Prawa dziecka – prawa ucznia - Pedagogiczna Biblioteka

Komentarze

Transkrypt

Prawa dziecka – prawa ucznia - Pedagogiczna Biblioteka
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
w LUBLINIE
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny
Prawa dziecka – prawa ucznia
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
za lata 2008-2013
Opracowała
Anna Morszczyzna
LUBLIN 2013
Wydawnictwa zwarte
1.
Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy
domowej / Kamila Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2010. – 232 s.
2.
Dzieci ofiary przemocy w rodzinie : raport Rzecznika Praw
Dziecka : funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Ewa Jarosz, Anna Nowak.
- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012. – 214 s.
3.
Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych /
Jarosław Czyżewski. - Łysomice : Europejskie Centrum
Edukacyjne, cop. 2009. – 304 s.
4.
Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej
i Janusza Korczaka / pod red. Józefy Bałachowicz. - Warszawa :
Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012. - 428 s.
5.
Dziecko w Sieci : zapobieganie wykorzystaniu seksualnemu dzieci
w Internecie: profilaktyka, prewencja, nowa legislacja. –
Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, cop. 2010. – 24 s.
6.
Grupy religijne o charakterze destrukcyjnym a prawa dziecka /
Marek Bielecki // W: Przestępczość wśród młodzieży: zagrożenia,
sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska. - Lublin :
Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2012. - S. 121135
7.
Inscenizacje : 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych
i szkolnych na cały rok / Hanna Warchałowska. - Zakrzewo :
"Replika", cop. 2010. - S. 76-81: Dzień Ochrony Praw Dziecka,
10 grudnia
8.
Interdyscyplinarna współpraca w zakresie ochrony dziecka małoletniej ofiary lub świadka przestępstwa na przykładzie
doświadczeń środowiska lubelskiego / Jarosław Kowalski // W:
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty
Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2009. - S. 169-179
9.
Kapitał społeczny a ochrona praw dziecka / Ewa Jarosz // W:
Kapitał społeczny a nierówności - kumulacja i redystrybucja / red.
Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 248-257
10. Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem
seksualnym / Joanna Mierzwińska-Lorencka. - Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2012. – 400 s.
11. Koncepcja ochrony praw dziecka a nowe paradygmaty
w systemie opieki nad dzieckiem / Ewa Kantowicz // W: Dziecko
w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod
red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok :
"Trans Humana", 2009. - S. 117-131
12. Konwencja o prawach dziecka / Polska. Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2008. – 29 s.
13. Kwestia poszanowania praw dziecka - wybrane konteksty
teoretyczne i empiryczne / Katarzyna Segiet // W: Kapitał
społeczny a nierówności - kumulacja i redystrybucja / red.
Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 258-266
14. Meandry ochrony dziecka i dzieciństwa / Danuta Waloszek // W:
Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki
współbycia : studia, rozprawy i szkice - z okazji jubileuszu
dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca
zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna,
Urszuli Szuścik. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 149-160
15. Między wykluczeniem a integracją : realizacja praw dziecka
niepełnosprawnego i jego rodziny : analiza socjologiczna /
Grażyna Mikołajczyk-Lerman. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 286 s.
16. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci /
Ewa Jarosz. - Warszawa : "Żak", cop. 2008. – 156 s.
17. O potrzebie realizacji praw dziecka w szkole / Wiesława Walc //
W: Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej:
konteksty polsko-słowacko-czeskie. - Rzeszów : Wydaw.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 100-107
18. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna
i lokalna / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : Wydaw.
Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - 556 s.
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2739
19. Ochrona dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych : publikacja
pokonferencyjna / [red. nauk. Ewa Januszewicz]. - Warszawa :
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: Biuro
Informacji Rady Europy, cop. 2010. – 94 s.
20. Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych
we współczesnym prawie międzynarodowym / Marta Prucnal. Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2013. – 305 s.
21. Ochrona interesu dziecka w polskich regulacjach prawnych
w okresie transformacji ustrojowej : perspektywa biegłego
psychologa sądowego / Alicja Czerederecka // W: Dziecko jako
ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty WysockiejPleczyk. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
cop. 2009. - S. 137-144
22. Ochrona praw dziecka w świetle konwencji praw dziecka / Marta
Bekier. - Warszawa ; [Celestynów : Polan], 2013. – 24 s.
23. Od "odruchu serca" do instytucjonalizacji, profesjonalizacji
i standardów - pomoc dzieciom krzywdzonym przez rodziców /
Ewa Jarosz // W: Rodzicielstwo w kontekście wychowania
i edukacji / red. nauk. Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok
i Alicja Kurcz. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2013. S. 27-37
24. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku
wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 123-128:
Ochrona praw dzieci w świetle Konwencji o Prawach Dziecka
25. Potrzeby i prawa dziecka : aspekty prawne i społeczne / pod red.
Anny Fidelus i Janusza Szymborskiego. - Warszawa : Wszechnica
Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. –
101 s.
26. Prawa człowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficznoaksjologiczne i pedagogiczne / Renata Matysiuk. - Siedlce :
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,
2011. – 322 s.
27. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica /
Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2008. - 121 s.
28. Prawa człowieka wczoraj i dziś : w 60. rocznicę powstania Rady
Europy oraz 20-lecia przyjęcia Konwencji Praw Dziecka. - Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. –
193 s.
29. Prawa dzieci / zebr. i oprac. Dobiesław Barczyński ;
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”. - Zielona
Góra : Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas", 2011.
– 72 s.
30. Prawa dziecka : dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł
J. Jaros. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013.
– 984 s.
31. Prawa dziecka : materiały dydaktyczne dla nauczycieli / [zespół
red. Ewa Falkowska et al.] Warszawa : Polski Komitet Narodowy
UNICEF, 2012. – 116 s.
32. Prawa dziecka hospitalizowanego - współczesne uwarunkowania
i możliwości realizacji / Bernadeta Szczupał // W: Relacje
i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością / pod red.
Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Marty Wójcik. Toruń : "Akapit" ; Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, 2009. - S. 292-297
33. Prawa dziecka w pracy socjalnej - między tradycyjnymi
działaniami a nowymi wyzwaniami / Urszula Marcinkowska // W:
Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego:
modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera
Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 139152
34. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta
Karska. - Warszawa : Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa
Międzynarodowego Humanitarnego. Wydział Prawa
i Administracji. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2013. – 355 s.
35. Prawa dziecka: konteksty prawne i pedagogiczne / red. nauk.
Marek Andrzejewski. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu
Adama Mickiewicza, 2012. - 233 s.
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, nr 171
36. Prawne aspekty karcenia małoletnich / red. Filip Ciepły ; aut.
Tadeusz Bojarski [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska,
2011. – 167 s.
37. Prawo dziecka do szacunku / Ilona Janiec // W: Pedagogia na co
dzień / [oprac.] Józef Placha. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. - S. 133-137
38. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak [pseud.] ; [oprac.
tekstu Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka,
2012. - 42 s.
39. Prawo jako ważny instrument w ograniczaniu zjawiska żebractwa
wśród dzieci i ich rodzin w Polsce / Kazimiera Król // W: Pokolenie
wygranych? : trzecia część badań nad sytuacją dzieci i młodzieży
w procesie transformacji / red. nauk. Janusz Sztumski. Katowice : "Śląsk", 2012. - S. 98-114
40. Prawo nieletniego do rzetelnego procesu przed sądami
rodzinnymi / Artur Mudrecki. - Opole : Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – 185 s.
41. Próba sił - agresja czy bezradność nauczycieli / Anna Seredyńska,
Anna Malina // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata /
pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2008. - S. 69-79
42. Przestrzeganie praw dziecka : raport z badań monitorujących
realizowanych w ramach projektu "Rzecznictwo, ochrona
i monitoring praw dziecka w 30 rejonach kraju" / oprac. Barbara
Głowacka ; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny. Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny, 2011.
- 223 s.
43. Przysposobienie międzynarodowe dzieci / Katarzyna BaganKurluta. - Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia
Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy
współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. –
516 s.
44. Respektowanie praw ucznia w kreowaniu tożsamości szkoły /
Grażyna Durka // W: Kreowanie tożsamości szkoły. T. 1,
Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań / red. Krystyna
Chałas. - Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
2009. - S. 247-253
Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej
zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym w dniach 21-23 kwietnia
2008 r. przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie
Pedagogiki KUL
45. Rozwój dziecka w kontekście współczesnej ochrony praw dziecka
/ Katarzyna Stępień // W: Wychowanie wobec współczesnych
przemian społeczno-kulturowych / pod red. Doroty Bis, Ewy
Smołki i Ryszarda Skrzyniarza. - Lublin : Wydaw. Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 2012. - S. 109-129
46. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w świetle praw dziecka /
Grażyna Mikołajczyk-Lerman // W: Bieda dzieci, zaniedbanie,
wykluczenie społeczne / pod red. Wielisławy WarzywodyKruszyńskiej. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. S. 117-131
47. Sytuacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym mieszkających
na wsi i w mieście / Teresa Parczewska // W: Wczesna edukacja
dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 373-380
48. Twoje prawa - ważna sprawa / Pernilla Stalfelt. - Warszawa :
Wydawnictwo Czarna Owieczka, cop. 2011. – 29 s.
49. Uniwersytet dla dzieci a prawo dziecka do rozwijania swoich
zainteresowań / Dawid Misiak // W: Dziecko w koncepcjach
pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka / pod
red. Józefy Bałachowicz. - Warszawa : Wydaw. Akademii
Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 194-206
50. Zamiast klapsów : jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku
granice / [red. Hanna Bartoszewicz]. - Warszawa : Fundacja
Dzieci Niczyje, cop. 2009. – 20 s.
51. Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia
podtrzymującego życie u dzieci : wytyczne dla lekarzy / [red.
nauk. Tomasz Dangel ; aut. Tomasz Dangel et al.] Warszawa :
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, 2011. – 132 s.
Artykuły z czasopism
52. Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? / Jolanta
Zozula // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 377-386
53. Co nam wolno... : scenariusz zajęć / Dorota Demel // Życie
Szkoły. - 2009, nr 6, s. 53-55
54. Co o prawach ucznia wiedzą nauczyciele, rodzice, uczniowie? /
Beata Bocian // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 49-52
55. Co wolno wojewodzie... czyli o normach życia szkolnego / Anna
Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2010, [nr] 15, s. 13-15
56. Co zrobić, gdy NFZ nie chce sfinansować leczenia dziecka? /
Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 226-230
57. Czy polskie prawo dobrze chroni dzieci? / Andrzej Augustyniak //
Niebieska Linia. - 2012, nr 3, s. 18-21
58. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... /
Agnieszka Karasiewicz, Elwira Krajewska // Wychowanie na co
Dzień. - 2010, nr 1-2, dod. s. IV-V
59. Dorosły uczeń w szkole dla młodzieży / Mirosław Kaczmarek //
Remedium. - 2013, nr 3, s. 15-17
60. Działalność brytyjskiej organizacji The Children's Legal Centre //
Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 111-113
61. Dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych / Willie McCarney
// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 49-61
62. Dzieci żyjące z HIV/AIDS a szkoła / Magdalena Gwizdak //
Remedium. - 2010, nr 10, s. 26-27
63. Dziecko - obywatel czy wykluczony? / Maria SzczepskaPustkowska // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2012, nr 2, s. 8-23
64. Gotowe zapisy w statutach dotyczące praw dziecka / oprac.
Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011,
nr 21, s. 26-27
65. Kilka słów o reprezentacji dziecka w procedurze karnej i cywilnej
/ Daria Drab // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 2, s. 99-104
66. Kim jest uczeń? / Jarosław Skurzyński // EduFakty - Uczę
Nowocześnie. - 2012, nr 22, s. 18-20
67. Kocham, nie biję?" - o zagrożeniach praw dziecka w rodzinie /
Małgorzata Kamińska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 3-13
68. Komitet Ochrony Praw Dziecka / oprac. Irena Dzierzgowska //
Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, dod. s. 12
69. Korczakowska idea praw dziecka / Barbara Smolińska-Theiss //
Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3-4, s. 7-19
70. Mam prawa : scenariusz zajęć / Małgorzata Wajnor // Biblioteka
w Szkole. - 2010, nr 1, s. 16-17
71. Mam prawo do... / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 39-40
72. Międzynarodowe regulacje dotyczące stosowania kar fizycznych
wobec dzieci / Katarzyna Zygmunt-Hernandez // Dziecko
Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 40-60
73. Międzynarodowe uprowadzenia i porwania dzieci // Niebieska
Linia. - 2013, nr 2, s. 29-31
74. Nadzór dyrektora nad realizacją praw dziecka w przedszkolu /
Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010,
nr 12, s. 15-17
75. Nasze prawa : scenariusz zajęć / Lidia Wojtaszewska // Życie
Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-21
76. Nieprzekraczalna granica / Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny.
- 2011, [nr] 34, s. 28-30
77. O"Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa
dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na
co Dzień. - 2010, nr 6, dod. s. VI-VIII
78. O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej
/ Katarzyna Chrąściel // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 18-36
79. O prawach małych dzieci wychowywanych poza rodziną / Maria
Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012,
nr 5, s. 3-9
80. Prawa człowieka, prawa dziecka / Eugenia Mathea // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 24-27
81. Prawa dziecka : (konkurs dla uczniów szkoły podstawowej) /
Danuta Dębska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 12-14
82. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski //
Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9
83. Prawa dziecka i ucznia w szkole / Dariusz Skrzyński // Biblioteka
w Szkole. - 2013, nr 3, s. 11-14
84. Prawa dziecka w przedszkolu / Anna Pniewska // Bliżej
Przedszkola. - [2010], nr 7-8, s. 118-119
85. Prawa procesowe dziecka. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek //
Remedium. - 2013, nr 5, s. 23-25
86. Prawa procesowe dziecka. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek //
Remedium. - 2013, nr 7-8, s. 28-30
87. Prawa ucznia / Jacek Urban // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 2425
88. Prawa ucznia z dysleksją w szkole : prawo i praktyka / Anna
Foltyniak // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 7, s. 14-15
89. Prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci - regulacje
krajów europejskich i stan prawny obowiązujący w Polsce /
Violetta Konarska-Wrzosek // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3,
s. 61-70
90. Prawo do nauki - zobowiązania prawne a rzeczywistość / Mariusz
Dobijański // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 18-22
91. Prawo do prywatności pełnoletniego ucznia / Maria Sokołowska //
Remedium. - 2013, nr 2, s. 22-23
92. Prawo dziecka do głosu / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. 2009, nr 6, s. 5-11
93. Problematyka ochrony praw dziecka w kontekście Rady Europy /
Klaudia Cenda-Cwer // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5-6, s. 7188
94. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku podejrzenia,
że dziecko jest krzywdzone / Wanda Mende // Doradca Dyrektora
Przedszkola. - 2011, nr 23, s. 60-63
95. Realizacja prawa dziecka do wychowania się w rodzinie w Polsce /
Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 4, s. 298-307
96. Scenariusz zajęć pt. "Prawa jednostki - prawa dziecka" / Elżbieta
Władyniak // Meritum. -2012, nr 2, s. 52-54
97. Szanujemy swoje prawa / Anna Pniewska // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 40-41
98. Świadomość praw dziecka w edukacji elementarnej / Bogumiła
Bogacka-Osińska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4-5,
s. 3-10
99.
Uczniowie pełnoletni, czyli pedagogizacja prawa / Maciej Osuch //
Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 36-41
100. W obronie praw dziecka do życia i rozwoju / Regina Pawłowska //
Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 5-6
101. Wokół praw dziecka / Jolanta Bot //Wychowanie w Przedszkolu .2011 , nr 6 , s. 34-37
102. Wykorzystywanie seksualne - rozmowa z dzieckiem / Małgorzata
Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, [nr] 17, s. 29-30
103. Wytyczne Rady Europy dotyczące Przyjaznego Dzieciom Wymiaru
Sprawiedliwości / tłum. Anna Czajkowska-Błaziak // Dziecko
Krzywdzone. - 2011, nr 2, s. 18-22
104. Z dziećmi o ich prawach / Renata Stęczniewska // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 27-29
105. Z dziećmi o ich prawach / Ryszard Radek // Niebieska Linia. 2009, nr 2, s. 17-19
106. Zagadnienia definicyjne pojęcia "dziecko" w ujęciu prawnym /
Barbara Kałdon // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 165-172
107. Znane i nieznane prawa dziecka w przedszkolu / Wiesława
Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 12,
s. 4-9
108. Zrozumieć dziecko : projekt edukacyjny / Dorota Maciejewska //
Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 16-24