Program_konferencji - MEDIA A EDUKACJA. Edukacyjne

Komentarze

Transkrypt

Program_konferencji - MEDIA A EDUKACJA. Edukacyjne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Rzeszowski
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
MEDIA
A
EDUKACJA
pod patronatem JM Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dra hab. Bronisława Marciniaka
PROGRAM
Poznań, 5-6 października 2012
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media a edukacja”
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dra hab. Bronisława Marciniaka
Organizatorzy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Rzeszowski
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
Komitet Programowo-Organizacyjny
prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski (UAM) – przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Dylak (UAM) – wiceprzewodniczący
prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek (UAM)
prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski (URz)
prof. dr hab. Lechosław Gawrecki (GWSM)
dr Agnieszka Iwanicka (UAM)
dr Natalia Walter (UAM)
mgr Rafał M. Socha (PTTiME)
Biuro Konferencji
mgr inż. Stanisław Ubermanowicz
Projekt okładki
Paweł Pluciński
Projekt logo Konferencji
Andrzej Fasiecki
© PTTiME Poznań 2012
Druk i oprawa
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Szanowni Państwo
W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego serdecznie witamy uczestników
oraz honorowych gości VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media a edukacja”.
Ma ona uroczysty charakter, gdyż jest połączona z obchodami jubileuszu 70-lecia urodzin
i 45-lecia pracy zawodowej Profesora Wacława Strykowskiego. Dostojny Jubilat przewodniczył organizacji wszystkich sześciu poprzednich Konferencji, dlatego współpracownicy,
przyjaciele i uczniowie postanowili uczcić te rocznice przygotowaniem intelektualnego
spotkania, wzorowanego na wypracowanych dotychczas formach.
Obrady odbywają się w trybie plenarnym pod hasłem „Kierunki zmian w edukacji”
a także z podziałem na sekcje zogniskowane wokół następujących zagadnień: „Kompetencje medialne”, „Technologie a społeczeństwo informacyjne”, „E-learning i multimedia”,
„Edukacja zdalna i medialna”, „Oddziaływania mediów”, „Media jako narzędzia kreacji”.
Żywimy nadzieję, że w tak szerokim spektrum problematyki każdy z Uczestników znajdzie
dla siebie interesujące treści.
Tradycją tych Konferencji jest łączenie wystąpień i dysput naukowych z elementami
kulturowymi. Obok referatów w sesjach plenarnych i w sekcjach tematycznych, zapraszamy do wysłuchania kameralnego koncertu zwieńczającego część laudacyjną oraz do obejrzenia przedstawienia słowno-muzycznego, przygotowanego przez artystów współpracujących z Jubilatem w czasach Jego aktywności w Studenckim Teatrze „NURT”.
Wszystkim Gościom i Uczestnikom Konferencji życzymy satysfakcji poznawczych,
owocnych kontaktów naukowych i osobistych, przyjemnych doznań emocjonalnych, wielu
pożytków ze studiowania wydanych publikacji oraz miłego pobytu w Poznaniu.
Za Komitet Programowo-Organizacyjny
Wojciech Skrzydlewski
Stanisław Dylak
INFORMACJE OGÓLNE
Zakwaterowanie na dwie doby
Czwartek 4.10.2012
od godz. 1200
Tylko dla uczestników korzystających z dodatkowego noclegu z 4/5.10 w Recepcji D.S. „Jowita”,
ul. Zwierzyniecka 7.
Rejestracja i wydawanie materiałów
Piątek 5.10.2012
od godz. 900
Hol przed Aulą im. Jana Lubrańskiego, I piętro Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 B.
Uroczystości i obrady pierwszego dnia Konferencji
Piątek 5.10.2012
od godz. 1000 do godz. 1700
Aula im. Jana Lubrańskiego, I piętro Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 B.
Zakwaterowanie na jedną dobę
Piątek 5.10.2012
doba hotelowa od godz. 1200 do godz. 1000 dnia następnego
Dla uczestników korzystających z noclegu z 5/6.10 w Recepcji D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7.
Uroczysta kolacja i występy
Piątek 5.10.2012
od godz. 1900 do godz. 2200
Sala błękitna w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7 B.
Obrady drugiego dnia Konferencji
Sobota 6.10.2012
od godz. 900 do godz. 1515
Sale wykładowe A i B w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7.
Warsztaty informatyczno-mechatroniczne, towarzyszące Konferencji
Sobota 6.10.2012
od godz. 900 do godz. 1300
Salka komputerowa D w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7.
Biuro Konferencji i kontakt
mgr inż. Stanisław Ubermanowicz – [email protected]
przed Konferencją – Zakład Technologii Kształcenia UAM, ul. Słowackiego 20, tel. 061-829 2801
podczas Konferencji w piątek – hol przed Aulą im. Jana Lubrańskiego, I piętro Collegium Minus
UAM, ul. Wieniawskiego 1 B.
podczas Konferencji w sobotę – hol przed salami A i B w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7.
PROGRAM
VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
„MEDIA A EDUKACJA”
Media – Edukacja – Kultura
Media – Education – Culture
Piątek, 5 października 2012
Aula im. Jana Lubrańskiego – Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 B
900 – 1000
1000
Rejestracja Uczestników Konferencji – Members’ registration
Uroczyste otwarcie Konferencji – Conference opening
• prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1015 – 1200
1130 – 1200
1200 – 1230
Część laudacyjna – Laudation
Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski
Koncert – G.Ph. Telemann, Suita a-moll
Joanna Grochowalska – flet altowy
Dagmara Kapczyńska – klawesyn
Ewa Golińska – I skrzypce
Anna Malesza – II skrzypce
Ewa Guzowska – altówka
Andrzej Nowicki – wiolonczela
Przerwa na kawę – Coffee break
SESJA PLENARNA – PLENARY SESSION
1230 – 1400
Sesja I:
Kierunki zmian w edukacji
Session I: Directions of changes in education
Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Dylak
• prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Przekazywanie wiedzy drogami elektronicznymi
Transfer of knowledge by electronic means
• prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
O istocie medialności młodego pokolenia
About the nature of the young generation mediality
• prof. Roberto Muffoletto, Ph.D., Appalachian State University, Boone, NC (USA)
The End of Learning As We know It
Zmierzch uczenia się, jakie znamy
5
Sala profesorska – Collegium Historicum UAM, ul. Św. Marcin 78
1400 – 1500
Obiad
Lunch
Aula im. Jana Lubrańskiego – Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 B
1500 – 1700
Sesja II:
Kierunki zmian w edukacji
Session II: Directions of changes in education
Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Dylak
• prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kompetencje medialne w świetle badań kognitywistycznych
Media competences in the light of cognitive research
• prof. zw. dr hab. Janusz Gajda, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
Granice wolności i odpowiedzialności mediów – aspekt moralny i edukacyjny
Limits of freedom and responsibility of media – moral and educational aspects
• prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Transformacja systemowa szkolnictwa wyższego
System transformation of higher education
• prof. zw. dr hab. Kazimierza Wenta, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Teoria chaosu w dyskusji nad technologią informacyjno-komunikacyjną w szkole wyższej
Chaos theory in the discussion on ICT in high school
• prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Uniwersytet Rzeszowski
Proces kształcenia w świetle teorii optymalnego znaku
Education process in the context of optimum sign theory
Dyskusja – Discussion
Sala błękitna D.S. „Jowita” – Gastro Królscy i Gebru Sp.J., ul. Zwierzyniecka 7 B
1900
Uroczysta kolacja jubileuszowa
Solemn jubilee dinner (banquet)
2000
Występ Studenckiego Teatru „NURT” lat ‘60
Projection of student theater “NURT” ‘60
6
Sobota, 6 października 2012
Sale konferencyjne A i B w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7
OBRADY W SEKCJACH – DEBATES IN SECTIONS
900 – 1045
Sekcja A, sala A: Kompetencje medialne
Section A, hall A: Media competences
Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski
• prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka
Visual literacy as the competency of a modern man
• mgr Mateusz Leszkowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Projektowanie graficzne a proces czytania i tworzenia wizualnych znaczeń
Graphic design in reading and visual meaning-making
• dr Marta Wrońska, Uniwersytet Rzeszowski
„Nowoczesność wieloznaczna” edukacji współczesnego adolescenta
– „wieloznaczność nowoczesna” pracy nauczyciela
“Ambiguous modernity” of educating the contemporary adolescen
– “modern ambiguity” of the teacher’s work
• mgr Grażyna Barabasz, mgr Anna Wiśniewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Edukacyjne oblicza mediów według studentów specjalizacji nauczycielskich
Educational faces of the media according to students of the educational studies
• dr Żanetta Kaczmarek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Strategie uczenia się studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Learning strategies of physiotherapy students at Medical University in Wroclaw
• mgr inż. Stanisław Ubermanowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
„Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji” w formowaniu kompetencji InfoTechnicznych
“Free and Open Implementations Strategy” in the formation of InfoTechnological competences
Dyskusja – Discussion
1045 – 1115
Przerwa na kawę – Coffee break
1115 – 1300
Sekcja A, sala A: Technologie a społeczeństwo informacyjne
Section A, hall A: Technology and information society
Prowadząca: dr Marta Wrońska
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne nauczania
Multi-faceted development of the information society technology and learning structural changes
7
• prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, Uniwersytet Zielonogórski
Technologie informacyjne a jakość kształcenia
Information technologies vs. quality of education
• prof. dr hab. Maria Kozielska, Politechnika Poznańska
Technologie informacyjne w nowym ujęciu kształcenia technicznego
Information technology in the new learning approach of technical education
• dr Antoni Zając, Uniwersytet Rzeszowski
Świat współczesny należy odczytać, rozpoznać i wymyślić od nowa
The modern world should be read, recognized and reinvented anew
• dr Justyna Strykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komunikowania i uczenia się
The role of the social media in learning and communicative processes
• dr Agnieszka Iwanicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cyberprzestrzeń jako miejsce nowej edukacji medialnej
Cyberspace as a new media education place
Dyskusja – Discussion
---
900 – 1045
Sekcja B, sala B: E-learning i multimedia
Section B, hall B: E-learning and multimedia
Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Morbitzer
• dr Paweł Topol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Szkoła 3D
School 3D
• mgr Krzysztof Kuźmicz, prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Metodologiczny kontekst badania e-learningu
Methodological context of e-learning research
• prof. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podręcznik multimedialny w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Multimedia school-book in science teaching
• dr Piotr Jagodziński, dr Robert Wolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Współczesne media i eksperyment chemiczny
Modern media and chemical experiment
• dr Jacek Jędryczkowski, Uniwersytet Zielonogórski
Interaktywny system pomocy w multimedialnym module edukacyjnym
Interactive Help System in multimedia educational module
8
• dr Ilona Nowakowska-Buryła, mgr Tomasz Joński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Eyetrackingowe badania prezentacji multimedialnych konstruowanych dla wspomagania edukacji
wczesnoszkolnej
Eye tracking research of multimedia presentations constructed as the support of early-school
Dyskusja – Discussion
1045 – 1115
Przerwa na kawę – Coffee break
1115 – 1300
Sekcja B, sala B: Media jako narzędzia kreacji
Section B, hall B: Media as a creation tools
Prowadząca: prof. dr hab. Barbara Kędzierska
• prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Net Art – nowa przestrzeń artystycznej kreacji młodzieży
Net Art – the new expanse of adolescent’s artistic creation
• dr Dorota Siemieniecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Twórczość i czas wolny studentów ery cyfrowej
Creativity and leisure time of students in digital era
• dr Włodzimierz Olszewski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki
w Polkowicach
Media w aspekcie pedagogicznej funkcji czasu wolnego ludzi dorosłych
Media in the aspect of educational function of adult’s free time
• prof. zw. dr hab. Maria Kujawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Internet w pracy naukowo-badawczej historyka
Applications of the Internet for a historian’s scientific research
• dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach
Internet dla rodziny – portale wspierające wiedzę o krewnych
Internet for the family – the portals supporting knowledge about kin
• dr Natalia Walter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Komputer w edukacji przedszkolnej
Computer at preschool education
Dyskusja – Discussion
---
Sala błękitna D.S. „Jowita” – Gastro Królscy i Gebru Sp.J., ul. Zwierzyniecka 7 B
1300 – 1400
Obiad
Lunch
9
Sale konferencyjne A i B w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7
1400 – 1515
Sekcja A, sala A: Oddziaływania mediów
Section A, hall A: Impact of media
Prowadząca: dr Agnieszka Iwanicka
• prof. dr hab. inż. Marek Furmanek, Uniwersytet Zielonogórski
Przemoc symboliczna w przestrzeni medialnej
Symbolic violence in media space
• dr Ewa Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski
Działania profilaktyczne wobec zagrożeń medialnych
Preventive measures against media risks
• dr Ewa Czerwińska, Politechnika Koszalińska, mgr Janusz Sterzel, Areszt Śledczy
w Koszalinie
Specyficzne formy reedukacji
Special forms of reeducation
• mgr Szymon Nożyński, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Radio – „Przyjazne Medium”
Radio – “friendly medium”
• dr Ewa Kiełb-Starczewska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Nauczyciel akademicki wobec zadań naukowych i dydaktycznych a udział mass mediów
w jego pracy wychowawczej z młodzieżą studencką
The tasks of an academic teacher as a researcher, educator and the role of the mass media
in upbringing students
Dyskusja – Discussion
1400 – 1515
Sekcja B, sala B: Edukacja zdalna i medialna
Section B, hall B: Media- and Distance education
Prowadząca: dr Natalia Walter
• dr inż. Jarosław Wagner, Uniwersytet Zielonogórski
Kształcenie na odległość jako element nowoczesnej szkoły wyższej
Distance education as part of a modern university
• mgr inż. Michał Adamczak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Platforma lot4eng.com jako narzędzie wspierające kształcenie ustawiczne
Lot4eng.com platform as a tool supporting lifelong learning
mgr Rafał Socha, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych w Poznaniu
Wikimedia w edukacji
Wikimedia in education
10
• dr Wiesław Bestrzyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kanadyjski model immersyjnej edukacji medialnej
The Canadian model of immersive media education
• mgr Robert Szymiec, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Edukacja medialna w perspektywie ekologicznej
Media education from the ecological perspective
Dyskusja – Discussion
Sala komputerowa D w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7
9 – 13
00
00
Warsztaty InfoTechniczne – forma towarzysząca Konferencji
Organizator: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania z Poznania
• Prowadzący: dr Marcin Gogolewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cel warsztatów:
Zapoznanie z innowacyjnymi metodami i narzędziami wczesnego formowania kompetencji InfoTechnicznych opartych na „Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji”.
Tematyka spotkania: Czym jest "Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji"?
Programowanie z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino i języka programowania Scratch.
Tematyka zadań:
Temat 1.:
Sterowanie jasnością i kolorami diody RGB – pomiar temperatury.
Zadanie: Budowa układu do wizualizacji regulacji jasności i kolorów diody RGB podłączonej do
modułu-interfejsu Arduino, sterowanego przez środowisko Scratch (S4A). Wykorzystanie
funkcji przetwornika analogowo-cyfrowego do budowy układu pomiarowego.
Temat 2.:
Pong – programowanie gry komputerowej
Zadanie: Tworzenie skryptów umożliwiających wprowadzenie poszczególnych elementów gry w ruch.
Rozstrzyganie kolejnych zdarzeń oraz zmiana wartości zmiennych, które wpłyną np. na
szybkość piłki.
Temat 3.:
Termometr cyfrowy – pomiar temperatury
Zadanie: Wykorzystanie funkcji przetwornika analogowo-cyfrowego do budowy układu pomiarowego.
Istota funkcjonowania i zastosowania termistora. Sterowanie diodą elektroluminescencyjną
w zależności od temperatury.
e-swoi.pl
11
Miejsca realizacji Konferencji:
Aula im. Jana Lubrańskiego w Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 B
Sala profesorska w Collegium Historicum – Gastro Królscy i Gebru, ul. Św. Marcin 78
Noclegi w pokojach hotelowych D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7
Sale konferencyjne A i B oraz komputerowa D w D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7
Sala błękitna w D.S. „Jowita” – Gastro Królscy i Gebru, ul. Zwierzyniecka 7 B
12

Podobne dokumenty