowadzenie całości spraw wynikających z zadań gminy w zakresie ochrony zabytków, w tym
prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie gminnych programów ochrony i
konserwacji zabytków.
11. opiniowanie i analizowanie zgodności z planami przestrzennymi projektów, zamierzeń i
raportów wynikających z ustaw ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i
3
górniczego, gospodarowania odpadami, ochrony przyrody i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
12. opiniowanie postępowań administracyjnych w zakresie naliczania rent planistycznych.
13. prowadzenie postępowań, w przypadkach przewidzianych prawem , dotyczących wydawania
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz prowadzenie
rejestru wydanych decyzji.
14. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości , analiz i zestawień dotyczących
zagospodarowania przestrzennego gminy.
15. sporządzanie wniosków do budŜetu gminy oraz sprawozdań z realizacji budŜetu obejmujących
zakres powierzonych zadań.
16. współpraca z asystentem burmistrza w zakresie opracowywania, aktualizowania operatu
uzdrowiska i statutu uzdrowiska , a dotycząca przebiegu stref uzdrowiskowych w powiązaniu z planami
przestrzennymi.
2. Zakres odpowiedzialności:
- za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie powierzonych obowiązków
- za nie przestrzeganie ustalonej organizacji, dyscypliny i porządku w procesie pracy
- za dokonanie czynu niedozwolonego prawem czym wyrządzi szkodę osobie trzeciej i pracodawcy
- za poświadczenie nieprawdy
- za nie przestrzeganie przepisów BHP i P.poŜ.
- za powierzone mienie i szkodę w mieniu pracodawcy.
- za ujawnienie danych osobowych, chronionych prawnie
oraz za nie przestrzeganie innych, pozostałych warunków i zasad wynikających z pozostałych
przepisów prawnych; porządkowych, dyscyplinarnych i karnych, a dotyczących powierzonych
obowiązków pracowniczych.
4
3. Zakres uprawnień:
--------------
C. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1. Wykształcenie pracownika:
konieczne: wyŜsze techniczne
poŜądane: j.w na kierunku; architektura i urbanistyka, budownictwo , inŜynieria środowiska
2. Praktyka zawodowa:
konieczna: nie
poŜądana: 2 lata pracy;
-w jednostkach samorządu terytorialnego przy prowadzeniu spraw związanych z planowaniem
przestrzennym lub gospodarką nieruchomościami,
- w pracowniach projektowych , urbanistycznych,
- w budownictwie
3. Uprawnienia:
konieczne: nie
poŜądane: uprawnienia budowlane nadane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
4. Wymagana wiedza specjalistyczna:
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisy wykonawcze
Prawo ochrony środowiska i przepisy wykonawcze
Ustawa o uzdrowiskach
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Prawo zamówień publicznych
5
5.. Znajomość pozostałych zagadnień :
konieczna : Prawo geodezyjne – umiejętność czytania map
poŜądana:
- ochrona dóbr kultury
- znajomość uwarunkowań środowiskowo- geograficznych, infrastrukturalnych i społecznych Gminy
Lądek Zdrój
6. Cechy osobowości:
konieczne: komunikatywność, etyczność, dobra pamięć, bezstronność, sumienność, utrzymanie
porządku w dokumentach
poŜądane: elokwencja, wytrwałość, sprawność, łatwość przyswajania i przekazywania
informacji
7.Dyspozycyjność:
Wymagana dyspozycyjność i poŜądane posiadanie samochodu z moŜliwością wykorzystania do
jazd słuŜbowych
8.Umiejętność:
konieczna: umiejętność myślenia strategicznego i selekcji informacji, technicznej obsługi komputera
ze znajomością programów graficznych, pracy w zespole, korzystania i interpretowania przepisów
prawa, właściwego planowania i organizacji pracy.
poŜądana:
umiejętność słuchania i wysławiania się, łatwość nawiązywania kontaktów
6
9. Obsługa -komputery, programy komputerowe, maszyny, narzędzia:
praca wymaga bardzo dobrej znajomości programów komputerowych, w szczególności pakietu
biurowego i programów graficznych
7

Podobne dokumenty