Jeśli celem Twoich podróży po Europie jest także poznawanie tego

Komentarze

Transkrypt

Jeśli celem Twoich podróży po Europie jest także poznawanie tego
Jeśli celem Twoich podróży po Europie jest także poznawanie tego kontynentu od
kuchni, jeśli fotografowanie jest Twoją pasją, to zapraszamy do udziału w konkursie. Bądź
naszym przewodnikiem podczas kulinarnej wycieczki po europejskich krajach i regionach.
Pokaż, co zafascynowało Cię na przysłowiowych europejskich talerzach. Podziel się
zamkniętymi na fotografii wspomnieniami kulinarnych przeżyć i gastronomicznych przygód.
Konkurs i wystawa pokonkursowa są częścią programu festiwalu „Europa na widelcu”,
którego motywem przewodnim w 2016 roku będą wszystkie smaki regionów, które królują w
miastach noszących tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Regulamin konkursu fotograficznego „Tropem europejskich smaków”
§ 1 Organizator
1. Organizatorami Konkursu fotograficznego pod nazwą „Tropem europejskich smaków” są Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław oraz Biuro Promocji Miasta i Turystyki
we Wrocławiu, Przejście Żelaźnicze 1, 50-107 Wrocław.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.muzeum.wroclaw.pl oraz
www.smakiwroclawia.pl.
§ 2 Temat i cel Konkursu
1. Tematem Konkursu jest kuchnia krajów europejskich ukazana w różnorakich kontekstach: przyrządzanie i
podawanie potraw, tradycje kulinarne i zwyczaje związane z jedzeniem, tradycyjne potrawy i napoje
regionalne, miejsca produkcji, sprzedaży i konsumpcji.
2. Celem Konkursu jest:
propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu, promowanie turystyki, w tym
podróży kulinarnych, rozwijanie swoich zainteresowań oraz inspirowanie innych do własnych podróży,
fotograficzna rejestracja tematów związanych ze sztuką kulinarną regionów europejskich.
§ 3 Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do fotografów – pasjonatów, amatorów, jak również do
profesjonalistów.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do
Konkursu. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli
ustawowych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów Konkursu, osoby biorące
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
§ 4 Czas trwania Konkursu
Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 15 maja 2016 r. Wyniki Konkursu
zostaną ogłoszone 16 maja 2016 r. na stronach www.muzeum.wroclaw.pl oraz www.smakiwroclawia.pl.
§ 5 Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres
[email protected]
Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Zgłoszone fotografie muszą być w formacie JPG i nie
mogą przekraczać 5MB. Minimalna rozdzielczość to 1200x1600 pixeli. W e-mailu przesłanym na podany
adres powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (e-mail, nr
telefonu) oraz tytuł fotografii.
2. Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych i korzystanie z nich przez organizatorów Konkursu w celach
związanych z organizacją wystawy i wyłonieniem zwycięzców, a także w przypadku zamieszczenia
wybranych prac oraz informacji o całym wydarzeniu w mediach. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926).
§ 7 Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie:
Jadwiga Bartków-Domagała, dyrektor Muzeum
Joanna Ciałowicz, artysta plastyk
Romuald M. Sołdek, artysta fotografik
Krzysztof Szymoniak, Biuro Promocji Miasta i Turystyki we Wrocławiu
2. Członkowie Jury dokonają oceny prac konkursowych według własnego uznania biorąc pod uwagę
poprawność techniczną zdjęcia, jego walory artystyczne i estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość
zdjęcia.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych
i/lub materiałach reklamowych Organizatorów.
§ 9 Nagrody
1. Prace laureatów Konkursu staną się częścią wystawy „Europa od kuchni”, będącej wydarzeniem
towarzyszącym festiwalowi „Europa na widelcu”, która prezentowana będzie w Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu od 2 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.
2. Autorzy prac umieszczonych na wystawie otrzymają od organizatorów pamiątkowe wydawnictwa i gadżety.

Podobne dokumenty