Wydział Farmaceutyczny | oficjalna strona

Komentarze

Transkrypt

Wydział Farmaceutyczny | oficjalna strona
SPECJALIZACJA W FARMACJI APTECZNEJ
(wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. z 2003 r. nr 101 poz. 941)
 Czas trwania specjalizacji nie krótszy niż 3 lata, jest sumą czasu trwania podstawowego stażu
specjalizacyjnego oraz kursów.
 Farmaceuta odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy farmaceuty
zatrudnionego w jednostce zgodnej z profilem specjalizacji.
 Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, czas trwania specjalizacji ulega
proporcjonalnemu wydłużeniu.
 Czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji, może byd przedłużony na uzasadniony
wniosek osoby odbywającej specjalizację, przez kierownika jednostki szkolącej lub upoważnioną przez
niego osobę, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 Czas trwania specjalizacji, może byd skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację,
przez kierownika jednostki szkolącej lub upoważnioną przez niego osobę, o okres nie dłuższy niż 6
miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji.
 Wniosek o przedłużenie lub skrócenie czasu odbywania specjalizacji, osoba wnioskująca składa do
kierownika jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w
danej dziedzinie właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu specjalizacyjnego.
 Kierownik ośrodka wojewódzkiego, skreśla farmaceutę z rejestru w przypadku:
upływu okresu czasu, w którym farmaceuta był zobowiązany ukooczyd specjalizację z uwzględnieniem
czasu przedłużenia.
wystąpienia kierownika jednostki szkolącej w sprawie skreślenia farmaceuty z rejestru, sporządzonego
na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego, jeżeli farmaceuta
nie realizuje lub nie może realizowad programu specjalizacji
wniosku o skreślenie z rejestru, złożonego przez farmaceutę odbywającego specjalizację – utraty przez
farmaceutę prawa wykonywania zawodu
niepodjęcia przez farmaceutę specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego w karcie
specjalizacji jako termin rozpoczęcia specjalizacji.
 Specjalizacja kooczy się złożeniem egzaminu paostwowego.
 Do egzaminu paostwowego może byd dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do ośrodka
wojewódzkiego:
podanie o dopuszczenie do egzaminu paostwowego
kartę specjalizacji
dokument potwierdzający wniesienie na konto Centrum Egzaminów Medycznych, zwanej dalej ”CEM”,
opłaty za egzamin paostwowy.
 Dokumenty o których mowa składa się w terminie: do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej lub do
dnia 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.
 Ośrodek wojewódzki po stwierdzeniu, że dokumenty spełniają warunki formalne, przekazuje je w ciągu 14
dni od ostatecznego terminu składania dokumentów, do CEM.
 CEM powiadamia osobę dopuszczona do egzaminu o miejscu i terminie składania egzaminu paostwowego,
nie później niż 30 dni przed datą jego rozpoczęcia.
 Egzamin paostwowy przeprowadzany jest dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15.05 do dnia
30.06 i w sesji jesiennej od dnia 02.01 do dnia 15.02
 Egzamin paostwowy, kooczący specjalizację , dla każdej dziedziny składa się z dwóch części – egzaminu
praktycznego i egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest zgodnie z ramowym
programem specjalizacji w formie testu lub egzaminu ustnego.
 Egzamin praktyczny przeprowadzany jest przed egzaminem teoretycznym i jego pozytywny wynik stanowi
warunek dopuszczenia do egzaminu teoretycznego.
 Egzamin testowy dla danej specjalności odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez
Komisję i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
 W razie negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego, a także w razie nieprzystąpienia do egzaminu
paostwowego, w całości lub w jego części, z powodu ważnych przyczyn losowych, osoba ubiegająca się o
przystąpienie do egzaminu paostwowego może wystąpid do Komisji za pośrednictwem Dyrektora CEM z
wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu w następnej sesji.
 Komisja po rozpatrzeniu wniosku wydaje zgodę lub odmawia dopuszczenia do egzaminu w następnej sesji.
 Farmaceuta może przystępowad do egzaminu paostwowego kooczącego daną specjalizację najwyżej trzy
razy. Trzeci termin przystąpienia do egzaminu paostwowego musi byd wyznaczony nie później niż 24
miesiące od daty zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 Farmaceuta , który uzyskał informację o odmowie dopuszczenia do egzaminu paostwowego przysługuje
odwołanie do Dyrektora CEM w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej informacji.
 Osobie, która odbyła specjalizację i złożyła egzamin paostwowy z wynikiem pozytywnym, CEM wydaje
zaświadczenie o pozytywnym złożeniu egzaminu paostwowego, które stanowi podstawę do otrzymania
dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty.
 Farmaceuta przekazuje kierownikowi jednostki szkolącej, w której odbył specjalizację, zaświadczenie a
Kierownik jednostki szkolącej wydaje farmaceucie dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty i
informuje o tym ośrodek wojewódzki.
Zgodnie z obowiązującym programem specjalizacji w farmacji aptecznej podanym przez Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego (cmkp.edu.pl), specjalizujący się farmaceuta zobowiązany jest do opracowania i
publicznego przedstawienia pracy poglądowej z dziedziny farmacji aptecznej na temat uzgodniony z
kierownikiem specjalizacji. Pracę poglądową można opublikowad w dostępnych czasopismach i biuletynach
farmaceutycznych, przedstawid jako wykład na posiedzeniu naukowo – szkoleniowym towarzystwa naukowego,
czy Okręgowej Izby Aptekarskiej, a także zaprezentowad w formie plakatu naukowego na konferencji naukowej

Podobne dokumenty