Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
w GDAŃSKU
80-958 GDAŃSK, UL. DYREKCYJNA 2-4
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wydmy,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 99
o pow. 4,4533 ha, obręb 86 oraz działki nr 103 o pow. 0,4473 ha, obręb 86
wraz z prawem własności znajdującej się na nich zabudowy.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Kontakt do Administratora pod numerem telefonu (58) 721 39 40 lub
607 813 543.
Nieruchomość jest obciążona czynną umową najmu.
Wraz z przeniesieniem praw do nieruchomości, nabywca wstąpi w prawa
i obowiązki PKP S.A. jako Wynajmującego, wynikające z zawartej umowy najmu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 7.700.000,00 zł
Wadium: 770.000,00 zł
Postąpienie: 50.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2012 roku, o godz. 12.00,
w siedzibie Ogłaszającego, pokój 226.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w materiałach przetargowych w terminie do dnia 4 września 2012
roku.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym
oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl. Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, pokój 223, tel. 601 692 937, sekretariat (58)
721 49 00, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
w GDAŃSKU
80-958 GDAŃSK, UL. DYREKCYJNA 2-4
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdańsku
przy ulicy Uczniowskiej, w skład której wchodzi prawo użytkowania
wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki
nr: 504, 505, 506/2, 533/3, obręb 45, łącznego obszaru 3,6720 ha
wraz z prawem własności zabudowy.
Nieruchomość jest obciążona czynnymi umowami najmu i dzierżawy.
Wraz z przeniesieniem praw do nieruchomości, Nabywca wstąpi w prawa
i obowiązki PKP S.A. jako Wynajmującego/Wydzierżawiającego, wynikające
z zawartych umów najmu/dzierżawy.
Nieruchomość będzie obciążona służebnością przesyłu: linii energetycznej,
kabla telekomunikacyjnego oraz napowietrznej linii wysokiego napięcia.
Nieruchomość będzie również obciążona służebnością przejazdu i przechodu
na rzecz działki nr 506/1 oraz nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia
służebności drogi koniecznej przez działkę nr 503/10, w celu skomunikowania
nabywanej nieruchomości z drogą publiczną – ulicą Uczniowską.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Kontakt do Administratora – nr telefonu (58) 721 39 40 lub 601 058 698.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000.000,00 zł
Wadium: 500.000,00 zł Postąpienie: 30.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2012 roku, o godz. 10.00,
w siedzibie Ogłaszającego, pokój 226.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w materiałach przetargowych w terminie do dnia 4 września 2012
roku.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, pokój 223, tel. 601 692 937, sekretariat (58) 721 49 00,
e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S. A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Warszawie
przy ul. Białostockiej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3/6
obręb 4-14-03 o pow. 0,2866 ha wraz z prawem własności
znajdującej się na niej zabudowy.
Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr WA3M / 00416286 / 5
prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa
w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona umową najmu ani dzierżawy.
Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu ze
Sprzedającym, pod numerem tel. (22) 474 60 75.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4 373 000,00 zł
Wadium: 437 300,00 zł Postąpienie: 40 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Zgodnie z art. 109 ustęp 1 punkt 2) Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, właściwej gminie przysługuje prawo pierwokupu.
Z uwagi na uwarunkowania związane z istniejącą na przedmiotowych
nieruchomościach infrastrukturą techniczną, w szczególności uwzględnić należy
następujące wymagania, mające istotne znaczenie dla ich przyszłego
zagospodarowania:
a) na terenie działki nr ewidencyjny 3/6 znajduje się linia kablowa SN relacji GSZ
Grochów – stacja trafo „Wileńska” będąca własnością PKP Energetyka S.A.
Z uwagi na powyższe, każdoczesny właściciel i użytkownik wieczysty tej
nieruchomości ustanowi na czas nieokreślony nieodpłatną służebność
przesyłu na rzecz PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Hożej 63/67 (kod pocztowy: 00-681) i jej następców prawnych, na czas
nieokreślony służebność przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą
w art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 z póź. zm.), polegająca na nieodpłatnym i nieograniczonym
czasowo przebiegu, dostępu do istniejącej na tej nieruchomości infrastruktury
technicznej, należącej do ww. Spółki, w celu jej konserwacji, usuwania awarii,
przebudowy i modernizacji oraz na powstrzymaniu się właściciela
nieruchomości od wybudowania budowli w odległości 1 m (jednego metra)
od w/w urządzenia.
b) PKP PLK S.A. zastrzega zakaz odprowadzania wód opadowych na teren
kolejowy oraz do kolejowych urządzeń odwadniających.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2012 r. o godz. 11.00ľľ
w Warszawie przy ul. Armatniej 14, sala 201.
Poza innymi warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu
dostępnym po wykupieniu go od Sprzedającego wraz z Folderem
Informacyjnym, warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w przetargu jest
wniesienie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2012 r.,
przelewem na rachunek bankowy PKP S. A., nr rachunku 26 1140 1010 0000
3075 6900 1011, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania
rachunku pełną kwotą wadium. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,
który wygra licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a pozostałym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone według zasad przewidzianych
w Regulaminie.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie złoży
oferty nabycia w wysokości ceny wywoławczej plus jedno postąpienie. Wadium
przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku uchylenia się przez
wygrywającego przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym, który będzie miał
formę licytacji, winny do dnia 16 sierpnia 2012 r. przesłać na adres
Sprzedającego pisemne zgłoszenie podpisane przez oferenta, z dopiskiem
na kopercie: „PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.
BIAŁOSTOCKIEJ W WARSZAWIE”
Zgłoszenie winno zawierać między innymi oświadczenia wymagane
Regulaminem, w tym, że:
– oferent zgłaszając swoje uczestnictwo zapoznał się z warunkami przetargu
i Regulaminem oraz je akceptuje,
– złożona w toku licytacji oferta cenowa, której udzielone zostanie przybicie,
będzie wiążąca przez okres 6 miesięcy.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl
Szczegóły przetargu wraz z Folderem Informacyjnym i Regulaminem
udostępniane są u sprzedającego za zapłatą kwoty 1 000 PLN + 23% VAT.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (22) 474 60 75, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega, iż może odwołać lub unieważnić przetarg
w każdej chwili, bez podania przyczyny.
PKP S. A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Prawa własności lokalu użytkowego nr U-12 położonego w Warszawie
przy ulicy Białostockiej 5 o powierzchni użytkowej 382,14 m2,
do którego przynależą pomieszczenia: piwnica o pow. użytkowej
229,86 m2, i maszynownia dźwigu o pow. użytkowej 12,64 m2
wraz z udziałem w wielkości 3839/100000 w częściach wspólnych
budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 26/3,
obręb numer: 1403 o pow. 1,2133 ha
Lokal zajmowany jest bezumownie.
Sprzedający nie posiada dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego,
a Kupujący przyjmuje ten fakt do wiadomości i zrzeka się wobec strony
sprzedającej wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, nie będzie
ponosić żadnych kosztów w przypadku sporządzenia takiej dokumentacji
w przyszłości.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 920 000,00 zł netto
Wadium: 192 000,00 zł
Postąpienie: 20 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy sprzedaży.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie
Ogłaszającego, sala przetargowa (nr 12).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 11.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. (22)
474 60 75, fax (22) 474 65 96, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE
31-516 KRAKÓW, RONDO MOGILSKIE 1
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Lublinie, woj. lubelskie, na którą
składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego
geodezyjnie jako działki nr 2/80 o pow. 5 717 m2, nr 2/81 o pow. 4 343 m2,
nr 2/25 o pow. 340 m2, nr 2/26 o pow. 87 m2, nr 2/27 o pow. 20 m2,
nr 2/28 o pow. 426 m2 wraz z prawem własności obiektów budowlanych
obręb 10 – Dziesiąta Stara przy ul. Kunickiego i ul. Kunickiego 35 a.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze
Sprzedającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 360 000,00 zł
Wadium: 136 000,00 zł Postąpienie: 14 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Wydziału Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II w Lublinie przy ul.
Okopowej 5, pokój 461.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 18.07.2012 r.
Termin zapłaty oznacza dzień uznania wpłatą rachunku Sprzedającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią informacji przetargowej zamieszczonymi na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II
w Lublinie, tel. (81) 472 110 25.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
UWAGA! Aby bezpośrednio przejść na stronę poszczególnej oferty, zrób zdjęcie odpowiedniego kodu swoim telefonem używając dowolnej aplikacji typu UPCODE, którą możesz za darmo pobrać z Internetu.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
w WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce, województwo
mazowieckie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 61875/8, obręb 0006-6
o pow. 0,2202 ha wraz z prawem własności zabudowy
w postaci budynku byłej stołówki.
Nieruchomość nie jest obciążona umową najmu/dzierżawy.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 660 000,00 zł netto
Wadium: 66 000,00 zł Postąpienie: 6 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu podpisania umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ul.
Armatniej 14, sala przetargowa (nr 12).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 19.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. (22)
474 60 75, fax (22) 474 65 96, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Nieruchomości na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 61488 obręb Ostrołęka 6
o powierzchni 0,3700ha położonej w gminie M. Ostrołęka,
woj. mazowieckie wraz z prawem własności
znajdującej się na niej zabudowy
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 410 000,00 zł
Postąpienie: 4 100,00 zł
Wadium: 41 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2012r. o godz. 11.30 w siedzibie
Ogłaszającego (sala przetargowa).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 23.07.2012r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. (22)
474 60 75, fax (22) 474 65 96
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 61490 obręb Ostrołęka 6
o powierzchni 0,3288ha położonej w gminie M. Ostrołęka,
woj. mazowieckie, wraz z prawem własności
znajdującej się na niej zabudowy.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 365 000,00 zł
Wadium: 36 500,00 zł
Postąpienie: 3 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2012r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego (sala przetargowa).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 23.07.2012r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. (22)
474 60 75, fax (22) 474 65 96
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 20.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny
nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia
określone są w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości nr ewidencyjny 4904/7
obręb 0001-Wyszków jest uzyskanie zgody Ministra właściwego do spraw
transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (22) 474 60 75, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
PKP S. A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
prawa własności lokalu użytkowego oznaczonego nr 001 o pow. 58,73 mā,
położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 16 w Warszawie
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
w wielkości 5873/1478237 i udziałem w prawie użytkowania wieczystego
gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr ew. 33/1
obręb 6-01-10 o pow. 9823 m2 w wielkości 5873/1478237.
Lokal obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 300 000,00 zł netto
Wadium: 30 000,00 zł Postąpienie: 3 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu podpisania umowy sprzedaży.
Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego
użytkownika wieczystego gruntu i właściciela budynku, objętych księgą
wieczystą KW nr 97059, polegającą na prawie do nieograniczonego dojścia
i dojazdu, oraz korzystania z infrastruktury technicznej znajdującej się
na nieruchomości stanowiącej działkę nr 33/1.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ul.
Armatniej 14, sala przetargowa (nr 12).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 20.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny
nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia
określone są w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. (22)
474 60 75, fax (22) 474 65 96, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
gruntu oznaczonego nr ewidencyjnym 4904/7, obręb 0001-Wyszków
o pow. 3,0847 ha położonej w Wyszkowie przy ul. Kolejowej,
województwo mazowieckie wraz z prawem własności drzewostanu.
Nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy/najmu.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 270 000,00 zł netto
Wadium: 27 000,00 zł Postąpienie: 3 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu podpisania umowy sprzedaży.
Zgodnie z art. 109 ustęp 1 punkt 2) Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, właściwej gminie przysługuje prawo pierwokupu.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ul.
Armatniej 14, sala przetargowa (nr 12).
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
UL. DYREKCYJNA 2-4 80-958 GDAŃSK
1. Nieruchomości położonej w Olsztynie przy pl. Bema 4a/9,
na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego w Olsztynie pod adresem pl. Bema 4a/9
o pow. użytkowej 35,98 m2; oraz udział w prawie użytkowania wieczystego
działki gruntu nr 1/3 o pow. 0,0183 ha położonej w obrębie Olsztyn 73
wynoszący 141/1000 (sto czterdzieści jeden tysięcznych)
i udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/2
o pow. 0,0442 ha położonej w obrębie Olsztyn 73
wynoszący 203/10 000 (dwieście trzy dziesięciotysięczne)
Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,00 zł
Wadium: 10.000,00 zł
Postąpienie: 1.000,00 zł
2. Nieruchomości położonej w miejscowości Bartoszyce, powiat
bartoszycki, obręb 5-Bratoszyce, na którą składa się prawo własności
lokalu mieszkalnego, zawierającego 2 pokoje, kuchnię oraz łazienkę,
zlokalizowanego przy ul. Drzewnej 7/2, o pow. użytkowej 52,00 m2
wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o łącznej
powierzchni 29,10 m2 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego
działki gruntu nr 5/11 o pow. 0,1104 ha wynoszącym 460/1000.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,00 zł
Wadium: 6.000,00 zł Postąpienie: 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2012r. o godz. poz. 1. 11.00, poz. 2. 12.00
w Biurze Oddziału w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 24b w sali
konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto w terminie
do dnia 12.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonego na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu, w tym dotyczące numeru konta do wpłaty wadium,
udziela PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Biuro
w Olsztynie (pok. 105, 117), tel. 89 677 54 04, 691 500 684, e-mail:
[email protected], [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP SA ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU,
ul. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 21 w przysiółku Mańczok,
na terenie sołectwa Grabczok, na którą składa się prawo użytkowania
wieczystego działek nr 105/2 o pow. 0,0451 ha, nr 105/3 o pow. 0,2434 ha
oraz nr 106/1 o pow. 0,0725 ha, AM 9, obręb Grabczok, gmina Murów,
powiat opolski, wraz z prawem własności
znajdującej się na nich zabudowy.
Nieruchomość nie posiada certyfikatu energetycznego, co zostanie
uwzględnione w akcie notarialnym.
Ponieważ zgodnie z art. 109 pkt. 1.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) gminie Murów przysługuje prawo
pierwokupu niezabudowanych działek nr 105/3 i nr 106/1, sprzedaż będzie
mogła nastąpić, jeżeli Wójt Gminy Murów nie wykona prawa pierwokupu (art. 110
ustawy „o gospodarce nieruchomościami”).
UWAGA! Aby bezpośrednio przejść na stronę poszczególnej oferty, zrób zdjęcie odpowiedniego kodu swoim telefonem używając dowolnej aplikacji typu UPCODE, którą możesz za darmo pobrać z Internetu.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony
z możliwością rozwiązania z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Najemca zameldowany jest w budynku przy ul. Leśnej 21 na pobyt czasowy
do dnia 20 kwietnia 2014 roku.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł netto
Wadium: 10 000,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi
w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie PKP SA
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul.
Joannitów 13, pokój nr 300.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w informacji przetargowej w terminie do dnia 13.07.2012r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz PKP SA w przypadkach
określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP SA – www.pkpnieruchomosci.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (071) 717 53 80.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE
31-516 KRAKÓW, RONDO MOGILSKIE 1
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Rejowcu Fabrycznym
oznaczonej geodezyjnie: dz. nr 122/2 o pow. 3046 m2 obręb 6
wraz z prawem własności obiektu budowlanego.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze
Sprzedającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 000,00 zł
Wadium: 7 200,00 zł Postąpienie: 720,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Wydziału Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II w Lublinie ul. Okopowa 5,
pokój 461.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 13.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłatą rachunku Sprzedającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią Informacji
przetargowej zamieszczonymi na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu
i Obrotu Nieruchomościami, tel. (81) 472-53-28.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S. A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 61-875 POZNAŃ
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Dworcowej 1,
woj. wielkopolskie, na którą składa się prawo własności lokalu
mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi: piwnicą o pow. 6,30 m2 i pomieszczeniami gospodarczymi
w budynku gospodarczym o łącznej pow. 10,90 m2 oraz udział
wynoszący 668/2509 w częściach wspólnych budynków oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 716/4, obręb 0001, Gołańcz o powierzchni 0,1010ha.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł
Wadium: 7.000,00 zł
Postąpienie: 1.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu przy al.
Niepodległości 8, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 17.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz PKP S.A.
w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. 61 63 33 413, 63 35 791; mail: [email protected],
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków i odstąpienia od przetargu
w każdym czasie i bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. prawa własności lokalu użytkowego położonego w budynku
mieszkalnym Gliwicach przy ul. św. Marka 26, o pow. 25,44 m2
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 5,66 m2
wraz z udziałem w wysokości 3110/1805125 w częściach wspólnych
budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
– działki nr 389 i nr 396 obręb Podlesie (nr 0042), o łącznej pow. 1,7412ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł.
Wadium: 4 000,00 zł
Postąpienie: 500,00 zł
2. prawa własności lokalu użytkowego położonego w budynku
mieszkalnym Gliwicach przy ul. św. Marka 28, o pow. 37,25 m2,
wraz z udziałem w wysokości 3725/1805125 w częściach wspólnych
budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
– działki nr 389 i 396 obręb Podlesie (nr 0042), o łącznej pow. 1,7412 ha.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony
w związku z czym z chwilą sprzedaży nieruchomości nabywca wstępuje
w stosunek najmu na miejsce zbywcy na podstawie art. 678 Kodeksu Cywilnego.
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000,00 zł.
Wadium: 5 500,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł
3. prawo własności lokalu użytkowego położonego w budynku
mieszkalnym w Gliwicach przy ul. św. Marka 30, o pow. 37,20 m2
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 11,24 m2,
wraz z udziałem w wysokości 4844/1805125 w częściach wspólnych
budynku mieszkalnego oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
– działki nr 389 i 396 obręb Podlesie (nr 0042), o łącznej pow. 1,7412 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000,00 zł.
Wadium: 5 500,00 zł Postąpienie: 1 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Lokale nie posiadają certyfikatu energetycznego, co zostanie uwzględnione
w akcie notarialnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2012 r. poz. 1 o godz. 9.00, poz. 2
o godz. 11.00, poz. 3 o godz. 13.00 w siedzibie PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach przy ul. Dworcowej 3 w sali
nr 241.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
przez Ogłaszającego w terminie do dnia 16.07.2012 r. Termin wpłaty oznacza
termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl.
Bliższe informacje udzielane są w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania
Nieruchomościami w Katowicach, ul. Dworcowa 3, pokój 245, II piętro,
tel. (32) 710-15-83, gdzie można zakupić komplet dokumentacji przetargowej za
cenę 100,00 zł + należny podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.07.2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie PKP
Ogłaszającego – pokój 241.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
przez Ogłaszającego w terminie do dnia 11.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl.
Bliższe informacje udzielane są w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania
Nieruchomościami w Katowicach ul. Dworcowa 3, pokój 249, II piętro, tel.
(32) 710-62-28, gdzie można zakupić komplet dokumentacji przetargowej za
cenę 100,00 zł + 22% VAT.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 61-875 POZNAŃ
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu
nr 2090/2 o powierzchni 0,0791 ha oraz 1/6 udziału w działce 2089/6
o powierzchni 0,0296 ha, obręb Jastrowie.
Cena wywoławcza nieruchomości: 22.000,00 zł
Wadium: 2.200,00 zł Postąpienie: 500,00 zł
2. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu
nr 2090/3 o powierzchni 0,0791ha oraz 1/6 udziału w działce 2089/6
o powierzchni 0,0296ha, obręb Jastrowie.
Cena wywoławcza nieruchomości: 22.000,00 zł
Wadium: 2.200,00 zł
Postąpienie: 500,00 zł
3. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu
nr 2090/4 o powierzchni 0,0780 ha oraz 1/6 udziału w działce 2089/6
o powierzchni 0,0296 ha, obręb Jastrowie.
Cena wywoławcza nieruchomości: 22.000,00 zł
Wadium: 2.200,00 zł Postąpienie: 500,00 zł
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetargi odbędą się w dniu 18.07.2012 r. o godz. poz. 1 – 10.00, poz. 2
– 11.00, poz. 3 – 12.00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 15.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz PKP S.A.
w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (61) 63 35 791, 63 35 548; mail: [email protected],
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.
PKP S. A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Z SIEDZIBĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
40-012 KATOWICE UL. DWORCOWA 3
Nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Truskolas, gm. Płoty,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu działki
o nr. ew. 440/11 obręb 0016 Truskolas, o powierzchni 1 711 m2
wraz z prawem własności istniejącej zabudowy.
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu
w rejonie ul. Kościuszki, na którą składa się prawo użytkowania
wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji jako działka nr 3599/159,
k.m. 2, obręb 0007 Racibórz, o powierzchni 683 m2.
Nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000,00 zł
Wadium: 3 700,00 z Postąpienie: 400,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 500 zł
Wadium: 1 650 zł Postąpienie: 300 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2012. r. o godz. 10.00 w biurze Oddziału
przy ul. Armii Krajowej 3 w Koszalinie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 12.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na wskazanym rachunku.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronach internetowych PKP S. A.: www.pkpnieruchomosci.pl; www.nieruchomosci-zachod.pkp.pl
Informacji na temat przetargu udziela: Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami II, tel./fax. (94) 71 31 372, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 61-875 POZNAŃ
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu
nr 260/26 o powierzchni 0,0282 ha, obręb Opalenica.
Cena wywoławcza nieruchomości: 11.000,00 zł
Wadium: 1.100,00 zł Postąpienie: 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2012 r. o godz. 10.00, w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 15.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz PKP S.A.
w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (61) 63 35 791, 63 35 548; mail: [email protected],
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE
31-516 KRAKÓW, RONDO MOGILSKIE 1
ZAPRASZA DO ROKOWAŃ W SPRAWIE SPRZEDAŻY:
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie 11 Piotrowice, gm. Nałęczów,
obejmującej działkę gruntu nr 300/1 o pow. 690 m2, ark. 1.
Nieruchomość będącą przedmiotem rokowań można oglądać po uprzednim
uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.
Do chwili obecnej ogłoszono trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach
23.12.2011 r., 13.03.2012 r. i 29.05.2012 r., które zakończyły się wynikiem
negatywnym.
Cena minimalna nieruchomości: 10 000,00 zł
Zaliczka: 1 000,00 zł
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1) wpłata zaliczki na rachunek bankowy: PKP S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka
62, 00-973 Warszawa, nr konta: 42 1030 1234 0000 0000 0746 0081. Za datę
wpłaty zaliczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego sprzedającego.
2) złożenie odpowiedzi na zaproszenie do rokowań. Odpowiedź należy złożyć
w zamkniętych kopertach do dnia 5.07.2012 r. na adres: PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami II w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin z dopiskiem
„Rokowania”.
Odpowiedź powinna zawierać:
1) Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę zgłaszającego
2) Datę sporządzenia zgłoszenia
3) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń
4) Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
5) Kopię dowodu wpłaty zaliczki
Rokowania składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich
uczestników oraz z części ustnej przeprowadzonej indywidualnie
z poszczególnymi uczestnikami.
Rokowania w części jawnej zostaną przeprowadzone w dniu 17.07.2012 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Marketingu i Obrotu Nieruchomościami
II w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój 461, zaś w części ustnej
przeprowadzone zostaną również w dniu 17.07.2012r. w odstępach 30
minutowych, począwszy od godz. 10.30.
Bezpośrednio po rozpatrzeniu złożonych odpowiedzi, Zespół do spraw rokowań
poinformuje uczestników, które odpowiedzi zostały dopuszczone do ustnej
części rokowań.
Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zaliczana
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku zaliczki, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z wyboru nabywcy określone są
w Regulaminie rokowań.
Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w regulaminie rokowań.
Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań i Regulamin rokowań zamieszczone są
na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl.
Zastrzeżenia:
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie zastrzega
sobie prawo:
1. Wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje rokowania
2. Odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny
3. Przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie
4. Przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na
zaproszenie
5. Zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami II w Lublinie, tel. (81) 472-12-25.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
80-958 GDAŃSK, UL. DYREKCYJNA 2-4
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu
na czas nieoznaczony: pomieszczeń o pow. użytk. 125,72 m2
w budynku położonym przy ul. Gdańskiej w Redzie,
w pobliżu budynku stacyjnego
Pomieszczenia, których dotyczy przetarg można oglądać po telefonicznym
uzgodnieniu z zarządcą Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości
w Słupsku, tel. (59) 728 15 74, 601 256 534
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Wyklucza się zawarcie umowy z przeznaczeniem na prowadzenie automatów
do gier o niskich wygranych.
Cena wywoławcza czynszu: 600 zł netto/miesiąc
Wadium: 2.214,00 zł Postąpienie: 10 zł
Do wylicytowanej ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.
Oprócz czynszu, Najemca jest obowiązany do ponoszenia opłat dodatkowych
za dostarczane do pomieszczeń media.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego, przy ul. Dyrekcyjna 2-4, sala konferencyjna (nr 226).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wpłata wadium w pieniądzu na konto
Oddziału wskazane w materiałach przetargowych w terminie do 26.06.2012
roku. Termin wpłaty oznacza uznanie wpłaty na rachunku Ogłaszającego,
zapoznanie się z regulaminem przetargu i akceptacja podanych w nim
warunków, akceptacja warunków handlowych określonych w projekcie umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet kaucji zabezpieczającej do umowy.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, oraz utraty praw wynikających z przybicia
określone są w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami
w Gdańsku, Julia Żmuda-Trzebiatowska, tel.(58) 721 49 59, sekretariat
(58) 721 49 00, e-mail: [email protected]
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY PISEMNY NA:
sprzedaż kostki brukowej granitowej nieregularnej w ilości 224,80 ton
składowanej na terenie Stacji Poznań Główny z NR Poznań
Cena wywoławcza: 70,00 zł/t
Wadium: 786,80 zł
Obowiązkiem nabywcy jest demontaż i wywiezienie kostki brukowej oraz
uprzątnięcie terenu. Koszt demontażu, załadunku, transportu i uporządkowania
terenu ponosi kupujący (oferent).
Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2012 r. o godzinie 8.40 w siedzibie
sprzedającego – II piętro pokój 350.
1) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg kostka brukowa nr
N16Im-224/23/2012” należy składać do dnia 26.06.2012r. do godz. 8.00
w siedzibie sprzedającego – II piętro pokój nr 300 (sekretariat).
2) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce
w wysokości i formie określonej w ww. tabelce, na konto PKP S.A. nr 43 1140
1124 0000 3075 6900 1009 i wykupienie dokumentów przetargowych.
3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Warunki uczestnictwa w przetargu zawiera Regulamin Przetargu
i Specyfikacja Szczegółowych Warunków Sprzedaży, którą można odebrać
osobiście w siedzibie sprzedającego pokój 316a, II piętro, w godz. od 9.00 do
14.00, listownie, lub w formie elektronicznej po uiszczeniu wpłaty
w wysokości 20,00 zł/kpl. na konto nr 43 1140 1124 0000 3075 6900 1009
z dopiskiem opłata za specyfikacje kostka brukowa Poznań. Potwierdzenie
przelewu za specyfikację wraz z danymi kontaktowymi należy przesłać na
[email protected] lub fax 61 63-33-866
5) Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Wydziale Technicznego
Utrzymania Nieruchomości: Michał Pelc tel. 605 721 199 w godz. od 9.00
do 14.00.
6) Przedmiot przetargu można obejrzeć przy udziale Administratora Rejonu
Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Poznaniu: Czesław Kośka tel.
721 805 826
7) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym
czasie bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY PISEMNY NA:
sprzedaż tłucznia kolejowego w ilości ok. 3.000,00 ton,
znajdującego się na terenie zlikwidowanego torowiska w Choszcznie
z Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości
w Stargardzie Szczecińskim.
Cena wywoławcza: 15,00 zł/tona
Wadium: 2.250,00 zł
Obowiązkiem nabywcy jest uporządkowanie terenu do stanu zerowego, koszt
demontażu, załadunku i transportu ponosi kupujący (oferent).
Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2012 r. o godzinie 8.30 w siedzibie
sprzedającego – II piętro pokój 350.
1) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg tłuczeń Choszczno nr
N16Im-224/31/2012” należy składać do dnia 26.06.2012r. do godz. 8.00
w siedzibie sprzedającego – II piętro pokój nr 300 (sekretariat).
2) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce
w wysokości i formie określonej w ww. tabelce, na konto PKP S.A. nr 43 1140
1124 0000 3075 6900 1009 i wykupienie dokumentów przetargowych.
3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Warunki uczestnictwa w przetargu zawiera Regulamin Przetargu
i Specyfikacja Szczegółowych Warunków Sprzedaży, którą można odebrać
osobiście w siedzibie sprzedającego pokój 316a, II piętro w godz. od 9.00
do 14.00, listownie, lub w formie elektronicznej po uprzednim uiszczeniu
wpłaty w wysokości 20,00 zł/kpl. na konto nr 43 1140 1124 0000 3075 6900
1009 z dopiskiem opłata za specyfikacje tłuczeń Choszczno.
Potwierdzenie przelewu za specyfikację wraz z danymi kontaktowymi należy
przesłać na [email protected] lub fax 61 63-33-866
5) Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Wydziale Technicznego
Utrzymania Nieruchomości: Michał Pelc tel. 605 721 199
6) Przedmiot przetargu można obejrzeć przy udziale Zarządcy Rejonu
Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim:
Mirosława Kurowska, tel. (91) 573 84 14
7) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym
czasie bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE,
UL. RONDO MOGILSKIE 1, 31-516 KRAKÓW
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wykonanie usług w zakresie prowadzenia obsługi ujęcia wody
i oczyszczalni ścieków PKP S.A. na Stacji Małaszewicze wraz z opalaniem
pomieszczeń, przy temperaturze zewnętrznej poniżej -5oC.
Zamówienie będzie realizowane w okresie jednego roku, z podziałem
na zadania:
– Zadanie Nr 1 – Prowadzenie obsługi ujęcia wody PKP S.A. na Stacji
Małaszewicze wraz z opalaniem pomieszczeń ujęcia wody i wieży ciśnień,
przy temperaturze zewnętrznej poniżej -5oC,
– Zadanie Nr 2 – Prowadzenie obsługi mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków PKP S.A. na Stacji Małaszewicze wraz z opalaniem pomieszczeń
oczyszczalni ścieków, przy temperaturze zewnętrznej poniżej -5oC,
Okres realizacji zamówienia:
– od dnia 1.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2012 r. w siedzibie Wydziału
Technicznego Utrzymania Nieruchomości II w Lublinie, ul. Okopowa 5, w pokoju
Nr 461 o godzinie 9.00.
Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu oceny tych warunków zostały
ujęte w Warunkach Przetargu.
Informacje o warunkach przetargowych można uzyskać pod nr tel. 81) 472-5420 lub 81) 472-58-69 w godzinach 900 – 1300.
Warunki Przetargu można otrzymać nieodpłatnie w Wydziale Technicznego
Utrzymania Nieruchomości II w Lublinie, ul. Okopowa 5 w pokoju nr 454.
Wymagane wadium:
– dla Zadania Nr 1 – 400,- złotych,
– dla Zadania Nr 2 – 500,- złotych
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Technicznego Utrzymania
Nieruchomości II w Lublinie, ul. Okopowa 5, w pokoju nr 461, najpóźniej w dniu
przetargu do godz. 8.30.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie
wskazanych zadań.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
i zamówień uzupełniających.
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena 100 pkt.
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Art. 701-705 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez dokonania wyboru.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
znak DR5t-224/P1/2012
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe
– Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie
ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.
USŁUGI SPRZĄTANIA BUDYNKÓW
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DWORCACH KOLEJOWYCH:
Zadanie nr 1 – Lublin; Zadanie nr 2 – Warszawa Wschodnia Podmiejska;
Zadanie nr 3 – Warszawa Wileńska; Zadanie nr 4 – Chełm, Chełm „Plomba”,
Chełm Miasto, Kanie, Trawniki; Zadanie nr 5 – Minkowice, Świdnik, Lublin
Północny, Jaszczów, Sadurki; Zadanie nr 6 – Nałęczów, Klementowice,
Puławy Miasto, Dęblin; Zadanie nr 7 – Łuków; Zadanie nr 8 – Sulejówek
Miłosna, Wrzosów, Dębe Wielkie, Kotuń, Dziewule; Zadanie nr 9 – Józefów,
Michalin; Zadanie nr 10 – Dąbrowa Białostocka, Kuźnica Białostocka;
Zadanie nr 11 – Barchów, Chrzęsne, Topór, Szewnica, Ostrówek
Węgrowski, Urle; Zadanie nr 12 – Ząbki, Wołomin Słoneczna, Jasienica
Mazowiecka, Dobczyn”
Przedmiotem zamówienia są:
Usługi sprzątania budynków, tj. sprzątanie i utrzymanie czystości na dworcach
kolejowych będących w zarządzaniu Rejonu Dworców Kolejowych
w Warszawie, odpowiednio w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamówienia oraz Szczegółowymi wykazami czynności (Harmonogramami prac)
dla poszczególnych części (Zadań), w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
Zamówienia. Szczegółowy zakres prac określa SIWZ.
Zamówienie opisane jest kodami CPV:
90910000-9; 90911200-8; 90919200-4; 77311000-6; 77314100-5; 906100006; 90620000-9; 90630000-2; 90511000-2; 90511300-5
– termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonywane:
Zadanie nr 1, 2 i 3 – od 1.08.2012 r. do 31.10.2014 r. (27 miesięcy)
Zadania nr 4 – 12 od 1.08.2012 r. do 30.04.2014 r. (21 miesiące)
Jeżeli rozpoczęcie wykonywania umowy w terminach wyżej wskazanych okaże
się niemożliwe ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe,
Wykonawca rozpocznie wykonywanie umowy od następnego dnia po podpisaniu
umowy z Zamawiającym.
Umowy będą wykonywane do dnia 31.10.2014 r. – dla Zadań 1 – 3 oraz
30.04.2014 r. – dla Zadań 4 – 12.
Miejscem wykonywania Zamówienia są budynki Dworców kolejowych i tereny
do nich przyległe, opisane szczegółowo w pkt 2 SIWZ.
– warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium:
Zadania nr 1 – 4.000,00 zł, Zadania nr 2 – 3.000,00 zł, Zadania nr 3
– 8.300,00 zł,
Zadania nr 4 – 2.650,00 zł, Zadania nr 5 – 2.150,00 zł, Zadania nr 6
– 1.300,00 zł,
Zadania nr 7 – 440,00 zł, Zadania nr 8 – 1.450,00 zł, Zadania nr 9 – 390,00 zł,
Zadania nr 10 – 2.600,00 zł, Zadania nr 11 – 2.100,00 zł, Zadania nr 12
– 800,00 zł.
Kryteria oceny ofert
Cena – waga 100%.
WN
P = ------------- * 100
WOB
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę dla rozpatrywanego
Zadania
WN – najniższa całkowita zaoferowana cena dla rozpatrywanego Zadania
WOB – cena całkowita zaoferowana w ofercie badanej dla rozpatrywanego
Zadania
Materiały przetargowe można uzyskać na stronie www.dworcekolejowe.pl, są
dołączone jako załączniki do niniejszego ogłoszenia jako dokumenty
do pobrania.
Adres Zamawiającego:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych
w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-8324 Warszawa
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
fax 22/220-91-32, e-mail: [email protected]
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki Zamawiającego:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie,
00-832 Warszawa, ul. Żelazna 28/30, II piętro, pok. 50 – sekretariat
Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca 2012 roku o godzinie 11.00. Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej
napisem:
Oferta na sprzątanie Dworców Kolejowych
– postępowanie DR5t – 224/P1/2012
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
PKP S.A.
ul. Szczęśliwicka 62, 00-937Warszawa,
w imieniu której działa
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania budynków – Dworców
Kolejowych:
Zadanie nr 1 – Lublin*
Zadanie nr 2 – Warszawa Wschodnia Podmiejska*
Zadanie nr 3 – Warszawa Wileńska*
Zadanie nr 4 – Chełm, Chełm „Plomba”, Chełm Miasto,
Kanie, Trawniki*
Zadanie nr 5 – Minkowice, Świdnik, Lublin Północny,
Jaszczów, Sadurki*
Zadanie nr 6 – Nałęczów, Klementowice, Puławy Miasto, Dęblin*
Zadanie nr 7 – Łuków*
Zadanie nr 8 – Sulejówek Miłosna, Wrzosów, Dębe Wielkie,
Kotuń, Dziewule*
Zadanie nr 9 – Józefów, Michalin*
Zadanie nr 10 – Dąbrowa Białostocka, Kuźnica Białostocka*
Zadanie nr 11 – Barchów, Chrzęsne, Topór, Szewnica,
Ostrówek Węgrowski, Urle*
Zadanie nr 12 – Ząbki, Wołomin Słoneczna,
Jasienica Mazowiecka, Dobczyn*
(*niepotrzebne skreślić)
Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 17 lipca 2012 roku
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej do Zamawiającego po terminie.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: PKP S.A. Oddział
Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie, 00-832
Warszawa, ul. Żelazna 28/30, II piętro – pok. 13A, dnia 17 lipca 2012 roku
o godzinie 11.30. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający
prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony

Podobne dokumenty