Regulamin konkursu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu
Regulamin Program Rixosy
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu Rixosy jest firma Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
przy ul. 11 Listopada 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo- KRS
pod nr KRS 0000075235, NIP 954-23-03-351, wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, zwana dalej
Organizatorem.
2. Program Rixosy zwany dalej Programem skierowany jest do Niezależnych Dystrybutorów firmy Akuna
Polska Sp. z o.o., którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwanych dalej
Uczestnikami.
3. Program trwa od dnia 01.06.2013 r. do dnia 31.08.2014 r.
4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu przez Uczestnika.
5. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
§2 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE RIXOSY
1. Uczestnikiem Programu jest Dystrybutor firmy Akuna posiadający pozycję menadżerską oraz Senior
Dystrybutor który dokonał zakupu Zestawu Moja Turcja (Zestaw Moja Turcja składa się 4 butelek
produktu Alveo w cenie 504 zł o wartości punktowej 100 punktów zakupowych w system
Organizatora)
2. Program daje możliwość :
a. gromadzenia rixosów
b. uczestnictwa w Rankingu Rixosów
3. Uczestnik gromadzi rixosy do miesięcznego Rankingu według poniższych kryteriów :
a. za uczestnictwo w programie autoMOTYWACJA dostaje 10 000 rixosów
b. za posiadanie pozycji menadżerskiej otrzymuje 60 000 rixosów w ramach spełniania przez
czas trwania Programu warunku kwalifikacji (zakup własny w produktach punktowych
Organizatora w wysokości minimum 700 punktów). Nie spełnienie warunku kwalifikacji
w miesiącach określonych w czasie trwania Programu
skutkuje odjęciem
4 000 rixosów w każdym miesiącu w którym warunek nie zostanie spełniony.
c. za zakup Zestawu Moja Turcja Uczestnik otrzymuje 800 rixosów
d. za każdy 1 zł netto Premii Start otrzymanej w okresie grudzień 2013 – czerwiec 2014 przez
nowego bezpośredniego partnera Uczestnika (nowego w rozumieniu regulaminu Akuna
Start), Uczestnik otrzymuje 1 Złotego Rixosa (z wyjątkiem grudnia 2013 i lutego 2014, kiedy
za 1 zł takiej Premii Start otrzymuje 2 Złote Rixosy)
4. Uczestnik, który osiągnie pozycję menadżerską w trakcie trwania Programu bierze udział w Rankingu
miesięcznym w miesiącu następującym po dacie nominacji na pozycje menadżerską. Otrzymuje
na starcie Programu 4000 rixosów za każdy miesiąc, który pozostał do zakończenia Programu
w ramach spełniania przez czas trwania Programu warunku kwalifikacji (zakup własny w produktach
punktowych Organizatora w wysokości minimum 700 punktów). Nie spełnienie warunku kwalifikacji
w miesiącach, które pozostały do zakończenia Programu skutkuje odjęciem 4000 Rixosów
w każdym miesiącu, w którym warunek nie zostanie spełniony.
5. Uczestnik posiadający na swoje nazwisko klika pozycji menadżerskich (cesje umowy) może
uczestniczyć w Rankingu na każdej pozycji. Jednak do rankingu końcowego brana jest pozycja
menadżerska, na której zostanie zgromadzona największa wartość rixosów.
6. Uczestnik, który posiada rixosy z zakupionych Zestawów Moja Turcja ma możliwość przekazania ich
innemu Uczestnikowi Programu. Przekazane nie mogą mieć większej równowartości
Ver. 16.12.2013
od rixosów zgromadzonych przez Uczestnika, który je otrzymuje od równowartości rixosów, które
zgromadził za zakup Zestawu Moja Turcja.
7. Ranking na zakończenie programu jest sumą uzbieranych rixosów.
§3 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Każdy Uczestnik, który zgromadzi przez okres trwania Programu 120 000 rixosów będzie miał
pierwszeństwo do uczestnictwa w zagranicznym szkoleniu wyjazdowym. Termin i miejsce szkolenia
zostanie określone przez Organizatora w późniejszym terminie.
Organizator publikuje wyniki miesięcznych Rankingów dla 100 pozycji na stronie internetowej www.akuna.net
oraz na fan page Akuna Polska… Zdrowie i Sukces na Facebooku po systemowym zamknięciu miesiąca,
którego dotyczy Ranking najpóźniej do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały
spełnione warunki.
2. Wyniki Rankingu na zakończenie Programu będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
www.akuna.net po systemowym zamknięciu miesiąca sierpnia 2014, najpóźniej do 15-go września
2014 roku
§4 REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Reklamacje dotyczące warunków określonych w § 2 pkt. 3 mogą być zgłaszane w czasie trwania
Programu, najpóźniej do 14 dni po zamieszczeniu wyników na stronie internetowej Organizatora
www.akuna.net. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego,
z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będę brane przesyłki , które wpłynęły do siedziby Organizatora nie
później niż 21 dni po zamieszczeniu wyników na stronie internetowej www.akuna.net. Reklamacje
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA – Program Rixosy”. Reklamacja powinna
zawierać: dane Uczestnika i opis przyczyny reklamacji.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Programu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.akuna.net.
3. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na
siedzibę Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
5. Uczestnik biorąc udział w Programie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
Ver. 16.12.2013

Podobne dokumenty