Dłuższy wiek emerytalny wpłynie na ochronę przed zwolnieniem

Komentarze

Transkrypt

Dłuższy wiek emerytalny wpłynie na ochronę przed zwolnieniem
Dłuższy wiek emerytalny wpłynie na ochronę przed zwolnieniem
mec. Sławomir Paruch, Dziennik Gazeta Prawna, Akademia Prawa Pracy 1508
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do wieku
emerytalnego. Od 2013 r. wejdą w życie przepisy zakładające wydłużanie wieku emerytalnego. Czy okres
ochronny wynikający z art. 39 k.p. także się wydłuży? Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy w art. 18
ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). Zgodnie z tym przepisem pracownicy, którzy 1 stycznia 2013 r. (tj. w
dniu wejścia w życie ustawy wydłużającej wiek emerytalny) są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39
k.p., lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, będą objęci
ochroną przez cały okres, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z nowymi przepisami. Dotyczy to kobiet
urodzonych do 1 stycznia 1957 r. oraz mężczyzn urodzonych do 1 stycznia 1952 r. Zgodnie z powyższym okres
ochronny dla tych pracowników ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu ponad 4-letni okres zagwarantowany w
kodeksie pracy, stosownie do terminu osiągania przez nich wieku emerytalnego na nowych zasadach (a więc
nawet o 16 miesięcy). Celem tej regulacji jest zapobieżenie sytuacji, w której pracownik raz objęty ochroną
zatrudnienia utraciłby tę ochronę w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego (a co za tym idzie wydłużeniem
4-letniego okresu pozostałego do osiągnięcia tego wieku). Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o
emeryturach z FUS wiek emerytalny kobiet i mężczyzn od 1 stycznia 2013 r. będzie podwyższany co kwartał o
jeden miesiąc aż do osiągnięcia poziomu 67 lat. Dla przykładu wiek emerytalny kobiet urodzonych od 1 stycznia
1953 r. do 31 marca 1953 r. będzie wynosił co najmniej 60 lat i 1 miesiąc, a tych urodzonych w okresie od 1
kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. – już 60 lat i dwa miesiące.

Podobne dokumenty