ţZ arzdzenienr 1 9

Komentarze

Transkrypt

ţZ arzdzenienr 1 9
ZARZĄDZENIE NR 19/2015
WÓJTA GMINY SECEMIN
z dnia 5 marca 2015r.
w sprawie: ustalenia opłat za wynajem sal sportowych, pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych
stanowiących
własność Gminy Secemin i oddanych w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym
Gminy Secemin
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz.594 z późno zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)
Wójt Gminy Secemin
zarządza:
!i
1. Ustala się regulamin i cennik wynajmu pomieszczeń szkolnych
zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
!i
2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oraz kierownikowi
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Seceminie.
!i
3. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem podpisania.
i przedszkolnych
w brzmieniu
Gminnego
~~ecemin
Tadeusz Piekarski
1.1\0;_12 I
Tc,<Jr
OJ
Zarządzenie
J'2!
lrlJ1ltrul{
-~t'20'O
Nr 19/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 05 marca
2015 r.
Strona 1 z 1
•
Załącznik
Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Secemin
z dnia 5 marca 2015 r.
REGULAMIN
udostępniania sal sportowych, pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych stanowiących własność Gminy
Secemin i oddanych w trwały zarząd dyrektorom szkół i placówek z terenu gminy Secemin.
~ 1. W czasie wolnym od zajęć dyrektorzy szkół i placówek mogą udostępniać sale gimnastyczne,
boiska i inne pomieszczenia
mieszkańcom
gminy, stowarzyszeniom,
stowarzyszeniom
sportowym i innym grupom z terenu i spoza terenu Gminy Secemin.
~ 2. Dyrektorzy szkół i placówek są zobowiązani w imieniu Wójta Gminy Secemin do zawierania umów
najmu z podmiotami, o których mowa w ~ 1. Wynajem sal odbywa się na pisemny wniosek po
uzyskaniu zgody Wójta. We wniosku wnioskodawca określa czas użytkowania.
~ 3. Opłata za wynajęcie sal wynosi:
•
Klasy lekcyjnej, sale w przedszkolu - 50z/ +VAT za godzinę
•
Klasy komputerowe w szkołach - 70 zł+VAT za godzinę
•
Sale gimnastyczne w szkołach 50 z/+ VAT za godzinę
~ 4. Opłata jest pobierana
wystawieniu faktury.
przelewem
na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy po
~ 5. Z opłat, o których mowa w S 3 zwolnione są uczniowskie kluby sportowe oraz stowarzyszenia
sportowe mające siedzibę na terenie gminy Secemin, młodzież ucząca się w szkołach, dla których
gmina jest organem prowadzącym oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
li 6.
Upoważnia się Dyrektorów do udostępniania, w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Seceminie, obiektów oświatowych, bez
pobierania opłat, za wynajem: w okresach przerw w nauce tj. wakacje lub ferie szkolne na
prowadzenie działalności typu obozy, kolonie i kursy - oraz na organizację imprez edukacyjnych
i rekreacyjnych organizowanych w trakcie roku szkolnego, służących dzieciom i młodzieży z terenu
Gminy Secemin.
li
•
7. Dyrektorzy szkół i placówek zobowiązani są sprawowania nadzoru w czasie wynajmu
pomieszczeń, a także do ustalenia regulaminu korzystania z tych pomieszczeń oraz jego
przestrzegania z zachowaniem pierwszeństwa wynajmu sal mieszkańcom Gminy Secemin .
Załącznik
Nr 1 do Zarządzenia
Nr 19/2015 Wójta Gminy Secemin
z dnia 5 marca 2015
r.
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty