Zmiany do specyfikacji

Komentarze

Transkrypt

Zmiany do specyfikacji
Dębowiec 28.07.2007r.
RGW 3410/1-1/2007
Do wszystkich uczestników
postępowania przetargowego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro na zadanie: Wielofynkcyjna
świetlica wiejska w Łączce - Gminne Centrum Agroturystyki, ogłoszenie o zamówieniu –
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 29 z dnia 06,02,2007 r. , poz. 11694
W związku z zapytaniem przesłanym w dniu 27.02.2007r. od firm biorących udział w
postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro na
zadanie: Wielofynkcyjna świetlica wiejska w Łączce - Gminne Centrum Agroturystyki
poniżej zamieszczamy ich treść i odpowiedzi Zamawiającego.
Zapytanie Nr 1
I Przedmiar robót – Roboty instalacyjne
1. W przedmiarze i projekcie technicznym występują następujące rozbieżności. Zgodnie z
PT należy zamontować cztery brodziki „80” kwadratowe, dwa brodziki „90” półokrągłe,
dwie kabiny narożne „80”, dwie kabiny z drzwiczkami „80” oraz dwie kabiny półokrągłe
„90”, natomiast w przedmiarze są tylko cztery kabiny, całkowicie inne niż występujące
w Projekcie Technicznym.
Do opracowania kosztorysu ofertowego przyjąć należy wielkości i ilości określone w PT.
Modyfikuje się przedmiar robót ”instalacje wod-kan...”w poniższy sposób:
- poz. 46 przedmiaru „Brodzik natryskowy półokrągły 90x90 – 2 kpl”
- poz. 47 „kabina natryskowa półokrągła „90”- 2 kpl”
- poz. 49 „kabina natryskowa narożna „80” kwadratowa – 2 kpl
- dodaje się pozycję 49 a „kabina / drzwi rozsuwane do kabiny/ „80” – 2 kpl”
W wycenie uwzględnić kabiny w wersji z szybą hartowaną.
II. Przedmiar robót –Roboty wykończeniowe
1. Przedmiar nie uwzględnia wzmocnienia płyt styropianowych poprzez przymocowanie
ich do ściany dyblami (kołkami).
W ofercie uwzględnić mocowanie płyt styropianowych do ściany dyblami opisanymi w
specyfikacji technicznej… str. 38 pkt 2,5, w ilości 4 szt/ m2
2. Brak w przedmiarze zabezpieczenia rusztowań siatką, daszków nad wejściami i wzdłuż
budynku oraz czasu pracy rusztowań.
Wykonawca robót, zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną odpowiedzialny będzie,
między innymi, za ochronę placu budowy i prowadzenie robót w sposób zapewniający
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Przy prowadzeniu robót dociepleniowych z udziałem
rusztowań winny zostać uwzględnione wszelkie elementy zabezpieczające pozwalające
na bezpieczne prowadzenie robót. Koszty tych zabezpieczeń i czas pracy rusztowań
oferent winien uwzględnić w kalkulacji kosztów podanych w pozycji 50 przedmiaru
robót „Rusztowania zewnętrzne …”.
3. Przedmiar nie uwzględnia listew wykończeniowych przy wykonywaniu posadzek i
licowaniu ścian płytkami.
Listwy
wykończeniowe oraz cokoliki uwzględnia przedmiar robót „roboty
wykończeniowe” pozycja 36 – cokoliki z płytek …, poz. 38 listwy przyścienne PCV …,
poz. 40 cokół dla posadzek….
4. W specyfikacji występują panele podłogowe, na przekroju w PT parkiet, a w
przedmiarze deski Bar.
Do kosztorysu ofertowego przyjąć należy wykonanie podłogi z paneli podłogowych
drewnianych / drewno klejone/ łączonych bez użycia kleju. Zastosować deski podłogowe
drewniane typ „Deska barlinecka” lub inna o nie gorszych parametrach.
Minimalne parametry techniczne paneli drewnianych;
- grubość deski 15 mm,
- lakier o podwyższonej odporności na ścieranie, klasa ścieralności AC4,
- możliwość ponownego cyklinowania i wielokrotnej regeneracji w trakcie
użytkowania,
- deska trzylamelowa,
- okres gwarancji udzielany przez producenta przy prawidłowej eksploatacji 20 lat,
Do ułożenia podłogi zastosować podkłady systemowe / folia, pianka wygłuszająca/
zalecane przez producenta desek.
5. Jak należy rozumieć pozycję „kratki wentylacyjne z wentylatorkami”. Czy chodzi o
wentylatorki łazienkowe?
Przyjąć do wyceny typowe kratki wentylacyjne – bez wentylatorków
III Przedmiar robót – Roboty elektryczne
1. Prosimy o podanie charakterystyki technicznej wentylatora występującego w
kosztorysie, jak również rodzaju żyrandola. Z uwagi na duże różnice w cenie tego
typu opraw prosimy o sprecyzowanie wymagań co do niego.
Zastosować wentylator dachowy jednofazowy / 230 V. 50 Hz/ z kondensatorem.
Wydajność wentylatora do 500 m3/godzinę. Przewidzieć podstawę dachową.
Żyrandol – moc do 300 W, trzyramienny, klosz szklany biały matowy otwarty, rama
żyrandola metalowa niklowana. Żarówka energooszczędna biała.
Zapytanie Nr 2
1. W PT jest posadzka z paneli, a w przedmiarze z desek. Którą należy przyjąć do
wyceny?
Odpowiedź jak w II 4
.
2. Pod posadzką z wykładziny dywanowej i paneli należy wykonać posadzkę
samopoziomującą. Prosimy o podanie powierzchni i grubości.
W kosztorysie ofertowym uwzględnić wykonanie posadzki samopoziomującej na
wykonanej uprzednio wylewce w pomieszczeniach w których przewidziana w PT jest
wykładzina dywanowa oraz panele drewniane. Średnia grubość posadzki
samopoziomującej 5 mm. Powierzchnia 208,80 m2
3. Czy należy uwzględnić listwy metalowe podłogowe łączące posadzkę z płytek z
wykładziną lub deskami i o jakiej długości.
Na powyższych połączeniach uwzględnić listwy metalowe o łącznej długości 16,1 m
( 1 x 1,9 + 1 x 0,9 + 7 x 1,00 + 7 x 0,9)
4. W przedmiarze budowlanym w poz. 43 mają być założone 3 szt. wentylatorów w
łazienkach. W projekcie jest 7 łazienek. Czy należy przyjąć 7 szt. wentylatorów.
W przedmiotowej pozycji przyjąć do wyceny zwykłe kratki wentylacyjne bez
wentylatorków.
Wentylatory w łazienkach i innych wentylowanych mechanicznie pomieszczeniach
uwzględnia przedmiar robót „wewnętrzna instalacja wod-kan i co.” poz. 88

Podobne dokumenty