Ulotka LUBTUR - Ośno Lubuskie

Komentarze

Transkrypt

Ulotka LUBTUR - Ośno Lubuskie
Lubuskie - ukazujemy bogactwo
turystycznie urozmaiconego regionu
1. Czym jest LUBTUR?
LUBTUR jest projektem współpracy opartej na umowie partnerskiej zawartej w dniu 13 maja 2010
roku w Świebodzinie pomiędzy:
•
Stowarzyszeniem „LGD Działaj z Nami”
•
Stowarzyszeniem Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
2. Czemu służy LUBTUR?
LUBTUR jest odpowiedzią na potrzeby licznej grupy usługodawców zależnych od rozwoju,
promocji i zwiększenia atrakcyjności turystyki. Istotą projektu współpracy jest stworzenie
pierwszej na tym terenie informacji turystycznej w postaci interaktywnej strony internetowej.
Nowatorski charakter planowanej do realizacji bazy informacji turystycznej polegał będzie na
zgromadzeniu możliwie największej ilości lokalnych zasobów (turystycznych, przyrodniczych,
historycznych i kulturowych) istotnych i interesujących z punktu widzenia turysty. Strona
internetowa oprócz atrakcji turystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym, będzie zawierała
również informacje o: usługach związanych z hotelarstwem, agroturystyką, gastronomią
i usługach przewodników turystycznych oraz wszelkich imprezach cyklicznych. Innowacyjny
charakter będzie mieć również szeroko zakrojona promocja bazy informacji turystycznej oparta
o przemyślane działania marketingowe takie jak: udział w targach turystycznych, ogłoszenia
w prasie i Internecie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych. Ponadto przy realizacji
projektu wytyczone zostaną nowe szlaki turystyczne, które w nowatorski sposób, w formie
multimedialnej, zostaną zaprezentowane na nowopowstałej stronie internetowej, a także
w planowanych do wydania publikacjach. Projekt współpracy będzie łączył wiele ściśle ze sobą
związanych zadań, z których każde dotyczyć będzie całego obszaru projektu.
3. Jaki jest główny cel LUBTUR’u?
Promocja północno-wschodniej części województwa lubuskiego, rozwój turystyki na tym terenie
oraz zwiększenie atrakcyjności i jej wykorzystanie do 31 grudnia 2013 roku.
4. Jaki teren obejmuje LUBTUR
Projekt działa na terenie obszarów wiejskich północno-wschodniej części województwa
lubuskiego, a dokładnie na obszarze 25 gmin członkowskich Stowarzyszeń partnerskich:
Bledzew, Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn,
Lubniewice, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Przytoczna, Pszczew, Santok, Skąpe,
Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Torzym, Zwierzyn.
Oczywiście turystyka z obszaru projektu LUBTUR będzie promowana również poza terenem
projektu,
na
terenie
województw:
dolnośląskiego,
lubuskiego,
wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego oraz w Niemczech w sąsiednich landach: Brandenburgii i MaklenburgiiPrzedpomorza.
5. Jaki jest budżet projektu i przez kogo LUBTUR jest finansowany?
Projekt współpracy będzie realizowany w oparciu o budżet w wysokości 597 215,00 złotych
(słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście 00/100), na który
składają się środki:
• 371 397,00 (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
siedem 00/100) ze strony Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”,
• 225 818,00 (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemnaście 00/100)
ze strony Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.
LUBTUR jest w 100% refundowany w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” Osi IV
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
UWAGA: Każdy kto bierze udział w projekcie LUBTUR nie ponosi żadnych kosztów.
Może natomiast odnieść znaczne korzyści wynikające z promocji jego podmiotu na stronie
internetowej, w publikacjach oraz na targach turystycznych.

Podobne dokumenty