termovar - Ecovarm

Komentarze

Transkrypt

termovar - Ecovarm
TERMOVAR - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
DANE TECHNICZNE
Temperatura otwarcia
Max. temperatura
Max. ciœnienie
obudowa
Temperatura otwarcia
45°C , 55°C , 61°C , 72°C
oraz 80°C
110°C
0,6 Mpa
TV 15 - TV 32 mosi¹dz
TV 40 - TV 50 ¿eliwo
TERMOVAR jest zaworem termostatycznym s³u¿¹cym do otwierania
przep³ywu wody powrotnej. Ten automatycznie dzia³aj¹cy zawór mo¿e byæ
montowany przy kotle, w uk³adzie bez lub z buforem. TERMOVAR pracuje
bez zasilania zewnêtrznego. TERMOVAR s³u¿y do utrzymywania wysokiej
temperatury w kotle jak równie¿ odpowiedniej dla kot³a temperatury wody
powrotnej. Poprzez utrzymywanie w kotle optymalnej temperatury spalania
zapobiega tworzeniu siê punktu rosy, a w konsekwencji zapobiega
korozji niskotemperaturowej. Zastosowanie zaworu w znacznym stopniu
przed³u¿y ¿ywotnoœæ kot³a oraz obni¿y emisjê szkodliwych substancji
do œrodowiska.
TERMOVAR umo¿liwia szybkie rozpalanie, oraz osi¹gniêcie ¿¹danego
poziomu temperatury pracy kot³a. Przy wspó³pracy kot³a z buforem dziêki
zastosowaniu zaworu TERMOVAR uzyskujemy prawid³owe uwarstwienie
wody w uk³adzie akumulacyjnym.
TERMOWAR - zawór termostatyczny jest dostarczany z elementem
otwieraj¹cym przy 45°C , 55°C , 61° , 72°C lub 80°C.
adres: ul. Okrzei 40, 25-525 Kielce , tel. 041/344 46 10, fax. 041/ 345 22 96, e-mail: [email protected] , www.ecovarm.com
TERMOVAR - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
Kod
Typ
4115
4120
4125
4132
4140
4150
TERMOVAR 15 45°C
TERMOVAR 20 45°C
TERMOVAR 25 45°C
TERMOVAR 32 45°C
TERMOVAR 40 45°C
TERMOVAR 50 45°C
4215
4220
4225
4232
4240
4250
Kvs
B mm
C mm
D mm
E mm
Waga kg
Rp 1/2"
Rp 3/4"
Rp 1"
Rp 1/4"
Rp 1/2"
Rp 1/2"
4
6
9
12
17
21
80
80
82
84
127
135
21
21
21
25
40
48
31
31
32
32
48
65
65
65
66
67
100
105
0,7
0,8
0,9
1
2,8
4,2
TERMOVAR 15 55°C
TERMOVAR 20 55°C
TERMOVAR 25 55°C
TERMOVAR 32 55°C
TERMOVAR 40 55°C
TERMOVAR 50 55°C
Rp 1/2"
Rp 3/4"
Rp 1"
Rp 1/4"
Rp 1/2"
Rp 1/2"
4
6
9
12
17
21
80
80
82
84
127
135
21
21
21
25
40
48
31
31
32
32
48
65
65
65
66
67
100
105
0,7
0,8
0,9
1
2,8
4,2
4315
4320
4325
4332
4340
4350
TERMOVAR 15 61°C
TERMOVAR 20 61°C
TERMOVAR 25 61°C
TERMOVAR 32 61°C
TERMOVAR 40 61°C
TERMOVAR 50 61°C
Rp 1/2"
Rp 3/4"
Rp 1"
Rp 1/4"
Rp 1/2"
Rp 1/2"
4
6
9
12
17
21
80
80
82
84
127
135
21
21
21
25
40
48
31
31
32
32
48
65
65
65
66
67
100
105
0,7
0,8
0,9
1
2,8
4,2
4415
4420
4425
4432
4440
4450
TERMOVAR 15 72°C
TERMOVAR 20 72°C
TERMOVAR 25 72°C
TERMOVAR 32 72°C
TERMOVAR 40 72°C
TERMOVAR 50 72°C
Rp 1/2"
Rp 3/4"
Rp 1"
Rp 1/4"
Rp 1/2"
Rp 1/2"
4
6
9
12
17
21
80
80
82
84
127
135
21
21
21
25
40
48
31
31
32
32
48
65
65
65
66
67
100
105
0,7
0,8
0,9
1
2,8
4,2
4515
4520
4525
4532
4540
4550
TERMOVAR 15 80°C
TERMOVAR 20 80°C
TERMOVAR 25 80°C
TERMOVAR 32 80°C
TERMOVAR 40 80°C
TERMOVAR 50 80°C
Rp 1/2"
Rp 3/4"
Rp 1"
Rp 1/4"
Rp 1/2"
Rp 1/2"
4
6
9
12
17
21
80
80
82
84
127
135
21
21
21
25
40
48
31
31
32
32
48
65
65
65
66
67
100
105
0,7
0,8
0,9
1
2,8
4,2
3
B
m /h
C
D
C
D
C
D
Pozycja 1
E
TERMOVAR
4
1
0,6
0,4
0,2
B
Pozycja 2
TERMOVAR
E
TERMOVAR
Pozycja 3
0,1
0,1
E
- 50 0
4
2"
" 1
1 2 - 32
"
1
14
5
-2
1"
20
" 3/4
15
" 1/2
21
s= 7
v
K =1
s
Kv = 12
s
Kv
9
s=
Kv
6
s=
Kv
4
s=
Kv
0,5
1
2
5
10 kPa
B
2
MONTA¯
1. TERMOVAR montowany na wyjœciu wody z kot³a.
Funkcja
Po osi¹gniêciu przez kocio³ na paliwo sta³e ¿¹danej temperatury otwiera
siê TERMOVAR i kieruje ciep³¹ wodê do zbiornika akumulacyjnego Woda
powrotna ze zbiornika akumulacyjnego bêdzie mieszana z wod¹ wychodz¹c¹
z kot³a i skierowana przez pompê ponownie do kot³a. Zawór d³awi¹cy nale¿y
zamontowaæ pomiêdzy zaworem termostatycznym a powrotem kot³a.
TERMOVAR
TERMOBAC
Zawór zwrotny TERMOBAC ograniczy przep³yw wody powrotnej ze zbiornika
akumulacyjnego do kot³a. W przypadku braku napiêcia zasilania lub uszkodzenia
pompy , automatycznie otworzy siê TERMOBAC i uruchomi przep³yw grawitacyjny.
TERMOVAR
TERMOVAR
TERMOBAC
Pompa ³aduj¹ca
Pompa ³aduj¹ca musi byæ sterowana z termostatu , który za³¹czy j¹ po osi¹gniêciu
przez kocio³ ustawionej temperatury pracy, i wy³¹czy pompê je¿eli temperatura
w kotle zacznie spadaæ poni¿ej ustawionej.
2. TERMOVAR montowany na powrocie kot³a.
Funkcja
Po osi¹gniêciu przez kocio³ na paliwo sta³e ¿¹danej temperatury otwiera
siê TERMOVAR i kieruje ciep³¹ wodê do zbiornika akumulacyjnego. Woda
powrotna ze zbiornika bêdzie mieszana z wod¹ wychodz¹c¹ z kot³a
i skierowana przez pompê ponownie do kot³a. Zawór d³awi¹cy nale¿y
zamontowaæ pomiêdzy wyjœciem wody z kot³a ,a zaworem termostatycznym.
TERMOVAR
TERMOVAR
Pompa ³aduj¹ca
Pompa ³aduj¹ca musi byæ sterowana z termostatu , który za³¹czy j¹ po
osi¹gniêciu przez kocio³ ustawionej temperatury pracy, i wy³¹czy pompê je¿eli
temperatura w kotle zacznie spadaæ poni¿ej ustawionej.
TERMOVAR
3. TERMOVAR montowany pomiêdzy wyjœciem , a wejœciem wody kot³owej.
Funkcja
Po osi¹gniêciu przez kocio³ na paliwo sta³e ¿¹danej temperatury otwiera siê
TERMOVAR i kieruje ciep³¹ wodê do zbiornika akumulacyjnego. Woda powrotna
ze zbiornika bêdzie mieszana z wod¹ wychodz¹c¹ z kot³a i skierowana przez
pompê ponownie do kot³a. Zawór d³awi¹cy nale¿y zamontowaæ pomiêdzy wyjœciem
wody z kot³a, a zaworem termostatycznym.
Pompa ³aduj¹ca
Pompa ³aduj¹ca musi byæ sterowana z termostatu, który za³¹czy j¹ po rozpaleniu w kotle
i wy³¹czy gdy paliwo w kotle siê wypali.
Sterowanie i zawory dla systemów grzewczych
TERMOVAR
TERMOVAR
TERMOBAC
Zawór zwrotny TERMOBAC ograniczy przep³yw wody powrotnej ze zbiornika
akumulacyjnego do kot³a. W przypadku braku napiêcia zasilania lub uszkodzenia
pompy, automatycznie otworzy siê TERMOBAC i uruchomi przep³yw grawitacyjny.
TERMOVAR

Podobne dokumenty