Wzór Oferty

Komentarze

Transkrypt

Wzór Oferty
OFERTA
………………………………………………………………………………………………………
/data/
………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko, nazwa/ /ulica, nr domu, nr mieszkania/
……………………………………………………………………………………………………….
/miejscowość, kod pocztowy, nr faksu, nr telefonu/
………………………………………………………………………………………………………..
/PESEL lub NIP
Oświadczam, Ŝe:
- zapoznałem się z warunkami podanymi w ogłoszeniu i przyjmuję podane w nim
warunki.
- znany mi jest stan techniczny pojazdu.
Składam ofertę na zakup samochodu:
……………………………………………………………………………………...
/marka samochodu , numer rejestracyjny, numer VIN /
………………………………………………………………………………………………………..
/cena złotych brutto/
………………………………………………………………………………………………………
/ słownie/
Sposób zapłaty:
……………………………………………………………………………………....
/gotówka, przelew*/
/podpis/
* - niewłaściwe skreślić

Podobne dokumenty