2016.10.20. Poznań konferencja zaproszenie

Komentarze

Transkrypt

2016.10.20. Poznań konferencja zaproszenie
Poznań, 5 kwietnia 2016 r.
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
oraz
POLSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW
Oddział WIELKOPOLSKI
zapraszają do udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
„Mózg – język – komunikacja”
konferencja odbędzie się 20 października 2016 roku
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w Collegium Maius, ul. Fredry 10
Zapraszamy do udziału w konferencji logopedów, neurologopedów, psychologów,
pedagogów, fizjoterapeutów i wszystkich zainteresowanych diagnozą i terapią zaburzeń
mowy i języka u dzieci oraz osób dorosłych.
Celem konferencji jest konfrontacja wiedzy na temat specyfiki zaburzeń mózgu
i wynikających z tego deficytów językowych z najnowszymi sposobami ich terapii.
Podczas konferencji zostaną omówione problemy dotyczące roli mózgu w kształtowaniu
się umiejętności komunikacyjnych oraz określonych funkcji poznawczych człowieka.
Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestie związane z patologią układu
nerwowego na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym oraz na aktualne, najnowsze
rozwiązania terapeutyczne stosowane w zaburzeniach mowy i języka zarówno u dzieci,
jak i osób dorosłych.
KRĘGI TEMATYCZNE KONFERENCJI:
1. Diagnoza zaburzeń mowy i języka u dzieci i osób dorosłych.
2. Metody terapeutyczne w praktyce logopedycznej i neurologopedycznej.
3. Neurologia i neurologopedia.
4. Neurobiologia i neuropsychologia języka.
5. Wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju dziecka.
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski
Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UP Marta Korendo
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. prof. UAM Małgorzata Witaszek-Samborska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray
Uniwersytet Gdański
dr Anna Żebryk-Stopa
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr Ewa Kaptur
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Jolanta Sławek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (UAM) – przewodnicząca ([email protected])
mgr Milena Stasiak (PZL) – wiceprzewodnicząca ([email protected])
dr Ewa Kaptur (UAM) – sekretarz ([email protected])
dr Jolanta Sławek (UAM) – sekretarz ([email protected])
mgr Małgorzata Miławska (UAM)
mgr Lidia Kulpińska (PZL)
mgr Grażyna Wrzaszczak (PZL) – skarbnik ([email protected])
Patronat Honorowy:
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów
Patronat medialny
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
JĘZYK KONFERENCJI: polski
JĘZYK PUBLIKACJI: polski
KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
• 150 złotych dla uczestników konferencji
• 130 złotych dla członków PZL
• 50 złotych dla doktorantów i słuchaczy studiów dziennych
Wpisowe obejmuje przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne.
Uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający udział w konferencji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do
15 czerwca 2016 r. na adres: [email protected] lub [email protected]
Sposób płatności: wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Bank PeKaO SA 07 1240 6524 1111 0000 5677 6485
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty oraz nazwę
konferencji.
Termin dokonywania wpłat: do 30 czerwca 2016 roku
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie konferencji.
Prelegenci
prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie) – Wybrane techniki Metody Krakowskiej
dr hab. prof. UP Marta Korendo (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie) – Zespół Aspergera w typologii odmian
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski, dr Katarzyna Kaczorowska-Bray
(Uniwersytet Gdański) – Zaburzenia komunikacji u osób w wieku senioralnym
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) – Prawopółkulowe zaburzenia nazywania u chorych po udarze
dr Marzena Błasiak-Tytuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie) – Terapia dziecka bilingwalnego
dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy) – Onkologopedia – logopedia wobec chorób nowotworowych
dr Olga Jauer-Niworowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie) – Ocena zaburzeń tempa mowy w dyzartrii
dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza
Korczaka w Warszawie) – Występowanie zaburzeń mowy u dzieci kończących
edukację szkolną
dr Sławka Orłowska-Popek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie) – Budowanie systemu języka
dr Anna Siudak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie) – Problemy diagnostyczne afazji
dr Ewa Kaptur, dr Jolanta Sławek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) – Opieka logopedyczna nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym

Podobne dokumenty