Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Komentarze

Transkrypt

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III
Przedmiotowy System Oceniania z języka
angielskiego dla klas I-III
Patrycja Nieradzińska
Marta Vergauwe
Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I
Zna zasady różnych gier językowych i chętnie w nich
uczestniczy
Potrafi pracować samodzielnie, w parze oraz grupie
Potrafi liczyć do 10
Zna kolory
Prawidłowo reaguje na polecenia: stand up, sit down, close your
books, open your books, close your eyes, open your eyes
Potrafi powtarzać zdania i frazy usłyszane w historyjce
Zna nazwy członków rodziny, przyborów szkolnych, zwierząt, części
ciała i twarzy, jedzenia, pogody, garderoby, kształtów, zabawek,
pomieszczeń w domu oraz miejsc w mieście
Potrafi pisać niektóre słowa i wyrażenia
Potrafi przeczytać niektóre słowa, rozpoznaje zapis graficzny
poznawanych wyrazów
Potrafi pokazać różne czynności : fly, swim, run, tap,
touch,jump etc.
Zna niektóre święta i zwyczaje angielskiego obszaru kulturowego,
szanuje różnice kulturowe, religijne oraz rasowe
recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki dziecięce,
rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane
gestami obrazkami, przedmiotami,
buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego
i ojczystego.
Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie II
Śpiewa piosenki oraz potrafi zilustrować je gestami
Zna zasady różnych gier językowych i chętnie w nich
uczestniczy
Potrafi pracować samodzielnie, w parze oraz grupie
potrafi odpowiedzieć oraz samodzielnie tworzyć pytania dotyczące
dni tygodnia, wieku, przedstawiania siebie i innych osób, upodobań,
uczuć, wykonywanych czynności
Potrafi wymawiać, czasami pisać oraz czytać słówka
przedstawione w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
Potrafi przeprowadzać krótkie dialogi na temat życia
codziennego
Rozumie następujące wyrażenia: Thank you, come here, look at the
pictures, listen, listen again, turn to page…, look at the activity.., let’s
listen to the song, story, repeat
Potrafi uzupełnić teksty pisane odpowiednimi słówkami
Potrafi tworzyć krótkie opisy wykorzystując poznane słowa i
wyrażenia
Potrafi liczyć do 100
zna nazwy dni tygodnia, mebli, zabawek, dzikich zwierząt,
przyborów szkolnych, jedzenia, instrumentów muzycznych, uczuć,
czynności oraz zna alfabet angielski
Zna niektóre święta i zwyczaje brytyjskie, szanuje różnice
kulturowe oraz rasowe
Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie III
śpiewa piosenki oraz recytuje wierszyki
chętnie bierze udział w grach językowych
potrafi wypowiadać proste zdania w czasie Present
Continuous i Present Simple
potrafi wymawiać i pisać liczebniki porządkowe 1 - 31 i
główne 1-100
zna nazwy dni tygodnia, miesięcy, ubrań, przedmiotów
przydatnych na kempingu, zwierząt, owadów, produktów
żywnościowych, miejsc w mieście, dyscyplin sportowych,
przyimków miejsca
zna nazwy różnych zwierząt i potrafi opisać wygląd
niektórych z nich
zna nazwy czynności
potrafi podawać podstawowe informacje o sobie
czyta ze zrozumieniem proste teksty oraz samodzielnie tworzy
własne
potrafi wymawiać, pisać i czytać słownictwo przedstawione w
podręczniku
potrafi określić godzinę na zegarze: pełną, kwadrans , wpół do…
potrafi samodzielnie napisać krótki opis swojego dnia
potrafi wydawać polecenia i zakazy
potrafi opisać osobę z podaniem w co jest ubrana
zna niektóre święta i zwyczaje brytyjskie oraz szanuje różnice
kulturowe, wyznaniowe oraz rasowe
Potrafi przeprowadzać krótkie dialogi na temat życia
codziennego
Nauczyciel dokonuje oceny ucznia na bieżąco zaznaczając osiągnięcia
dziecka w dzienniczku oraz dzienniku lekcyjnym. Ocena śródroczna i
roczna jest zawsze i wyłącznie oceną opisową.
Nauczyciel stosuje następujące oceny:
A - Doskonale
B- Bardzo dobrze
C- Dobrze
D- Postaraj się bardziej
E-ćwicz wytrwale
F- potrzebujesz pomocy
Ocenie podlegają: testy, prace domowe i dodatkowe, ćwiczenia wykonywane
w zeszycie ćwiczeń oraz scenki i gry językowe, a także stopień zaangażowania
ucznia w wykonywanie wyżej wymienionych zadań. Nauczyciel na bieżąco
nagradza uczniów plusami za aktywność na lekcjach.

Podobne dokumenty