Zasady wdrażania środków unijnych w ochronie

Komentarze

Transkrypt

Zasady wdrażania środków unijnych w ochronie
ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE
ZDROWIA
AMT Partner Sp. z o.o.
POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020
W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym:
1. ok. 76,9 mld euro w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro
na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży,
2. ok. 700 mln euro w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
3. 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim
w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
4. ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)
5. ok. 287 mln z zarządzanej przez KE puli na pomoc techniczną,
6. ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów
miejskich.
GŁÓWNE ZASADY WYDATKOWANIE ŚRODKÓW
koncentracja tematyczna
ograniczenie interwencji do 11 celów tematycznych oraz tzw. „ring fencingi” czyli
min. limity środków na określone obszary np. innowacje oraz badania i rozwój
(B+R+I), technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), gospodarka
niskoemisyjna i efektywność energetyczna
 co za tym idzie zmniejszenie dostępności środków na lokalną infrastrukturę
podstawową, drogi lokalne, obiekty sportowe
wymiar terytorialny
lepsze wykorzystanie specyficznych potencjałów terytoriów
 większe możliwości pozyskania środków dla JST zlokalizowanych
w ramach MOF/ZIT niż dla pozostałych samorządów
GŁÓWNE ZASADY WYDATKOWANIE ŚRODKÓW
szersze zastosowanie instrumentów finansowych
w postaci zwrotnej np. pożyczki, poręczenia (zwłaszcza w ramach wsparcia dla
przedsiębiorców)
ukierunkowanie na rezultaty
ocena postępów w rzeczowym i finansowym wdrażaniu programów
w 2019 roku, a ocena osiągnięcia zakładanych celów w 2022 roku. Wyniki
oceny będą stanowiły podstawę do podziału tzw. rezerwy wykonania.
planowane tryby naboru projektów
indywidualny, konkurencyjny, negocjacyjno-konkurencyjny
PERSPEKTYWA 2014-2020
W OCHRONIE ZDROWIA
Dokument określający możliwe
finansowanie projektów w zakresie
ochrony zdrowia
w perspektywie 2014-2020:
„Policy paper dla ochrony zdrowia
na lata 2014 – 2020. Krajowe
ramy strategiczne.”
POLICY PAPER DLA OCHRONY ZDROWIA
CELE OPERACYJNE określone w Policy Paper
A. Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej
ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
B. przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój
opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi
C. Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej
w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej
i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
D. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania
zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych.
POLICY PAPER DLA OCHRONY ZDROWIA
Dokument „Policy Paper” precyzuje konkretne narzędzia implementacji
celów operacyjnych (od 1 do 36)
wśród których występują m.in.:
programy profilaktyczne, rozwój profilaktyki nowotworowej, modernizacja
istniejących i utworzenie nowych SOR-ów i CU, przyszpitalne całodobowe
lotniska lub lądowiska dla śmigłowców, wsparcie baz LPR, wsparcie
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, rozwiązania
systemowe, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych dzieci,
telemedycyna, elektroniczna wymiana dokumentacji, działania projakościowe,
B+R+I w ochronie zdrowia, kształcenie kadr medycznych itd.
WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE
W dniu 29 lipca br. Ministerstwo Zdrowia otrzymało stanowisko KE dotyczące
uznania dokumentu o charakterze strategiczno-wdrożeniowym pn. „Policy Paper
dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne" za
realizację zobowiązania w zakresie częściowego wypełnienia dla warunku 9.3
Zdrowie w ramach tzw. warunkowości ex-ante,
Obszarem wymagającym dalszych prac w celu uznania warunku 9.3 za
spełniony w całości, pozostaje system mapowania potrzeb zdrowotnych, który
jest obecnie przedmiotem intensywnych prac prowadzonych przez Ministerstwo
Zdrowia.
w dniu 6 sierpnia br. Komisja Europejska przekazała Ministerstwu Zdrowia
ostateczne stanowisko dotyczące całkowitego spełnienia warunkowości ex-ante
dla warunku 8.4 Aktywne i zdrowe starzenie się
KOORDYNACJA INTERWENCJI
Głównym narzędziem, które posłuży koordynowaniu interwencji w sferze ochrony
zdrowia, będzie Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze
zdrowia.
Działa on pod przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia, a w jego skład
wchodzą przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra
właściwego ds. cyfryzacji, ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej
oraz samorządy regionów, a także inni partnerzy właściwi w zakresie ochrony
zdrowia.
KOORDYNACJA INTERWENCJI
Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest
ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań w sektorze
zdrowia (Plan działań) podejmowanych ze środków unijnym na poziomie
krajowym i regionalnym.
Ponadto w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej niezbędne będzie
uzyskanie opinii Agencji Opiniowania Technologii Medycznych i Taryfikacji
odpowiedzialnej między innymi za koordynowanie racjonalności realizacji tego
typu działań na poziomie krajowym.
MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Prace nad mapami prowadzone są przez Departament Analiz i Strategii MZ
zgodnie z harmonogramem wynikającym z Policy Paper
Pierwsze mapy (onkologia i kardiologia) mają zostać udostępnione w
październiku 2015r.
Prace nad przygotowaniem kolejnych map potrzeb zdrowotnych podzielono na
dwie grupy:
1. Grupa A
2. Grupa B
MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH
W zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM):
1. 12 sierpnia 2015r. Minister Zdrowia zatwierdził ogólnokrajową mapę
potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego, obrazującą istniejące i
planowane jednostki systemu PRM
2. Mapy zostały 27.08.2015 r. przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju, wraz z prośbą o przekazanie do Komisji Europejskiej
3. Mapy podlegać będą bieżącej aktualizacji
4. Zgodność projektu z mapą krajową gwarantować będą kryteria wyboru
projektów
WYTYCZNE I DOKUMENTY WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW
Na poziomie ministerialnym aktualnie finalizowany jest proces przygotowania
dokumentów:
1. „Rekomendacje w zakresie wdrażania projektów EFSI na rzecz ochrony
zdrowia w latach 2014-2020”
- dokument będzie zawierał opis warunkowości ex ante, rekomendacje
horyzontalne oraz dla POWER, POIiŚ, RPO
2. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze zdrowia 2014-2020”
- precyzują zasady realizacji programów zdrowotnych oraz programów
polityki zdrowotnej, dookreślają zasady deinstytucjonalizacji opieki nad
osobami niesamodzielnymi
PROGRAMY OPERACYJNE
Główne możliwości wsparcia dla podmiotów ochrony zdrowia:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
2. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)
W mniejszym stopniu także:
1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC)
2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Lider w pozyskiwaniu środków
Wg. ogólnopolskiego rankingu
najskuteczniejszych firm doradczych magazynu
• 1 miejsce RPO WP
• 3 miejsce POIiŚ
AMT Partner sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3
80-252 Gdańsk
tel. (58) 341 33 35
fax (58) 341 33 63
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty